Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 11. став 3. Закона о слободним зонама („Службени гласник РС”, број 62/06),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне

"Службени гласник РС", бр. 72 од 22. августа 2006, 117 од 27. децембра 2017, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 4 од 25. јануара 2019, 88 од 13. децембра 2019.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују облик и садржина извештаја о пословању слободне зоне (у даљем тексту: извештај) који привредно друштво за управљање зоном подноси Министарству финансија – Управи за слободне зоне.

Члан 2.

Привредно друштво за управљање зоном из члана 1. овог правилника подноси извештај на Обрасцу ИПСЗ – Извештај о пословању слободне зоне, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У случају да Министарство финансија – Управа за слободне зоне оцени да је то неопходно, може од привредног друштва за управљање зоном затражити да поднесе извештај лиценцираног овлашћеног ревизора о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја корисника зоне за које је та ревизија обавезна према закону који уређује рачуноводство и ревизију.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-367/2006-17

У Београду, 18. августа 2006. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.

Прилог

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о измени Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне ("Службени гласник РС", број 117/2017) Образац ИПСЗ – Извештај о пословању слободне зоне новим обрасцем (види члан 1. Правилника - 117/2017-20). Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престале да важе одредбе овог правилника, у обрасцу, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона - 44/2018-27).

Правилником о измени Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне ("Службени гласник РС", број 4/2019) Образац ИПСЗ – Извештај о пословању слободне зоне новим обрасцем (види члан 1. Правилника - 4/2019-31).

Правилником о измени Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне ("Службени гласник РС", број 88/2019) Образац ИПСЗ – Извештај о пословању слободне зоне новим обрасцем (види члан 1. Правилника - 88/2019-33).

Образац ИПСЗ – Извештај о пословању слободне зоне