На основу члана 18. став 6. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05),

Министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду

"Службени гласник РС", број 60 од 14. јула 2006.

 

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се поступак утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.

 

Члан 2.

Поступак утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду врши се, у складу са законом, пре почетка обављања делатности послодавца.

Захтев за утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: захтев) подноси послодавац.

Захтев се, у складу са законом, подноси министарству надлежном за послове рада – инспекцији рада, најмање осам дана пре почетка обављања делатности послодавца.

У захтеву послодавац наводи делатност коју ће обављати и површину радног и помоћног простора у коме ће наведену делатност обављати, а за коју се тражи утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.

Уз захтев послодавац прилаже:

1) шематски приказ средстава за рад (радни и помоћни простор и положај опреме за рад која се користи у процесу рада);

2) доказ о примењеним прописаним мерама у области безбедности и здравља на раду за опрему за рад са документацијом за њену употребу и одржавање у исправном стању;

3) доказ о извршеној уплати трошкова утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.

 

Члан 3.

Испуњеност прописаних услова у области безбедности и здравља на раду утврђује инспектор рада, најкасније у року од пет дана од дана пријема уредног захтева.

 

Члан 4.

Поступак утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду обухвата проверу података из захтева и преглед средстава за рад и радне околине.

 

Члан 5.

Провером података из захтева утврђује се усаглашеност стварног стања са достављеним подацима из захтева.

 

Члан 6.

Прегледом средстава за рад утврђује се испуњеност прописаних услова у области безбедности и здравља на раду у објекту који се користи као радни и помоћни простор, укључујући и објекат на отвореном простору, са свим припадајућим инсталацијама и опремом за рад која се користи у процесу рада.

 

Члан 7.

Прегледом радне околине утврђује се испуњеност прописаних услова у области безбедности и здравља на раду за сва радна места код послодавца, као и за радне услове (загревање, проветравање, осветљеност и др.).

 

Члан 8.

По извршеном прегледу инспектор рада саставља записник којим утврђује да су испуњени прописани услови у области безбедности и здравља на раду за обављање делатности из захтева послодавца и у року од три дана од дана састављања записника доноси решење о испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.

 

Члан 9.

Ако у поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду инспектор рада утврди да нису испуњени прописани услови, записником налаже послодавцу да отклони утврђене неправилности и одређује му рок за њихово отклањање.

 

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова из заштите на раду („Службени гласник РС”, број 7/99).

 

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-442/2006-20

У Београду, 23. јуна 2006. године

Министар,

Слободан Лаловић, с.р.