Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 42. став 4. и члана* 116. став 1. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ("Службени гласник Републике Србије", број 36/91),

Министар за рад, борачка и социјална питања, доноси

 

*Службени гласник РС", број 100/1993

 

 

ПРАВИЛНИК

о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области социјалне заштите које финансира Република*

 

*Службени гласник РС, број 99/2004

 

"Службени гласник РС", бр. 15 од 21. марта 1992, 100 од 2. децембра 1993, 12 од 1. фебруара 1994, 51 од 13. новембра 1997, 70 од 10. јула 2003, 97 од 3. октобра 2003, 99 од 31. августа 2004, 100 од 3. септембра 2004 (исправка), 25 од 17. марта 2005, 77 од 9. септембра 2005, 60 од 14. јула 2006, 8 од 11. фебруара 2011.

 

 

Члан 1

Овим правилником утврђују се критеријуми и мерила за утврђивање цена услуга у установама социјалне заштите за смештај корисника које оснива Република (у даљем тексту: установа социјалне заштите), и у центрима за социјални рад када обезбеђују смештај корисника, као и цена услуга смештаја у другу породицу* и цена програма рада центара за социјални рад у делу послова који се односе на вршење јавних овлашћења.

 

*Службени гласник РС", број 100/1993

 

Члан 2

Цене из става 1. овог правилника утврђују се применом норматива и стандарда за обављање делатности у установама за смештај корисника и за обављање послова центара за социјални рад у вршењу јавних овлашћења, у складу са законом, које прописује министарство надлежно за социјална питања и применом одредаба Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника за оснивање установа социјалне заштите и за обављање делатности, односно послова социјалне заштите ("Службени гласник Републике Србије", број 75/91).

 

Члан 3

Цена услуге установе социјалне заштите утврђује се по кориснику у месечном износу, у складу са врстом и квалитетом услуга.

Брисани су ст. 2. до 4. (види члан 1. Правилника - 51/1997-1138).

 

Члан 4

Цену услуга у установи социјалне заштите и центру за социјални рад, када обезбеђује смештај корисника, чини део средстава која су у установи намењена за:

1) материјалне трошкове;

2) амортизацију;

3) текуће и инвестиционо одржавање;

4) нематеријалне трошкове;

5) зараде и остала примања запослених у складу са законом и колективним уговором; и

6) законске обавезе.

Цена из става 1. овог члана утврђује се по кориснику за пун капацитет установе, у складу са условима смештаја.*

Цена услуге смештаја утврђена на начин из става. 1. овог члана, увећава се:***

1) за 50% за једнокреветне гарсоњере и једнокреветне апартмане;***

2) за 45% за двособне апартмане са једнокреветнм собама;***

3) за 35% за двокреветне гарсоњере и двокреветне апартмане;***

4) за 30% за двособне апартмане са двокреветним собама;***

5) за 20% за једнокреветне собе.***

Цена услуга смештаја утврђена на начин из става 1. овог члана увећава се за капацитете високог стандарда у складу са законом.**

 

*Службени гласник РС, број 51/1997

**Службени гласник РС, број 99/2004

  ***Службени гласник РС, број 25/2005 

Члан 5

Изузетно од члана 4. овог правилника, цена услуга за непопуњене капацитете обрачунава се:*

1) у новооснованој установи, установи у којој је извршено проширење капацитета и установи која је укинута, у висини 60% од утврђене најниже цене услуга и то најдуже шест месеци од дана почетка рада установе, проширења капацитета, односно од дана доношења одлуке о укидању установе;*

2) у заводу за васпитање деце и омладине, дому за децу и омладину и центру за заштиту одојчади, деце и омладине, у висини 50% од утврђене најниже цене услуга;*

3) у дому за децу и омладину ометану у развоју и заводу за одрасла лица ометана у менталном развоју и душевно оболела лица, у процесу трансформације ових установа и смањења броја корисника у односу на укупни смештајни капацитет, у висини 60% од утврђене најниже цене услуга.**

 

*Службени гласник РС, број 60/2006

**Службени гласник РС, број 8/2011

 

Члан 6

Материјални трошкови утврђују се према најповољнијим тржишним ценама по јединици ових трошкова.

 

Члан 7

Амортизација се утврђује у складу са законским прописима и обрачунава се по минималним законским стопама.

 

Члан 8

Део средстава у цени услуге који је намењен за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме утврђује се на основу других елемената цене услуге из члана 4. овог правилника и чини 4% од те цене.

 

Члан 9

Цена услуге за корисника који преко пет дана а најдуже до 30 дана* одсуствује из установе обрачунава се у висини 60%** од утврђене цене услуге.

Цена услуге за корисника смештаја у дому за децу и омладину, односно у заводу за васпитање деце и омладине, који одсуствује из установе за време школског распуста, обрачунава се у висини од 60% од утврђене цене услуге за тај период.**

 

*Службени гласник РС", број 100/1993

**Службени гласник РС, број 51/1997

 

Члан 10

Нематеријални трошкови утврђују се у висини неопходних трошкова по најповољнијим тржишним ценама, а према потрошњи из претходне године.

 

Члан 10а*

Месечна накнада за издржавање детета у хранитељској породици утврђује се једном годишње у износу од 52% од просечне зараде без пореза и доприноса остварене по запосленом у Републици у јуну месецу текуће године и усклађује се сваког месеца са индексом трошкова живота.***

Накнада из става 1. овог члана месечно се увећава:**

1) за висину износа додатка за помоћ и негу другог лица утврђеног по прописима којима се уређује социјална заштита за дете које је ометено у развоју у смислу закона којим се уређује основна школа, осим за дете лако ментално ометено у развоју;**

2) за 50% од висине износа додатка из тачке 1) овог става за дете које је лако ментално ометено у развоју у смислу закона којим се уређује основна школа, као и дете коме је изречена васпитна мера;**

3) за дете које има трошкове превоза јер се школује у месту ван места пребивалишта, и то:**

(1) за 7,5% од** зараде*** из става 1. овог члана, за превоз у међумесном саобраћају до 20 km;**

(2) за 11% од** зараде*** из става 1. овог члана, за превоз у међумесном саобраћају преко 20 km.**

Увећања из става 2. овог члана припадају ако се додатак за помоћ и негу другог лица, односно трошкови превоза не обезбеђују по другом основу.**

Месечни износ накнаде из става 1. овог члана увећава се једном годишње, и то:**

1) за трошкове уџбеника и школског прибора у одговарајућем проценту од просечне зараде по запосленом у Републици остварене у јуну текуће године, и то:****

(1) 20% за основно образовање;****

(2) 25% за средње образовање;****

(3) 30% за високо образовање.****

2) за трошкове прославе матуре и стицања дипломе у висини од 30% од просечне зараде по запосленом у Републици,** остварене у априлу текуће године****;**

3) за трошкове одмора и рекреације, наставе у природи и екскузрије, а према потврди и фактури предшколске установе или школе.**

Накнада из става 1. овог члана може се увећати до 50%, ***** за дете које се нађе у посебно тешким и вишеструким развојним проблемима.**

Месечни износ накнаде за рад хранитеља који обезбеђује смештај детета износи 32,5% за једно дете, односно 20% по детету када је на смештају више од једног детета у породици, од просечне зараде без пореза и доприноса остварене по запосленом у Републици у претходном месецу *****.***

Хранитељу припада накнада из става 1. *** и става 6. овог члана за време док се дете налази на интернатском смештају ради школовања, с тим што је хранитељ у обавези да од износа средстава накнаде из става 1. тачка 3) овог члана редовно измирује трошкове интернатског смештаја, односно студентског дома.**

Брисан је став 8. (види члан 3. Правилника 99/2004-5).

Увећање накнаде за трошкове одмора за дете на школовању може се вршити само ако дете у току године није било на рекреативној настави или екскурзији а одмор организује установа социјалне заштите, локална самоуправа или организација Црвеног крста.****

 

*Службени гласник РС, број 100/1993

**Службени гласник РС, број 97/2003

***Службени гласник РС, број 99/2004

****Службени гласник РС, број 77/2005

*****Службени гласник РС, број 60/2006

 

Члан 10б*

Месечна накнада за издржавање одраслог и старог лица у хранитељској породици утврђује се једном годишње у износу од 40% од износа просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици остварене у јуну месецу текуће године и усклађује се сваког месеца са индексом трошкова живота.**

Накнада из става 1. овог члана увећава се за износ додатка за помоћ и негу другог лица, утврђеног по прописима којима се уређује социјална заштита, за лице коме је утврђена потреба за помоћи и негом другог лица.*

Увећавање из става 2. овог члана припада ако се додатак за помоћ и негу другог лица не обезбеђује по другом основу.*

Месечна накнада за рад хранитеља који обезбеђује смештај одраслог и старог лица износи 20% од просечне зараде без пореза и доприноса остварене по запосленом у Републици у претходном месецу ***.**

Брисан је став 5. (види члан 4. Правилника 99/2004-5).

 

*Службени гласник РС, број 97/2003

**Службени гласник РС, број 99/2004

***Службени гласник РС, број 60/2006

 

Члан 10в*

Зарадом оствареном у претходном месецу у смислу члана 10а став 6. и члана 10б став 4. овог правилника сматра се зарада према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.*

 

*Службени гласник РС, број 77/2005

 

Члан 11

Цене програма рада центара за социјални рад, у делу послова који се односе на вршење јавних овлашћења, као и цене програма рада завода за социјалну заштиту* утврђују се у месечном износу, у складу са годишњим планом и програмом рада центара за социјални рад, односно завода за социјалну заштиту.*

 

*Службени гласник РС, број 60/2006

 

 

Члан 12

Цену програма рада центара за социјални рад у делу послова који се односе на вршење јавних овлашћења, као и цене програма рада завода за социјалну заштиту,** чине средства намењена за: зараде запослених према посебном колективном уговору и остала примања запослених према општем колективном уговору, материјалне трошкове, амортизацију, законске обавезе на терет материјалних трошкова, нематеријалне трошкове и за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме.

Материјални трошкови у цени из става 1. овог члана утврђују се према најповољнијим тржишним ценама по јединици ових трошкова а на основу просечне потрошње у претходној години, валоризовани према расту трошкова живота** у текућој години.

Нематеријални трошкови у цени из става 1. овог члана утврђују се у висини неопходних трошкова по најповољнијим тржишним ценама, а према потрошњи из претходне године, валоризовани према расту трошкова живота** у текућој години.

Амортизација у цени из става 1. овог члана за објекте и опрему, односно део објекта и опреме који се користе за вршење послова јавних овлашћења, односно послова завода за социјалну заштиту,** утврђује се у складу са законом и обрачунава се по минималним законским стопама.

Део средстава намењених за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме у цени из става 1. овог члана утврђује се на основу других елемената цене из става 1. овог члана и чини 4% од те цене.

Материјални трошкови из става 2. овог члана не обухватају трошкове обезбеђења образаца захтева за остваривање права од општег интереса у области социјалне заштите* и трошкове накнаде за лекарске комисије које врше преглед корисника у вези са остваривањем ових права**, а набавка тих образаца* односно плаћање накнаде** врши се преко министарства надлежног за социјална питања.*

 

*Службени гласник РС, број 77/2005

**Службени гласник РС, број 60/2006

 

Члан 12а*

Министарство надлежно за социјална питања најмање једном годишње оцењује извршење програма рада центара за социјални рад у делу вршења јавних овлашћења и, у складу са оценом, може цену програма рада за последњи месец периода за који се врши оцена умањити, односно увећати до 25%.*

Код оцене извршења програма рада из става 1. овог члана цени се посебно:*

Брисана је тачка 1) (види члан 3. - Правилника - 70/2003-31).

1)** ажурност у решавању по захтевима за остваривање права **,*

2)** број поништених решења у другостепеном поступку **,*

3)** исправност при обрачуну права и требовању средстава **,*

4)** поштовање рокова за достављање података, извештаја, програма, информација, обрачуна и сл **.*

 

*Службени гласник РС, број 100/1993

**Службени гласник РС, број 70/2003

 

 

Члан 13

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у установама социјалне заштите за смештај корисника и у центрима за социјални рад када обезбеђују смештај корисника, као и цена услуга смештаја у другу породицу и о утврђивању програма рада центара за социјални рад: "Службени гласник РС", број 97/2003-2

 

Члан 3

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. новембра 2003. године.

 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у установама социјалне заштите за смештај корисника и у центрима за социјални рад када обезбеђују смештај корисника, као и цена услуга смештаја у другу породицу и о утврђивању цена програма рада центара за социјални рад: "Службени гласник РС", број 99/2004-5

 

Члан 5

Овај правилник ступа на снагу 1. септембра 2004. године.*

 

*Службени гласник РС, број 100/2004