Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 4. став 7, члана 17, члана 52. став 3. и члана 61. став 2. Закона о семену („Службени гласник РС”, број 45/05),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о контроли производње семена, садржини и начину вођења евиденције о производњи расада пољопривредног биља и обрасцу извештаја о производњи мицелија јестивих и лековитих гљива

"Службени гласник РС", бр. 60 од 14. јула 2006, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником прописује се: категорија семена до које је допуштено умножавати семе за поједине врсте пољопривредног биља; начин и поступак вршења контроле производње семена, образац пријаве за контролу призводње, образац записника о контроли у току процеса производње, образац уверења о признавању семенског усева садржина и начин вођења евиденције о признавању семенског усева; садржина, облик и начин вођења евиденције о производњи расада пољопривредног биља (у даљем тексту: расад) и количини произведеног расада, као и образац извештаја о количини произведеног расада и образац извештаја о производњи и количини произведене мицелије јестивих и лековитих гљива (у даљем тексту: мицелије).

II. КАТЕГОРИЈА СЕМЕНА ДО КОЈЕ ЈЕ ДОПУШТЕНО УМНОЖАВАТИ СЕМЕ

Члан 2.

Произвођач семена може да умножава семе свих врста пољопривредног биља до категорије сертификованог семена друге генерације.

Изузетно од става 1. овог члана, произвођач семена може да умножава семе хибрида свих врста пољопривредног биља до категорије сертификованог семена прве генерације.

III. КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ СЕМЕНА

1. Поступак вршења контроле семена

Члан 3.

Контрола производње семена врши се на основу пријаве коју произвођач подноси министарству надлежном за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) за сваку парцелу на којој је заснован семенски усев, на Обрасцу бр. 1 – Пријава за контролу производње семена, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се:

1) доказ о пореклу употребљеног семена (документ о сортности, декларација о семену);

2) уговор са носиоцем заштите о накнади за привремено коришћење заштићене сорте која се пријављује за контролу;

3) скицу локације парцеле на којој је заснован семенски усев.

Пријава из става 1. овог члана подноси се у два примерка.

Члан 4.

Пријава из члана 3. овог правилника одбациће се ако:

1) подносилац пријаве није уписан у Регистар произвођача семена, расада и мицелија јестивих и лековитих гљива (у даљем тексту: Регистар);

2) није поднета у року из члана 14. Закона о семену;

3) подносилац пријаве не приложи документа из члана 3. став 2. овог правилника;

4) је за производњу семена пријављена категорија семена супротно одредбама члана 2. овог правилника;

5) је за производњу семена пријављена сорта која није уписана у Регистар сорти пољопривредног биља.

Члан 5.

Контрола производње семена обухвата преглед документације о пореклу употребљеног семана и стручне прегледе у току вегетације. Прегледом документације утврђује се порекло употребљеног семена, врста, сорта и категорија. Стручним прегледом у току вегетације утврђују се својства сорте и други елементи утврђени овим правилником када су највише изражени, односно када се могу уочити и проценити.

О прегледима из става 1. овог члана воде се записници на обрасцима, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део, и то:

1) записник о контроли производње семена – Образац бр. 2;

2) записник о контроли над оплодњом (опрашивањем) хибрида – Образац бр. 3.

Подаци, својства и оцене утврђени прегледом из става 1. овог члана уносе се у записник на дан прегледа. Записник се води за сваку парцелу семенског усева која је пријављена за контролу производње.

Закључивање записника врши се непосредно после жетве семенског усева. У записник се уносе подаци о оствареном приносу натуралног семена и процена приноса дорађеног семена.

Записник о контроли производње семена и о контроли над оплодњом (опрашивањем) семена сачињава се у три примерка, од којих се један примерак оставља произвођачу семена.

Прегледима и вођењу, односно закључивању записника, мора да присуствује одговорно лице произвођача које руководи процесом производње семена.

Члан 6.

На основу извршених прегледа, записника о контроли производње семена и уверења о здравственом стању семенског усева, министар надлежан за послове пољопривреде издаје уверење о признавању семенског усева за сваку пријављену парцелу, на Обрасцу бр. 4 – Уверење о признавању семенског усева, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 7.

Ако се прегледом утврди да семенски усев не испуњава услове из члана 5. овог правилника за признавање, односно за издавање уверења, у записник се уносе подаци о тим условима и закључује записник на дан извршеног прегледа.

Уверење из става 1. овог члана неће се издати ако:

1) је утврђено да семенски усев не испуњава услове прописане овим правилником;

2) оплемењивач сорте предложи доношење решења о непризнавању семенског усева;

3) се здравственим прегледом утврди присуство болести и штеточина због којих је по прописима о заштити здравља биља забрањено коришћење семена за производњу и промет.

2. Начин вршења контроле производње семена

Члан 8.

Контрола производње семена врши се прегледима којима се утврђује: врста, сорта, категорија и порекло употребљеног семена, предусев семенског усева, примењене агротехничке мере, просторна изолација семенског усева, закоровљеност, опште стање и развој усева, сортна чистоћа, количина произведеног натуралног семена и процена приноса дорађеног семена и број прегледа за поједине врсте семенских усева.

Члан 9.

Врста, сорта, категорија и порекло употребљеног семена и семена у семенском усеву утврђују се на основу уверења о признавању семенског усева и декларације семена, а за семе из увоза на основу сертификата о сортности семена (ОЕЦД), сертификата о квалитету семена (ИСТА) и уверења о здравственом стању семена (фитосертификат), као и прегледом усева у току вегетације када су најбоље испољене карактеристике сорте.

Члан 10.

Предусев на земљишту на којем је заснован семенски усев утврђује се на основу евиденције о коришћењу тог земљишта у претходним годинама, као и увидом на лицу места.

Члан 11.

У оквиру примењених агротехничких мера утврђује се време и начин сетве, нега усева, квалитет извођења агротехничких мера.

Члан 12.

Просторном изолацијом семенског усева утврђује се удаљеност семенског усева од других усева или самониклих биљака исте или других врста или сорти са којима може доћи до укрштања.

Члан 13.

Закоровљеност семенског усева утврђује се увидом и стручном оценом на лицу места степена присуства појединих врста коровских биљака, а нарочито врста корова који утичу на употребну вредност семена.

Закоровљеност се, уколико није посебно назначена, утврђује оценама које су прописане јединственим методама за вршење контроле производње семена пољопривредног биља, које су одштампане уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 14.

Опште стање и развој усева утврђује се на основу изгледа и униформности усева, полегања, његовог пораста, морфолошких, биолошких и других карактеристичних особина биљака и делова биљака те врсте и сорте, као и оштећености усева од временских непогода и примењених агротехничких мера.

Члан 15.

Сортна чистоћа утврђује се на основу испољавања карактеристичних особина сорте, линије или хибрида прегледом семенског усева у фазама када су та својства најбоље изражена на биљкама.

Члан 16.

Количина произведеног натуралног семена и процена приноса дорађеног семена утврђује се мерењем, прегледом документације, стручном проценом на лицу места или узимањем и мерењем узорака из семенског усева.

Члан 17.

За сваку врсту, односно сорту семена врши се одређени број прегледа у току вегетације на начин и под условима прописаним јединственим методама за вршење контроле производње семена пољопривредног биља.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИЗНАВАЊУ СЕМЕНСКОГ УСЕВА

Члан 18.

Министарство води евиденцију о признавању семенског усева електронским путем за сваки семенски усев пријављен за контролу производње.

Евиденција из става 1. овог члана води се за семе по врсти, сорти и категорији и садржи:

1) назив и седиште произвођача семена;

2) број и датум издатог уверења о признавању семенског усева, односно решења о непризнавању усева;

3) врсту, сорту (хибрид, линију) и категорију признатог семенског усева;

4) пријављену површину за контролу производње, признату и одбијену површину семенског усева;

5) остварени принос натуралног семена у кг/ха;

6) процену приноса дорађеног семена у кг/ха.

V. ЕВИДЕНЦИЈА О ПРОИЗВОДЊИ И КОЛИЧИНИ ПРОИЗВЕДЕНОГ РАСАДА И ИЗВЕШТАЈ О КОЛИЧИНИ ПРОИЗВЕДЕНОГ РАСАДА

Члан 19.

Произвођач расада води евиденцију о производњи и количини произведеног расада у писаној форми као књигу евиденције са следећим подацима:

1) број решења о упису у Регистар;

2) име и презиме лица одговорног за производњу расада;

3) место производње (општина, катастарска парцела, објекат);

4) врста, сорта, категорија и порекло семена употребљеног за производњу расада;

5) количина произведеног расада;

6) количина испорученог расада;

7) број уверења о здравственом стању расада.

Произвођач расада Министарству подноси извештај о количини произведеног расада на Обрасцу бр. 5. – Извештај о количини произведеног расада, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

VI. ИЗВЕШТАЈ О ПРОИЗВОДЊИ И КОЛИЧИНИ ПРОИЗВЕДЕНЕ МИЦЕЛИЈЕ

Члан 20.

Произвођач мицелија Министарству подноси извештај о производњи и количини произведене мицелије на Обрасцу бр. 6. – Извештај о производњи и количини произведене мицелије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о контроли производње семена пољопривредног биља („Службени гласник РС”, број 41/94).

Члан 22.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00065/2006-09

У Београду, 10. јула 2006.године

Министар,

Горан Живков, с.р.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престају да важе одредбе Правилника у обрасцима, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

 

ЈЕДИНСТВЕНЕ МЕТОДЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДЊЕ СЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА

I. СЕМЕНСКИ УСЕВИ ЖИТА

1. Стрна жита (пшеница, јечам, овас, раж и тритикале)

Код стрних жита обавезна су два прегледа.

Први преглед врши се у периоду између класања, односно метличења биљака и цветања биљака. Овим прегледом утврђује се локација парцеле, предусев, просторна изолација, чистоћа врсте односно сорте, присуство корова, као и изглед и уједначеност усева.

Други преглед врши се када су биљке у воштаној зрелости. Овим прегледом се утврђује проценат примеса других врста и сорти, здравствено стање, присуство корова, чистоћа сорте, изглед и полегање усева и процена приноса натуралног семена.

Усев стрних жита неће се признати као семенски ако се утврди да:

1) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8, осим за хибриде ражи где је најмања просторна изолација 1.000 м;

2) је усев полегао на више од 20% површине у време другог прегледа. Ако је усев полегао само у једном делу парцеле неће се признати усев само са тог дела парцеле;

3) је неуједначеност усева на више од 20% од укупне површине. При оцењивању униформности узима се у обзир бујност усева, густина, величина, плодност класова и зрење;

4) је у усеву било дивљег овса (Авена фатуа) и прилепаче (Галиум сп.);

5) чистоћа сорте не одговара нормама из табеле број 1;

6) је у усеву било других врста стрних жита;

7) су предусев била стрна жита, а за категорију предосновног и основног семена и ако је

у претходне две године на парцели гајена иста врста;

8) је закоровљеност већа од оцене 1.

 

 

Табела број 1. Норме сортне чистоће за признавање семенског усева стрних жита

 

 

Сортна чистоћа, односно чистоћа врсте усева стрних жита утврђује се детаљним прегледом узорака на контролној јединици.

Површина контролне јединице на којој се утврђује присуство других врста односно сорти износи 100 м². На површинама до 10 ха потребно је имати две контролне јединице. За сваких следећих 10 ха додаје се по једна контролна јединица. Контролне јединице треба да буду равномерно распоређене по целој површини семенског усева.

ПРОСОЛИКА ЖИТА

2. Кукуруз

У производњи самооплодних линија и сорти кукуруза обавезна су најмање три прегледа.

Први преглед усева се врши у време када биљка развије пет до седам листова, при чему се утврђује локација парцеле, просторна изолација, предусев, идентитет засејане линије према пријави, начин сетве, присуство корова, уједначеност усева.

Други преглед се врши у време избијања метлица када се утврђује присуство атипичних биљака.

Трећи преглед се врши пред бербу и њиме се утврђује оплодња, здравствено стање, проценат атипичних клипова и процењује принос семена.

Усев самооплодне линије и сорти кукуруза неће се признати као семенски ако се утврди да је:

1) просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

2) у усеву за производњу самооплодне линије било више од 0,1% атипичних биљака у време другог прегледа;

3) у усеву за производњу сорте кукуруза било више од 0,5% атипичних биљака у време другог прегледа;

4) предусев био кукуруз или сирак;

5) усев оцењен као неуједначен;

6) закоровљеност већа од оцене 1;

7) при прегледу клипа у производњи самооплодне линије установљено присуство више од 0,1% атипичних клипова или више од 0,2% клипова са атипичним семеном по облику величини, боји и другим својствима;

8) при прегледу клипа у производњи сорти кукуруза установљено присуство више од 0,5% атипичних клипова.

У производњи сертификованог семена хибрида кукуруза и основног семена родитељских хибрида кукуруза који се користе за производњу тролинијских и четворолинијских хибрида обавезно је најмање шест прегледа.

Први преглед се обавља у време када биљка у усеву развије пет до седам листова. Овим прегледом утврђује се локација парцеле, просторна изолација усева, идентитет засејаних родитељских компоненти према пријави, исправност сетве компонената „мајке” и „оца” по шеми сетве на целој површини, присуство корова и уједначеност усева.

Други преглед врши се пре избијања метлица на мајчинској компоненти, када се утврђује проценат атипичних биљака на обе родитељске компоненте и да ли су уклоњени заперци на мајчинској компоненти.

Трећи, четврти и пети преглед врше се за време опрашивања када се контролише да ли су уклоњене метлице на мајчинској компоненти и атипичне метлице на очинској компоненти, као и присуство атипичних биљака у обе родитељске компоненте.

Шести преглед се врши у клипу на пребирној траци или сушари када се утврђује количина натуралног семена, здравствено стање и присуство атипичних клипова.

Усев основног семена родитељског хибрида кукуруза неће се признати као семенски ако се утврди да:

1) је предусев био кукуруз или сирак;

2) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

3) је усев оцењен као неуједначен;

4) је закоровљености већа од оцене 1;

5) у усеву на мајчинским биљкама, у последњем прегледу у време расипања полена, има више од 0,1% атипичних биљака;

6) у усеву у време расипања полена има више од 0,1% атипичних очинских биљака;

7) у време прегледа када 5 % или више мајчинских биљака има свилу способну за оплодњу, више од 0,5% мајчинских биљака расипају полен у време било ког прегледа који се врше у периоду опрашивања или више од 1% укупно у време трећег, четвртог и петог прегледа;

8) у прегледу клипа пре сушења има више од 0,1% атипичних клипова или више од 0,2% клипова са семеном атипичним по боји, величини и облику и другим својствима.

Усев за производњу сертификованог семена хибрида кукуруза неће се признати као семенски ако се утврди да:

1) је предусев био кукуруз или сирак;

2) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

3) је усев оцењен као неуједначен;

4) је закоровљеност већа од оцене 1;

5) у усеву на мајчинским биљкама, у последњем прегледу у време расипања полена, има више од 0,2% атипичних биљака;

6) у усеву у време расипања полена има више од 0,2% атипичних очинских биљака;

7) у време прегледа када 5 % или више мајчинских биљака има свилу способну за оплодњу, више од 1% мајчинских биљака расипају полен у време било ког прегледа који се врше у периоду опрашивања, или више од 2% укупно у време трећег, четвртог и петог прегледа;

8) у прегледу клипа пре сушења има више од 0,1% атипичних клипова или више од 0,2% клипова са семеном атипичним по боји, величини и облику и другим својствима.

Метлице заперка, делови метлица или метлице главних биљака урачунавају се у биљке које су расипале полен кад су метлице (централне и бочне) дуге пет или више сантиметара, а антере су изашле из глума.

Контролну јединицу на којој се утврђује присуство атипичних биљака мајчинске и очинске компоненте и присуство мајчинских биљака које расипају полен и имају свилу способну за оплодњу чини 100 биљака у једном реду. На површини до 10 ха узима се 10 контролних јединица. За сваких наредних 10 ха узима се по једна контролна јединица више. Контролне јединице треба да буду равномерно распоређене по целој површини семенског усева.

3. Сирак

За сирак су обавезна најмање три прегледа.

Први преглед обавља се у време када биљке имају осам до десет листова, други у време метличења, а трећи у време воштане зрелости.

Првим прегледом утврђује се локација производне парцеле, просторна изолација, предусев, уједначеност, здравствено стање, закоровљеност усева, присуство атипичних биљака.

Другим прегледом проверава се јесу ли уклоњене атипичне биљке, здравствено стање и закоровљеност.

Трећим прегледом утврђује се сортна чистоћа, уједначеност и процењује се принос натуралног семена.

Усев сирка неће се признати као семенски ако је утврђено да:

1) је усев засејан на парцели где је предусев био сирак или кукуруз;

2) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

3) је у усеву било више од три атипичне биљке на 100 м² у усеву за производњу основног семена односно 10 атипичних биљака на 100 м² у усеву за производњу сертификованог семена;

4) је у усеву било биљака с коврџавим метлицама више од 1%;

5) је усев оцењен као неуједначен;

6) је закоровљеност већа од оцене 1;

7) је у усеву било биљака из рода Соргхум више чије се семе тешко разликује и одваја од семена сирка више од три биљке на 100 м² у усеву за производњу основног семена, односно више од 10 биљака на 100 м² у усеву за производњу сертификованог семена.

Сортна чистоћа усева утврђује се прегледом контролних јединица, за које се на површини до 10 ха узима 10 контролних јединица по 100 м², а за сваких даљњих 10 ха узима се по једна контролна јединица више. Контролне јединице треба да буду равномерно распоређене по целој површини семенског усева.

4. Просо

Код проса обавезна су два прегледа.

Први преглед врши се у време цветања биљака. Овим прегледом утврђује се локација парцеле, предусев, чистоћа врсте односно сорте, присуство корова, просторна изолација, као и изглед и уједначеност усева.

Други преглед врши се кад су биљке у воштаном зрењу. Овим прегледом се утврђује проценат примеса других врста и сорти, здравствено стање, присуство корова, изглед и полегање усева и процена приноса натуралног семена.

Усев проса неће се признати као семенски ако се утврди да:

1) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

2) је полегање биљака на више од 20% од укупне површине у време другог прегледа. Ако је усев полегао само у једном делу парцеле неће се признати усев само са тог дела парцеле;

3) је неуједначеност усева на више од 20% од укупне површине. При оцењивању униформности узима се у обзир бујност усева, густина, величина, плодност метлица и зрење;

4) су предусев била стрна или просолика жита, а за категорију основног семена ако је у претходне две године на парцели гајен просо;

5) је закоровљеност већа од оцене 1;

6) је присутно више од пет атипичних биљака на 100 м² у усеву за производњу основног семена односно више од 10 биљака на 100 м² у усеву за производњу сертификованог семена.

Сортна чистоћа, односно чистоћа врсте усева и проса утврђује се детаљним прегледом узорака на контролној јединици.

Површина контролне јединице на којој се утврђује присуство других врста односно сорти износи 100 м². На површинама до 10 ха потребно је имати две контролне јединице. За сваких следећих 10 ха додаје се по једна контролна јединица. Контролне јединице треба да буду равномерно распоређене по целој површини семенског усева.

ОСТАЛА ЖИТА

5. Хељда

Код хељде обавезна су два прегледа.

Први преглед врши се у време цветања биљака. Овим прегледом утврђује се локација парцеле, предусев, чистоћа врсте, односно сорте, присуство корова, просторна изолација, као и изглед и уједначеност усева.

Други преглед врши се кад су биљке у воштаном зрењу. Овим прегледом се утврђује проценат примеса других врста и сорти, здравствено стање, присуство корова, изглед и полегање усева и процена приноса натуралног семена.

Усев хељде неће се признати као семенски ако се утврди да је:

1) просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

2) полегање биљака у усеву на више од 20% од укупне површине у време другог прегледа. Ако је усев полегао само у једном делу парцеле неће се признати усев само са тог дела парцеле;

3) неуједначеност усева на више од 20% од укупне површине. При оцењивању униформности узима се у обзир бујност усева, густина, величина, плодност метлица и зрење;

4) у усеву хељде било више од 2% татарске хељде (Фагопyрум татарицум);

5) предусев била хељда, а за категорију основног семена ако је у претходне две године на парцели гајена хељда;

6) закоровљеност већа од оцене 1.

Површина контролне јединице на којој се утврђује присуство других врста односно сорти износи 100 м². На површинама до 10 ха потребно је имати две контролне јединице. За сваких следећих 10 ха додаје се по једна контролна јединица. Контролне јединице треба да буду равномерно распоређене по целој површини семенског усева.

II. СЕМЕНСКИ УСЕВИ ИНДУСТРИЈСКОГ БИЉА

1. Сунцокрет

У производњи семена сорти сунцокрета и самооплодних линија обавезна су три прегледа.

Први преглед се врши у фази развоја од три до пет пари листова, ради контроле присуства самониклих биљака сунцокрета у простору изолације и у самом семенском усеву, ради утврђивања сортне чистоће родитељских компоненти, као и провере закоровљености и униформности усева.

Други преглед врше се у почетку цветања ради утврђивања присуства атипичних биљака, закоровљености, просторне изолације, сортне чистоће, униформности усева.

Трећи преглед се врши у фази физиолошке зрелости, ради утврђивања униформности усева, закоровљености и процене приноса семена.

Усев сунцокрета за производњу самооплодне линије неће се признати као семенски ако се утврди да:

1) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

2) је усев засејан на парцели где је у плодореду био заступљен сунцокрет у последњих пет година, или ако су соја или уљана репица биле предусев;

3) је закоровљеност већа од оцене 1;

4) је усев оцењен као неуједначен;

5) у усеву за производњу самооплодне линије било више од 0,2% атипичних биљака у време када је 2% или више биљака спремно за оплодњу;

6) је у усеву за производњу сорти сунцокрета било више од 1% атипичних биљака у време другог прегледа.

У производњи семена хибрида сунцокрета и хибридних родитељских компоненти обавезно је пет прегледа.

Први преглед се врши у фази развоја од три до пет пари листова, ради контроле присуства самониклих биљака сунцокрета у простору изолације и у самом семенском усеву, ради утврђивања сортне чистоће родитељских компоненти, као и провере закоровљености и униформности усева.

Други преглед се врши у фази пуне бутонизације ради, утврђивања сортне чистоће, контроле униформности усева и уклањања атипичних биљака.

Трећи преглед врши се у почетку цветања ради утврђивања присуства фертилних биљака код мајчинске компоненте, присуства атипичних биљака, просторне изолације.

Четврти преглед врши се у пуном цветању ради утврђивања присуства фертилних биљака код мајчинске компоненте, присуства атипичних биљака, контроле оплодње и одређивања времена уклањања очинске компоненте.

Пети преглед се врши у фази физиолошке зрелости, ради утврђивања униформности усева, закоровљености, провере уклоњености очинске компоненте и процене приноса семена.

Усев хибридног семена сунцокрета и основног семена хибридних родитељских компоненти неће се признати као семенски ако се утврди да је:

1) просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

2) усев засејан на парцели где је у плодореду био заступљен сунцокрет у последњих пет година, или ако су соја или уљана репица биле предусев;

3) закоровљеност већа од оцене 1;

4) усев оцењен као неуједначен;

5) у усеву за производњу сертификованог семена хибрида сортна чистоћа мушког родитеља испод 99,5%, када 5% или више мајчинских биљака имају цветове спремне да приме полен;

6) у усеву за производњу сертификованог семена хибрида сортна чистоћа женског родитеља мања од 99,0% или је ниво мушке стерилности мањи од 99,5%;

7) у усеву за производњу основног семена родитељског хибрида сортна чистоћа мушког родитеља испод 99,8%, када 2% или више мајчинских биљака имају цветове спремне да приме полен;

8) у усеву за производњу основног семена родитељског хибрида сортна чистоћа женског родитеља мања од 99,5% укључујући и мушко фертилне биљке.

Контролна јединица на којој се утврђује присуство атипичних биљака, мајчинских биљака које расипају полен представља 100 биљака у једном реду. На површини до 10 ха узима се 10 контролних јединица. За сваких наредних 10 ха узима се по једна контролна јединица више.

2. Соја

Код соје обавезна су два прегледа.

Први преглед се врши у време цветања биљака, ради локације парцеле, утврђивања предусева, просторне изолације, сортне чистоће, униформности и закоровљености.

Други преглед се врши у периоду зрења биљака ради утврђивања сортне чистоће, закоровљености, полегања усева и процене приноса.

Усев соје неће се признати као семенски усев ако се утврди да:

1) је у протекле две године на тој парцели сејана соја, сунцокрет или уљана репица;

2) је сортна чистоћа за усев предосновног и основног семена мања од 99,5%, а усева за производњу сертификованог семена прве и друге генерације мања од 99%;

3) је закоровљеност већа од оцене 1;

4) има присуства биљака Џантиума спп и Соланум нигрум;

5) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

6) је усев оцењен као неуједначен.

Контролна јединица на којој се утврђује сортна чистоћа представља 200 биљака у једном реду. На површини до 10 ха узима се 10 контролних јединица. За сваких наредних 10 ха узима се по једна контролна јединица више.

3. Рицинус

Код рицинуса обавезна су најмање два прегледа.

Први преглед се врши пре почетка цветања ради утврђивања локације парцеле, просторне изолације и ради уклањања биљака атипичних за сорту, што се утврђује према боји стабла и листа.

Другим прегледом проверава се да ли су уклоњене за сорту атипичне биљке и врши се процена приноса натуралног семена.

Усев семена рицинуса неће се признати као семенски ако се утврди да:

1) је број атипичних биљака већи од 3%;

2) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

3) је усев оцењен као неуједначен;

4) је закоровљеност већа од оцене 1.

Контролна јединица на којој се утврђује присуство атипичних биљака представља 100 биљака у једном реду. На површини до 10 ха узима се 10 контролних јединица. За сваких наредних 10 ха узима се по једна контролна јединица више.

4. Лан

За лан су обавезна два прегледа.

Први преглед се обавља у време цветања ради утврђивања локације парцеле, поштовања просторне изолације, предусева, стања сортне чистоће, здравственог стања, закоровљености и полегања усева.

Други преглед се обавља пред жетву ради утврђивања сортне чистоће, здравственог стања, закоровљености, полегања усева и процене приноса натуралног семена.

Усев лана се неће признати као семенски ако се утврди да:

1) је претходна сетва лана била на истој парцели у периоду мањем од пет година;

2) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

3) у другој контроли има присутних корова Амбросиа артемисифолиа Л., Цусцута спп, Авена спп, Лолиум ремотум, а Оробанцхе рамоса Л. у оба прегледа има веће присуство од једне биљке на 10 м²;

4) атипичних биљака има више од 3%;

5) је усев оцењен као неуједначен;

6) је закоровљеност већа од оцене 1.

Површина контролне парцеле на којој се утрвђује сортна чистоћа за лан износи 100 м². На површини до 10 ха прегледају се три контролне јединице. На површинама преко 10 ха за сваки 10 ха додаје се још по једна контролна јединица.

5. Шећерна репа

Општи услови за производњу семена шећерне репе:

Производња изводница шећерне репе и семенски усев шећерне репе, може се засновати само на парцели на којој у предходних шест година није гајен меркантилни усев из рода Бета, а семенски усев шећерне репе и други семенски усеви рода Бета у последњих 10 година.

Удаљеност семенског усева шећерне репе од другог усева шећерне репе дата је у табели број 8.

Усев семенске шећерне репе и усев за производњу изводница не смеју имати закоровљеност већу од оцене 1.

Производња семена шећерне репе двогодишњим методом

Метод производње подразумева да се шећерна репа сеје у пролеће или лето, биљке се ваде и трапе у трапу или хладној комори и као изводнице саде следећег пролећа и у другој години производње убира се семе шећерне репе.

Обавезна су два прегледа у првој и три прегледа у другој години производње.

Први преглед у првој години производње врши се пре склапања редова. Овим прегледом утврђује се локација парцеле, начин производње изводница, број изниклих биљака по јединици површине, присуство атипичних биљака (различит фенотип, присуство других врста рода Бета) као и оцена општих услова за производњу семена шећерне репе (закоровљеност, уједначеност усева, присуство болести, штеточина и друго).

Други преглед треба обавити у моменту вађења изводница када се процењује укупан број произведених изводница (посебно за сваку родитељску компоненту), њихово здравствено стање као и начин складиштења, односно чувања. Уколико се изводнице услед временских неприлика или других разлога остављају да презиме у пољу треба извршити процену броја биљака родитељских компоненти и оценити њихово здравствено стање. У овом случају непоходно је поновити процену броја биљака по завршетку зиме.

Трећи преглед врши се у другој години производње након расађивања изводница када се утврђује начин расађивања и заснована површина као и оцена општих услова за производњу семена шећерне репе (просторна изолација, закоровљеност, уједначеност усева, присуство болести и штеточина и друго).

Четврти преглед врши се у другој години производње у фази цветања када се оцењује проценат моногермности и стерилности мајчинске компоненте, присуство атипичних биљака као и оцена општих услова за производњу семена шећерне репе (просторна изолација, закоровљеност, уједначеност усева, присуство болести и штеточина и друго).

Пети преглед врши се у другој години производње пред жетву семенског усева шећерне репе ради процене приноса натуралног семена, оцене присуства корова и болести.

Производња семена шећерне репе

једногодишњом методом

Метод подразумева сетву у августу или септембру.

Контрола семенског усева врши се четири пута.

Први преглед у првој календарској години, врши се пред склапање редова усева. При овом прегледу контролишу се општи услови за производњу, локација парцеле, униформност усева, присуство болести, просторна изолација корова и самониклих биљака из рода Бета.

Други преглед се врши у пролеће друге године у периоду крај марта – почетак априла, ради утврђивања склопа биљака и степена оштећења усева од штеточина, болести и измрзавања.

Трећи преглед врши се у другој години производње у фази цветања када се оцењује проценат моногермности и стерилности мајчинске компоненте, присуство атипичних биљака као и оцена општих услова за производњу семена шећерне репе (просторна изолација, закоровљеност, уједначеност усева, присуство болести и штеточина и друго).

Четврти преглед производње врши се пред жетву семенског усева у циљу процене приноса натуралног семена, оцене присуства корова.

Усев шећерне репе неће се признати као семенски ако се утврди:

1) да је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

2) да је усев оцењен као неуједначен;

3) да је у последњих шест година предусев био меркантилни усев шећерне репе или усев из рода Бета, а семенски усев рода Бета у последњих 10 година;

4) да је закоровљеност већа од оцене 1;

5) да у периоду цветања било више од 0,5% фертилних биљака у мајчинској компоненти (осим у производњи анизоплоидних сорти);

6) присуство других врста са којима може доћи до укрштања у усеву шећерне репе у време цветања усева.

Контролна јединица на којој се утврђује присуство атипичних биљака представља 100 биљака у једном реду. На површини до 10 ха узима се 10 контролних јединица. За сваких наредних 10 ха узима се по једна контролна јединица више.

6. Конопља

Код конопље обавезна су најмање два прегледа.

Први преглед се врши пре цветања биљака, ради контроле поштовања просторне изолације, провере сортне чистоће, униформности усева, здравственог стања и закоровљености.

Други преглед се врши пред жетву ради утврђивања сортне чистоће, здравственог стања униформности, висине пораста и процене приноса семена.

Усев семена конопље неће се признати као семенски усев ако се утврди да:

1) је предусев била конопља;

2) су биљке ниже од 150 цм;

3) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

4) је било у другом прегледу присутних корова Авена спп. и Оробанцхе рамоса Л;

5) је број атипичних биљака већи од 3%;

6) усев није одговарајућег здравственог стања;

7) је усев оцењен као неуједначен;

8) је закоровљеност већа од оцене 1.

Контролна јединица на којој се утврђује присуство атипичних биљака представља 100 биљака у једном реду. На површини до 10 ха узима се пет контролних јединица. За сваких наредних 10 ха узима се по једна контролна јединица више.

7. Уљана репица и уљана ротквица

Обавезна су три прегледа.

Први преглед се обавља непосредно пред цветање.

Утврђује се локација парцеле, поштовање изолације, плодореда, сортне чистоће, здравствено стање и закоровљеност.

Други преглед се обавља у фази цветања. Тим прегледом се утврђује присуство атипичних биљака, просторна изолација, присуство корова.

Трећи преглед се врши када је најмање 60% биљака у фази технолошке зрелости.

Утврђује се сортна чистоћа, закоровљеност, врши се процена приноса натуралног семена.

Усев уљане репице и уљане ротквице неће се признати као семенски ако се утврди да:

1) је на парцели у последњих пет година била сејана уљана репица или уљана ротквица;

2) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

3) у усеву има примеса других сорти више од 0,1% у усеву за производњу основног семена, или више од 0,3% у усеву за производњу сертификованог семена;

4) је усев оцењен као неуједначен;

5) је закоровљеност већа од оцене 1;

6) има других врста и корова чије се семе тешко издваја (Рапханус рапханиструм, Синапис арвенсис) у усеву основног семена, или више од пет биљака на 100 м² у усеву за производњу сертификованог семена.

Површина контролне јединице у усеву уљане репице и уљане ротквице износи 100 м². На површинама до 10 ха узима се 10 контролних јединица. За сваких наредних 10 ха узима се по једна контролна јединица више.

8. Дуван

Код дувана обавезна су два прегледа.

Први преглед се врши пре појаве цветних пупољака ради утврђивања локације парцеле, оцене униформности, здравственог стања, закоровљености, утврђивања просторне изолације и присуства атипичних биљака.

Други преглед се врши у време почетка цветања да се утврди присуство атипичних биљака.

Усев дувана неће се признати као семенски ако се утврди да:

1) је усев засејан на површини на којој је сејан дуван или нека биљна врста из породице Соланацеае (кромпир, парадајз, паприка, плави патлиџан) и легуминозе (за дуван Вирџиниа типа), у претходне три године;

2) је број атипичних биљака већи од 3% или ако има биљака других типова;

3) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

4) је закоровљеност већа од оцене 1;

5) је усев оцењен као неуједначен;

6) у случају хибридне производње ако у линији мајке у фази цветања има фертилних биљака.

Контролна јединица у усеву дувана је цела површина.

9. Мак

Код мака обавезна су два прегледа.

Први преглед се врши у фази цветања ради утврђивања локације парцеле, одстрањивања биљака других сорти, оцене поштовања изолације, закоровљености, униформности, здравственог стања.

Други преглед се врши у време пуне зрелости биљака ради утврђивања сортне чистоће, оцене закоровљености, униформности, здравственог стања и процене приноса.

Усев мака неће се признати као семенски ако се утврди да:

1) у усеву има више од 0,5% других сорти мака;

2) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

3) је закоровљеност већа од оцене 1;

4) је усев оцењен као неуједначен.

Контролна јединица на којој се утврђује присуство атипичних биљака представља 100 биљака у једном реду. На површини до 10 ха узима се 10 контролних јединица. За сваких наредних 10 ха узима се по једна контролна јединица више.

III. СЕМЕНСКИ УСЕВИ КРМНОГ БИЉА

1. Крмно биље из породице Брассицацеае

(крмна репица, огрштица, крмни кељ, репа угарњача, бросква)

Код ових усева обавезна су два прегледа.

Први преглед врши се у време цветања биљака када се утврђује локација парцеле, сортна чистоћа, закоровљеност, порекло семена, агротехничке мере које се примењују, стање усева и просторна изолација.

Други преглед се обавља пред жетву, односно убирање семена. Овим прегледом се оцењује закоровљеност, унифорност, проценат примеса других врста или сорти, процењује време жетве, очекивани принос натуралног семена.

Усев се неће признати као семенски ако се утврди да:

1) је предусев било крмно биље из исте фамилије;

2) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

3) је закоровљеност већа од оцене 1;

4) је усев оцењен као неуједначен;

5) сортна чистоћа не задовољава критеријуме дате у табели број 2.

Табела број 2. Дозвољено присуство других сорти по категоријама семена

 

 

Сортна чистоћа се утврђује на контролним јединицама. Једна контрола јединица подразумева 100 м². На површини до 10 ха потребно је контролисати 10 контролних јединица. За сваких наредних 10 ха узима се по једна контролна јединица више. Контролне јединице треба да буду равномерно распоређене по целој површини семенског усева.

2. Луцерка, детелине, жути звездан и друге вишегодишње легуминозе

Код ових усева врше се два прегледа.

На новозаснованим усевима у истој години када су заснована, првим прегледом се утврђује локација парцеле, порекло семена, сортна чистоћа, величина засејане парцеле, просторна изолација, изглед и опште стање усева, закоровљеност и агротехничке мере које треба примењивати.

Ако се први откос оставља за семе онда су обавезни други и трећи преглед који се обављају као први и други преглед на старијим усевима.

Први преглед на старијим усевима врши се у време цветања и њиме се утврђује чистоћа врсте и сорте, закоровљеност, просторна изолација, здравствено стање и уједначеност усева, проценат примеса других врста и сорти и општи изглед усева.

Другим прегледом пред кошење усева допуњују се подаци о стању усева, дају се произвођачу препоруке о мерама за обезбеђење приноса, процењује се проценат полегања и закоровљености усева, процењује време жетве, врши се процена очекиваног приноса натуралног семена.

У усевима за производњу основног семена дозвољено је највише три жетве за производњу семена, а у усевима за производњу сертификованог семена дозвољено је највише пет жетви за производњу семена.

Усев се неће признати као семенски ако се утврди да:

1) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

2) је усев заснован на парцели на којој је у последње три године гајен усев биљака из ове групе;

3) је усев оцењен као неуједначен;

4) је у усеву било вилине косице (Цусцута спп.);

5) је закоровљеност већа од оцене 1;

6) сортна чистоћа не задовољава критеријуме дате у табели 3.

 

Табела бр. 3. Захтеви у погледу чистоће врсте, односно сорте

 

 

Сортна чистоћа се утврђује на контролној јединици чија површина износи 100 м². На површини до 10 ха потребно је имати пет контролних јединица. За сваких следећих 10 ха потребно је додати по једну надзирану јединицу. Контролне јединице треба да буду равномерно распоређене по целој површини семенског усева.

3. Једногодишње легуминозе (грахорице, сочиво, лупине, сточни грашак, сточни боб и др.)

Код ових усева обавезна су два прегледа.

Први преглед врши се у време цветања биљака када се утврђује локација парцеле, сортна чистоћа, порекло семена, закоровљеност, агротехничке мере које се примењују, уједначеност и опште стање усева, просторна изолација, изглед усева.

Други преглед се обавља пред жетву односно убирање семена. Овим прегледом се оцењује закоровљеност, унифорност, проценат примеса других врста или сорти, дају произвођачу препоруке о мерама за обезбеђење приноса, процењује време жетве, очекивани принос натуралног семена.

Усев се неће признати као семенски ако се утврди да:

1) је предусев било крмно биље;

2) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

3) је закоровљеност већа од оцене 1;

4) је усев оцењен као неуједначен;

5) сортна чистоћа не задовољава критеријуме дате у табели бр. 4.

Табела број 4. Дозвољено присуство других сорти по категоријама семена

 

 

 

 

Сортна чистоћа се утврђује на контролној јединици чија површина износи 100 м². На површини до 10 ха потребно је имати пет контролних јединица. За сваких следећих 10 ха потребно је додати по једну контролну јединицу. Контролне јединице треба да буду равномерно распоређене по целој површини семенског усева.

4. Траве

Код једногодишњих трава обављају се најмање два прегледа.

Први преглед се врши када су биљке у фази метличења или класања.

Овим прегледом се утврђује локација парцеле, порекло семена, засејана површина, просторна изолација, закоровљеност, здравствено стање.

Други преглед се обавља пред жетву и овим прегледом се дају мере за припрему жетве и обезбеђење приноса, утврђује време жетве, процењује очекивани принос натуралног семена.

Код вишегодишњих трава обављају се најмање три прегледа.

Први преглед врши се у првој години, којим се утврђује локација парцеле, порекло семена, засејана површина, просторна изолација, закоровљеност и здравствено стање усева и сортна чистоћа.

Други преглед се обавља наредног пролећа за време цветања биљака, када се утврђује оштећење од измрзавања, просторна изолација, сортна чистоћа, закоровљеност, здравствено стање усева и предлажу се агротехничке мере.

Трећи преглед се врши пред жетву када се процењује степен закоровљености, оцењује уједначеност и опште стање усева, дају се препоруке произвођачу за припрему жетве, процењује се очекивани принос натуралног семена.

Усев се неће бити признат као семенски ако се утврди да:

1) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

2) је усев оцењен као неуједначен;

3) су у усеву крупносемених трава присутни мишји репак (Алопецурус мyосуроидес) и пиревина (Агропyрон спп.);

4) је у усеву присутна вилина косица (Цусцу-

та сп.);

5) присуство других сорти није веће од три за категорију основног семена и 10 за категорију сертификованог семена на 100 м²;

6) присуство других врста није веће од три за категорију основног семена и 10 за категорију сертификованог семена на 100 м²;

7) су предусев биле траве или ако је у последње три године гајена иста врста.

Сортна чистоћа се утврђује на контролној јединици чија површина износи 100 м². На површини до 10 ха потребно је имати 10 контролних јединица. За сваких следећих 10 ха потребно је додати по једну контролну јединицу. Контролне јединице треба да буду равномерно распоређене по целој површини семенског усева.

5. Остало крмно биље

Код једногодишњих усева крмног биља врше се два прегледа.

Први преглед се врши у време цветања. Овим прегледом утврђује се локација парцеле, порекло семена, засејана површина, просторна изолација, сортна чистоћа, закоровљеност, здравствено стање, унифорност усева, проценат других врста и сорти и агротехничке мере.

Други преглед се врши пред жетву. Овим прегледом се утврђује сортна чистоћа, закоровљеност, дају се препоруке за припрему жетве и процењује очекивани принос натуралног семена.

Код вишегодишњих крмних биљака врше се три прегледа.

Први преглед врши се у првој години, којим се утврђује локација парцеле, порекло семена, засејана површина, просторна изолација, закоровљеност, здравствено стање усева и сортна чистоћа.

Други преглед се обавља наредне године у време цветања биљака. Овим прегледом се утврђује чистоћа врсте и сорте, проценат других врста и сорти, закоровљеност и здравствено стање усева, општи изглед и унифорност усева, поново се утврђује просторна изолација и предлажу агротехничке мере.

Трећи преглед се врши пред жетву којим се утврђује степен закоровљености, здравствено стање, унифорност проценат примеса других врста и сорти, предлажу мере за припрему жетве и врши се проценат очекиваног приноса натуралног семена.

Усев крмног биља неће се признати као семенски ако се утврди да:

1) утврђени проценат примеса других врста – сорти прелази проценат или број који је дозвољен за категорију производног семена (табела бр. 5);

2) у усеву крмног биља има других врста које истовремено сазревају са усевом, а које се не могу издвојити при доради семена;

3) се у усеву крмних окопавина налазе корови са којима се гајене биљке могу укрштати и који истовремено цветају кад и усев крмних биљака;

4) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

5) је закоровљеност већа од оцене 1.

 

Табела број 5. Норме сортне чистоће за признавање осталог крмног биља

 

 

Сортна чистоћа, односно чистоћа врсте семенског усева крмног биља утврђује се детаљним прегледом узорака на контролној јединици. Код крмног биља за основну контролну јединицу узима се површина од 100 м². Код крмних окопавина за контролну јединицу узима се површина од 1 ха, на којој се прегледа 100 до 200 биљака, на равномерним размацима без бирања, на правцу двеју дијагоналних линија семенске парцеле.

На већим површинама број биљака за узорак узима се:

Број биљака у узорку

преко 1 до 2 ха 200-300

преко 2 до 5 ха 300-500

преко 5 до 10 ха 500-600

На сваки даљи хектар узима се по 50 биљака више, односно број контролних јединица се сразмерно повећава.

IV. СЕМЕНСКИ УСЕВИ ПОВРЋА

1. Кромпир

Код кромпира обавезна су три прегледа.

Први преглед обавља се када је биљка висока 10 до 20 цм, други у фази интензивног пораста, трећи одмах после прекида вегетације (уништења циме) приликом којег се уједно ваде репрезентативни узорци за лабораторијску анализу здравственог стања.

Првим прегледом утврђује се порекло семена кромпира, локација парцеле, категорија семена, засејана површина, закоровљеност, сортна чистоћа, опште стање и унифорност, предусев, просторна изолација, присуство самониклих биљака и агротехничке мере које се примењују, као и проценат празних места насталих због болести које се преносе семеном (трулежи, гљивичног и бактеријског узрока).

Другим прегледом утврђује се стање сортне чистоће, закоровљеност, опште стање усева и унифорност. Одстрањивање болесних биљака контролише се при другом прегледу.

Трећим прегледом утврђује се очекивани принос кртола и уједно се ваде репрезентативни узорци за лабораторијску анализу здравственог стања.

Узимање репрезентативних узорака са парцеле семенског усева кромпира:

– на површини до 1 ха узима се један узорак,

– на површини од 1 до 5 ха узимају се два узорка,

– на површини већој од 5 ха узима се шест узорака.

Као један репрезентативни узорак сматра се најмање 110 кртола узетих по једна кртола од једне биљке, са различитих места парцеле.

Сортна чистоћа и проценат празних места утврђују се на контролној јединици, а све друго на целој парцели.

Сортна чистоћа семенског усева кромпира утврђује се детаљним прегледом узорака на контролној јединици. За контролну јединицу узима се 400 биљака по хектару, с тим да се гледано дијагонално на парцелу по случајном избору прегледа 20 до 40 биљака на појединим местима. На сваком хектару прегледа се најмање једна контролна јединица. Ако је усев на већој површини од 5 ха, довољно је да се узме шест контролних јединица.

Усев кромпира неће се признати као семенски ако се утврди да:

1) није произведен у висинском рејону или у другим подручјима, у којима се употребљава одговарајући технолошки поступак;

2) у семенском усеву има примеса других сорти кромпира, и то: категорију основно семе више од 0,1%, у сертификованом семену прве генерације више од 0,25% и у сертификованом семену друге генерације више од 0,5%;

3) је просторна изолација семенског усева у односу на меркантилни усев кромпира мања од дате у табели 8, а удаљеност од другог семенског усева кромпира мора бити најмање 1 м;

4) је закоровљеност већа од оцене 1;

5) је усев оцењен као неуједначен;

6) је предусев био кромпир.

2. Остале повртарске културе

Код једногодишњих повртарских култура обавезна су два прегледа.

Први преглед се врши у време цветања и формирања плодова, а други у време када најмање 80% биљака достигне технолошку зрелост.

Првим прегледом утврђује се порекло семена, засејана површина, сортна чистоћа, закоровљеност, агротехничке мере, уједначеност усева и просторна изолација.

Другим прегледом проверавају се подаци из првог прегледа, поново утврђује сортна чистоћа, закоровљеност, агротехничке мере, дају се препоруке за жетву и процењује се принос семена.

Код двогодишњих и вишегодишњих повртарских култура врше се три прегледа.

Први преглед врши се у првој години којим се утврђује порекло семена и начин примене садница.

Други преглед обавља се у пролеће након садње или презимљавања садница када се утврђује површина, закоровљеност и просторна изолација.

Трећи преглед врши се у време пуног цветања па до технолошке зрелости плода када се оцењује очекивани принос семена.

Усев поврћа неће се признати као семенски ако се утврди да:

1) проценат примеса других сорти и врста прелази проценат који је дозвољен за одређене категорије повртарских семена у табелама бр. 6. и 7;

2) је просторна изолација мања од прописане у табели бр. 8;

3) је предусев из исте фамилије као усев поврћа, или је иста врста била предусев у последње четири године;

4) је усев оцењен као неуједначен;

5) је закоровљеност већа од оцене 1.

 

Табела број 6. Максимално дозвољено присуство других сорти за повртарске културе (%)

 

Аутентичност и сортна чистоћа семенског усева поврћа (изузев кромпира) утврђује се детаљним прегледом узорака на контролној јединици. За контролну јединицу узима се површина до једног хектара на којој се прегледа 100 до 200 биљака на равномерним размацима без бирања, на правцу двеју дијагоналних линија семенске парцеле.

На већим површинама број биљака за узорак узима се:

Број биљака у узорку

преко 1 до 2 ха 200-300

преко 2 до 5 ха 300-500

преко 5 до 10 ха 500-600

На сваки даљи хектар узима се по 50 биљака више, односно број контролних јединица се сразмерно повећава.

V. ЛЕКОВИТО АРОМАТИЧНО БИЉЕ, ЦВЕЋЕ, РАСАД, МИЦЕЛИЈА ЈЕСТИВИХ И ЛЕКОВИТИХ ГЉИВА И СЛ.

У производњи семена осталог (једногодишњег и вишегодишњег) пољопривредног биља обавезан је онолики број прегледа којима се могу утврдити услови из члана 8. овог правилника о начину вршења контроле процеса производње семена.

Усев не може да се призна као семенски ако је закоровљеност већа од оцене 1.

VI. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Интензитет закоровљености семенског усева који није утврђен овим правилником, утврђује се на следећи начин:

– оценом 0 – кад нема корова,

– оценом 1 – кад је слаба закоровљеност,

– оценом 2 – кад је средња закоровљеност,

– оценом 3 – кад је јака закоровљеност.

Ако се у току контроле процеса производње семена пољопривредног биља утврди присуство корова који нису назначени овим правилником, тада се обавезно утврђује степен угрожености семенског усева коровом, и то се узима у обзир приликом одлучивања о признавању семенског усева.

У склопу стручне контроле производње семена уједначеност усева се оцењује оценом уједначен или оценом неуједначен.

У случају да се производе хибриди који имају исту компоненту оца просторна изолација се може смањити на тај начин да се остави довољно простора да не дође до мешања семена приликом жетве.

VII. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ СОРТНЕ ЧИСТОЋЕ И АУТЕНТИЧНОСТИ СОРТЕ СТРНА ЖИТА ПШЕНИЦА

(Тритицум аестивум Л. еменд Фиори ет Паол)