На основу члана 129. став 5. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05 и 30/10),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о садржини и изгледу обрасца, као и начину издавања заједничког ветеринарског улазног документа

„Службени гласник РС“, број 70 од 30. септембра 2010.

 

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина и изглед обрасца, као и начин издавања заједничког ветеринарског улазног документа.

 

II. САДРЖИНА И ИЗГЛЕД ОБРАСЦА ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕТЕРИНАРСКОГ УЛАЗНОГ ДОКУМЕНТА

 

Члан 2.

Заједнички ветеринарски улазни документ издаје се за пошиљке животиња, као и за пошиљке производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње и споредних производа животињског порекла (у даљем тексту: пошиљке производа) које пристигну на граничне прелазе на којима постоји организована ветеринарско-санитарна контрола, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

 

Члан 3.

Заједнички ветеринарски улазни документ за пошиљке животиња (у даљем тексту: ЗВУД-Ж) и заједнички ветеринарски улазни документ за пошиљке производа (у даљем тексту: ЗВУД-П) има две стране и састоји се од података који се односе на предметну пошиљку и података који се односе на одлуку о пошиљци.

Садржина и изглед обрасца ЗВУД-Ж дати су у прилогу 1. овог правилника – Заједнички ветеринарски улазни документ за животиње, а садржина и изглед обрасца ЗВУД-П дати су у прилогу 2. овог правилника – Заједнички ветеринарски улазни документ за производе, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

 

III. НАЧИН ИЗДАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕТЕРИНАРСКОГ УЛАЗНОГ ДОКУМЕНТА

 

1. Начин издавања заједничког ветеринарског улазног документа

 

Члан 4.

ЗВУД-Ж и ЗВУД-П издају се у оригиналу и три копије, у складу са општим правилима о издавању међународних ветеринарских потврда.

Обе стране ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П морају да буду уредно и читко попуњене и потписане, при чему прву страну попуњава лице одговорно за пошиљку приликом најаве пошиљке, а другу страну попуњава гранични ветеринарски инспектор после обављеног ветеринарско-санитарног прегледа пошиљке.

Лице одговорно за пошиљку приликом најаве пошиљке мора да попуни, потпише и овери службеним печатом прву страну оригинала и копија ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П, и достави их граничном ветеринарском инспектору.

Лице одговорно за пошиљку може, уз сагласност органа надлежног за послове ветеринарства, попуњену прву страну ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П да достави путем телекомуникационог система или другог начина преноса података, у ком случају податак који се преноси у електронском облику мора да буде идентичан оригиналу попуњене прве стране ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П.

После пријаве пошиљке и обављеног ветеринарско-санитарног прегледа гранични ветеринарски инспектор доноси коначну одлуку о пошиљци, попуњава другу страну ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П, потписује је и оверава службеним печатом.

 

Члан 5.

После издавања ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П, лице одговорно за пошиљку животиња, односно производа или гранични ветеринарски инспектор обавештавају надлежни орган царинске службе на граничном прелазу на коме постоји организована ветеринарско-санитарна контрола о коначној процени пошиљке животиња, односно производа тако што непосредно стављају на увид оригинал ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П или тако што скенирани оригинал ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П достављају електронским путем.

Оригинал ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П прати пошиљку до коначног одредишта, једна копија ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П остаје у архиви граничне ветеринарске инспекције на граничном прелазу, заједно са оригиналом међународне ветеринарске потврде која је пратила пошиљку животиња или производа, а преостале две копије ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П предају се лицу одговорном за пошиљку, које једну копију ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П задржава и предаје је надлежном ветеринарском инспектору на месту истовара пошиљке, а другу предаје надлежном органу царинске службе у поступку царињења.

Надлежни ветеринарски инспектор на месту истовара пошиљке мора копију ЗВУД- Ж, односно ЗВУД-П које му је предало лице одговорно за пошиљку још једном да копира и овери је службеним печатом и потписом и достави је поштом или факсом граничном ветеринарском прелазу на којем је издат ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П, како би се обезбедила следљивост.

 

Члан 6.

После издавања ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П за пошиљке које су у транзиту, гранични ветеринарски инспектор на улазном граничном прелазу после извршене ветеринарско-санитарне контроле задржава копију оригинала међународне ветеринарске потврде и копију ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П, а оригинал ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П прати пошиљку до излазног граничног прелаза на коме постоји организована ветеринарско-санитарна контрола.

Ако постоји потреба за истоваром пошиљки животиња или производа у транзиту са превозног средства или контејнера (претовар са једног возила/контејнера у друго возило/контејнер, дељење пошиљке, привремени смештај у магацин), тај податак мора да буде назначен у ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П, уз назнаку назива и адресе складишта у коме ће се извршити истовар/претовар/привремено складиштење пошиљке.

У случају из става 2. овог члана, надлежни ветеринарски инспектор издаје нови ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П, који је заснован на подацима из оригиналног ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П, при чему оригинал ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П, једна копија новоиздатог ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П и копија међународне ветеринарске потврде остају код тог ветеринарског инспектора, а оригинал новоиздатог ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П и оригинал међународне ветеринарске потврде прате пошиљку до граничног прелаза на изласку из земље.

 

Члан 7.

Ако се пошиљка која је под царинским надзором дели на више пошиљака, оригинал ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П ставља се на увид надлежном ветеринарском инспектору одговорном за објекат у коме је пошиљка подељена, а копија ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П остаје у објекту у коме је извршена подела пошиљке.

У случају из става 1. овог члана, надлежни ветеринарски инспектор одговоран за објекат може да изда оверену копију оригинала ЗВУД-Ж, односно ЗВУД-П, са назначеним подацима о измењеној количини или тежини, која мора да прати сваки део пошиљке.

 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-00200/2010-09

У Београду, 23. септембра 2010. године

Министар,

др Саша Драгин, с.р.

 


 

ZVUD_Page_1.tiff

ZVUD_Page_2.tiff

ZVUD_Page_3.tiff

ZVUD_Page_4.tiff