На основу члана 6. став 7. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, број 18/10),
Министар просвете доноси
 
 
ПРАВИЛНИК
о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи
Службени гласник РС“, број 59 од 23. августа 2010.
 
 
Члан 1.
Овим правилником прописује се: садржај образаца и начин вођења евиденције у предшколској установи – матичне књиге о уписаној деци у припремни предшколски програм, књиге рада и летописа; садржај образаца и начин вођења евиденције у школи која остварује припремни предшколски програм – матичне књиге о уписаној деци у припремни предшколски програм и књиге рада васпитача; садржај образаца јавних исправа о похађању припремног предшколског програма који остварује предшколска установа, односно школа која остварује припремни предшколски програм – преводница о преласку детета из једне у другу предшколску установу, односно школу која остварује припремни предшколски програм и уверење о похађању припремног предшколског програма.
 
Члан 2.
Садржај матичне књиге о уписаној деци у припремни предшколски програм дат је на Обрасцу 1 и у облику је књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25х35 cm, 100-грамска хартија, а када се штампа и издаје двојезично величине је 29,5х42 cm.
Погрешно уписани подаци у матичну књигу прецртавају се тако да остану читљиви, а исправка се потписује и оверава печатом установе.
 
Члан 3.
Књига неге и васпитно-образовног рада садржи: упутство, податке о деци и породици, евиденцију о доласцима деце, програмирање и евиденцију рада са децом, сарадњу са породицом, стручно усавршавање и професионални развој, остале евиденције и запажања о прегледу књиге неге и васпитно-образовног рада.
Књигу неге и васпитно-образовног рада воде медицинске сестре – васпитачи за рад са децом узраста од шест месеци до три године.
Књига неге и васпитно-образовног рада води се на Обрасцу 2 и у облику је књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25х35 cm, 80-грамска хартија, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.
 
Члан 4.
Књига васпитно-образовног рада садржи: упутство, податке о деци и породици, евиденцију о доласцима деце, програмирање и евалуацију васпитно-образовног рада, сарадњу са породицом, стручно усавршавање и професионални развој и запажања о прегледу књиге васпитно-образовног рада.
Књигу васпитно-образовног рада воде васпитачи у предшколској установи за рад са децом узраста од три године до поласка у школу и васпитачи у школи за рад са децом која похађају припремни предшколски програм.
Књига васпитно-образовног рада води се на Обрасцу 3 и у облику је књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25х35 cm, 80-грамска хартија, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.
 
Члан 5.
Књига васпитно-образовног рада са децом у развојној групи садржи: упутство, податке о деци и породици, евиденцију о доласцима деце, програмирање и евиденцију индивидуалног васпитно-образовног рада са децом, приоритетне циљеве и задатке у раду са групом, укључивање деце у различите облике васпитно-образовног рада предшколске установе, сарадњу са породицом, остале евиденције, стручно усавршавање и професионални развој и запажања о прегледу књиге васпитно-образовног рада са децом у развојној групи.
Књигу васпитно-образовног рада са децом у развојној групи воде дефектолози – васпитачи.
Књига васпитно-образовног рада са децом у развојној групи води се на Обрасцу 4 и у облику је књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25х35 cm, 80-грамска хартија, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.
 
Члан 6.
Књига васпитно-образовног рада са децом на болничком лечењу садржи: упутство, евиденцију о броју деце, карактеристике васпитне групе на одељењу, простор у коме се обавља васпитно-образовни рад, програмирање и евиденцију васпитно-образовног рада, сарадњу са породицом, сарадњу са здравственом установом, сарадњу са локалном заједницом, стручно усавршавање и професионални развој и запажања о прегледу књиге васпитно-образовног рада са децом на болничком лечењу.
Књигу васпитно-образовног рада са децом на болничком лечењу воде васпитачи.
Књига васпитно-образовног рада са децом на болничком лечењу води се на Обрасцу 5 и у облику је књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25х35 cm, 80-грамска хартија, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.
 
Члан 7.
Књига рада стручног сарадника у предшколској установи садржи: упутство, податке о васпитним групама о деци, број медицинских сестара – васпитача, васпитача, стручних сарадника, сарадника, акредитоване програме стручног усавршавања и друге програме и пројекте које прати стручни сарадник, програмирање и евалуацију рада стручног сарадника на унапређивању васпитно-образовног рада, стручно усавршавање и професионални развој и запажања о прегледу књиге рада стручног сарадника у предшколској установи.
Књигу рада стручног сарадника у предшколској установи воде стручни сарадници.
Књига рада стручног сарадника у предшколској установи води се на Обрасцу 6 и у облику је књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 21х29,5 cm, 80-грамска хартија, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.
 
Члан 8.
Садржај летописа предшколске установе дат је на Обрасцу 7 и у облику је књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25х35 cm, 80-грамска хартија, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.
 
Члан 9.
Садржај преводнице о преласку детета у другу предшколску установу – школу ради похађања припремног предшколског програма дат је на Обрасцу 8 и у облику је листа величине 21х29,5 cm, 100-грамска хартија, светло жута подлога са грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25х35 cm.
 
Члан 10.
Садржај уверења о похађању припремног предшколског програма дат је на Обрасцу 9 и у облику је листа величине 21х29,5 cm, 100-грамска хартија, светло плава подлога са грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25х35 cm.
 
Члан 11.
Обрасци евиденција и јавних исправа од 1 до 9 прописани овим правилником одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
 
Члан 12.
Дупликати јавних исправа из овог правилника издају се на обрасцима прописаним овим правилником, на чијем се горњем десном углу прве стране исписује реч: ДУПЛИКАТ словима величине 5 mm.
 
Члан 13.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције о остваривању васпитно-образовног рада у предшколској установи (,,Службени гласник РС”, број 45/97).
 
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2010. године.
 
 
Број 119-01-284/2010-07
У Београду, 16. августа 2010. године
Министар,
проф. др Жарко Обрадовић, с.р.
 

predskolske-ustanove_Page_001.tiff

predskolske-ustanove_Page_002.tiff

predskolske-ustanove_Page_003.tiff

predskolske-ustanove_Page_004.tiff

predskolske-ustanove_Page_005.tiff

predskolske-ustanove_Page_006.tiff

predskolske-ustanove_Page_007.tiff

predskolske-ustanove_Page_008.tiff

predskolske-ustanove_Page_009.tiff

predskolske-ustanove_Page_010.tiff

predskolske-ustanove_Page_011.tiff

predskolske-ustanove_Page_012.tiff

predskolske-ustanove_Page_013.tiff

predskolske-ustanove_Page_014.tiff

predskolske-ustanove_Page_015.tiff

predskolske-ustanove_Page_016.tiff

predskolske-ustanove_Page_017.tiff

predskolske-ustanove_Page_018.tiff

predskolske-ustanove_Page_019.tiff

predskolske-ustanove_Page_020.tiff

predskolske-ustanove_Page_021.tiff

predskolske-ustanove_Page_022.tiff

predskolske-ustanove_Page_023.tiff

predskolske-ustanove_Page_024.tiff

predskolske-ustanove_Page_025.tiff

predskolske-ustanove_Page_026.tiff

predskolske-ustanove_Page_027.tiff

predskolske-ustanove_Page_028.tiff

predskolske-ustanove_Page_029.tiff

predskolske-ustanove_Page_030.tiff

predskolske-ustanove_Page_031.tiff

predskolske-ustanove_Page_032.tiff

predskolske-ustanove_Page_033.tiff

predskolske-ustanove_Page_034.tiff

predskolske-ustanove_Page_035.tiff

predskolske-ustanove_Page_036.tiff

predskolske-ustanove_Page_037.tiff

predskolske-ustanove_Page_038.tiff

predskolske-ustanove_Page_039.tiff

predskolske-ustanove_Page_040.tiff

predskolske-ustanove_Page_041.tiff

predskolske-ustanove_Page_042.tiff

predskolske-ustanove_Page_043.tiff

predskolske-ustanove_Page_044.tiff

predskolske-ustanove_Page_045.tiff

predskolske-ustanove_Page_046.tiff

predskolske-ustanove_Page_047.tiff

predskolske-ustanove_Page_048.tiff

predskolske-ustanove_Page_049.tiff

predskolske-ustanove_Page_050.tiff

predskolske-ustanove_Page_051.tiff

predskolske-ustanove_Page_052.tiff

predskolske-ustanove_Page_053.tiff

predskolske-ustanove_Page_054.tiff

predskolske-ustanove_Page_055.tiff

predskolske-ustanove_Page_056.tiff

predskolske-ustanove_Page_057.tiff

predskolske-ustanove_Page_058.tiff

predskolske-ustanove_Page_059.tiff

predskolske-ustanove_Page_060.tiff

predskolske-ustanove_Page_061.tiff

predskolske-ustanove_Page_062.tiff

predskolske-ustanove_Page_063.tiff

predskolske-ustanove_Page_064.tiff

predskolske-ustanove_Page_065.tiff

predskolske-ustanove_Page_066.tiff

predskolske-ustanove_Page_067.tiff

predskolske-ustanove_Page_068.tiff

predskolske-ustanove_Page_069.tiff

predskolske-ustanove_Page_070.tif

predskolske-ustanove_Page_071.tif

predskolske-ustanove_Page_072.tif

predskolske-ustanove_Page_073.tif

predskolske-ustanove_Page_074.tif

predskolske-ustanove_Page_075.tif

predskolske-ustanove_Page_076.tiff

predskolske-ustanove_Page_077.tiff

predskolske-ustanove_Page_078.tiff

predskolske-ustanove_Page_079.tiff

predskolske-ustanove_Page_080.tiff

predskolske-ustanove_Page_081.tiff

predskolske-ustanove_Page_082.tiff

predskolske-ustanove_Page_083.tiff

predskolske-ustanove_Page_084.tiff

predskolske-ustanove_Page_085.tiff

predskolske-ustanove_Page_086.tiff

predskolske-ustanove_Page_087.tiff

predskolske-ustanove_Page_088.tiff

predskolske-ustanove_Page_089.tiff

predskolske-ustanove_Page_090.tiff

predskolske-ustanove_Page_091.tiff

predskolske-ustanove_Page_092.tiff

predskolske-ustanove_Page_093.tiff

predskolske-ustanove_Page_094.tiff

predskolske-ustanove_Page_095.tiff

predskolske-ustanove_Page_096.tiff

predskolske-ustanove_Page_097.tiff

predskolske-ustanove_Page_098.tiff

predskolske-ustanove_Page_099.tiff

predskolske-ustanove_Page_100.tiff

predskolske-ustanove_Page_101.tiff

predskolske-ustanove_Page_102.tiff

predskolske-ustanove_Page_103.tiff

predskolske-ustanove_Page_104.tiff

predskolske-ustanove_Page_105.tiff

predskolske-ustanove_Page_106.tiff

predskolske-ustanove_Page_107.tiff

predskolske-ustanove_Page_108.tiff

predskolske-ustanove_Page_109.tiff

predskolske-ustanove_Page_110.tiff

predskolske-ustanove_Page_111.tiff

predskolske-ustanove_Page_112.tiff

predskolske-ustanove_Page_113.tiff

predskolske-ustanove_Page_114.tiff

predskolske-ustanove_Page_115.tiff

predskolske-ustanove_Page_116.tiff

predskolske-ustanove_Page_117.tiff

predskolske-ustanove_Page_118.tiff

predskolske-ustanove_Page_119.tiff

predskolske-ustanove_Page_120.tiff

predskolske-ustanove_Page_121.tif

predskolske-ustanove_Page_122.tif

predskolske-ustanove_Page_123.tiff

predskolske-ustanove_Page_124.tiff

predskolske-ustanove_Page_125.tiff

predskolske-ustanove_Page_126.tiff

predskolske-ustanove_Page_127.tiff

predskolske-ustanove_Page_128.tiff

predskolske-ustanove_Page_129.tiff

predskolske-ustanove_Page_130.tiff

predskolske-ustanove_Page_131.tiff

predskolske-ustanove_Page_132.tiff

predskolske-ustanove_Page_133.tiff

predskolske-ustanove_Page_134.tiff

predskolske-ustanove_Page_135.tiff

predskolske-ustanove_Page_136.tiff

predskolske-ustanove_Page_137.tiff

predskolske-ustanove_Page_138.tiff

predskolske-ustanove_Page_139.tiff

predskolske-ustanove_Page_140.tiff

predskolske-ustanove_Page_141.tiff

predskolske-ustanove_Page_142.tiff

predskolske-ustanove_Page_143.tiff

predskolske-ustanove_Page_144.tiff

predskolske-ustanove_Page_145.tiff

predskolske-ustanove_Page_146.tiff

predskolske-ustanove_Page_147.tiff

predskolske-ustanove_Page_148.tiff

predskolske-ustanove_Page_149.tiff

predskolske-ustanove_Page_150.tif

predskolske-ustanove_Page_151.tiff

predskolske-ustanove_Page_152.tiff

predskolske-ustanove_Page_153.tiff

predskolske-ustanove_Page_154.tiff

predskolske-ustanove_Page_155.tiff

predskolske-ustanove_Page_156.tiff

predskolske-ustanove_Page_157.tiff

predskolske-ustanove_Page_158.tiff

predskolske-ustanove_Page_159.tiff

predskolske-ustanove_Page_160.tiff

predskolske-ustanove_Page_161.tiff

predskolske-ustanove_Page_162.tiff

predskolske-ustanove_Page_163.tiff

predskolske-ustanove_Page_164.tiff

predskolske-ustanove_Page_165.tiff

predskolske-ustanove_Page_166.tiff

predskolske-ustanove_Page_167.tiff

predskolske-ustanove_Page_168.tiff

predskolske-ustanove_Page_169.tiff

predskolske-ustanove_Page_170.tiff

predskolske-ustanove_Page_171.tiff

predskolske-ustanove_Page_172.tiff

predskolske-ustanove_Page_173.tif