Неважећи акт

 

         

 

           На основу члана 64. став 5. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09),

          Министар животне средине и просторног планирања доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада

„Службени гласник РС“ број 96 од 23. новембра 2009.

 

 

Члан 1.

          Овим правилником ближе се прописује садржина и изглед дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада.

 

Члан 2.

          Садржина дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада дата је на обрасцу који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 3.

          Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

         

 

          Број 110-00-00143/2009-05

          У Београду, 16. новембра 2009. године

          Министар,

          др Оливер Дулић, с.р.