Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 98. став 6. Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 101/05),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о врсти инструмената обезбеђења, начину и поступку активирања инструмената обезбеђења за наплату разлике између прописаног износа акцизе на цигарете из увоза и прописаног износа акцизе на цигарете произведене у земљи

“Службени гласник РС”, бр. 114 од 23. децембра 2005, 60 од 14. јула 2006.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује врста инструмената обезбеђења, као и начин и поступак активирања инструмената обезбеђења за наплату разлике између прописаног износа акцизе на цигарете из увоза и прописаног износа акцизе на цигарете произведене у земљи, за марке цигарета које се сматрају цигаретама произведеним у земљи у смислу члана 98. Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 101/05 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Инструменти обезбеђења за наплату разлике између прописаног износа акцизе на цигарете из увоза и прописаног износа акцизе на цигарете произведене у земљи су:

1) меница, са овлашћењем за наплату менице, авалирана од стране пословне банке са седиштем на територији Републике Србије, са роком доспећа 30 дана дужим од рока из члана 98. ст. 1. и 2. Закона, у вредности коју чини разлика између прописаног износа акцизе по паклици за цигарете из увоза и прописаног износа акцизе по паклици на цигарете произведене у земљи, и то за све количине цигарета које се увозе;

2) меница, са овлашћењем за наплату менице, авалирана од стране пословне банке са седиштем на територији Републике Србије, са роком доспећа 30 дана дужим од рока из члана 98. ст. 1. и 2. Закона, у вредности коју чини камата обрачуната по стопи одређеној Законом о пореском поступку и пореској администрацији (’Службени гласник РС’, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05 и 85/05 – др. закон) на основицу коју чини вредност менице из тачке 1) овог члана, увећана за 30%, на име мање плаћене акцизе, за период од дана извршеног увоза до истека рока из члана 98. ст. 1. и 2. Закона, и то за све количине увезених цигарета.

*Службени гласник РС, број 60/2006

Члан 3.

Инструменти обезбеђења из члана 2. овог правилника достављају се Министарству финансија (у даљем тексту: Министарство) пре стављања у промет цигарета на територију Републике Србије.

Члан 4.

Министарство покреће поступак активирања инструмената обезбеђења из члана 2. овог правилника, на предлог Управе за дуван као органа управе у саставу Министарства, ако лица из члана 98. став 3. Закона не доставе:

1) доказ да су у року из члана 98. ст. 1. и 2. Закона у привредном субјекту уписаном у Регистар произвођача дуванских производа (у даљем тексту: Регистар), отпочела са производњом марки цигарета које се сматрају цигаретама произведеним у земљи, као и прописану камату, или

2) доказ да су року из члана 98. ст. 1. и 2. Закона платила разлику између прописаног износа акцизе на цигарете из увоза и прописаног износа акцизе на цигарете произведене у земљи, и то за све количине цигарета које су увезене.

Доказ из става 1. тачка 1) овог члана може бити одлука привредног субјекта уписаног у Регистар да се отпочне са производњом марки цигарета које се сматрају цигаретама произведним у земљи, техничка документација о извршеним припремама за производњу цигарета, извештај о планираној годишњој производњи цигарета по називу робне марке, захтев за упис у Регистар о маркама дуванских производа у корист привредног субјекта који је уписан у Регистар, уговор о лиценцној производњи цигарета који је закључен између привредног субјекта који је уписан у Регистар и његовог већинског власника, акт надлежног државног органа којим се доказује власништво привредног субјекта који је уписан у Регистар над робном марком, односно други документи из којих се може утврдити да је отпочела производња цигарета.

Министарство финансија враћа инструменте обезбеђења из члана 2. овог правилника лицу које је те инструменте обезбеђења издало, и то најкасније у року од 15 дана од дана достављања доказа из става 1. тач. 1) и 2) овог члана.

*Службени гласник РС, број 60/2006

Члан 5.

Средства остварена активирањем инструмената обезбеђења из члана 2. овог правилника приход су буџета Републике Србије.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-00-567/2005-04

У Београду, 22. децембра 2005. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТУ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о врсти инструмената обезбеђења, начину и поступку активирања инструмената обезбеђења за наплату разлике између прописаног износа акцизе на цигарете из увоза и прописаног износа акцизе на цигарете произведене у земљи: “Службени гласник РС”, број 60 од 14.07.2006.

Члан 3.

Инструменти обезбеђења из члана 2. Правилника о врсти инструмената обезбеђења, начину и поступку активирања инструмената обезбеђења за наплату разлике између прописаног износа акцизе на цигарете из увоза и прописаног износа акцизе на цигарете произведене у земљи („Службени гласник РС”, број 114/05), који су достављени Министарству финансија до дана ступања на снагу овог правилника, могу се заменити иструментима обезбеђења који су прописани овим правилником у року од 10 дана од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.