Редакцијски пречишћен текст 

 

 

На основу члана 43. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05),

Министар рада и социјалне политике и министар здравља споразумно доносе

ПРАВИЛНИК

о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

"Службени гласник РС", бр. 120 од 17. децембра 2007, 93 од 14. октобра 2008, 53 од 30. маја 2017.

Садржина правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђује се начин, поступак и рокови вршења претходног лекарског прегледа лица које заснива радни однос, односно лица које послодавац ангажује за рад на радном месту са повећаним ризиком (у даљем тексту: запослени) и периодичног лекарског прегледа запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком.

Претходне и периодичне лекарске прегледе врши служба медицине рада.

У поступку вршења претходног и периодичног лекарског прегледа служба медицине рада користи податке из акта послодавца о процени ризика – о факторима ризика на радном месту са повећаним ризиком и о посебним здравственим условима које морају испуњавати запослени.

Претходни лекарски преглед

Члан 2.

Претходни лекарски преглед врши се ради утврђивања и оцењивања посебних здравствених услова, односно способности запосленог за рад на радном месту са повећаним ризиком  у односу на факторе ризика утврђене актом о процени ризика код послодавца.

Претходни лекарски преглед запосленог врши се:

1) пре почетка рада на радном месту са повећаним ризиком;

2) пре премештаја запосленог на радно место са повећаним ризиком;

3) приликом сваког утврђивања нових ризика на радном месту са повећаним ризиком на коме запослени ради;

4) уколико је запослени распоређен на радно место са повећаним ризиком, а имао је прекид у обављању послова на том радном месту дужи од 12 месеци.

*Службени гласник РС, број 53/2017

Периодични лекарски преглед

Члан 3.

Периодични лекарски преглед врши се ради праћења и оцењивања здравственог стања, односно способности запосленог за обављање послова на радном месту са повећаним ризиком на коме запослени ради  у односу на факторе ризика тог радног места, а у роковима прописаним овим правилником.

Послодавац упућује запосленог на периодични лекарски преглед:

1) најкасније 30 дана пре истека рока утврђеног овим правилником;

2) након закључивања боловања по основу тешке повреде на раду;

3) после болести или повреде који нису у вези са радом – ако постоји сумња на смањену радну способност.

*Службени гласник РС, број 53/2017

Члан 3а

По обављеном периодичном лекарском прегледу служба медицине рада може да обави контролни лекарски преглед којим се код запосленог прате утврђена патолошка стања и поремећаји, као и процењује даља испуњеност посебних здравствених услова за рад на радном месту са повећаним ризиком.

*Службени гласник РС, број 53/2017

Начин вршења лекарских прегледа

Члан 4.

Претходни и периодични лекарски преглед запосленог обухвата:

1) општи преглед – без обзира на врсту ризика и здравствене услове на радном месту са повећаним ризиком;

2) специфични преглед – зависно од ризика и здравствених услова које мора испуњавати запослени на том радном месту.

Општи и специфични преглед чине елементи претходних и периодичних лекарских прегледа запосленог, који садрже рокове за вршење периодичних лекарских прегледа, а који су одштампани у прилогу I и II овог правилника и чине његов саставни део.

Општи и специфични преглед запосленог који је изложен јонизујућем зрачењу врши се на начин, по поступку и у роковима утврђеним посебним прописом.

*Службени гласник РС, број 93/2008

Члан 5.

Ако служба медицине рада у поступку оцењивања посебних здравствених услова запосленог утврди да је за оцењивање неопходна претходна медицинска документација може је захтевати од изабраног лекара запосленог.

Изабрани лекар запосленог дужан је да, у року три дана од добијања захтева, медицинску документацију из става 1. овог члана достави служби медицине рада, а служба медицине рада дужна је да примљену документацију врати изабраном лекару запосленог наредног дана од дана њеног пријема.

Члан 6.

Служба медицине рада, у поступку вршења претходног или периодичног лекарског прегледа (у даљем тексту: лекарски преглед), може да користи већ постојеће лабораторијске резултате – који у моменту вршења прегледа нису старији од месец дана.

Ако послодавац ангажује другу службу медицине рада, та служба може, у року од осам дана од дана ангажовања, поднети захтев служби медицине рада која је била раније ангажована да јој достави оригиналну медицинску документацију о извршеним лекарским прегледима запослених.

Раније ангажована служба медицине рада дужна је да новоангажованој служби медицине рада тражену документацију достави у року од 30 дана од дана пријема захтева, као и да сачува фотокопије медицинске документације коју достави.

Упут за лекарски преглед

Члан 7.

При упућивању запосленог на лекарски преглед послодавац попуњава Упут за претходни лекарски преглед – Образац 1, односно Упит за периодични лекарски преглед – Образац 2.

Послодавац попуњава образац у два примерка и један примерак доставља служби медицине рада, а други примерак задржава за своје потребе.

Извештај о лекарском прегледу

Члан 8.

Извештај о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог – Образац 3, односно извештај о периодичном лекарском прегледу запосленог – Образац 4. попуњава служба медицине рада у три примерка, од којих послодавцу и запосленом (који свој примерак доставља изабраном лекару) доставља по један примерак извештаја, а један примерак задржава за своје потребе – најкасније у року од 15 дана од дана извршеног претходног, односно периодичног лекарског прегледа.

Извештаји из става 1. овог члана садрже оцену да је запослени здравствено способан, односно да није здравствено способан за рад на радном месту са повећаним ризиком  .

*Службени гласник РС, број 53/2017

Члан 9.

Обрасци из чл. 7. и 8. овог правилника одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Обавештавање

Члан 10.

Када служба медицине рада у поступку претходног или периодичног лекарског прегледа утврди поремећај здравственог стања запосленог о томе, без одлагања, обавештава запосленог и његовог изабраног лекара.

Завршне одредбе

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку и условима за вршење претходних и периодичних лекарских прегледа радника (,,Службени гласник РС”, број 23/92).

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-01-00002/2007-01

У Београду, 19. новембра 2007. године

Министар,

Расим Љајић, с.р.

Министар,

Томица Милосављевић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама и допунама Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (Службени гласник РС, број 93/2008) измењен је Прилог 2. (види члан 2. Правилника - 93/2008-15).

Правилником о изменама и допуни Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (Службени гласник РС, број 53/2017) Обрасци 2. и 4. замењени су новим обрасцима, а Прилог 2. је измењен (види чл. 3. и 5. Правилника - 53/2017-96).

 

Образац 1 - Упут за претходни лекарски преглед запосленог(е)

Образац 2 - Упит за периодични лекарски преглед запосленог(е)

Образац 3 - Извештај о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог

Образац 4 - Извештај о периодичном лекарском прегледу запосленог

Прилог I - Општи део програма претходних и периодичних прегледа запослених на радним местима са повећаним ризиком

Прилог II - Специфични део програма претходних и периодичних прегледа запослених на радним местима са повећаним ризиком