Редакцијски пречишћен текст

 

 

Ha основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник PC”, број 36/09)

Министар рударства и енергетике доноси

 

ПРАВИЛНИК

о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас

"Службени гласник РС", бр. 97 од 21. децембра 2010, 123 од 28. децембра 2012, 63 од 19. јула 2013.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се технички и други захтеви које мора да испуњава течни нафтни гас који се користи као гориво за производњу топлоте и осветљење, као сировина за специјалну употребу у индустрији и као гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем који се стављају у промет на тржиште Републике Србије, као и начин оцењивања усаглашености течног нафтног raca.

Члан 2.

Течни нафтни гас у смислу овог правилника je:

1. Течни нафтни гас – Пропан;

2. Течни нафтни гас – Бутан;

3. Течни нафтни гас – Пропан-бутан смеша;

4. Течни нафтни гас – Аутогас.

II. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

Члан 3.

Течни нафтни гас – Пропан мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS B.H2.130.

Течни нафтни гас – Пропан носи скраћену ознаку PN.

Течни нафтни гас – Пропан употребљава се као гориво за производњу топлоте и осветљење или као сировина за специјалну употребу у индустрији.

Члан 4.

Течни нафтни гас – Бутан мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS B.H2.132.

Течни нафтни гас – Бутан носи скраћену ознаку BN.

Течни нафтни гас – Бутан употребљава се као гориво за производњу топлоте и осветљење или као сировина за специјалну употребу у индустрији.

Члан 5.

Течни нафтни гас – Пропан-бутан смеша мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS В.Н2.134.

Течни нафтни гас – Пропан-бутан смеша носи скраћену ознаку PBS.

Течни нафтни гас – Пропан-бутан смеша употребљава се као гориво за производњу топлоте и осветљење или као сировина за специјалну употребу у индустрији.

Брисан је ранији став 4. (види члан 1. Правилника - 63/2013-265)

 

*Службени гласник РС, број 123/2012

 

Члан 6.

Течни нафтни гас – Аутогас мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS EN 589.

Течни нафтни гас – Аутогас смеша носи скраћену ознаку AUTOGAS TNG. Течни нафтни гас – Аутогас употребљава се за погон моторних возила.

 

Члан 6а.*

Течни нафтни гас из члана 6. овог правилника мора бити обележен (маркиран) у складу са прописом којим се уређују услови, начин и поступак обележавања (маркирања) деривата нафте који се стављају на тржиште.*

 

*Службени гласник РС, број 63/2013

 

III. ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ И ИСПРАВЕ KOJE ПРАТЕ ПРОИЗВОД

Члан 7.

Течни нафтни гас из члана 2. овог правилника може се ставити на тржиште Републике Србије само ако испуњава захтеве прописане овим правилником.

Члан 8.

За течни нафтни гас који се на тржиште Републике Србије ставља из домаће производње произвођач издаје Декларацију о усаглашености производа (у даљем тексту: Декларација) са захтевима прописаним овим правилником.

Декларација из става 1. овог члана се издаје на основу извештаја о испитивању које спроводи тело за оцењивање усаглашености које je именовано од стране министра надлежног за послове енергетике и рударства у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и посебним прописом донетим на основу тог закона којим се прописује начин именовања тела за оцењивање усаглашености (у даљем тексту: Именовано тело).

Aко произвођач из става 1. овог члана има у свом саставу акредитовано тело за испитивање, у том случају извештај о испитивању, уместо Именованог тела, може да изда то акредитовано тело.

Члан 9.

За течни нафтни гас који се на тржиште Републике Србије ставља из увоза Именовано тело спроводи поступак оцењивања усаглашености са захтевима овог правилника и на основу извештаја о испитивању издаје Потврду о усаглашености течног нафтног raca (у даљем тексту: Потврда) са захтевима овог правилника.

Члан 10.

Да би било именовано за спровођење оцењивања усаглашености-испитивање из чл. 8. и 9. овог правилника, тело за оцењивање усаглашености мора да испуни следеће услове:

1) тело за оцењивање усаглашености, његов директор, односно чланови извршног одбора директора или чланови управног одбора тог тела, као и запослена и друга ангажована лица (у даљем тексту: особље) одговорна за спровођење оцењивања усаглашености у складу са овим правилником не смеју бити заступници произвођача или субјеката који се баве трговином течним нафтним гасом, што не искључује могућност размене техничких информација;

2) тело за оцењивање усаглашености као и његово особље дужно je да спроводи оцењивање усаглашености са највишим степеном професионалног интегритета и техничке оспособљености и не смеју бити изложени било каквим притисцима, нити бити у конфликту интереса, посебно финансијских, који би могли утицати на њихову оцену или резултате испитивања, посебно од стране лица или групе лица које су заинтересоване за резултате оцењивања усаглашености;

3) тело за оцењивање усаглашености мора располагати са особљем са техничким знањем, као и довољним и одговарајућим искуством за обављање послова оцењивања усаглашености;

4) тело за оцењивање усаглашености мора да има одговарајућу опрему за испитивања у зависности од захтева садржаних у српским стандардима из чл. 3-6. овог правилника;

5) особље које врши оцењивање усаглашености течног нафтног raca мора бити непристрасно и зарада, односно награда особља не може да зависи од броја обављених испитивања, нити од резултата таквих испитивања;

6) тело за оцењивање усаглашености мора да има одговарајући општи акт којим ће бити прописан поступак за обављање послова оцењивања усаглашености, укључујући и поступак одлучивања no приговорима на рад тог тела и донете одлуке;

7) тело за оцењивање усаглашености мора да закључи уговор о осигурању од одговорности за штету;

8) особље тела за оцењивање усаглашености дужно je да чува као пословну тајну све информације које добије приликом обављања послова оцењивања усаглашености, у складу са својим општим актом о пословној тајни, овим правилником и другим прописима.

Члан 11.

Узимање узорака течног нафтног raca врши се у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 4257 – Течни нафтни гасови – метода узимања узорака.

Члан 11а*

Узимање узорака течног нафтног гаса за потребе израде извештаја о испитивању ради издавања Декларације односно Потврде врши се из резервоара за течни нафтни гас у складишту за нафту и деривате нафте.*

 

*Службени гласник РС, број 123/2012

 

Члан 12.

Декларација, односно Потврда из чл. 8. и 9. овог правилника садрже:

1) пословно име, односно име или назив и адресу седишта произвођача или увозника;

1) назив производа;

2) количину, број отпремнице или царинске декларације и њихов датум;

3) назив државе у којој je производ произведен;

4) број и датум Извештаја о испитивању и податке о именованом или акредитованом телу које гa je издало;

5) назив техничког прописа на основу кога je оцењена усаглашеност предметног производа, укључујући и број „Службеног гласника Републике Србије” у коме je тај пропис објављен;

6) податке о примењеним стандардима на које се овај правилник позива, a у односу на које се изјављује да постоји усаглашеност;

7) идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за издавање Декларације, односно Потврде у име произвођача или Именованог тела;

8) место и датум издавања Декларације, односно Потврде.

Обавезни прилог Декларације, односно Потврде из чл. 8. и 9. овог правилника je Извештај о испитивању.

Произвођач, односно Именовано тело дужни су да чувају Декларацију, односно Потврду из чл. 8. и 9. овог правилника, као и Извештај о испитивању најмање две године од дана издавања.

Члан 13.

Приликом стављања у промет на тржиште Републике Србије течни нафтни гас мора да прати:

1) отпремница;

2) Декларација или Потврда;

3) Извештај о испитивању;

3а) Извештај о складиштењу и транспорту течног нафтног гаса из Прилога који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и који сачињава енергетски субјект за трговину нафтом дериватима нафте, биогоривом и компримованим природним гасом;*

4) друга акта у складу са посебним прописима.

 

*Службени гласник РС, број 63/2013

 

IV. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПУМПИ ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ТЕЧНИМ НАФТНИМ ГАСОМ

Члан 14.*

Пумпе за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом се обележавају латиничним писмом на следећи начин:*

AUTOGAS TNG – црним словима на наранџастој подлози (наранџаста РАЛ 2003).*

 

*Службени гласник РС, број 63/2013

 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се од 1. јануара 2011. године.

 

 

Број 110-00-00018/2010-04

У Београду, 16. децембра 2010. године

Министар,

проф. др Петар Шкундрић, с.р.

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

 

 

Правилник о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас: "Службени гласник РС", број 123/2012-64

 

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се од 1. јануара 2013. године.

 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас: "Службени гласник РС", број 63/2013-265

 

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се од 1. августа 2013. године.

 

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас ("Службени гласник РС", број 63/2013) додат је Извештај о складиштењу и транспорту течног нафтног гаса (види члан 3. Правилника - 63/2013-265).

 

Прилози

 

Прилог - Извештај о складиштењу и транспорту течног нафтног гаса