Редакцијски пречишћен текст  

 

 

На основу члана 6. став 2, члана 7. став 1, члана 8. став 2, члана 10. став 7, члана 14. став 2, члана 15, члана 17. став 2, члана 18. став 2. и члана 25. став 3. Закона о личној карти („Службени гласник РС”, број 62/06),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о личној карти

"Службени гласник РС", бр. 11 од 30. јануара 2007, 9 од 25. јануара 2008, 85 од 12. августа 2014, 112 од 15. децембра 2017 - УС

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац личне карте, заштитни елементи, образац потврде о поднетом захтеву и обрасци за вођење евиденција о личним картама, као и начин издавања личне карте, начин узимања биометријских података и величина фотографије, услови за издавање личне карте у краћем року, начин поништавања личне карте и вођење евиденције о личним картама.

Члан 2.

У образац личне карте може да се угради  микроконтролер (чип) само ако се са тим сагласи лице коме се издаје лична карта и у том случају податак о пребивалишту и адреси стана лица коме се издаје лична карта, не уписује се у образац личне карте.

У  микроконтролер (чип) могу да се уписују само подаци из члана 8.  Закона о личној карти („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 36/11) – у даљем тексту: Закон.

*Службени гласник РС, број 85/2014

II. ОБРАЗАЦ ЛИЧНЕ КАРТЕ

Члан 3.

Образац личне карте је правоугаоног облика, у виду картице, величине 85,6 x 54 mm, израђен је у потпуности од поликарбонатног материјала, са доминантним плавим тоновима на предњој страни обрасца.

Образац личне карте је израђен у складу са стандардима ISO/IEC 7810,  и физичке карактеристике, и ISO/IEC 10373, за тестирање физичких карактеристика, и ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2, ISO/IEC 7816-3 и ISO/IEC 7816-4, који се односе на електрична кола и контакте.

*Службени гласник РС, број 9/2008

**Службени гласник РС, број 85/2014

Члан 4.

Брисан је (види члан 2. Правилника – 9/2008-20)

Члан 5.

Заштитни елементи на обрасцу личне карте су: микроштампа, OVI (оптички променљиве боје) за графички приказ у облику штита са четири оцила бридовима окренутих ка вертикалној греди крста, guilloche линије, iris штампа, штампа УВ бојама, УВ нити, DOVID (Дифракциони оптички променљив елемент), у складу са дефинисаном техничком спецификацијом и Artwork-ом одобреног од стране поручиоца и MLI зона.

*Службени гласник РС, број 85/2014

Члан 6.

Образац личне карте одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

III. ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ

Члан 7.

Лице које по одредбама Закона има право на личну карту, захтев за издавање личне карте подноси организационој јединици Министарства унутрашњих послова у месту пребивалишта, односно пријављеног или утврђеног боравишта у Републици Србији.

Лице из става 1. овог члана које живи у иностранству, захтев за издавање личне карте може поднети и преко надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије које располаже одговарајућим техничким средствима за узимање биометријских података.

*Службени гласник РС, број 85/2014

Члан 8.

Лична карта се издаје на писмени захтев који мора да садржи читко исписане податке предвиђене у члану 13. Закона.

Ако родитељи подносиоца захтева немају јединствени матични број или је тај број непознат, у захтеву за издавање личне карте се наводи име и презиме родитеља.

У захтеву се наводи језик и писмо на коме треба уписати називе података које садржи образац личне карте и језик и писмо на коме треба уписати име и презиме.

У захтеву се посебно наводи да ли је лице коме се издаје лична карта сагласно да се у образац личне карте угради  микроконтролер (чип).

*Службени гласник РС, број 85/2014

Члан 9.

Подносилац захтева је дужан да потпише захтев. Ако је подносилац захтева неписмен или из других разлога није у стању да се потпише, потписаће га лице које он овласти, а које поред личног имена подносиоца захтева, наводи и своје име, адресу и број личне карте.

Члан 10.

Уз захтев за издавање личне карте подносилац захтева дужан је да стави на увид личну карту или другу исправу из које се може утврдити његов идентитет.

Ако надлежни орган, по службеној дужности, не може да утврди чињенице о испуњености услова за издавање личне карте, приступањем подацима у централном систему за електронску обраду и складиштење података, односно увидом у евиденцију о држављанству, матичну књигу рођених, матичну књигу венчаних, матичну књигу умрлих и друге евиденције које у складу са Законом, он или друго министарство води, од подносиоца захтева ће захтевати да му достави на увид извод из матичне књиге рођених издат у Републици Србији, односно уверење о држављанству Републике Србије, односно друге исправе којима доказује испуњеност услова за издавање личне карте.

Уз захтев за издавање личне карте подносилац захтева прилаже доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте и трошкове техничке израде личне карте.

Подносилац захтева може да, уз захтев, приложи фотографију која верно приказује његов лик, која није старија од 6 месеци и која мора да испуњава услове прописане у члану 21. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 85/2014

Члан 11.

Приликом пријема захтева за издавање личне карте службено лице утврђује идентитет подносиоца захтева, као и да ли захтев садржи прописане податке, да ли је захтев потписан и да ли су уз захтев стављени на увид и приложени прописана документа и докази, односно врши проверу података приступањем подацима у централном систему за електронску обраду и складиштење података и другим службеним евиденцијама.

Ако се провером установи да је поднесен захтев непотпун, односно да подносилац захтева није приложио потребне документе и доказе, због чега се по таквом захтеву не може поступати, службено лице ће подносиоцу захтева указати на недостатке у захтеву, остављајући му примерен рок да их отклони.

Престао је да важи ранији став 3. (види Одлуку УС - 112/2017-113)

*Службени гласник РС, број 85/2014

Члан 12.

Кад службено лице које прими захтев утврди да је захтев за издавање личне карте уредан и да се по њему може поступати, на погодном месту на захтеву ставља забелешку и својим потписом потврђује да је захтев поднесен у складу са Законом и овим правилником.

Члан 13.

Приликом пријема захтева за издавање личне карте, подносиоцу захтева се издаје потврда.

Потврда из става 1. овог члана издаје се на обрасцу величине 21 х 15 cm, израђеном од хартије беле боје, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 14.

Захтев за издавање личне карте лица које нема превибалиште, односно боравиште у Републици Србији, заједно са узетим биометријским подацима, надлежно дипломатско или конзуларно представништво Републике Србије ће без одлагања проследити Министарству унутрашњих послова – Полицијској управи за град Београд, ради решавања.

*Службени гласник РС, број 9/2008

Члан 15.

Службено лице које решава о захтеву врши проверу кроз евиденцију о личним картама, утврђује идентитет, држављанство, као и провере других података значајних за одлучивање.

Извршене провере и радње службено лице потврђује својим потписом на захтеву за издавање личне карте.

Члан 16.

Кад се због лечења, болести или смрти члана породице, неодложног службеног пута или других оправданих разлога који не трпе одлагање затражи хитно издавање личне карте, подносилац захтева дужан је да уз захтев приложи и доказе о разлозима за издавање личне карте у року краћем од прописаног (лекарско уверење, телеграм о смрти члана породице, путни налог, доказ о закључењу брака, доказ о регистрацији привредног друштва и сл.).

Члан 17.

Кад се захтева издавање нове личне карте из разлога наведеног у члану 19. став 1. тачка 2. Закона, сматра се да фотографија на личној карти више не одговара изгледу њеног имаоца ако је лик имаоца личне карте битно промењен као последица природних промена и промена насталих услед физичких утицаја (хируршке интервенције, повреде и др.).

Члан 18.

Брисан је (види члан 5. Правилника – 9/2008-20)

Члан 19.

Лична карта уручује се подносиоцу захтева лично, у просторијама Министарства унутрашњих послова или преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије.

Ван просторија Министарства унутрашњих послова, уручење личне карте, као и подношење захтева за издавање личне карте могући су само изузетно, из очигледно оправданих разлога због чега је такво поступање неопходно (болест или старост лица, издржавање казне затвора, боравак у посебној установи и сл.).

IV. УЗИМАЊЕ БИОМЕТРИЈСКИХ ПОДАТАКА

Члан 20.

Приликом подношења захтева за издавање личне карте узимају се следећи биометријски подаци лица коме се издаје лична карта, и то:

1) фотографија;

2) отисци прстију;

3) потпис.

Под узимањем биометријских података, у смислу овог правилника, подразумева се узимање података из става 1. овог члана помоћу одговарајућих техничких средстава и превођење тих података у електронски облик (у даљем тексту: узимање).

*Службени гласник РС, број 9/2008

Члан 21.

Узимање фотографије се врши дигиталном камером или скенирањем фотографије приложене уз захтев.

Фотографија из става 1. овог члана мора да испуњава следеће услове, и то:

1) да има величину 50x50 mm;

2) 70–80% фотографије заузима лице;

3) да је оштра и јасна, високог квалитета, без мрља и огреботина;

4) лице да гледа директно у камеру, да се јасно виде обе ивице лица, без осмеха и гримаса, са затвореним устима;

5) да приказује природну боју коже;

6) очи отворене и јасно видљиве (без косе преко очију);

7) једнобојна сива позадина;

8) за лице са наочарима: очи јасно видљиве, да рам не заклања било који део ока, без рефлексије;

9) на фотографији не смеју да се виде друге особе, делови намештаја или други предмети.

Члан 22.

Узимање отиска прста се врши скенером за отиске и подразумева узимање отиска левог и десног кажипрста, на додир и ваљањем прста у једном правцу од једне до друге ивице нокта.

Ако лице нема кажипрст, узима се отисак наредног прста и то овим редоследом: палац, средњи прст, домали, мали.

На захтеву за издавање личне карте, на погодном месту, службено лице уписује податак са којих прстију су узети отисци, односно да узимање отиска није доступно, што својим потписом потврђује.

*Службени гласник РС, број 9/2008

Члан 23.

Изузетно, ако узимање отисака прстију скенером из било ког разлога није могуће или ако тако узети отисци не могу послужити биометријској обради, отисци се узимају на класичан начин, механичким отиском на картону. Овако узети отисак се скенира.

У случају из става 1. овог члана на захтеву за издавање личне карте уписује се напомена да је отисак узет на класичан начин.

Члан 24.

Ако лице нема прсте, на обрасцу личне карте се на месту за слику отиска прста уписује ознака НД (није доступно).

Члан 25.

Узимање потписа се врши помоћу табле за дигитализацију потписа. Узети потпис мора бити читко исписан.

Ако је лице неписмено или из других објективних разлога узимање потписа није могуће, на обрасцу личне карте место за потпис остаје празно.

*Службени гласник РС, број 85/2014

Члан 25а

Име и презиме на обрасцу личне карте може се уписати и то са 36 карактера за презиме, односно 30 карактера за име.

Име и презиме припадника националних мањина, које се исписује у складу са чланом 9. став 3. Закона, уписује се паралелно на језику и писму националне мањине и на српском језику и правопису и ћириличком писму, а име и презиме подносиоца који захтева да му се лични подаци о имену и презимену испишу и латиничким писмом уписује се на српском језику ћириличким и латиничним писмом – ако презиме није дуже од 16, а име од 13 карактера.

*Службени гласник РС, број 85/2014

Члан 25б

Уписивање података о држави рођења, месту и општини рођења и пребивалишту и адреси стана, врши се по номенклатури, на начин и у складу са законом који уређује територијалну организацију.

*Службени гласник РС, број 85/2014

Члан 25ц

Држављанима који имају право на личну карту, а немају правни основ за пријаву пребивалишта на територији Републике Србије, лична карта издаје се на основу утврђеног боравишта са роком важења од две године, уз претходно одређивање јединственог матичног броја грађана.

*Службени гласник РС, број 85/2014

V. ПОНИШТАВАЊЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ

Члан 26.

Приликом уручења личне карте врши се поништавање раније издате личне карте.

Поништавање личне карте врши се тако што се лична карта перфорира у присуству странке.

Поништена лична карта уписује се у одговарајућу евиденцију и одмах поништава у електронском облику. У случају поништавања личне карте са микроконтролером (чипом), поништавају се и сертификати који се налазе у микроконтролеру (чипу).

Приликом издавања личне карте претходна се поништава и враћа имаоцу.

*Службени гласник РС, број 85/2014

Члан 26а

Приликом одјаве пребивалишта грађанина ради исељења из Републике Србије у иностранство, поништава се лична карта и враћа њеном имаоцу.

*Службени гласник РС, број 85/2014

Члан 27.

На поништавање личне карте у случају из члана 20. став 3. Закона сходно се примењују одредбе члана 26. овог правилника.

VI. ЕВИДЕНЦИЈА О ЛИЧНИМ КАРТАМА И ОБРАСЦИ ЗА ВОЂЕЊЕ ТЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан 28.

Евиденцију о личним картама, у складу са Законом, води Министарство унутрашњих послова.

Члан 29.

Евиденција о личним картама води се на средствима за аутоматску обраду података.

Члан 30.

Евиденција о личним картама састоји се од:

1) Регистра о издатим личним картама;

2) Регистра о поднетим захтевима за издавање личне карте;

3) Регистра о личним картама које су поништене;

4) Регистра о личним картама које су проглашене неважећим.

Регистри из става 1. овог члана воде се на обрасцима 1–4, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 31.

Упоредо са регистром, о издатим личним картама води се и картотека.

Картотека из става 1. овог члана, која се састоји од скенираних слика захтева за издавање личне карте, са приложеном документацијом, води се тако да за сваку издату личну карту постоји картон у електронском облику.

На картон, у који се уносе подаци о подносиоцу захтева из члана 13. Закона и слике његових биометријских података, уноси се име и презиме родитеља, ако њихов јединствени матични број није познат, податак о серијском и регистарском броју издате личне карте, року важења и датуму њеног издавања.

Картон садржи и потпис службеног лица које је решавало о захтеву за издавање личне карте, датум уручења личне карте и потпис лица коме је лична карта уручена, односно забелешку службеног лица да је лична карта уручена преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије.

Члан 32.

Подаци који се воде у регистрима из члана 30. овог правилника и картони издатих личних карата који се воде у електронском облику чувају се трајно.

Члан 33.

У картотеци издатих личних карата Министарство унутрашњих послова ће пасивизирати сваку личну карту чим утврди да је имаоцу личне карте престало држављанство Републике Србије.

На начин из става 1. овог члана поступиће се и у односу на личне карте издате лицима из члана 32. Закона, одмах по истеку рока важења личне карте.

Члан 34.

Сагласно члану 31. Закона, саставни део евиденције о личним картама која се води по одредбама овог правилника је евиденција личних карата која је вођена у складу са Правилником о обрасцу, поступку издавања и начину вођења евиденције личне карте („Службени гласник СРС”, број 47/74).

Упис и промене података у евиденцији личних карата из става 1. овог члана врше се према правилима на основу којих је та евиденција вођена до ступања на снагу овог правилника.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Одредбе овог правилника односе се и на издавање личне карте лицима из члана 32. Закона.

Рок важења личне карте која се издаје лицима из става 1. овог члана не може бити дужи од рока прописаног у члану 32. Закона.

Члан 36.

Док се не стекну техничке и друге могућности за издавање личне карте према овом правилнику може се издавати лична карта према раније важећим подзаконским прописима, с тим да рок њеног важења не може бити дужи од рока утврђеног чланом 31. Закона.

Члан 37.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу, поступку издавања и начину вођења евиденције личне карте („Службени гласник СРС”, број 47/74).

Члан 38.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 13095/2006-3

У Београду, 22. јануара 2007. године

Министар,

Драган Јочић, с.р

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У “ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ” ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о личној карти: „Службени гласник РС“, број 9/2008-20

Члан 8.

Образац личне карте који је одштампан уз Правилник о личној карти замењује се обрасцем личне карте који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о личној карти ("Службени гласник РС", број 9/2008) Образац личне карте замењен је новим Обрасцем (види члан 8. Правилника - 9/2008-20)