Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 120. став 5. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05 и 30/10) и члана 12. став 2. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима

„Службени гласник РС“, број 56 од 10. августа 2010, 110 од 24. новембра 2021, 66 од 10. јуна 2022.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начин обављања ветеринарско-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима на којима постоји организована ветеринарско-санитарна контрола.

Члан 2.

Одредбе овог правилника не односе се на пошиљке кућних љубимаца који се крећу у пратњи власника и намењени су за некомерцијалне сврхе, осим копитара.

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) идентификација пошиљке јесте визуелни преглед пошиљке којим се утврђује да ли пошиљка одговaра подацима који су наведени у документацији која прати ту пошиљку;

2) желатин јесте природан, топиви протеин, желатинозни или нежелатинозни, добијен делимичном хидролизом колагена добијеног из животињских костију, коже, жила и тетива;

3) колаген јесте производ на бази протеина који се добија из животињских костију, коже и тетива;

4) лице одговорно за пошиљку јесте правно или физичко лице које је одговорно за пошиљку;

5) мешовита храна јесу производи намењени за исхрану људи који садрже прерађене производе животињског и биљног порекла, укључујући и оне код којих прерада примарног производа представља саставни део финалног производа;

6) млечни производи јесу прерађени производи који настају прерадом сировог млека или даљом прерадом тако прерађених производа;

7) обрађени желуци, бешике и црева јесу желуци, бешике и црева који су после вађења, чишћења и прања подвргнути обради као што је сољење, сушење или топлотна обрада;

8) преглед документације јесте преглед међународне ветеринарске потврде (сертификат), идентификационог документа, односно других докумената који прате пошиљку;

9) прерађени производи животињског порекла јесу производи животињског порекла који су прерађени током технолошког поступка обраде и прераде, и обухватају: производе од меса, млечне производе, производе од јаја, прерађене производе од рибе и производа риболова, топљену животињску маст, чварке, желатин, колаген, обрађене желуце, бешике и црева;

10) прерађени производи од рибе и производа риболова јесу производи који настају прерадом рибе и производа риболова или даљом прерадом тако прерађених производа;

11) производи од меса јесу производи који настају прерадом меса или даљом прерадом тако прерађених производа, тако да је на површини пресека видљиво да производ више нема својства свежег меса;

12) производи од јаја јесу производи који настају прерадом јаја или различитих компоненти, односно мешавине јаја, или су резултат даље прераде тако прерађених производа од јаја;

13) треће земље јесу земље које нису државе чланице Европске уније, изузев Републике Србије;

14) топљена животињска маст јесте маст намењена за исхрану људи, која је добијена топљењем масноће са меса, укључујући и кости;

15) физички преглед пошиљке јесте преглед пошиљке који обухвата проверу превозног средства, паковања, температуре, декларације, органолептичких својстава, узимање узорака за лабораторијско испитивање, а када је у питању пошиљка животиња и вршење додатних прегледа током трајања карантина, ради утврђивања да ли пошиљка испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове који су наведени у документацији која прати пошиљку;

16) чварци јесу остаци топљења сланине који садрже протеине, а који настају после делимичног одвајања масноће и воде.

II. ВРСТЕ ПОШИЉКИ КОЈЕ ПОДЛЕЖУ ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНОЈ КОНТРОЛИ

Члан 4.

Пошиљкaмa, у смислу овог правилника, сматрају се пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла и хране за животиње, као и пошиљке мешовите хране која у свом саставу садржи производе животињског порекла, обухваћени истим прописаним документом, које се налазе у истом превозном средству, а које потичу из истог места порекла и намењене су истом месту крајњег одредишта.

Врсте пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли на граничним прелазима на којима постоји организована ветеринарско-санитарна контрола дате су у Прилогу 1 – Врсте пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 110/2021

Члан 5.

Пошиљке мешовите хране из тарифних бројева 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1905, 2004, 2005, 2103, 2104, 2105 и 2106 које се увозе у Републику Србију, ради стављања у промет, морају да потичу из објекaта који су одобрени за извоз прерађених производа животињског порекла садржаних у тим производима.

Пошиљка мешовите хране подлеже ветеринарско-санитарној контроли, и то:

1) ако је треба превозити или складиштити под контролисаним температурним условима;

2) ако у свом саставу садржи производе од меса, у било ком проценту и не мора да се транспортује или складишти под контролисаним температурним условима;

3) ако у свом саставу садржи производе животињског порекла, који нису производи од меса и не морају да се транспортују или складиште под контролисаним температурним режимом, односно у свом саставу садржи млечне производе, производе на бази колострума, производе рибарства или производе од јаја.

*Службени гласник РС, број 110/2021

**Службени гласник РС, број 66/2022

Члан 6.

Брисан је (види члан 3. Правилника 110/2021-225)

II. НАЧИН ОБАВЉАЊА ВЕТЕРИНАРСКO-САНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА ПОШИЉКЕ У СЛУЧАЈУ УВОЗА И ТРАНЗИТА

Члан 7.

Ветеринарско-санитарна контрола на граничном прелазу састоји се од прегледа документације, идентификације пошиљке и физичког прегледа пошиљке, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

1. Преглед документације

Члан 8.

Преглед документације односи се на преглед међународне ветеринарске потврде (у даљем тексту: сертификат) који прати пошиљку животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла и хране за животиње, као и пошиљку мешовите хране из члана 5. овог правилника, како би се утврдило да тај сертификат:

1) је оригиналан и издат на језику земље порекла, као и на српском језику у случају увоза, односно на енглеском језику и на другом језику који је службено прихваћен у међународном промету у случају транзита;

2) се односи на земљу или део земље из које је дозвољен увоз у Републику Србију или транзит преко подручја Републике Србије;

3) је у погледу изгледа и садржаја у складу са изгледом и садржајем сертификата који је прописан за сваку конкретну земљу и врсту пошиљке;

4) је правилно попуњен;

5) у погледу датума издавања одговара датуму утовара пошиљке за транспорт;

6) потиче из једног објекта и намењен је једном примаоцу;

7) је потписан од стране надлежног ветеринара, односно представника надлежног органа, садржи читљиво и великим словима исписано име и положај надлежног ветеринара, односно представника надлежног органа, и кад се то захтева, да су службени печат земље и потпис надлежног ветеринара, односно представника надлежног органа различите боје од оне којом је штампан ветеринарски сертификат;

8) садржи податке који нису мењани и допуњавани, осим прецртавањем, у ком случају исправка мора бити потписана и оверена од стране надлежног ветеринара, односно представника надлежног органа који издаје сертификат;

9) није истекао, односно да од дана обављања ветеринарско-санитарне контроле у месту утовара до тренутка прегледа није протекло више од десет дана, осим у случају да се пошиљка транспортује бродом у ком случају се рок важења ветеринарског сертификата продужава за онолико дана колико траје путовање.

Поред прегледа сертификата из става 1. овог члана, преглед документације пошиљке животиња односи се и на преглед плана превоза животиње, који превозник попуњава у складу са законом којим се уређује добробит животиња.

За пошиљке мешовите хране која у свом саставу садржи прерађени производ од меса, преглед документације односи се на преглед сертификата за производе од меса, за пошиљке мешовите хране која у свом саставу садржи прерађени млечни производ, преглед документације односи се на преглед сертификата израђен у складу са условима земље порекла, а за пошиљке мешовите хране која у свом саставу садржи само прерађену рибу или производе од јаја животињског порекла, преглед документације односи се на преглед одговарајућег сертификата који је израђен у складу са посебним прописима или на преглед комерцијалног документа који је израђен у складу са условима земље порекла.

Члан 9.

За пошиљке које су у транзиту преко подручја Републике Србије преглед документације, поред прегледа из члана 8. овог правилника, обухвата и:

1) проверу документа којим је надлежни орган, односно гранични ветеринарски инспектор на граничном прелазу одобрио транзит пошиљке преко подручја Републике Србије;

2) проверу документа којим земља у коју се отпрема пошиљка преко подручја Републике Србије потврђује да неће одбити улазак или извршити враћање пошиљке чији је увоз или транзит одобрила.

2. Идентификација пошиљке

2.1. Идентификација пошиљке животиња

Члан 10.

Идентификација пошиљке животиња обавља се визуелним прегледом пошиљке и документације која прати пошиљку ради утврђивања да ли су подаци који су наведени у документацији која прати ту пошиљку тачни (број животиња, број ушне маркице, број микрочипа, тетовир број и сл).

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, за животиње за које посебним прописима није предвиђена обавеза појединачног означавања, идентификација пошиљке састоји се од провере репрезентативног броја пакета или контејнера.

У случају да се идентификацијом пошиљке из става 2. овог члана не могу добити потребни резултати, идентификација пошиљке може да обухвати проверу свих пакета или контејнера у пошиљци.

Ако пошиљка из става 1. овог члана садржи велики број животиња, идентификација пошиљке се обавља на 10% животиња у пошиљци, али не на мање од 10 животиња типичних за целокупну пошиљку.

У случају да се идентификацијом пошиљке из става 4. овог члана не могу добити потребни резултати, идентификација пошиљке може да обухвати проверу свих животиња у пошиљци.

Ако приликом идентификације пошиљке гранични ветеринарски инспектор посумња да пошиљка животиња не испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове или посумња у идентитет неке животиње може да затражи додатне информације или да обави и друге прегледе које сматра потребним.

2.2. Идентификација пошиљке производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла и хране за животиње, као и пошиљке мешовите хране

Члан 11.

Идентификација пошиљке производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла и хране за животиње, као и пошиљке мешовите хране из члана 5. овог правилника, обавља се визуелним прегледом пошиљке и документације која прати пошиљку ради утврђивања да ли су подаци који су наведени у документацији која прати ту пошиљку тачни.

У случају када пошиљка из става 1. овог члана на гранични прелаз пристигне у контејнерима, идентификација пошиљке врши се тако што се контролишу подаци на пломби са подацима из сертификата и друге документације која прати ту пошиљку, као и стање, односно изглед пломбе.

У случају када пошиљка из става 1. овог члана пристигне на гранични прелаз упакована у пакете, палете или на сличан начин, као и у случају када је пошиљка пристигла у контејнерима а провером је утврђено да је пломба оштећена, идентификација пошиљке обухвата проверу специфичних декларација прописаних прописима којима се уређује ветеринарство, као и проверу постојања и исправности званичног печата или печата о употребљивости, на основу којих се идентификује порекло пошиљке (земља порекла и објекат из кога потиче).

3. Физички преглед пошиљке

3.1. Физички преглед пошиљке животиња

Члан 12.

Физички преглед пошиљке животиња састоји се од:

1) прегледа животиња на њихову способност за пут, при чему се приликом процене узима у обзир дужина већ пређеног пута, укључујући претходно храњење, напајање и одмор, као и дужина путовања које преостаје, укључујући намеравано храњење, напајање и одмор током тог дела путовања;

2) клиничког прегледа животиња који се односи на проверу да ли је пошиљка у складу са подацима наведеним у пратећем сертификату или другом документу, као и да ли су животиње клинички здраве, и обухвата најмање:

(1) визуелно посматрање животиња које се врши како би се утврдило опште здравствено стање животиња, способност њиховог слободног кретања, стање коже и слузокоже са могућим присуством нефизиолошких излучевина код животиња,

(2) посматрање респираторног и дигестивног система животиња,

(3) мерење телесне температуре случајним одабиром, осим код животиња код којих на основу посматрања из подтач. (1) и (2) ове тачке није уочено одступање од физиолошких параметара;

(4) палпацију, у случају да је на основу посматрања, односно мерења из подтач. (1), (2) и (3) ове тачке утврђено да је дошло до одступања од физиолошких параметара;

3) лабораторијских испитивања која се сматрају неопходним или су одређена посебним прописима;

4) прегледа превозног средства како би се утврдило да ли то превозно средство испуњава услове за превоз пошиљке животиња који су прописани посебним прописима којима се уређују услови у погледу превозних средстава у којима се превозе животиње.

Члан 13.

Изузетно од одредбе члана 12. тачка 2) овог правилника, клинички преглед састоји се од процене понашања, држања и изгледа животиња у пошиљци или њеног репрезентативног узорка, и то следећих животиња:

1) живина;

2) птице;

3) аквакултуре, укључујући све живе рибе;

4) глодари;

5) пчеле и други инсекти;

6) гмизавци и водоземци;

7) други бескичмењаци;

8) крзнашице;

9) поједине врсте животиња за зоолошке вртове и циркуске животиње,

укључујући папкаре и копитаре за које се сматра да су опасни.

Изузетно од одредбе члана 12. тачка 2) овог правилника клинички преглед животиња не обавља се код огледних животиња са потврђеним здравственим статусом које се превозе у запечаћеним и контролисаним условима транспорта.

3.2. Физички преглед пошиљке производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла и хране за животиње, као и пошиљке мешовите хране

Члан 14.

Физички преглед пошиљке производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла и хране за животиње, као и пошиљке мешовите хране из члана 5. овог правилника, обухвата:

1) преглед услова превоза и превозног средства, како би се утврдила свака неусаглашеност и утврђивање да ли температурни услови превоза одговарају прописаним условима за сваку пошиљку;

2) упоређивање стварне тежине пошиљке с тежином наведеном у ветеринарском сертификату или другом документу који прати пошиљку, и ако је потребно мерење пошиљке;

3) провера амбалаже и свих ознака на њима (жигова, етикета, ветеринарских контролних бројева) и утврђивање да ли испуњавају прописане услове;

4) у случају производа у расутом стању, преглед целог сета пакета или узорака пре него што буде подвргнут органолептичком прегледу и физички, хемијски и микробиолошки прегледи.

Члан 15.

Физички преглед пошиљке из члана 14. овог правилника обухвата и проверу да ли је пошиљка приликом превоза променила стање.

Провера из става 1. овог члана обавља се на следећи начин, и то:

1) лабораторијским тестовима на самом граничном прелазу, које се обавља:

(1) органолептичким прегледом (мирис, боја, конзистенција, укус),

(2) једноставним физичким или хемијским анализама (сечењем, одмрзавањем, кувањем);

2) службеним узорковањем пошиљке у складу са мониторинг планом, ради даље лабораторијске анализе те пошиљке од стране овлашћених лабораторија, а у циљу откривања:

(1) резидуа (остаци штетних супстанци),

(2) патогених узрочника,

(3) загађивача,

(4) доказа о органолептичким променама.

Члан 16.

Физички преглед пошиљке из члана 14. овог правилника обавља се на одређеном броју узорака узетих из целе пошиљке која, када је то потребно, може бити и делимично истоварена на начин који обезбеђује да сви делови пошиљке буду доступни за преглед.

Физички преглед пошиљке из става 1. овог члана обухвата 1% производа или пакета у пошиљци, али не мање од два и не више од десет производа, односно пакета у пошиљци, а у случају пошиљке која садржи производе у расутом стању физички преглед обухвата узимање најмање пет узорака из различитих делова пошиљке.

У случају наступања околности које могу утицати на здравље људи и животиња и животну средину, орган надлежан за послове ветеринарства може, у зависности од врсте пошиљке, одредити и детаљнији преглед пошиљке.

Минималне и максималне количине робе која се узима као узорак за лабораторијско испитивање на здравствено-хигијенску и квалитативну исправност дате су у Прилогу 2 – Минималне и максималне количине робе која се узима као узорак, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Проценат учесталости прегледа пошиљки дат је у Прилогу 3 – Табела о учесталости физичких прегледа пошиљака одређених производа који подлежу ветеринарско-санитарном прегледу и контроли при увозу у Републику Србију, ради лабораторијске анализе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 110/2021

Члан 17.

По завршетку физичког прегледа пошиљке из члана 14. овог правилника гранични ветеринарски инспектор потврђује да је извршен физички преглед пошиљке затварањем пакета и стављањем службених печата на све отворене пакете, односно поновним пломбирањем свих контејнера када је у питању роба у расутом стању, с тим што се број пломбе тада уноси у документ о преласку границе.

III. НАЧИН ОБАВЉАЊА ВЕТЕРИНАРСКO-САНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА ПОШИЉКЕ У СЛУЧАЈУ ВРАЋАЊА ИЗВЕЗЕНЕ ПОШИЉКЕ

Члан 18.

У случају враћања пошиљке која је извезена из Републике Србије на граничном прелазу процењује се безбедност пошиљке на основу обављеног прегледа документације, идентификације пошиљке и физичког прегледа пошиљке.

Преглед документације из става 1. овог члана односи се на проверу:

1) решења којим се утврђује да не постоје ветеринарско-санитарне сметње за увоз – повраћај пошиљке;

2) оригинала сертификата који прати пошиљку уколико се врши повраћај комплетне пошиљке, односно оверене копије оригинала сертификата уколико се врши повраћај дела пошиљке, са којим је пошиљка извезена из Републике Србије, који је поништен од стране надлежног органа земље увознице;

3) детаљног образложења надлежног органа земље увознице о разлозима за одбијања пошиљке, са преводом на српски језик;

4) документације којом се потврђује да су испоштовани услови складиштења и превоза пошиљке, као и да са пошиљком није манипулисано.

Идентификација пошиљке из става 1. овог члана обавља се у складу са чл. 10. и 11. овог правилника, у зависности од врсте пошиљке.

Физички преглед пошиљке из става 1. овог члана обавља се у складу са чл. 12–17. овог правилника, у зависности од врсте пошиљке.

*Службени гласник РС, број 110/2021

**Службени гласник РС, број 66/2022

IV. УПИС И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ ОБАВЉАЊА ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА ПОШИЉКЕ

Члан 19.

После обављеног ветеринарско-санитарног прегледа пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, репродуктивног материјала, споредних производа животињског порекла и од њих добијених производа, хране за животиње, сена и сламе, као и мешовите хране гранични ветеринарски инспектор доноси коначну одлуку о пошиљци и попуњава и издаје заједнички ветеринарски улазни документ у складу са посебним прописом којим се уређује садржина и изглед обрасца, као и начин издавања заједничког ветеринарског улазног документа.

Уколико је извршено узорковање пошиљке, ради даље лабораторијске анализе те пошиљке, лицу одговорном за пошиљку издаје се и записник о узорковању.

Гранични ветеринарски инспектор задржава оригинал сертификата или ветеринарског документа који прати пошиљку и копију ЗВУД и чува их најмање три године.

*Службени гласник РС, број 110/2021

Члан 20.

За сваку пошиљку уписују се и чувају на граничном прелазу следећи подаци, и то:

1) број под којим је заведен ЗВУД;

2) датум доласка пошиљке на гранични прелаз;

3) количина (број, тежина);

4) врста и производна категорија животиња, и старост према потреби;

5) референтни број ветеринарског сертификата;

6) земља порекла;

7) земља одредишта;

8) одлука у вези са пошиљком;

9) ознака о узорковању, уколико је обављено узорковање;

10) количина/маса робе која је узета као узорак.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00137/2010-09

У Београду, 2. августа 2010. године

Министар,

др Саша Драгин, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допуни Правилника о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима ("Службени гласник РС", број 110/2021) Прилoг 1 замењен је новим прилогом и додат је Прилог 3 (види чл. 4. и 6. Правилника - 110/2021-225).

 

Прилог 1 - Врсте пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли

Прилог 2 - Минималне и максималне количине робе која се узима као узорак

Прилог 3 - Табела о учесталости физичких прегледа пошиљака одређених производа који подлежу ветеринарско-санитарном прегледу и контроли при увозу у Републику Србију, ради лабораторијске анализе