Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 16. став 3. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини и начину вођења Централног регистра објеката

„Службени гласник РС“, бр. 20 од 31. марта 2010, 107 од 12. новембра 2021.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина и начин вођења Централног регистара објеката (у даљем тексту: Централни регистар), у који се уписују субјекти који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње.

Члан 2.

Централни регистар води министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), у складу са законом којим се уређује безбедност хране.

У Централном регистру воде се подаци о:

1) одобреним објектима и

2) регистрованим објектима.

Члан 3.

Објекти за производњу и промет хране и хране за животиње који су одобрени или регистровани у складу са посебним прописом сматрају се уписаним у Централни регистар и подаци о томе воде се у Централном регистру, у складу са законом којим се уређује безбедност хране.

За објекте из става 1. овог члана, Централни регистар представља јединствену базу која садржи податке који су прописани посебним прописом.

Члан 4.

Ако посебним прописом није предвиђено претходно утврђивање испуњености услова за обављање одређене делатности, као и ако посебним прописом није предвиђена обавеза уписа у регистар, објекти за производњу и промет хране и хране за животиње уписују се у Централни регистар на основу пријаве субјекта у пословању храном и храном за животиње.

У случају из става 1. овог члана, Централни регистар садржи следеће податке о објектима:

1) број и назив објеката у којима се обавља делатност у било којој фази производње, прераде и промета хране, односно хране за животиње;

2) место и адресу за сваки од објеката из става 1. овог члана;

3) опис делатности која се обавља у сваком од објеката из става 1. овог члана;

4) одговорно лице у сваком објекту из става 1. овог члана (име, презиме и адреса, јединствени матични број грађана и број личне карте);

5) датум почетка обављања делатности за сваки од објеката из става 1. овог члана;

6) број и датум решења Министарства о испуњености услова за обављање делатности, ако се ради о објектима за које посебним прописом није предвиђена обавеза уписа у регистар;

7) број телефона и адресу за пријем електронске поште за сваки од објеката из става 1. овог члана;

8) настале промене у објектима (датум, врста и опис промене).

Поред података из става 2. овог члана, у Централни регистар уписују се и подаци који се односе на субјект у пословању храном и храном за животиње, и то:

1) име, презиме и адреса, односно назив и седиште;

2) јединствени матични број грађана и број личне карте физичког лица и предузетника;

3) име и презиме, јединствени матични број грађана и број личне карте одговорног лица у правном лицу;

4) датум уписа у Регистар привредних субјеката, односно Регистар пољопривредних газдинстава,  као и време почетка обављања делатности;

5) брисана је (види члан 1. Правилника 107/2021-23)

6) матични број правног лица односно предузетника под којим је регистрован у Регистар привредних субјеката, односно број пољопривредног газдинства под којим је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава;

7) пореско-идентификациони број (ПИБ);

8) шифра и опис претежне делатности;

10) брисана је (види члан 1. Правилника 107/2021-23)

11) број телефона и адреса за пријем електронске поште;

12) све настале промене података (датум, врста и опис промене).

*Службени гласник РС, број 107/2021

Члан 5.

Пријава из члана 4. став 1. овог правилника, као и пријава промене података, односно пријава за брисање из Централног регистра подноси се у папирном или електронском облику.

Подношење пријаве у електронском облику обавља се употребом електронског сервиса Министарства, у склaду са прописима којима се уређује електронска управа.

Уз пријаву из члана 4. став 1. овог правилника субјект у пословању храном и храном за животиње доставља документацију којом се потврђује тачност података који се уписују у Централни регистар.

По извршеном упису у Централни регистар, Министарство подносиоцу пријаве издаје потврду о извршеном упису, која садржи регистарски број.

Сваки субјект у пословању храном и храном за животиње може да има само један регистарски број.

Регистарски број који је једном додељен не може се мењати, нити може бити додељен неком другом лицу у случају престанка обављања делатности тог лица.

*Службени гласник РС, број 107/2021

Члан 6.

Централни регистар се води у електронској форми и повезује са другим базама и регистрима Министарства, односно министарства надлежног за послове здравља.

Документација о сваком уписаном субјекту преводи се у електронску форму и чини саставни део Централног регистра и чува се трајно у складу са прописима којима се уређује архивска грађа.

Члан 7.

У Централни регистар уписују се и промене података.

Субјекти у пословању храном и храном за животиње су дужни да сваку промену података пријаве Министарству и о томе доставе потребну документацију, у року од 15 дана од дана настале промене, осим када је промена података већ извршена по службеној дужности у складу са посебним прописима.

*Службени гласник РС, број 107/2021

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-00036/2010-09

У Београду, 25. марта 2010. године

Министар,

др Саша Драгин, с.р.