На основу члана 56. став 3. Закона о ловству („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93 – исправка, 60/93 – исправка и 101/05 – др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о висини штете за противзаконито уловљену дивљач или на други начин уништену дивљач

„Службени гласник РС”, број 60 од 14. јула 2006.

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се висина штете коју кориснику ловишта плаћају грађани и правна лица за противзаконито уловљену дивљач или на други начин уништену дивљач.

 

Члан 2.

Висина штете из члана 1. овог правилника износи, и то за:

 

 

Члан 3.

За свако противзаконито уништено јаје, младунче, гнездо пернате дивљачи и младунче ситне длакаве дивљачи плаћа се штета као за одраслу јединку дивљачи утврђену у члану 2. овог правилника.

 

Члан 4.

Утврђивање броја поена за противзаконито уловљену дивљач или на други начин уништену дивљач која има трофеј (број поена на основу којих се утврђује висина штете) врши се по стандардима Међународног савета за лов и заштиту дивљачи (ЦИЦ).

 

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о висини штете за бесправно уловљену или на други начин уништену дивљач („Службени гласник РС”, бр. 19/00 и 29/00 – исправка).

 

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-00085/2006-10

У Београду, 7. јула 2006. године

Министар,

Горан Живков, с.р.