Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 57. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09),

Министар животне средине и просторног планирања доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада

„Службени гласник РС“ број 60 од 3. августа 2009, 101 од 29. децембра 2010, 48 од 19. маја 2017, 80 од 29. августа 2017, 98 од 3. новембра 2017, 38 од 18. маја 2018, 6 од 29. јануара 2021.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржина документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада.

Члан 2.

Захтев за издавање дозволе за увоз и извоз отпада подноси извозник или увозник отпада или посредник министарству надлежном за послове животне средине (у даљем тексту: Министарство), са општом и посебном документацијом.

Захтев за издавање дозволе за транзит отпада подноси извозник или посредник.

Министарство може за поједине врсте отпада захтевати и другу документацију о испуњавању услова за издавање дозволе.

*Службени гласник РС, број 6/2021

II. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 3.

Општа документација, у смислу овог правилника, обухвата документацију која се подноси уз захтев за издавање дозволе за прекогранично кретање отпада, и то:

1) за увоз, извоз и транзит опасног отпада – Обавештење о прекограничном кретању отпада, Документ о прекограничном кретању отпада и Извештај о испитивању отпада, у складу са посебним прописом;

2) за увоз и извоз неопасног отпада – Документ који прати прекогранично кретање неопасног отпада и Извештај о испитивању отпада, у складу са посебним прописом.

Обавештење о прекограничном кретању отпада садржи податке о прекограничном кретању отпада на прописаном обрасцу, на енглеском и српском језику.

Министарство издаје Документ о прекограничном кретању отпада на прописаном обрасцу, на енглеском и српском језику.

Попуњен образац Обавештења о прекограничном кретању отпада извозник подноси Министарству у оригиналу и овереном броју копија према броју земаља укључених у руту кретања отпада.

Попуњен образац Документа о прекограничном кретању отпада извозник подноси Министарству у оригиналу и овереном броју копија према броју земаља укључених у руту кретања отпада.

Обавештење о прекограничном кретању отпада, Документ о прекограничном кретању отпада и Документ који прати прекогранично кретање неопасног отпада прате сваку пошиљку отпада.

Брисан je ранији став 6. (види члан 1. Правилника - 80/2017-15)

Извештај о испитивању отпада за прекогранично кретање издаје овлашћена стручна организација за испитивање отпада, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

Брисани су ранији ст. 8. и 9. (види члан 1. Правилника - 80/2017-15)

*Службени гласник РС, број 101/2010

**Службени гласник РС, број 48/2017

***Службени гласник РС, број 80/2017

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника o садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада ("Службени гласник РС", број 80/2017) став 4. члана 3. Правилника o садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада ("Службени гласник РС", број 60/2009, 101/2010 и 48/2017) постао је став 6. члана 3. овог правилника.

Члан 4.

Документација која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада мора бити у оригиналу или у овереном препису, са преводом на језик који је прихватљив за надлежни орган од којег се тражи дозвола, од стране овлашћеног судског тумача (српски, односно енглески језик).

III. ПОСЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 5.

Посебна документација, у смислу овог правилника, обухвата податке утврђене у прописаним листама опасног отпада и неопасног отпада.

Брисани су ранији ст. 2.и 3. (види члан 2. Правилника - 6/2021-66)

Брисан је ранији став 4. (види члан 1. Правилника - 38/2018-29)

1. Увоз неопасног отпада

Члан 6.

Уз захтев за издавање дозволе за увоз неопасног отпада ради третмана прилаже се документација, и то:

1) уговор између увозника и извозника отпада, са роком важности до завршетка испоруке отпада и са регулисаним обавезама у случају да се отпад врати у државу извоза ако испоручени отпад није третиран како је намеравано;

2) уговор између увозника отпада и прерађивача, уколико увозник није истовремено и прерађивач отпада;

3) доказе да су увозник, извозник и превозник отпада регистровани за обављање делатности;

4) изјаву извозника отпада о врсти, количини, саставу, месту и технолошком процесу из кога настаје отпад, као и о разлозима за његов извоз;

5) изјаву прерађивача отпада о капацитетима постројења за прераду увезеног отпада и врсти отпада који ће настати прерадом увезеног отпада, као и о начину његовог збрињавања;

6) дозволу за управљање отпадом за обављање делатности третмана отпада издату у складу са законом

7)-9) брисане су (види члан 3. Правилника - 6/2021-66)

10) доказ о уплаћеној административној такси.

Записник о инспекцијском надзору у вези са испуњеношћу услова за увоз отпада прибавља се по службеној дужности.

*Службени гласник РС, број 6/2021

 

2. Извоз неопасног отпада

*Службени гласник РС, број 101/2010

Члан 7.

Уз захтев за издавање дозволе за извоз  неопасног отпада прилаже се документација, и то:

1) уговор између извозника и увозника отпада, са роком важности до завршетка испоруке отпада и са регулисаним обавезама у случају да се отпад врати у државу извоза ако испоручени отпад није третиран или одложен како је намеравано;

2) потврда увозника, односно одобрење државе увоза да ће се са отпадом намењеним за поновно искоришћење или одлагање поступати на еколошки прихватљив начин;

2а) - 2г) брисане су (види члан 4. Правилника - 80/2017-15)

3) одобрења држава транзита кроз које отпад пролази на путу до крајњег одредишта;

4) изјаву извозника отпада о врсти, количини, саставу и технолошком процесу из кога настаје отпад, као и о разлозима извоза;

4а) брисана је (види члан 2. Правилника - 38/2018-29)

5) доказ да су извозник посредник и превозник отпада регистровани за обављање делатности;

5а)-7) брисане су (види члан 4. Правилника - 6/2021-66)

8) доказ о уплаћеној административној такси.

Записник о инспекцијском надзору у вези са испуњеношћу услова за извоз отпада прибавља се по службеној дужности.

Брисан је ранији став 2. (види члан 4. Правилника - 80/2017-15)

Изузетно, одобрење држава транзита из става 1. тачка 3) овог члана не прилаже се ако се држава транзита није писмено изјаснила у року од 60 дана од дана пријема обавештења о намераваном прекограничном кретању отпада, као и у случају транзита отпада одређених врста неопасног отпада (Г листа) преко територије државе чланице Европске уније.

У случају из става 3. овог члана прилаже се копија захтева поднетог држави транзита.

*Службени гласник РС, број 48/2017

**Службени гласник РС, број 98/2017

***Службени гласник РС, број 6/2021

3. Увоз, извоз и транзит опасног отпада

Члан 8.

Уз захтев за издавање дозволе за увоз опасног отпада прилаже се документација за увоз неопасног отпада из члана 6. овог правилника .

Брисан је ранији став 2. (види члан 5. Правилника - 6/2021-66)

Уз захтев за издавање дозволе за извоз и транзит опасног отпада прилаже се документација за извоз  неопасног отпада из члана 7. став 1. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 101/2010

**Службени гласник РС, број 6/2021

Члан 9.

Поред документације из члана 8. овог правилника, уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит опасног отпада прилаже се документација, и то:

1) доказ о обавезном осигурању опасне отпадне материје у домаћем и међународном превозу за случај штете причињене трећим лицима, којим је обухваћена и штета загађења животне средине;

2) одговарајућа полиса осигурања или јемство банке на износ који је потребан за покриће трошкова прераде опасног отпада без опасности по животну средину;

3) полиса осигурања превозника отпада или јемство банке на износ који је потребан за покриће трошкова санације животне средине као последице оштећења амбалаже отпада при превозу, чији је корисник Министарство.

Документација из става 1. тачка 2) овог члана прилаже се у случају када отпад који је стигао на одредиште из било којих разлога није могуће обрадити без опасности по животну средину, те га је потребно превести у неко друго постројење у одговарајућим условима или вратити натраг извознику, односно произвођачу.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о документацији која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада („Службени лист СРЈ”, број 69/99).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-70/2009-05

У Београду, 23. јула 2009. године

Министар,

др Оливер Дулић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЧЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада: "Службени гласник РС", број 48/2017-92

Члан 5.

До успостављања електронског попуњавања Обавештења о прекограничном кретању отпада, Документа о прекограничном кретању отпада и Документа који прати прекогранично кретање неопасног отпада у Националном регистру извора загађивања животне средине, извозник опасног отпада, односно неопасног отпада, доставља Министарству попуњене, потписане и оверене документе.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе члана 1. ст. 2. и 3. и члана 2. овог правилника примењују се од 1. септембра 2017. године.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада: "Службени гласник РС", број 80/2017-15

Члан 6.

Одредбе члана 5. ст. 2. и 3. Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада („Службени гласник РС”, бр. 60/09, 101/10 и 48/17) примењују се од 1. јануара 2020. године.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада: "Службени гласник РС", број 6/2021-66

Члан 6.

Захтеви за издавање дозволе за увоз, извоз односно тразнит отпада одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилози

Образац 1 - Захтев за издавање дозволе за увоз опасног отпада

Образац 2 - Захтев за издавање дозволе за извоз опасног отпада

Образац 3 - Захтев за издавање дозволе за транзит опасног отпада

Образац 4 - Захтев за издавање дозволе за увоз неопасног отпада

Образац 5 -Захтев за издавање дозволе за извоз неопасног отпада ради прераде

Образац 6 -Захтев за издавање дозволе за извоз неопасног отпада, ради одлагања

Образац 7 -Захтев за издавање потврде о пријави увоза неопасног отпада  

Образац 8 - Захтев за издавање потврде о пријави извоза неопасног отпада