На основу члана 166. став 9. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије”, број 41/09),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о знацима које учесницима у саобраћају на путевима дају полицијски службеници

Службени гласник РС“, број 56 од 10. августа 2010.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се знаци које учесницима у саобраћају на путевима дају полицијски службеници рукама, положајем тела, таблицом за контролу и регулисање саобраћаја (у даљем тексту: „стоп таблица”), посебним уређајима за емитовање звучних, односно светлосних знакова.

Знаци и наредбе могу се давати и усмено или помоћу техничких средстава за појачање звука, односно писаним наредбама на одговарајућем дисплеју.

Члан 2.

Знаци које дају полицијски службеници рукама и положајем тела за учеснике у саобраћају имају следећа значења:

1) десна рука подигнута вертикално са дланом отворене шаке усмереним према лево – значи забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити, а за пешаке – значи забрану да прелазе коловоз (слика 1);

2) десна рука подигнута вертикално са дланом отворене шаке усмереним према напред – значи обавезно заустављање за све возаче према којима је окренут длан и прса полицијског службеника. Овај знак има наведено значење само када се полицијски службеник налази на коловозу, при чему се за давање знака мора одабрати прегледно и безбедно место. Приликом давања овог знака, полицијски службеник може додатним знаком руком показати одређеном возачу где да помери и заустави своје возило ради безбедне контроле (слика 2);

3) десна рука хоризонтално предручена са дланом отворене шаке усмереним према лево – значи забрану пролаза за све учеснике у саобраћају чији смер кретања сече смер предручене руке (слика 3);

4) лагано махање хоризонтално одрученом руком горе-доле, са дланом отворене шаке окренутим на доле – значи да возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила (слика 4);

5) хоризонтално предручена рука савијена у лакту, са отвореном шаком, и кружно кретање подлактице и шаке (у смеру окретања точкова возила на које се знак односи) – значи да возач у чијем смеру се даје овај знак, треба да убрза кретање возила (слика 5);

6) хоризонтално одручена рука са дланом отворене шаке усмереним према одређеном возилу – значи да је возач тог возила обавезан да заустави возило (слика 6);

7) хоризонтално одручена рука са дланом отворене шаке окренутим на горе и лагано махање подлактице и шаке савијањем у лакту – значи да возач у чијем смеру се даје знак треба да помери своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак (слика 7);

8) тело у нормалном стојећем ставу или тело у истом ставу са рукама хоризонтално одрученим – значи да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза (слике 8. и 9).

Знак из става 1. тачка 1) овог члана даје се само при регулисању саобраћаја на раскрсници, а из става 1. тачка 2) овог члана даје се само при регулисању саобраћаја на отвореном путу (ван раскрснице), док се остали знаци могу давати и на раскрсници и на отвореном путу.

Када је саобраћај заустављен знацима којима се наређује заустављање саобраћаја, појединим возачима полицијски службеник може дати знак да убрзају кретање свог возила, а пешацима да пожуре, ако се тиме омогућава брже и безбедније одвијање саобраћаја.

Прописане знаке којима се наређује смањење брзине кретања, убрзање кретања и заустављање возила, полицијски службеници могу давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило има видно обележје полиције.

Слике 1–9. одштампане су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 3.

Ако регулише саобраћај на раскрсници, знаке којима се наређује заустављање свих возила и забрана пролаза за одређене учеснике у саобраћају полицијски службеник може давати само ако се налази у средишту раскрснице.

Изузетно од става 1. овог члана, ако би се тиме ефикасније и безбедније регулисао саобраћај, знаке из члана 2. овог правилника може давати и полицијски службеник који се налази на другом погодном месту на коловозу раскрснице, под условом да је лако уочљив од стране свих учесника у саобраћају којима су знаци намењени.

Ако се на раскрсници налази више полицијских службеника који помажу у регулисању саобраћаја, знаци које они дају морају бити усклађени са знацима које даје полицијски службеник који се налази у средишту раскрснице.

Ако се на раскрсници налази више полицијских службеника који регулишу саобраћај, знаци које они дају морају бити међусобно усклађени.

Члан 4.

За давање знакова којима се наређује заустављање, забрана пролаза и смањење, односно убрзање кретања возила, полицијски службеник може употребљавати стоп таблицу.

Стоп таблица мора бити пресвучена рефлектујућом материјом или израђена на начин да се може осветлити сопственим извором светлости, који емитује светлост црвене боје.

Стоп таблица пресвучена рефлектујућом материјом има облик круга пречника најмање 12 cm и причвршћена је на одговарајућу дршку. Основа таблице је жуте боје, са црвеном ивицом ширине најмање 2 cm.

Стоп таблица са сопственим извором светлости има облик круга пречника најмање 18 cm и причвршћена је на одговарајућу дршку. Основа је жуте боје, око које је црвена ивица ширине најмање 3 cm, чије су површине од рефлектујуће материје. Основа друге стране је беле боје пречника најмање 10 cm око које је црвена ивица ширине најмање 3 cm са рефлектујућом материјом. У ову основу је уграђено светлеће тело које може да емитује постојано, односно трепћуће светло црвене боје.

На основи стоп таблице коју користе полицијски службеници исписан је текст: „СТОП ПОЛИЦИЈА”.

Члан 5.

Звучни знаци дају се пиштаљком, односно посебним уређајем за давање звучних знакова на моторном возилу (у даљем тексту: сирена).

Члан 6.

Звучни знаци пиштаљком примењују се само у комбинацији са знацима који се дају рукама и то само кад се полицијски службеник налази ван возила.

Звучни знаци који се дају пиштаљком имају следећа значења:

1) jедан дужи звиждук значи позив учесницима у саобраћају који га чују да обрате пажњу на полицијског службеника који ће дати одговарајући знак;

2) више узастопних кратких звиждука значи да је неко од учесника у саобраћају поступио противно датом знаку, правилима саобраћаја или постављеним саобраћајним знаковима.

Знак из става 1. тачка 1) овог члана даје се само при регулисању саобраћаја на раскрсници и приликом давања знака руком из члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника.

Ако се звучни знак састоји од више узастопних кратких звиждука, сви учесници у саобраћају који чују овај знак дужни су да се, осматрањем полицијског службеника, обавесте да ли се тај знак односи на њих. Упоредо са давањем овог знака, полицијски службеник дужан је да покаже руком на ког се учесника у саобраћају дати знак односи и шта је он обавезан да учини.

Члан 7.

Звучни знак који се даје сиреном је звучни знак променљиве фреквенције.

Звучни знак променљиве фреквенције који се даје сиреном употребљава се само у комбинацији са светлосним знацима из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог правилника и има значење одговарајућег светлосног знака који се даје.

Члан 8.

У вршењу контроле и регулисања саобраћаја, полицијски службеник може да даје светлосне знаке.

Светлосни знаци дају се посебним уређајима за давање светлосних знакова на моторном возилу, ручном батеријском лампом и сл.

Члан 9.

Светлосни знаци који се дају посебним уређајима за давање светлосних знакова на моторном возилу имају следећа значења:

1) црвено и плаво трепћуће светло, од којих је светло плаве боје на десној, а црвене боје на левој страни возила, кад се наизменично пале, на возилима под пратњом – значе обавезу за возача који сусретне та возила или возила која су под пратњом, односно кога сустигну та возила, да их пропусти, да им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење и по потреби да заустави своје возило или га уклони са коловоза, да се строго придржава наредби које му дају лица из пратње и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу, а за пешаке обавезу да се, ради пропуштања тих возила, склоне са коловоза;

2) два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу с првенством пролаза, које обезбеђује пролаз једном возилу или колони возила која се крећу иза њега – значе обавезу за возача да обрати пажњу на возило с првенством пролаза, односно на возила којима се обезбеђује пролаз, да их пропусти, по потреби да заустави своје возило или га уклони са коловоза док та возила прођу и да се строго придржава наредби које му дају лица из возила с првенством пролаза, а за пешаке обавезу да се, ради пропуштања тих возила, склоне са коловоза;

3) једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу с првенством пролаза – значи обавезу за возача који види то светло, осим за возача возила под пратњом, да обрати пажњу на ово возило и да му уступи првенство пролаза, односно да га пропусти, по потреби да заустави своје возило или га уклони са коловоза док то возило прође, а за пешаке обавезу да се, ради пропуштања тог возила, склоне са коловоза;

4) светлосни знак на возилу полиције које представља возило с првенством пролаза, исписан на управљачкој кутији лед дисплеја у виду променљивих порука које су у функцији контроле и регулисања саобраћаја, типа: СТОП ПОЛИЦИЈА, ПРАТИТЕ НАС, СМАЊИТЕ БРЗИНУ, СТАНИТЕ ДЕСНО, СТАНИТЕ ИСПРЕД и др. – значи обавезу за возача возила, које се налази непосредно иза полицијског возила које даје овај светлосни знак, да поступи по знаку исписаном у виду поруке на дисплеју. Минималне димензије лед дисплеја за исписивање порука су 650 mm х 75 mm, а минимална висина слова је 65 mm. Променљиве поруке исписују се на српском језику, ћириличким писмом, а по потреби могу бити исписане на другом страном језику.

Светлосни знаци из става 1. тач. 1) до 4) овог члана постављају се тако да су јасно видљиви, односно читљиви за учеснике у саобраћају којима су намењени.

Када се светлосни знак из става 1. тач. 2) и 3) овог члана даје на возилу које стоји на коловозу, значи обавезу за возаче који га виде да смање брзину кретања свог возила, а по потреби и да зауставе своје возило и да поступају по наредбама полицијског службеника.

Члан 10.

Када возило под пратњом, односно возило са првенством пролаза даје истовремено и светлосни знак упозорења, значи да возач возила које се креће непосредно испред полицијског возила које даје те знаке, треба одмах безбедно да заустави своје возило уз десну ивицу коловоза, а по могућности ван коловоза.

Члан 11.

Светлосни знак који се даје батеријском лампом која емитује постојано црвено светло и којом полицијски службеник маше управно на уздужну осу пута, значи обавезу за возача возила које се креће на делу пута где се тај светлосни знак даје и на кога се знак односи, да безбедно заустави своје возило на коловозу, а по могућности ван коловоза, непосредно испред полицијског службеника који тај знак даје. За остале учеснике у саобраћају овај знак означава обавезу да смање брзину кретања свог возила, односно да се крећу са повећаном опрезношћу.

Приликом давања светлосног знака из става 1. овог члана полицијски службеник мора да се налази на прегледном и безбедном месту на коловозу.

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о знацима које учесницима у саобраћају на путевима дају овлашћена лица („Службени лист СФРЈ”, број 28/89).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 01-3892/10-3

У Београду, 22. јуна 2010. године

Министар унутрашњих послова,

Ивица Дачић,с.р.

 


saobracajci_Page_1.tif

saobracajci_Page_2.tif

saobracajci_Page_3.tif