На основу члана 120. став 5. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05 и 30/10) и члана 12. став 2. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима

„Службени гласник РС“, број 56 од 10. августа 2010.

 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начин обављања ветеринарско-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима на којима постоји организована ветеринарско-санитарна контрола.

 

Члан 2.

Одредбе овог правилника не односе се на пошиљке кућних љубимаца који се крећу у пратњи власника и намењени су за некомерцијалне сврхе, осим копитара.

 

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) идентификација пошиљке јесте визуелни преглед пошиљке којим се утврђује да ли пошиљка одговaра подацима који су наведени у документацији која прати ту пошиљку;

2) желатин јесте природан, топиви протеин, желатинозни или нежелатинозни, добијен делимичном хидролизом колагена добијеног из животињских костију, коже, жила и тетива;

3) колаген јесте производ на бази протеина који се добија из животињских костију, коже и тетива;

4) лице одговорно за пошиљку јесте правно или физичко лице које је одговорно за пошиљку;

5) мешовита храна јесу производи намењени за исхрану људи који садрже прерађене производе животињског и биљног порекла, укључујући и оне код којих прерада примарног производа представља саставни део финалног производа;

6) млечни производи јесу прерађени производи који настају прерадом сировог млека или даљом прерадом тако прерађених производа;

7) обрађени желуци, бешике и црева јесу желуци, бешике и црева који су после вађења, чишћења и прања подвргнути обради као што је сољење, сушење или топлотна обрада;

8) преглед документације јесте преглед међународне ветеринарске потврде (сертификат), идентификационог документа, односно других докумената који прате пошиљку;

9) прерађени производи животињског порекла јесу производи животињског порекла који су прерађени током технолошког поступка обраде и прераде, и обухватају: производе од меса, млечне производе, производе од јаја, прерађене производе од рибе и производа риболова, топљену животињску маст, чварке, желатин, колаген, обрађене желуце, бешике и црева;

10) прерађени производи од рибе и производа риболова јесу производи који настају прерадом рибе и производа риболова или даљом прерадом тако прерађених производа;

11) производи од меса јесу производи који настају прерадом меса или даљом прерадом тако прерађених производа, тако да је на површини пресека видљиво да производ више нема својства свежег меса;

12) производи од јаја јесу производи који настају прерадом јаја или различитих компоненти, односно мешавине јаја, или су резултат даље прераде тако прерађених производа од јаја;

13) треће земље јесу земље које нису државе чланице Европске уније, изузев Републике Србије;

14) топљена животињска маст јесте маст намењена за исхрану људи, која је добијена топљењем масноће са меса, укључујући и кости;

15) физички преглед пошиљке јесте преглед пошиљке који обухвата проверу превозног средства, паковања, температуре, декларације, органолептичких својстава, узимање узорака за лабораторијско испитивање, а када је у питању пошиљка животиња и вршење додатних прегледа током трајања карантина, ради утврђивања да ли пошиљка испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове који су наведени у документацији која прати пошиљку;

16) чварци јесу остаци топљења сланине који садрже протеине, а који настају после делимичног одвајања масноће и воде.

 

II. ВРСТЕ ПОШИЉКИ КОЈЕ ПОДЛЕЖУ ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНОЈ КОНТРОЛИ

 

Члан 4.

Пошиљкaмa, у смислу овог правилника, сматрају се пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла или хране за животиње, као и пошиљке мешовите хране која у свом саставу садржи производе животињског порекла, обухваћени истим прописаним документом, које се налазе у истом превозном средству, а које потичу из истог места порекла и намењене су истом месту крајњег одредишта.

Врсте пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли на граничним прелазима на којима постоји организована ветеринарско-санитарна контрола дате су у Прилогу 1 – Врсте пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 5.

Пошиљка мешовите хране подлеже ветеринарско-санитарној контроли, и то:

1) у случају када је то неопходно ради очувања јавног здравља;

2) ако у свом саставу садржи производ од меса;

3) ако у свом саставу садржи 50% или више процената било ког прерађеног производа животињског порекла, осим производа од меса;

4) ако у свом саставу не садржи производ од меса, а садржи мање од 50% прерађеног млечног производа и ако финални производ није:

(1) дуго одржив на собној температури или није јасно да су сви његови састојци током производње прошли комплетан процес кувања или термичке обраде, тако да је сваки сирови производ или састојак денатурисан,

(2) јасно идентификован као производ или храна намењена за исхрану људи,

(3) херметички спакован у одговарајућу амбалажу или у чисте контејнере,

(4) праћен комерцијалним документом и означен на службеном језику земље увознице и земље порекла, тако да тај документ и етикета заједно пружају информације о природи, количини и броју паковања мешовите хране, земљи порекла, произвођачу и састојцима;

5) ако у свом саставу садржи било који млечни производ, без обзира на проценат, под условом да то млеко или прерађени млечни производ потиче из одобреног објекта за увоз у Републику Србију.

 

Члан 6.

Пошиљка мешовите храна не подлеже ветеринарско-санитарној контроли ако садржи мање од 50% било ког прерађеног производа, осим производа од меса, под условом да је тај производ:

1) дуго одржив на собној температури или да је јасно да су сви његови састојци током производње прошли комплетан процес кувања или термичке обраде, тако да је сваки сирови производ или састојак денатурисан;

2) јасно идентификован као производ или храна намењена за исхрану људи;

3) херметички спакован у одговарајућу амбалажу или у чисте контејнере;

4) праћен комерцијалним документом и означен на службеном језику земље увознице и земље порекла, тако да тај документ и етикета заједно пружају информације о природи, количини и броју паковања мешовите хране, земљи порекла, произвођачу и састојцима.

Поред пошиљке из става 1. овог члана, ветеринарско-санитарној контроли не подлеже ни: кекс; хлеб; колачи; чоколада; посластичарски производи, укључујући бонбоне; празне желатинозне капсуле; додаци за прехрамбене производе упаковани за продају финалном потрошачу, који садрже малу количину животињских производа или који садрже гликозамин, кондроитин или цитозан; екстракти и концентрати од меса; маслине пуњене рибом; тесто и резанци кoји нису мешани или пуњени производом животињског порекла; супе, чорбе и зачини упаковани за продају финалном потрошачу, који садрже екстракте од меса, концентрате од меса, масноће животињског порекла или рибље уље, прах или екстракте од риба.

 

II. НАЧИН ОБАВЉАЊА ВЕТЕРИНАРСКO-САНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА ПОШИЉКЕ У СЛУЧАЈУ УВОЗА И ТРАНЗИТА

 

Члан 7.

Ветеринарско-санитарна контрола на граничном прелазу састоји се од прегледа документације, идентификације пошиљке и физичког прегледа пошиљке, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

 

1. Преглед документације

 

Члан 8.

Преглед документације односи се на преглед међународне ветеринарске потврде (у даљем тексту: сертификат) који прати пошиљку животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла и хране за животиње, као и пошиљку мешовите хране из члана 5. овог правилника, како би се утврдило да тај сертификат:

1) је оригиналан и издат на језику земље порекла, као и на српском језику у случају увоза, односно на енглеском језику и на другом језику који је службено прихваћен у међународном промету у случају транзита;

2) се односи на земљу или део земље из које је дозвољен увоз у Републику Србију или транзит преко подручја Републике Србије;

3) је у погледу изгледа и садржаја у складу са изгледом и садржајем сертификата који је прописан за сваку конкретну земљу и врсту пошиљке;

4) је правилно попуњен;

5) у погледу датума издавања одговара датуму утовара пошиљке за транспорт;

6) потиче из једног објекта и намењен је једном примаоцу;

7) је потписан од стране надлежног ветеринара, односно представника надлежног органа, садржи читљиво и великим словима исписано име и положај надлежног ветеринара, односно представника надлежног органа, и кад се то захтева, да су службени печат земље и потпис надлежног ветеринара, односно представника надлежног органа различите боје од оне којом је штампан ветеринарски сертификат;

8) садржи податке који нису мењани и допуњавани, осим прецртавањем, у ком случају исправка мора бити потписана и оверена од стране надлежног ветеринара, односно представника надлежног органа који издаје сертификат;

9) није истекао, односно да од дана обављања ветеринарско-санитарне контроле у месту утовара до тренутка прегледа није протекло више од десет дана, осим у случају да се пошиљка транспортује бродом у ком случају се рок важења ветеринарског сертификата продужава за онолико дана колико траје путовање.

Поред прегледа сертификата из става 1. овог члана, преглед документације пошиљке животиња односи се и на преглед плана превоза животиње, који превозник попуњава у складу са законом којим се уређује добробит животиња.

За пошиљке мешовите хране која у свом саставу садржи прерађени производ од меса, преглед документације односи се на преглед сертификата за производе од меса, за пошиљке мешовите хране која у свом саставу садржи прерађени млечни производ, преглед документације односи се на преглед сертификата израђен у складу са условима земље порекла, а за пошиљке мешовите хране која у свом саставу садржи само прерађену рибу или производе од јаја животињског порекла, преглед документације односи се на преглед одговарајућег сертификата који је израђен у складу са посебним прописима или на преглед комерцијалног документа који је израђен у складу са условима земље порекла.

 

Члан 9.

За пошиљке које су у транзиту преко подручја Републике Србије преглед документације, поред прегледа из члана 8. овог правилника, обухвата и:

1) проверу документа којим је надлежни орган, односно гранични ветеринарски инспектор на граничном прелазу одобрио транзит пошиљке преко подручја Републике Србије;

2) проверу документа којим земља у коју се отпрема пошиљка преко подручја Републике Србије потврђује да неће одбити улазак или извршити враћање пошиљке чији је увоз или транзит одобрила.

 

2. Идентификација пошиљке

 

2.1. Идентификација пошиљке животиња

 

Члан 10.

Идентификација пошиљке животиња обавља се визуелним прегледом пошиљке и документације која прати пошиљку ради утврђивања да ли су подаци који су наведени у документацији која прати ту пошиљку тачни (број животиња, број ушне маркице, број микрочипа, тетовир број и сл).

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, за животиње за које посебним прописима није предвиђена обавеза појединачног означавања, идентификација пошиљке састоји се од провере репрезентативног броја пакета или контејнера.

У случају да се идентификацијом пошиљке из става 2. овог члана не могу добити потребни резултати, идентификација пошиљке може да обухвати проверу свих пакета или контејнера у пошиљци.

Ако пошиљка из става 1. овог члана садржи велики број животиња, идентификација пошиљке се обавља на 10% животиња у пошиљци, али не на мање од 10 животиња типичних за целокупну пошиљку.

У случају да се идентификацијом пошиљке из става 4. овог члана не могу добити потребни резултати, идентификација пошиљке може да обухвати проверу свих животиња у пошиљци.

Ако приликом идентификације пошиљке гранични ветеринарски инспектор посумња да пошиљка животиња не испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове или посумња у идентитет неке животиње може да затражи додатне информације или да обави и друге прегледе које сматра потребним.

 

2.2. Идентификација пошиљке производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла и хране за животиње, као и пошиљке мешовите хране

 

Члан 11.

Идентификација пошиљке производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла и хране за животиње, као и пошиљке мешовите хране из члана 5. овог правилника, обавља се визуелним прегледом пошиљке и документације која прати пошиљку ради утврђивања да ли су подаци који су наведени у документацији која прати ту пошиљку тачни.

У случају када пошиљка из става 1. овог члана на гранични прелаз пристигне у контејнерима, идентификација пошиљке врши се тако што се контролишу подаци на пломби са подацима из сертификата и друге документације која прати ту пошиљку, као и стање, односно изглед пломбе.

У случају када пошиљка из става 1. овог члана пристигне на гранични прелаз упакована у пакете, палете или на сличан начин, као и у случају када је пошиљка пристигла у контејнерима а провером је утврђено да је пломба оштећена, идентификација пошиљке обухвата проверу специфичних декларација прописаних прописима којима се уређује ветеринарство, као и проверу постојања и исправности званичног печата или печата о употребљивости, на основу којих се идентификује порекло пошиљке (земља порекла и објекат из кога потиче).

 

3. Физички преглед пошиљке

 

3.1. Физички преглед пошиљке животиња

 

Члан 12.

Физички преглед пошиљке животиња састоји се од:

1) прегледа животиња на њихову способност за пут, при чему се приликом процене узима у обзир дужина већ пређеног пута, укључујући претходно храњење, напајање и одмор, као и дужина путовања које преостаје, укључујући намеравано храњење, напајање и одмор током тог дела путовања;

2) клиничког прегледа животиња који се односи на проверу да ли је пошиљка у складу са подацима наведеним у пратећем сертификату или другом документу, као и да ли су животиње клинички здраве, и обухвата најмање:

(1) визуелно посматрање животиња које се врши како би се утврдило опште здравствено стање животиња, способност њиховог слободног кретања, стање коже и слузокоже са могућим присуством нефизиолошких излучевина код животиња,

(2) посматрање респираторног и дигестивног система животиња,

(3) мерење телесне температуре случајним одабиром, осим код животиња код којих на основу посматрања из подтач. (1) и (2) ове тачке није уочено одступање од физиолошких параметара;

(4) палпацију, у случају да је на основу посматрања, односно мерења из подтач. (1), (2) и (3) ове тачке утврђено да је дошло до одступања од физиолошких параметара;

3) лабораторијских испитивања која се сматрају неопходним или су одређена посебним прописима;

4) прегледа превозног средства како би се утврдило да ли то превозно средство испуњава услове за превоз пошиљке животиња који су прописани посебним прописима којима се уређују услови у погледу превозних средстава у којима се превозе животиње.

 

Члан 13.

Изузетно од одредбе члана 12. тачка 2) овог правилника, клинички преглед састоји се од процене понашања, држања и изгледа животиња у пошиљци или њеног репрезентативног узорка, и то следећих животиња:

1) живина;

2) птице;

3) аквакултуре, укључујући све живе рибе;

4) глодари;

5) пчеле и други инсекти;

6) гмизавци и водоземци;

7) други бескичмењаци;

8) крзнашице;

9) поједине врсте животиња за зоолошке вртове и циркуске животиње,

укључујући папкаре и копитаре за које се сматра да су опасни.

Изузетно од одредбе члана 12. тачка 2) овог правилника клинички преглед животиња не обавља се код огледних животиња са потврђеним здравственим статусом које се превозе у запечаћеним и контролисаним условима транспорта.

 

3.2. Физички преглед пошиљке производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла и хране за животиње, као и пошиљке мешовите хране

 

Члан 14.

Физички преглед пошиљке производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла и хране за животиње, као и пошиљке мешовите хране из члана 5. овог правилника, обухвата:

1) преглед услова превоза и превозног средства, како би се утврдила свака неусаглашеност и утврђивање да ли температурни услови превоза одговарају прописаним условима за сваку пошиљку;

2) упоређивање стварне тежине пошиљке с тежином наведеном у ветеринарском сертификату или другом документу који прати пошиљку, и ако је потребно мерење пошиљке;

3) провера амбалаже и свих ознака на њима (жигова, етикета, ветеринарских контролних бројева) и утврђивање да ли испуњавају прописане услове;

4) у случају производа у расутом стању, преглед целог сета пакета или узорака пре него што буде подвргнут органолептичком прегледу и физички, хемијски и микробиолошки прегледи.

 

Члан 15.

Физички преглед пошиљке из члана 14. овог правилника обухвата и проверу да ли је пошиљка приликом превоза променила стање.

Провера из става 1. овог члана обавља се на следећи начин, и то:

1) лабораторијским тестовима на самом граничном прелазу, које се обавља:

(1) органолептичким прегледом (мирис, боја, конзистенција, укус),

(2) једноставним физичким или хемијским анализама (сечењем, одмрзавањем, кувањем);

2) службеним узорковањем пошиљке у складу са мониторинг планом, ради даље лабораторијске анализе те пошиљке од стране овлашћених лабораторија, а у циљу откривања:

(1) резидуа (остаци штетних супстанци),

(2) патогених узрочника,

(3) загађивача,

(4) доказа о органолептичким променама.

 

Члан 16.

Физички преглед пошиљке из члана 14. овог правилника обавља се на одређеном броју узорака узетих из целе пошиљке која, када је то потребно, може бити и делимично истоварена на начин који обезбеђује да сви делови пошиљке буду доступни за преглед.

Физички преглед пошиљке из става 1. овог члана обухвата 1% производа или пакета у пошиљци, али не мање од два и не више од десет производа, односно пакета у пошиљци, а у случају пошиљке која садржи производе у расутом стању физички преглед обухвата узимање најмање пет узорака из различитих делова пошиљке.

У случају наступања околности које могу утицати на здравље људи и животиња и животну средину, орган надлежан за послове ветеринарства може, у зависности од врсте пошиљке, одредити и детаљнији преглед пошиљке.

Минималне и максималне количине робе која се узима као узорак за лабораторијско испитивање на здравствено-хигијенску и квалитативну исправност дате су у Прилогу 2 – Минималне и максималне количине робе која се узима као узорак, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 17.

По завршетку физичког прегледа пошиљке из члана 14. овог правилника гранични ветеринарски инспектор потврђује да је извршен физички преглед пошиљке затварањем пакета и стављањем службених печата на све отворене пакете, односно поновним пломбирањем свих контејнера када је у питању роба у расутом стању, с тим што се број пломбе тада уноси у документ о преласку границе.

 

III. НАЧИН ОБАВЉАЊА ВЕТЕРИНАРСКO-САНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА ПОШИЉКЕ У СЛУЧАЈУ ВРАЋАЊА ИЗВЕЗЕНЕ ПОШИЉКЕ

 

Члан 18.

У случају враћања пошиљке која је извезена из Републике Србије гранични ветеринарски инспектор на граничном прелазу врши преглед документације и идентификацију пошиљке, а физички преглед пошиљке обавља се, по потреби, у месту истовара пошиљке.

Преглед документације пошиљке из става 1. овог члана односи се на проверу:

1) оригинала сертификата који прати пошиљку који је оверен од стране надлежног органа земље увознице;

2) детаљног образложења надлежног органа земље увознице о разлозима за одбијања пошиљке;

3) документације којом се потврђује да су испоштовани услови складиштења и превоза пошиљке.

Идентификација пошиљке из става 1. овог члана обавља се у складу са чл. 10. и 11. овог правилника, а у зависности од врсте пошиљке.

 

IV. УПИС И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ ОБАВЉАЊА ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА ПОШИЉКЕ

 

Члан 19.

После обављеног ветеринарско-санитарног прегледа пошиљке гранични ветеринарски инспектор даје лицу одговорном за пошиљку оверену копију оригинала сертификата или другог ветеринарског документа који прати пошиљку, заједно са ветеринарским документом о уласку пошиљке (у даљем тексту: ЗВУД), а уколико је извршено службено узорковање пошиљке у складу са мониторинг планом ради даље лабораторијске анализе те пошиљке, лицу одговорном за пошиљку издаје се и записник о узорковању.

На документима из става 1. овог члана означава се број који гранични ветеринарски инспектор додељује пошиљци.

Гранични ветеринарски инспектор задржава оригинал сертификата или ветеринарског документа који прати пошиљку и копију ЗВУД и чува их најмање три године.

 

Члан 20.

За сваку пошиљку уписују се и чувају на граничном прелазу следећи подаци, и то:

1) број под којим је заведен ЗВУД;

2) датум доласка пошиљке на гранични прелаз;

3) количина (број, тежина);

4) врста и производна категорија животиња, и старост према потреби;

5) референтни број ветеринарског сертификата;

6) земља порекла;

7) земља одредишта;

8) одлука у вези са пошиљком;

9) ознака о узорковању, уколико је обављено узорковање;

10) количина/маса робе која је узета као узорак.

 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-00137/2010-09

У Београду, 2. августа 2010. године

Министар,

др Саша Драгин, с.р.

 

 

Прилог 1

 

 

ВРСТЕ ПОШИЉКИ КОЈЕ ПОДЛЕЖУ
ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНОЈ КОНТРОЛИ

 

 

Врсте пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли наведене су у складу са номенклатуром роба која је прописана законом којим се уређује царинска тарифа.

Напомене:

1) Колона 1 представља Царинске номенклатуре – тарифне ознаке (ЦН).

Када је наведена четвороцифрена ознака, ако није друкчије одређено, сви производи који имају префикс или су одређени са та четири знака подлежу ветеринарско-санитарној контроли.

Ако се ветеринарско-санитарна контрола спроводи само за одређене производе који су наведени под било којом ознаком и ако у номенклатури роба не постоји даља подела у оквиру те ознаке, ознака је означена као Еx (нпр. Еx 3002: ветеринарско-санитарна контрола се захтева само за производе животињског порекла, а не за цео тарифни број).

Цифре стављене у заграду не треба да буду унесене у TRACES систем (TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM – КОНТРОЛА ТРГОВИНЕ И СТРУЧНИ СИСТЕМ) који се успоставља у складу са посебним прописом о увођењу овог система у Републику Србију.

2) Колона 2 представља опис робе у складу са законом којим се уређује царинска тарифа.

Детаљне информације о роби која је обухваћена у појединим главама и тарифним ознакама дате су у објашњењу хармонизованог система Светске царинске организације или се могу наћи у објашњењу Комбиноване номенклатуре, које ће се примењивати на сврставање производа у Царинске тарифе.

Без обзира на тумачење Комбиноване номенклатуре, текст описа производа у колони 2 треба сматрати само индикативним, обзиром да обухвата утврђено у оквиру овог Прилога и обухвата шифре Царинске номенклатуре – тарифне ознаке (ЦН) која постоји на дан доношења овог правилника, ради прегледнијег увида у врсте пошиљака које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и прегледу и царињењу после обављања овог прегледа.

3) Колона 3 представља квалификацију и објашњења о појединој роби.

Код увоза животиња (као што су гмизавци, водоземци, инсекти, црви или други бескичмењаци) или производа животињског порекла који подлежу ветеринарско-санитарном прегледу, а за које нису утврђени ветеринарски услови за увоз, односно не постоји усклађени увозни сертификат, услови се усклађују између надлежних органа земаља увозница и извозница и тај усклађени увозни сертификат прати пошиљку у међународном промету.

Гранични ветеринарски инспектори прегледају пошиљке и издају ветеринарски документ о уласку пошиљке (ЗВУД), како би се назначило да је преглед обављен и да се животиње могу пустити у промет, односно одредити даљи поступак са пошиљком.

Када је реч о споредним производима животињског порекла који нису намењени за исхрану људи, без обзира на степен обраде или прераде, исти подлежу ветеринарско-санитарној контроли у складу са посебним прописом Републике Србије, што је наведено у колони 3 ове табеле.

Гранични ветеринарски инспектори на граничном прелазу одређују да ли је одређени добијени производ тако прерађен да у складу са позитивним прописима Републике Србије не подлеже контроли.

 

 

Т А Б Е Л А

 

Када се у овој табели позива на шифре ЦН, обухватају се пошиљке наведене и утврђене применом шифре ЦН и одговарајућег описа узетих заједно.

 

ЦН
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

 

Глава 1: Живе животиње

 

0101

Коњи, магарци, муле и мазге, живи

Сви

0102

Живе животиње врсте говеда

Све

0103

Свиње, живе

Све

0104 10

Овце, живе

Све

0104 20

Козе, живе

Све

0105

Живина домаћа, жива (кокошке врсте Gallus domesticus, патке, гуске, ћурке и бисерке)

Сва

0106

Остале животиње, живе

Све

Ова позиција обухвата следеће домаће или дивље животиње:

А) Сисаре:

(1) Примати,

(2) Китови, делфини и морски прасићи (сисари реда Cetacea); lamnatine (морске краве) и dugong (сисари реда Sirenia),

(3) Остало (ирваси, мачке, пси, лавови, тигрови, медведи, слонови, камиле, зебре, кунићи, зечеви, јелени, антилопе, дивокозе, лисице, нерчеви и остале животиње намењене узгоју због свог крзна;

Б) Гмизавци (укључујући змије и корњаче);

В) Птице:

(1) Птице грабљивице,

(2) Папагаји Psittaciformes (укључујући обичне папагаје, мале дугорепе папагаје, макое (црвене аре и какадуе)),

(3) Остале (као што су јаребице, фазани, препелице, шљуке, шљуке кокошице, голубови, велики тетреби или лештарке, вртне стрнадице, дивље патке, дивље гуске, дроздови, косови, шеве, зебе, сенице, колибри, пауни, лабудови и остале птице које нису наведене у тарифном броју 01.05).

Г) Остало, као што су пчеле (укључујући оне које се преносе у кутијама, кошарама или кошницама), остали инсекти, жабе.

Тарифни број 0106 не обухвата животиње које се приказују у циркусима, менажеријама и другим сличним представама животиња (тарифни број 95.08).

ЦН
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

0106 11

Примати

Сви

0106 12

Китови, делфини, морски прасићи (сисари реда Cetacea); lamnatine (морске краве) и дугонг (сисари реда Sirenia)

Сви

0106 19

Остало

Домаћи зечеви и сисари, осим оних који се сврставају у тарифне бројеве 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 и 0106 12. Обухвата псе и мачке.

0106 20

Гмизавци (укључујући змије и корњаче)

Сви

0106 31

Птице: птице грабљивице

Све

0106 32

Птице: Psittaciformes (укључујући папагаје, обичне папагаје, мале дугорепе папагаје, макое (црвене аре и какадуе)).

Све

0106 39

Остало

Укључује: птице, осим оних које се сврставају у тар. бројеве 0105, 0106 31 и 0106 32, укључујући голубове.

0106 90 00

Остало

Све остале животиње које на другом месту нису обухваћене, осим сисара, птица и гмизаваца. Жабе, независно од тога да ли су намењене да се одрже у животу у виваријумима или да буду убијене за исхрану људи, обухваћене су овим тарифним бројем.

 

Глава 2: Месо и јестиви унутрашњи органи (изнутрице)

 

 

Ова глава не обухвата:

(а) Производе описане у тарифним бројевима 0201 до 0208 и 0210 неподобне за исхрану људи;

(б) Црева, бешике и желуце животиња (тарифни број 0504) и крв од животиња (тарифни бројеви 0511 и 3002);

(в) Масноће животињског порекла, осим производа из тарифног броја 0209 (Глава 15).

 

0201

Месо говеда, свеже или расхлађено

Све

0202

Месо говеда, смрзнуто

Све

0203

Месо свиња, свеже, расхлађено или смрзнуто

Све

0204

Месо оваца или коза, свеже, расхлађено или смрзнуто

Све

0205 00

Месо коња, магареће или од мула или од мазги, свеже, расхлађено или смрзнуто

Све

0206

Јестиви кланични производи од животињских врста говеда, свиња, оваца, коза, коња, магараца, мула или мазги, свеже, расхлађени или смрзнути

Сви

0207

Месо и јестиви унутрашњи органи (изнутрице) од живине из тарифног броја 0105, свежи, расхлађени или смрзнути

Све

0208

Остало месо и јестиви месни кланични производи, расхлађени или смрзнути

Нису обухваћене: сировине које нису намењене за исхрану људи.

Обухваћене су кости и друге материје намењене за производњу желатина или колагена за исхрану људи.

0208 10

Од кунића или зечева

Све

0208 30

Од Primata

Све

0208 40

Од китова, делфина и морских прасића (сисари реда Cetacea), lamnatina (морских крава) и дугонга (сисари реда Sirenia)

Све

0208 50 (00)

Од гмизаваца (укључујући змије и корњаче)

Све

0208 90

Остало: од домаћих голубова, дивљачи, осим кунића или зечева.

Обухвата месо препелица, фока, ирваса или било којих других врста сисара

0208 90 70 00

Жабљи батаци

Све

0209 00

Свињска масноћа, очишћена од меса и масноћа перади, неистопљена нити друкчије екстрахована, свежа, расхлађена, смрзнута, сољена, у саламури, сушена или димљена.

Обухвата и маст и прерађену маст.

0210

Месо и јестиви месни кланични производи, сољени, у саламури, сушени или димљени; јестиво брашно и прах од меса или од кланичних производа.

Све: обухвата месо, производе од меса и кости за исхрану људи и остале производе животињског порекла.

Прерађене животињске беланчевине, укључујући чварке за исхрану људи, обухваћене су у овом тарифном броју.

Обухваћене су сушене свињске уши за исхрану људи.

Кобасице су обухваћене у тарифном броју 1601.

 

Глава 3: Рибе и ракови, мекушци и остали водени бескичмењаци

 

 

Ова глава не обухвата:

(а) Сисаре из тарифног броја 0106;

(б) Месо од сисара из тарифног броја 0106 (тарифни број 0208 или 0210);

(в) Рибе (укључујући њихову јетру и икру) и ракови, мекушци и остали водени бескичмењаци, угинули и неподобни за исхрану људи, било због припадности врсти или због стања у којем се налазе (Глава 5); рибље брашно, прах и пелете од риба или ракова, мекушаца или других водених бескичмењака који нису припремљени за исхрану људи (тарифни број 2301); или

(г) Кавијар или замене кавијара припремљене од рибљих јаја (тарифни број 1604).

 

 

Ова глава обухвата како живу рибу за узгој и репродукцију, тако и живе украсне рибе и живе рибе или живе ракове који се транспортују као живи, а користе се за исхрану људи.

 

 

 

Сви производи из овог одељка су предмет ветеринарско-санитарне контроле.

0301

Жива риба

Све: укључујући пастрмке, јегуље, шаране и све друге врсте, као и све рибе увезене за узгој или репродукцију.

Живе рибе увезене непосредно за исхрану људи у сврху ветеринарско-санитарне контроле третирају се као производи.

Укључујући украсне рибе из тарифног броја 0301 10.

0302

Риба, свежа или расхлађена, осим рибљих филета и остало рибље месо под тарифним бројем 0304*.

Све

0302 70

Јетра и икра

 

0303

Риба, смрзнута, осим рибљих филета и остало рибље месо под тарифним бројем 0304.

Све

Обухвата: пацифичког лососа, осим јетре и икре; црвени лосос; остале salmonidne врсте риба, осим јетре и икре; пастрмке; атлантског лососа и све остале рибе.

0304

Рибљи филети и остало рибље месо (млевено или не), свеже, расхлађено или смрзнуто.

0305

Риба, сушена, сољена или у саламури; димљена риба, претходно кувана или некувана или кувана током процеса димљења;

Рибље брашно, прах и пелете од риба, употребљиве за исхрану људи.

Све, укључујући остале производе од риба, као што су брашно, прах и пелете подобне за исхрану људи, произведени од риба, љускара или осталих водених бескичмењака.

0306

Љускари, са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи, расхлађени, смрзнути, осушени, сољени или у саламури;

Љускари у љуштури, кувани на пари или у води, расхлађени, смрзнути, осушени, сољени или у саламури;

Брашно, прах и пелете од љускара, употребљиве за исхрану људи.

Све:

Живи љускари увезени за непосредну исхрану људи у сврху ветеринарско-санитарне контроле третирају се као производи.

0307

Мекушци, са љуштуром или не, живи, свежи, расхлађени, смрзнути, сушени, сољени или у саламури;

Водени бескичмењаци, осим љускара и мекушаца, живи, свежи, расхлађени, смрзнути; сушени, сољени или у саламури;

Брашно, прах и пелете од водених бескичмењака осим љускара, употребљиви за исхрану људи.

Све:

Укључујући: Bonamia ostreae и Marteilia refringens, као и мекушце и водене бескичмењаке који могу бити кувани па затим расхлађени или смрзнути.

Живи мекушци увезени за непосредну исхрану људи у сврху ветеринарско-санитарне контроле сматрају се као да су производи.

То укључује месо од појединих врста пужева.

0307 60 00

Пужеви, осим морских пужева.

Укључујући копнене гастроподе врста Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum и врсте из фамилије Achatinidae.

Укључујући живе пужеве за непосредну исхрану људи, као и месо од пужева за исхрану људи.

Укључујући бланширане или претходно прерађени пужеви.

0307 91 00

Живи водени бескичмењаци, осим љускара и мекушаца, живи, свежи или расхлађени.

Сви

0307 99 90

Остало: ова шифра обухвата брашно, прах и пелете од водених бескичмењака, осим љускара, подобне за исхрану људи.

Све: укључујући рибљи прах за исхрану људи.

 

Глава 4: Млечни производи; живинска и птичја јаја; природни мед; јестиви
производи животињског порекла на другом месту непоменути нити обухваћени

 

1. Под појмом „млеко” подразумева се пуномасно млеко или делимично или потпуно обрано млеко.

2. У смислу тарифног броја 0405:

a) под појмом: „маслац” подразумевају се природни маслац, маслац од сурутке и рекомбиновани маслац (свеж, сољен или ужегао, укључујући маслац у лименци) добијен искључиво из млека, са садржајем млечне масти од 80% или више, али не преко од 95% по маси, са максималним садржајем млечне чврсте немасне материје од 2% по маси и максималним садржајем воде од 16% по маси. Маслац не садржи додате емулгаторе, али може садржати натријум хлорид, јестиве боје, соли за неутрализацију и културе нешкодљивих бактерија које стварају млечну киселину;

б) под појмом: „млечни намази” подразумева се емулзија за мазање типа вода у уљу, што садржи млечну масноћу као једину масноћу у том производу, са масеним садржајем млечне масноће од 39% или више, али мање од 80% по маси.

3. Производи добијени концентрацијом сурутке уз додавање млека или млечне масноће сврставају се као сир у тарифни број 0406 под условом да поседују следеће три карактеристике:

a) садржај млечне масти 5% или више по маси, рачунато на суву материју;

б) садржај суве материје од 70% до 85% по маси и

в) обликовани су или се могу обликовати.

4. Ова глава не обухвата:

a) производе добијене од сурутке, са садржајем лактозе већим од 95 % по маси, изражене као анхидрид лактоза, рачунато на суву материју (тарифни број 1702) или

б) албумине (укључујући концентрате две или више беланчевина из сурутке, са садржајем беланчевина сурутке већим од 80%, рачунато на суву материју) (тарифни број 3502) и глобулине (тарифни број 3504).

ЦН
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

0401

Млеко и павлака, неконцентровани и без додатка шећера или других материја за заслађивање

Све:

Млеко, укључује сирово млеко, пастеризовано или термички обрађено.

Укључује фракције млека.

Млеко за исхрану животиња обухваћено је у тарифном броју 2309.

0402

Млеко и павлака, концентровани са додатком шећера или других материја за заслађивање.

Све

0403

Млаћеница, кисело млеко, кисела павлака, јогурт, кефир и остало ферментисано или закишељено млеко и павлака, концентровани или неконцентровани, било да садрже или не садрже додатак шећера или друге материје за заслађивање, ароматизовани или неароматизовани, са додатком или без додатка воћа, ораха или какаа.

Све:

Укључујући павлаку, маслац и ароматизовано млеко, желатинирао, смрзнуто и ферментисано млеко, као и концентровано млеко за исхрану људи.

Сладолед је обухваћен у тарифном броју 2105.

0404

Сурутка, концентрована или неконцентрована са додатком или без додатка шећера или других материја за заслађивање; производи који се састоје од природних састојака млека са додатком или без додатка шећера или других материја за заслађивање на другом месту непоменути нити обухваћени.

Све

0405

Маслац и остале масноће и уља добијени од млека; млечни намази.

Све

Укључује млечне намазе.

0406

Сир и урда

Све

0407 00

Живинска и птичја јаја, у љусци, свежа, конзервисана или кувана.

Све:

Укључује јаја за насад или јаја слободна од специфичних патогена (СПФ), као и јаја за исхрану људи.

Укључује „стогодишња јаја”.

Албумин из јаја неподесан за исхрану људи обухваћен је у тарифном броју 3502.

0408

Живинска и птичја јаја без љуске и жуманца од јаја, свежа, сушена, кувана на пари или у води, обликована, смрзнута или на други начин конзервисана, са додатком или без додатка шећера или других материја за заслађивање.

Све:

Овај тарифни број обухвата производе од јаја укључујући оне термички обрађене и термички нетретиране производе од јаја.

Овај тарифни број обухвата цела јаја без љуске и жуманца од јаја све живине и свих птица. Производи из овог тарифног броја могу бити свежи, сушени, кувани на пари или у води, обликовани (на пример, тзв. „дуга јаја” цилиндричног облика), смрзнути или на други начин конзервисани. Сви ови производи, укључујући оне са додатком шећера или других материја за заслађивање, сврставају се у овај тарифни број било да су намењени за исхрану или за индустријске сврхе (нпр. за штављење).

Овај тарифни број не обухвата:

(a) Уље од жуманаца (тарифни број 15.06);

(б) Производе припремљене од јаја који садрже зачине, мирођије или друге адитиве (тарифни број 21.06);

(в) Лецитин (тарифни број 29.23);

(г) Одвојено беланце (албумин од јаја) (тарифни број 35.02).

0409 00 00

Природни мед

Сав

Овај тарифни број обухвата пчелињи мед (Apis mellifera) или мед од осталих инсеката, центрифугиран или у саћу, или који садржи комаде саћа, под условом да нису додати ни шећер ни друге материје. Такав мед може бити назван према цветном извору, пореклу или боји.

Овај тарифни број не обухвата вештачки мед и мешавине природног и вештачког меда (тарифни број 17.02).

0410 00 00

Јестиви производи животињског порекла, на другом месту непоменути нити обухваћени.

Сви:

Овај тарифни број обухвата матични млеч и прополис, као и кости и остале животињске материје за исхрану људи.

Инсекти и јаја инсеката за исхрану људи обухваћени су овим тарифним бројем.

Тарифни број 0410 00 00 обухвата производе животињског порекла погодне за исхрану људи, на другом месту непоменуте нити обухваћене у царинској тарифи. Он посебно обухвата:

(а) Јаја од корњача;

(б) Гнезда индијске ласте (птичја гнезда).

Тарифни број 0410 00 00 не обухвата животињску крв, јестиву или нејестиву, течну или сушену (тарифни број 05.11 или 30.02).

 

Глава 5: Производи животињског порекла, на другом месту непоменути нити обухваћени

 

 

 

Додатни захтеви за селекцију одређених производа у овој глави одређени су посебним прописима који утврђују критеријуме и начин поступања са споредним производима животињског порекла који нису за исхрану људи а односе се на вуну, длаку, свињске чекиње, перје и делове перја.

1. Ова глава не обухвата:

(а) јестиве производе (осим црева, бешика и желудаца од животиња, целих или у комадима и животињску крв, течну или сушену);

(б) сирову кожу, са длаком или без длаке (укључујући крзна), осим производа из тарифног броја 0505 и одрезака и сличних отпадака од сирове коже из тарифног броја 0511 (Глава 41 или 43);

(в) текстилне материјале животињског порекла, осим коњске длаке и отпадака од коњске длаке; или

(г) припремљене везице или снопиће за израду метли и четки (тарифни број 9603).

2. У целој номенклатури, под појмом „слонова кост” подразумевају се кљове слона, нилског коња, морског коња, нарвала и дивљег вепра, рогови носорога и зуби свих животиња.

3. У целој номенклатури, под појмом „коњска длака” подразумева се длака из гриве и репа копитара и говеда.

0502 10 00

Чекиње и длака од домаћих или дивљих свиња; отпаци од чекиња или длаке.

Под непрерађеним чекињама подразумевају се свињске чекиње које нису прошле процес прања у фабрици, које нису добијене штављењем и које нису обрађиване неким другим методом који гарантује елиминисање свих патогених микроорганизама или вируса.

0503 00 00

Коњска длака и отпаци од коњске длаке

Сва длака из ове ознаке мора се пријавити надлежном граничном ветеринарском инспектору. Може се захтевати доказ о врсти, стању и обради коју је претрпела.

Тарифни број 0503 не обухвата длаку која је упредена или су јој крајеви везани у чворове. Ова позиција обухвата како необрађену коњску длаку, тако и ону која је прана, бојена, бељена, увијана или припремљена на други начин.

0504 00 00

Црева, бешике и желуци од животиња (осим од риба), цели или у комадима, свежи, расхлађени, смрзнути, усољени, у саламури, сушени или димљени.

Све:

Укључујући желуце, бешике и утробу, опране, усољене, сушене или загреване, пореклом од говеда, свиња, оваца, коза или живине.

0505

Коже и остали делови птица, са њиховим перјем или паперјем, перје и делови перја (са подсеченим или неподсеченим ивицама) и паперје, даље необрађивани, осим чишћењем, дезинфиковањем или обрадом ради очувања; прах и отпаци од перја или делови перја.

Све,

осим обрађеног декоративног перја, обрађеног перја које носе путници за личну употребу или пошиљки обрађеног перја послате приватним лицима за неиндустријску употребу.

Тарифни број 0505 обухвата необрађене производе као и обрађене како следи: једноставно очишћене, дезинфковане или обрађене ради очувања али друкчије необрађиване нити монтиране.

 

 

Перје које се користи за пуњење и паперје, сирово и остало.

0506

Кости и срж од рогова, сирови, одмашћени, једноставно припремљени (али не и сечени у облике), третирани киселином или дежелатинисани; прах и отпаци тих производа.

Обухвата кости намењене за производњу желатина или колагена уколико су добијени од трупова животиња закланих ради исхране људи и коштано брашно.

Критеријуми за селекцију су утврђени посебним прописом који се односи на споредне производе (кости и производе од костију итд).

0507

Слонова кост, корњачевина, кост кита, длаке китове кости, рогови, парошци, копита, нокти, канџе и кљунови, необрађени или једноставно припремљени, али неисечени у облике; прах и отпаци ових производа.

Критеријуми за селекцију за ловачке трофеје утврђени су посебним прописом.

Обухвата обрађене ловачке трофеје од птица и копитара који се састоје искључиво од костију, рогова, копита, канџи, парожака, зуба и сирових кожа, који потичу из трећих земаља.

Еx 0510 00 00

Амбра сива, кастореум, цивет и мошус, кантариде, жуч, сушена или несушена;

Жлезде и остали животињски производи који се употребљавају у производњи фармацеутских производа, свежи, расхлађени смрзнути или на други начин привремено конзервисани.

Критеријуми за избор утврђени су посебним прописом који се односи на споредне производе намењене за производњу хране за животиње, укључујући храну за кућне љубимце, и за производњу фармацеутских и других техничких производа.

Жлезде, остали животињски производи и жуч обухваћени су у овој позицији.

Сушене жлезде и производи од њих обухваћени су у тарифном броју 3501.

0511

Животињски производи на другом месту непоменути нити обухваћени; мртве животиње из глава 1 или 3, неподобне за исхрану људи

Обухвата генетски материјал (семе и ембрионе пореклом од животиња, као што су говеда, овце, козе, копитари и свиње).

Обухвата такође животињске споредне производе, категорија 1 и 2.

0511 10 00

Семе бикова

0511 91

Производи од риба или љускара, мекушаца или других водених бескичмењака; мртве животиње из Главе 3.

Све

Обухвата рибља јаја за мрешћење и мртве животиње.

Обухвата животињске и споредне производе за производњу хране за кућне љубимце, фармацеутске и друге техничке производе.

0511 99 (10)

Жиле и тетиве, одсечци и слични отпаци од сирове коже.

Све

0511 99 85 00

Остало

Све:

Ембриони, јајне ћелије, семе и генетски материјал необухваћен у 0511 10 који потичу од врста животиња, осим говеда, сврставају се у овај тарифни број.

Обухвата животињске споредне производе за производњу хране за кућне љубимце или остале техничке производе.

Обухвата производе од пчела за употребу у пчеларству.

Обухвата такође мртве животиње из Главе 1 (псе и мачке). Обухвата материјал чије основне карактеристике нису измењене и јестиву животињску крв, осим од риба, за исхрану људи.

 

Глава 12: Уљано семење и плодови; разна зрна, семење и плодови; индустријско и лековито биље; сено и слама и храна за животиње (кабаста)

 

 

 

Само неки биљни производи су предмет ветеринарско-санитарне контроле.

Еx 1213 00 00

Слама и плева од житарица, неприпремљене, укључујући сечене, млевене, пресоване или у облику пелета.

Обухвата само сено и сламу.

Еx 1214 (90)

Бросква, сточна репа, корењача за храну за животиње, сено, слама, луцерка, детелина, еспарзета, сточни кељ, вучика, грахорица и слични производи за храну за животиње укључујући и у облику палета.

Остало.

Обухвата само сено и сламу.

ЦН
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

 

Глава 15: Животињске или биљне масноће и уља, производи њиховог разлагања, прерађене јестиве масноће; воскови животињског и биљног порекла

 

1. Ова глава не обухвата:

(a) сланину и сало од свиња и живинско сало из тарифног броја 0209;

(б) какао маслац чврсте и уљасте конзистенције (тарифни број 1804);

(в) производе за исхрану који садрже више од 15% по маси производа из тарифног броја 0405 (углавном Глава 21);

(г) чварке (тарифни број 2301) или остатке из тарифних бројева 2304 до 2306.

2. Тарифни број 1518 не обухвата масноће и уља или њихове фракције који су само денатурисани, а који се сврставају у одговарајући тарифни број предвиђен за неденатурисане масноће и уља и њихове фракције.

3. Сапунски талози, уљни талози, стеаринска смола, глицеринска смола и остаци масноће из вуне сврставају се у тарифни број 1522.

 

 

Сва уља животињског порекла.

У складу са посебним прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови:

- за топљене масти и рибље уље;

- за топљене масти добијене од материја Категорије 2 и намењене за даљу прераду;

- за деривате топљене масти.

Деривати топљене масти обухватају производе примарне прераде добијене из масноћа и уља у чистом стању који су произведени применом посебних метода прераде.

Деривати помешани са другим материјама нису обухваћени.

1501 00

Свињска масноћа (укључујући маст) и живинско сало, осим оних из тарифног броја 0209 или 1503.

Све

1502 00

Масноћа од говеда, оваца и коза, осим оне из тарифног броја 1503.

Сва

1503 00

Стеарин из јестиве свињске масти, уља из јестиве свињске масти, олеостеарини, олео-уље и уље из лоја (тал уље), неемулзирани, немешани нити припремљени на други начин.

Све

1504

Масноће и уља и њихове фракције, од риба или морских сисара, пречишћени или непречишћени, али хемијски немодификовани.

Рибља уља и уља од морских сисара.

Разни припремљени прехрамбени производи обухваћени су у Глави 21.

1506 00 00

Остале животињске масноће и уља и њихове фракције, прерађени или непрерађени, али хемијски немодификовани.

Нефракционисане масноће и уља, као и њихове почетне фракције произведене по методу утврђеном у посебном пропису о споредним производима животињског порекла.

Деривати помешани са другим материјама нису обухваћени.

1516 10

Животињске масноће и уља и њихове фракције, потпуно или делимично хидрогенизовани, интерестерификовани, реестерификовани или олеидинизовани, пречишћени или непречишћени, али даље неприпремљени.

Само животињске масноће и уља.

Деривати помешани са другим материјама нису обухваћени ветеринарско-санитарном контролом.

За ветеринарске сврхе деривати масноћа обухватају производе прве фазе прераде добијене из животињских масноћа и уља уколико су у чистом стању произведене по методу утврђеном прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови прераде.

Еx 1518 00

Животињске и биљне масноће и уља и њихове фракције, кувани, оксидисани, дехидрисани, сумпорисани, дувани, полимеризовани загревањем у вакуму или у инертном гасу или на други начин хемијски модификовани, осим оних из тарифног броја 1516; нејестиве мешавине и препарати од животињских и биљних масноћа и уља или од фракција различитих масноћа или уља из ове главе, на другом месту непоменути нити обухваћени.

Само животињске масноће и уља.

Само истопљене масноће.

Деривати масноћа добијени методом утврђеном у посебном пропису о споредним производима животињског порекла.

Деривати помешани са другим материјама нису обухваћени.

1518 00 (91)

Животињске и биљне масноће и уља и њихове фракције, кувани, оксидисани, дехидрисани, сумпорисани, дувани, полимеризовани загревањем у вакууму или у инертном гасу или на други начин хемијски модификовани, осим оних из тарифног броја 1516.

Само животињске масноће и уља.

Критеријуми за селекцију утврђени су у посебном пропису о споредним производима животињског порекла за истопљене масноће из Категорије 2 намењене за олео-хемијске сврхе.

1518 00 (95)

Нејестиве мешавине и препарати од животињских или од животињских и биљних масноћа и уља и њихове фракције.

Само масноће и препарати животињског порекла.

1521 90 (91)

Восак, сиров, од пчела и других инсеката, рафинисан или нерафинисан.

Восак од пчела за техничке сврхе.

Додатни критеријуми за селекцију утврђени су у посебном пропису о споредним производима животињског порекла.

Производи пчеларства.

1521 90 (99)

Остало.

Производи од пчела за употребу у пчеларству.

Додатни критеријуми за селекцију утврђени су у прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

Производи пчеларства.

Производи пчеларства, осим производа од пчела за употребу у пчеларству, сврставају се у тарифни број 0511 99 „Остало“.

 

Глава 16: Прерађевине од меса, риба, љускара, мекушаца или осталих водених бескичмењака

 

1. Ова глава не обухвата месо, друге кланичне производе, рибу, љускаре, мекушце и остале водене бескичмењаке, припремљене или конзервисане поступцима наведеним у Глави 2 или 3 или у тарифном броју 0504.

2. Јестиве прерађевине сврставају се у ову главу под условом да садрже више од 20% по маси кобасица, меса, других кланичних производа, крви, риба, љускара, мекушаца или других водених бескичмењака или било које комбинације тих производа. Уколико ове прерађевине садрже два или више претходно поменута производа сврставају се у одговарајући тарифни број Главе 16 према компоненти или компонентама које преовлађују по маси. Ове одредбе се не примењују на пуњене производе из тарифног броја 1902 или на прерађевине из тарифних бројева 2103 и 2104.

 

 

Ова глава обухвата мешовите производе који садрже прерађене производе животињског порекла.

1601 00

Кобасице и слични производи од меса, других кланичних производа за јело или од крви; сложени прехрамбени производи на бази тих производа.

Обухвата конзервисано месо у различитим облицима.

1602

Остали припремљени или конзервирани производи од меса, других кланичних производа или од крви.

Обухвата конзервисано месо у различитим облицима.

1603 00

Екстракти и сокови од меса, рибе или љускара, мекушаца и других водених бескичмењака.

Све:

Обухвата Сурими (паста од меса рибе), рибље беланчевине у виду желеа, расхлађене или смрзнуте.

1604

Прерађена и конзервисана риба; кавијар и замене кавијара, припремљене од рибљих јаја; риба цела или у комадима, али немлевена.

Све:

Куване или бланширане кулинарске прерађевине које садрже мекушце или рибе.

Производи од риба помешани са тестом обухваћени су у тарифном броју 1902.

1605

Љускари, мекушци и други водени бескичмењаци, прерађени или конзервисани.

Све:

Потпуно или делимично прерађени пужеви сврставају се у овај тарифни број.

Обухвата љускаре и друге водене бескичмењаке у конзервама.

 

Глава 17: Шећер и производи од шећера

 

 

Ова глава не обухвата хемијски чисте шећере, осим сахарозе, лактозе, малтозе, гликозе и фруктозе.

 

1702 11 00

Лактоза и лактозни сируп који садрже 99% или више лактозе по маси, изражени као анхидрована лактоза, рачуната на суву материју.

 

 

Глава 19: Производи на бази житарица, брашна, скроба или млека; посластичарски производи

 

Ова глава не обухвата, изузев случаја пуњених производа из тарифног броја 1902, прехрамбене производе који садрже више од 20% по маси кобасица, меса, других кланичних производа, крви, риба, љускара, мекушаца или других водених бескичмењака, или било коју комбинацију ових производа (Глава 16).

 

 

Ова глава обухвата сложене производе који садрже прерађене производе животињског порекла.

1901

Екстракт слада; прехрамбени производи од брашна, прекрупе, гриза, скроба или екстракта слада, без додатка какаа у количини мањој од 40% по маси какаа, рачунато на потпуно одмашћену основу, на другом месту непоменути нити обухваћени; прехрамбени производи од робе из тарифних бројева 0401 до 0404, без додатка какаа или са садржајем какаа мањим од 5% по маси, рачунато на потпуно одмашћену основу, на другом месту непоменути нити обухваћени.

Кулинарски производи сврставају се у главе 16 и 21.

Еx 1902

Тестенине, куване или некуване или пуњене (месом или другим материјама) или друкчије припремљене, као што су шпагети, макарони резанци, лазање, њоки, равиоли, канелони, кус-кус, припремљени или неприпремљени.

Обухвата куване или пробарене које садрже производе животињског порекла.

1902 20 (10)

Које садрже више од 20% по маси риба, љускара, мекушаца или других водених бескичмењака.

Све

1902 20 (30)

Које садрже више од 20% по маси кобасица и сличних производа од меса и изнутрица свих врста, укључујући масноће свих врста и порекла.

Све

1902 20 (91)

Куване

Све

1902 20 (99)

Остало(остала пуњена тестенина, некувана)

Све

Еx 1905

Пекарски производи

Укључујући и производе са месом.

 

Глава 20: Производи од поврћа, воћа, језграстог воћа и осталих делова биља

 

1. Ова глава не обухвата производе који садрже више од 20% по маси кобасица, меса, изнутрица, крви, риба или љускара, мекушаца и других водених бескичмењака, или било коју комбинацију ових производа (Глава 16).

Еx 2004

Остало поврће припремљено или конзервисано на други начин, осим у сирћету или сирћетној киселини, смрзнуто, осим производа из тарифног броја 2006.

Ова глава обухвата мешовите производе који садрже прерађене производе животињског порекла.

Обухвата производе који садрже месо.

Еx 2005

Остало поврће припремљено у сирћету или сирћетној киселини, несмрзнуто, осим производа из тарифног броја 2006.

Обухвата производе који садрже месо.

Глава 21: Разни производи за исхрану

1. Ова глава не обухвата производе за исхрану, осим производа описаних у тарифним бројевима 2103 и 2104, који садрже више од 20% по маси кобасица, меса, отпадака од меса, крви, риба, љускара, мекушаца или других водених бескичмењака, или било коју другу комбинацију ових производа (Глава 16).

2. За сврхе тарифног броја 2104, под појмом „хомогенизовани сложени производи за исхрану” подразумевају се производи који се састоје од фино хомогенизоване мешавине два или више основних састојака као што су: рибе, месо, поврће или воће, припремљени за продају на мало као дечја храна или за дијететске сврхе, у судовима нето масе која не прелази 250 грама. За примену ове дефиниције не узимају се у обзир мале количине било којих састојака који могу бити додати мешавини ради зачињавања, конзервисања или за остале сврхе. Ови производи могу садржати малу количину видљивих комадића састојака.

 

 

Ова глава обухвата сложене производе који садрже прерађене производе животињског порекла.

Еx 2103 (90 90)

Сосови и препарати за сосове; мешани зачини и мирођије; прах од слачице и припремљена слачица (сенф).

Остало

Обухвата производе који садрже месо.

Еx 2104

Супе и чорбе и препарати за те производе, хомогенизовани сложени прехрамбени производи.

Обухвата производе који садрже месо или производе животињског порекла у складу са овим правилником.

Еx 2105 00

Сладолед и други слични смрзнути производи са додатком или без додатка какаа.

Обухвата производе који садрже прерађено млеко у складу са овим правилником.

Еx 2106

Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити обухваћени.

Обухвата производе који садрже месо или производе животињског порекла у складу са овим правилником.

Еx 2106 10

Концентрати беланчевина и текстуриране беланчевинасте материје.

Обухвата производе који садрже производе животињског порекла у складу са овим правилником.

2106 90 (98)

Остало

Обухвата производе који садрже месо или производе животињског порекла у складу са овим правилником.

2106 90 98 20

Фонди од сира („cheese fondues”)

Све

 

Глава 23: Остаци и отпаци прехрамбене индустрије; припремљена храна за животиње

 

Тарифни број 2309 обухвата производе врста које се користе за исхрану животиња, на другом месту непоменуте нити обухваћене, добијене прерадом биљних или животињски материјала до мере да су изгубили битне карактеристике оригиналних сировина, осим биљних отпадака, биљних остатака и нуспроизвода такве прераде.

2301

Брашно, прах и пелете од меса или отпадака од меса, од рибе или од љускара, мекушаца и других водених бескичмењака, који су неподобни за исхрану људи; чварци.

Обухвата прерађене животињске беланчевине које нису за исхрану људи.

Месно коштано брашно, брашно од перја, сушени чварци, који нису за исхрану људи.

Критеријуми за избор за прерађене животињске беланчевине утврђени у прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

Еx 2309

Производи који се употребљавају за исхрану животиња.

Обухвата храну за кућне љубимце, жвакалице за псе и мешавине брашна.

Критеријуми за избор за храну за кућне љубимце и производе за жвакање паса утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

2309 10

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало.

Сва

2309 90

Остало

Овај тарифни број обухвата производе који садрже растворљиве производе од риба или морских сисара, млечне производе или друге угљене хидрате.

Укључује колострум и течно млеко, који нису за исхрану људи, као и производа који садрже млеко које није за исхрану људи.

2309 90 (99)

Остало

Обухвата производе од јаја који нису за исхрану људи и остале прерађене производе животињског порекла који нису за исхрану људи.

Производе за исхрану животиња, укључујући мешавине брашна (нпр. од копита и рогова итд).

Критеријуми за избор за производе од јаја утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

 

Глава 28: Производи хемијске и сличних индустрија

Еx 2835

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати чији је хемијски састав дефинисан или недефинисан

Предмет контроле су само неки фосфати калцијума.

2835 (25)

Калцијум хидрогенортофосфат (дикалцијум фосфат)

Критеријуми за селекцију за дикалцијум фосфат утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

2835 (26)

Остали фосфати калцијума.

Критеријуми за селекцију за трикалцијум фосфат утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

 

Глава 30: Фармацеутски производи

 

 

 

Финални медицински производи нису обухваћени ветеринарским прописима који се односе на увоз. Обухваћени су полупроизводи добијени из материја Категорије 3 и намењени за техничку употребу у медицинским уређајима, за дијагностику Invitro, лабораторијске реагенсе и за козметику.

3001

Жлезде и остали органи за органо-терапеутске сврхе, сушени, укључујући и у праху; екстракти од жлезда или осталих органа и њихових секрета за органо-терапеутске сврхе; хепарин и његове соли; остале људске или животињске материје припремљене за терапеутске и профилактичке сврхе, на другом месту непоменуте нити обухваћене.

Обухвата:

Само материје животињског порекла.

Критеријуме за селекцију видети у пропису о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови:

– за крв и производе од крви који се користе за техничке сврхе, изузев серума од копитара, и

- за животињске споредне производе за производњу хране, укључујући храну за кућне љубимце, и техничких производа, осим полупроизвода.

3001 (20 90)

Екстракти од жлезда или осталих органа и њихових секрета, остали.

Само производи животињског порекла.

3001 90 98 10

Жлезде и остали органи, сушени, укључујући и оне у праху.

Само производи животињског порекла.

Еx 3002

Људска крв, животињска крв, припремљена за употребу у терапеутске, профилактичке или дијагностичке сврхе; антисеруми и остале фракције крви и модификовани имунолошки производи, било да су добијени путем био-технолошких процеса или не; вакцине, токсини, културе микроорганизама (осим квасца) и слични производи.

Само производи животињског порекла.

3002 (10 10)

Антисеруми и остале фракције крви и модификовани имунолошки производи, било да су добијени путем био-технолошких процеса или не.

Само антисеруми животињског порекла.

Не обухвата припремљене лекове и финалне производе намењене финалном потрошачу.

Критеријуми за селекцију који се примењују на тарифни број 3002 исти су као они који се односе на животињске нуспроизводе обухваћене прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови:

- за производе од крви;

- за крв и производе од крви за техничке производе;

- за серум од копитара.

Еx 3002 (90 30)

Животињска крв припремљена за терапеутску, профилактичку или дијагностичку употребу.

 

Еx 3002 (90 50)

Културе микроорганизама.

Патогене и културе патогених.

Еx 3002 (90 90)

Остало

Патогено и културе патогеног.

3002 10 91 00

Хемоглобин, крвни глобулини и серумски глобулини; Остало.

Само сировине животињског порекла.

 

Глава 31: Ђубрива

 

Еx 3101 00 00

Ђубрива животињског порекла, непомешана или међусобно помешана или хемијски обрађена; ђубрива добијена мешањем или хемијском обрадом производа животињског или биљног порекла.

Само производи животињског порекла у чистом облику, али су искључени мешавине стајског ђубрива и хемијских материја, као и вештачка ђубрива.

Критеријуми за селекцију за стајско ђубриво, прерађено стајско ђубриво или прерађене производе од стајског ђубрива утврђеним у пропису о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови

 

Глава 35: Беланчевинасте материје; модификовани скробови; лепкови; енцими

 

Еx 3501

Казеин, казеинати и остали деривати казеина; лепкови од казеина.

Казеин за људску исхрану или за исхрану животиња.

Критеријуми за селекцију за млеко, производе на бази млека и колострум који нису за људску исхрану утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

Еx 3502

Албумини (укључујући концентрате од две или више врста беланчевина из сурутке који садрже по маси више од 80% беланчевина из сурутке, рачунато на суву материју), албуминати и остали деривати албумина.

Обухвата производе добијене из јаја и добијене из млека који су или нису намењени за исхрану људи (укључујући оне за исхрану животиња), како је доле прецизирано.

Производе од јаја и млечне производе, као и прерађене производе за исхрану људи како су дефинисани прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови. Критеријуми за селекцију за производе из јаја који нису за људску исхрану утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла; а за млеко, производе на бази млека и колострум, течно млеко који нису за исхрану људи утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла.

Еx 3503 00

Желатин (укључујући желатин у листовима квадратног и правоугаоног облика, обрађен или необрађен по површини или бојен) и деривати желатина; рибљи лепак; остали лепкови животињског порекла, осим казеинских лепкова из тарифног броја 3501.

Желатин за људску исхрану и за прехрамбену индустрију.

Желатин из тарифног броја 9602 (празне капсуле) није обухваћен ветеринарском контролом.

Критеријуми за селекцију за желатин и хидролизоване беланчевине које нису за исхрану људи утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла.

Еx 3504 00 00

Пептони и њихови деривати; остале беланчевинске материје и њихови деривати, на другом месту непоменути нити обухваћени; прах од коже, укључујући и прах од хромно штављене коже.

Колаген и хидролизоване беланчевине.

Критеријуми за селекцију за желатин и хидролозоване беланчевине утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла.

Обухвата производе од колагена на бази беланчевина добијене из животињских кожа и тетива, из свињских, живинских и рибљих костију.

Обухвата хидролизоване беланчевине које се састоје од полипептида, пептида или амино-киселина, као и њихове мешавине добијене хидролизом споредних производа животињског порекла.

Укључује било које споредне производе млека намењене за исхрану људи.

Еx 3507

Ензими; припремљени ензими на другом месту непоменути нити обухваћени.

Сириште и његови концентрати за исхрану људи.

3507 10 00

Сириште и његови концентрати.

 

 

Глава 41: Сирова крупна и ситна кожа (осим крзна) и штављена кожа

 

 

 

Крупне и ситне коже копитара и птица само из тарифних бројева 4101, 4102 и 4103.

Додатни критеријуми за селекцију за сирове коже копитара утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла.

4101

Сирове крупне и ситне коже од говеда (укључујући од буфала) или од копитара (свеже или сољене, сушене, лужене, пикловане или друкчије конзервисане, али нештављене нити пергаментно обрађене или даље обрађиване), са длаком или без длаке, цепане или нецепане.

Ветеринарска контрола примењује се само на свеже, расхлађене или обрађиване коже;

Обухвата коже сушене, сољене суве, сољене влажне или конзервисане неким поступком осим штављењем.

4102

Сирове коже, овчије и јагњеће (свеже, или сољене, сушене, лужене, пикловане или друкчије конзервисане, али нештављене, нити пергаментно обрађене или даље обрађиване), са длаком или без длаке, цепане или нецепане, осим оних искључених Напоменом 1 (в) уз ову главу.

Примењује се само на свеже, расхлађене или обрађиване коже.

Обухвата коже сушене, сољене суве, сољене влажне, или конзервисане неким поступком осим штављењем.

4103

Остале крупне и ситне сирове коже (свеже, или сољене, сушене, лужене, пикловане или друкчије конзервисане, али нештављене, нити пергаментно обрађене или даље обрађиване), са длаком или без длаке, цепане или нецепане, осим оних искључених Напоменом 1(б) или 1 (в) уз ову главу.

Обухвата само свеже, расхлађене или обрађиване коже.

Обухвата крупне и ситне коже од птица или риба и трофеје дивљачи.

 

Глава 42: Производи од коже, седларски и сарачки производи; предмети за путовања ручне торбе и слични контејнери; производи од животињских црева (осим свиленог кетгута)

 

Ова глава не обухвата (поред осталих) следеће производе од интереса за ветеринаре:

(a) стерилни кетгут и сличан стерилни материјал за хируршка ушивања (тарифни број 3006);

(б) жице за музичке инструменте, кожу за добоше и слично и остале делове музичких инструмената (тарифни број 9209).

4205 00 00

Остали производи од коже или од вештачке коже.

Обухвата материјал за производњу жвакалица за псе.

Еx 4206

Производи израђени од црева (осим свиленог кетгута) од цревних поткожица, од бешика или од тетива

Такође обухвата материјал за производњу жвакалица за псе.

 

Глава 43: Природно и вештачко крзно; производи од крзна

 

1. У целој Комбинованој номенклатури, под појмом „крзно”, осим сировог крзна, из тарифног броја 4301, подразумевају се коже свих животиња које су штављене или обрађене заједно са вуном или длаком.

2. Ова глава не обухвата:

(a) коже и делове кожа од птица заједно са перјем или паперјем (тарифни број 0505 или 6701);

(б) сирове крупне и ситне коже са длаком или вуном, из Главе 41 (видети напомену 1 (в) уз ту главу).

Еx 4301

Сирово крзно (укључујући главе, репове, шапе и остале комаде који се могу користити у крзнарству), осим сирових кожа из тарифних бројева 4101, 4102 или 4103.

Само од птица или папкара.

4301 (30 00)

Од следећих врста јагњади: астраганских, јагњади са широким репом, каракул, персијских и сличних јагњади, индијских, кинеских, монголских или тибетанских јагњади, цела, са или без главе, репа или шапа.

Додатни критеријуми за селекцију за крупне и ситне коже од копитара утврђени су критеријуми за споредне производе животињског порекла.

4301 80 70 00

Остало

Само од птица или копитара.

4301 (90 00)

Главе, репови, шапе и остали комади или одсечци подобни за употребу у крзнарству.

 

 

Глава 51: Вуна, фина или груба животињска длака; предиво и тканине од коњске длаке

 

(a) Под појмом „вуна” подразумева се фино влакно од оваца или јагњади.

(б) Под појмом „фина животињска длака” подразумева се длака алпаке, ламе, викуње, камиле, јака, ангорских, тибетских, кашмирских и сличних коза, али не од обичних коза), кунића (укључујући ангорске куниће), зечева, дабра, нутрије или бизамског пацова.

(в) Под појмом „груба животињска длака” подразумева се длака животиња које нису горе поменуте, осим длаке и чекиња за израду четака (тарифни број 0502) и коњске длаке (тарифни број 0503).

 

 

За тарифне бројеве 5101 до 5103. Додатни критеријуми за селекцију за вуну, свињске чекиње, перје и делове перја утврђени су критеријуми за споредне производе животињског порекла.

Појам „непрерађено” је дефинисан за различите производе у горе наведеном пропису.

5101

Вуна, невлачена и нечешљана.

Непрерађена вуна.

5102

Фина или груба животињска длака, невлачена и нечешљана.

Непрерађена длака.

Еx 5103

Отпаци од вуне и фине или грубе животињске длаке, укључујући и отпатке предива, али искључујући рашчупане текстилне материје.

Непрерађена вуна.

5103 (10 10)

Ишчешак од вуне, некарбонизован.

Непрерађена вуна.

 

Глава 95: Играчке, реквизити за друштвене игре и спорт; њихови делови и прибор

 

Еx 9508

Вртешке, љуљашке, стрељане и друге вашарске разоноде; путујући циркуси и путујуће менажерије; путујућа позоришта.

Циркуси и менажерије са живим животињама.

9508 10

Путујући циркуси и путујуће менажерије.

Циркуси и менажерије са живим животињама.

 

Глава 97: Предмети уметности, колекција и старина

 

Еx 9705 00 00

Колекције и примерци од зоолошког, ботаничког, минеролошког, анатомског, историјског, археолошког, палеонтолошког, етнографског или нумизматичког интереса.

Само производи животињског порекла.

 

 

Додатни критеријуми за селекцију за трофеје од дивљачи утврђени су прописом који се односи на споредне производе животињског порекла.

Нису обухваћени трофеји од дивљачи, осим копитара или птица које су прошле комплетну обраду пуњења која обезбеђује њихово очување на собној температури и трофеји од дивљачи осталих врста, осим копитара и птица (обрађивани или необрађивани).

 

 

Прилог 2

 

 

МИНИМАЛНЕ И МАКСИМАЛНЕ КОЛИЧИНЕ РОБЕ КОЈА СЕ УЗИМА КАО УЗОРАК

 

Минималне и максималне количине робе која се узима као узорак за лабораторијско испитивање на здравствено-хигијенску и квалитативну исправност дате су у следећој табели:

 

ТАБЕЛА

 

НАЗИВ НАМИРНИЦЕ

МИНИМАЛНА КОЛИЧИНА УЗОРКА

МАКСИМАЛНА КОЛИЧИНА УЗОРКА

Месо у четвртима и већим комадима, као и месо крупне дивљачи – 500 gr

500 gr -у једном комаду који је заштићен припадајућим везивним и масним ткивом, у облику коцке, дужине страна око 10 cm

1000 gr

Месо откоштено – упаковано

500 gr

 

Месо конфекционирано паковање до 500 gr

Оригинално паковање тежине до 500 gr

1000 gr

Месо конфекционирано паковање преко 500 gr

Половина оригиналног паковања тежине

преко 500 gr

1000 gr

Месо млевено и производи – упаковано ( до 250 gr )

Оригинално паковање

1000 gr

Месо млевено и производи – неупаковано

200 gr

1000 gr

Месо живине у труповима

Цео труп сa унутрашњим органима или оригинално паковање

Цео труп сa унутрашњим органима или оригинално паковање

Месо живине конфекционирано

1 комад од сваке расечене регије (груди, леђа,

батак и сл.)

1000 gr

Месо ситне дивљачи

1 труп са кожом или перјем

1000 gr

 

Маст

Оригинално паковање или најмање 200 gr

1000 gr

Производи од меса, херметички затворени (конзерве и полуконзерве)

2 до 3 комада.

1000 gr

Производи од меса у природним или вештачким омотачима (кобасице, роладе и сл.):

У паровима ужег дијаметра – 2 пара

1000 gr

Кобасице тежине до 1000 gr – 1 комад

1000 gr

Ширег дијаметра преко 1000 gr – 1 kg

1000 gr

Производи од меса у комадима, димљени, сушени или термички третирани:

Тежине до 100 gr – цео тај производ

1000 gr

Тежине до 3000 gr – пола тог производа

1000 gr

Тежине преко 3000 gr – 1 комад тежине 500 gr (са припадајућим везивним и масним ткивом)

1000 gr

Млеко у цистерни

200 ml

1000 ml

Млеко паковано

Оригинално паковање или најмање 500 ml

1000 ml

Млеко у праху

Оригинално паковање или најмање 100 gr

1000 gr

Сурутка

Оригинално паковање или најмање 100 gr

1000 gr

Јогурт

Оригинално паковање или најмање 500 ml

1000 ml

Маслац (бутер)

Оригинално паковање или најмање 200 gr

1000 gr

Сиреви

Оригинално паковање до 500 gr – или 1 комад

од 500 gr

1000 gr

Сладолед и млечни производи остали

Оригинално паковање или најмање 250 gr

1000 gr

 

Риба свежа

200 gr, а за мање рибе – цела риба

1000 gr

Рибљи производи

3 до 5 кутија или 200 gr

1000 gr

Риба, херметички затворена (конзерве и полуконзерве)

10–15 конзерви

3000 gr

Јаја у љусци

Најмање 500 gr

1000 gr

Јаја у праху и смрзнути производи од јаја

Најмање 100 gr

1000 gr

Тестенине

Оригинално паковање или најмање 250 gr

1000 gr

Мед и производи од меда

Оригинално паковање или најмање 150 gr

1000 gr

Сточна храна

Оригинално паковање или најмање 500 gr

1000 gr

*Ако се захтева и испитивање радиоактивности количина узетог узорка се увећава за 1000 gr/ml.