На основу члана 50. став 10. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10),

Министар животне средине и просторног планирања, доноси

ПРАВИЛНИК

о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа

"Службени гласник РС", број 99 од 27. децембра 2010.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником прописује се листа електричних и електронских производа, мере забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начин и поступак управљања отпадом од електричних и електронских производа.

Циљ

Члан 2.

Управљањем отпадом од електричних и електронских производа обезбеђују се и осигуравају услови за:

1) спречавање настајања отпада од електричних и електронских производа;

2) поновну употребу, рециклажу и друге облике искоришћења таквих отпада, као и смањивања одлагања отпада;

3) унапређивање стандарда заштите животне средине од стране произвођача, увозника, дистрибутера, продаваца и крајњих корисника у току животног циклуса производа, а посебно при третману и одлагању отпада од електричних и електронских производа.

Значење израза

Члан 3.

Поједини изрази, употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) електрична и електронска опрема јесте производ чији правилан рад зависи од електричне струје или електромагнетних поља, као и опрема која је намењена за производњу, пренос и мерењe протока и поља, разврстани у један од разреда са Листе разреда електричне и електронске опреме, а употребљавају се код напона који не прелази 1000 V за наизменични проток и 1500 V за једносмерни проток;

2) отпад од електричне и електронске опреме јесте електрична и електронска опрема која представља отпад у складу са законом којим се уређује управљање отпадом, укључујући и све саставне делове, склопове и потрошни материјал који су део производа који се одбацује (у даљем тексту: отпадна опрема);

3) спречавање настајања отпадне опреме јесу мере за смањење количина и штетних утицаја отпадне опреме на животну средину, укључујући и материјале и материје у тој опреми;

4) отпадна опрема из домаћинства јесте она отпадна опрема која настаје у домаћинствима (кућни отпад), као и у индустрији, занатским делатностима, услужним или другим делатностима (комерцијални отпад), а која је, због своје природе и количине, слична отпадној опреми из домаћинства;

5) отпадна опрема која није отпадна опрема из домаћинства је она која настаје из опреме означене на Листи електричних и електронских производа разврстаних по разредима електричне и електронске опреме, а не употребљава се у домаћинству;

6) поновна употреба јесте било који поступак при којем се отпадна опрема или њени саставни делови користе за исту намену за коју су били израђени, укључујући даљу употребу опреме или њених саставних делова који су враћени у складишта, дистрибутерима или произвођачима;

7) третман јесте било која активност након што је отпадна опрема предата у постројење за третман ради спречавања загађења, растављања, уситњавања, искоришћења или припреме за одлагање и било која друга активност која се предузима ради искоришћења и /или одлагања отпадне опреме;

8) рециклажа јесте поновна прерада отпадних материјала као секундарних сировина у производном процесу за првобитну или другу намену, осим искоришћења у енергетске сврхе;

9) искоришћење отпадне опреме, односно материјала или материја садржаних у отпадној опреми јесте сваки применљиви поступак или метода искоришћења отпада (R операција) у складу са законом којим се уређује управљање отпадом;

10) одлагање отпадне опреме јесте сваки применљиви поступак или метода одлагања отпада (D операција) у складу са законом о управљању отпадом;

11) стављање опреме на тржиште јесте:

(1) давање произведене опреме први пут дистрибутеру ради њене даље продаје или први пут на коришћење крајњем кориснику;

(2) увоз опреме у Републику Србију ради вршења трговинске делатности увоза опреме са наменом давања увезене опреме дистрибутеру ради њене даље продаје или давања увезене опреме на коришћење крајњем кориснику или

(3) увоз опреме у Републику Србију ради вршења делатности која не представља трговинску делатност увоза опреме;

12) произвођач јесте правно лице, односно предузетник, којe без обзира на начин продаје, укључујући и продају преко интернета, у складу са прописима којима се уређује заштита потрошача:

(1) производи и продаје електричну и електронску опрему, под својом робном марком;

(2) продаје под својом робном марком електричну и електронску опрему коју је произвео други добављач. Продавац се у том случају не сматра произвођачем уколико је на опреми робна марка изворног произвођача у складу са тачком (1) ове тачке.

(3) увози електричну и електронску опрему ради стављања на тржиште у Републици Србији или извози електричну и електронску опрему у обављању своје делатности.

Произвођачем се не сматра лице које само обезбеђује финансирање по било ком финансијском уговору или у складу са њим, уколико истовремено није произвођач у смислу подтач. (1) до (3) ове тачке. Ако опрема није произведена у Републици Србији, а ставља се у промет у смислу подтач. (1) до (3) ове тачке произвођачем се сматра његов заступник у Републици Србији;

13) увозник јесте правно лице, односно предузетник који у обављању своје делатности увози електричну и електронску опрему ради стављања на тржиште у Републици Србији;

14) дистрибутер јесте лице које у обављању своје делатности испоручује електричну и електронску опрему крајњем кориснику. Под дистрибутером се сматра и произвођач, уколико произведену или увезену опрему испоручује непосредно крајњем кориснику;

15) крајњи корисник јесте правно лице, предузетник или физичко лице које је користило, користи или намерава да користи опрему, односно лице због чије делатности настаје отпадна опрема;

16) складиште јесте објекат или простор у објекту уређен за преузимање и за привремено складиштење отпадне опреме пре предаје у постројење за третман;

17) сакупљач је правно лице или предузетник који има дозволу за сакупљање и који разврстава отпадну опрему ради превоза, односно предаје лицу које врши третман;

18) оператер јесте свако правно лице или предузетник који, у складу са прописима, управља постројењем за третман или га контролише или је овлашћено за доношење економских одлука у области техничког функционисања постројења и на чије име се издаје дозвола за управљање отпадном опремом.

19) колективни оператер јесте привредно друштво или правно лице које оснивају произвођачи и увозници који на тржиште Републике Србије стављају више од 15.000 тона електричне и електронске опреме годишње, ради управљања отпадном опремом, а који управља најмање једним постројењем за третман и на чије име се издаје дозвола за управљање отпадном опремом;

20) опасна материја или производ јесте свака супстанца или производ који се сматра опасним, у складу са законом којим се уређују хемикалије.

Примена

Члан 4.

Одредбе овог правилника примењују се на електричну и електронску опрему са листе разреда електричне и електронске опреме која је дата у Прилогу 1. – Листа разреда електричне и електронске опреме, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Листа електричних и електронских производа разврстаних по разредима електричне и електронске опреме из става 1. овог члана дата је у Прилогу 2. - Листа електричних и електронских производа разврстаних по разредима електричне и електронске опреме, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одредбе овог правилника не примењују се на:

1) електричну и електронску опрему која је саставни део друге опреме која не спада ни у један разред из Прилога 1. овог правилника;

2) отпадне тонере за штампаче из Каталога отпада ако настану као потрошни материјал коришћењем штампача;

3) опрему која има посебан значај за државну безбедност;

4) опрему која је уграђена у оружје, муницију и војну опрему, осим ако се ради о производима који се не користе искључиво у војне сврхе.

II. ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

Мере забране и ограничења

Члан 5.

Електрична и електронска опрема, разврстана у разреде 1. до 7. и разред 10. из Прилога 1. овог правилника, укључујући електричне сијалице и друга расветна тела из домаћинства, стављена на тржиште Републике Србије од 1. јула 2011. године не може садржати олово, живу, кадмијум, шестовалентни хром Cr6+, полибромоване бифениле (PBB) или полибромоване дифениле (PBDЕ).

Одредба става 1. овог члана не односи се на резервне делове намењене поправци или поновној употреби електричне и електронске опреме стављене на тржиште Републике Србије, као и флуоресцентне и друге изворе светлости и материјале чија је листа дата у Прилогу 3. – Листа електричне и електронске опреме на коју се не односе мере забране и ограничења у погледу присуства опасних материја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

III. НАЧИН И ПОСТУПАК УПРАВЉАЊА ОТПАДНОМ ОПРЕМОМ

Испуњеност услова заштите животне средине

Члан 6.

Управљање отпадном опремом је скуп мера и поступака које обухватају сакупљање, превоз, складиштење, разврставање, поновну употребу, рециклажу, искоришћење, третман, као и одлагање остатака након третмана отпадне опреме.

Управљање отпадном опремом врши се на начин да се обезбеди испуњеност услова заштите животне средине који се односе на:

1) дизајн електричних и електронских производа, означавање о обавезном одвојеном сакупљању отпадне опреме и обавештавање;

2) одвојено сакупљање и превоз, поновну употребу, искоришћење, третман, и одлагање отпадне опреме;

3) плаћање трошкова управљања електричном и електронском опремом која након употребе постаје отпадна опрема.

Дизајн електричних и електронских производа

Члан 7.

Електрична и електронска опрема треба да буде пројектована и произведена на такав начин којим се обезбеђује:

1) смањивање употребе опасних материја на најмању могућу меру;

2) лакше растављање, поновна употреба и рециклажа или други облик искоришћења отпадне опреме;

3) већа употреба рециклираних материјала и рециклажа отпадне опреме, њених саставних делова и уграђених материјала;

4) да производ када постане отпад, не представља опасност и нема штетан утицај на здравље људи или животну средину, нити представља сметњу или тешкоћу за организовање управљања отпадом.

Произвођач својим дизајном и производним поступцима не може спречавати поновну употребу отпадне опреме, осим ако тај дизајн или ти поступци представљају значајну предност у погледу заштите животне средине и/или захтева за безбедно коришћење опреме.

Означавање о обавезном одвојеном сакупљању

Члан 8.

На електричној и електронској опреми која се ставља у промет произвођач или увозник на видном месту обезбеђује читко и неизбрисиво постављен знак о обавезном одвојеном сакупљању отпадне опреме.

Изглед знака о обавезном одвојеном сакупљању отпадне опреме дат је у Прилогу 4. – Знак о обавезном одвојеном сакупљању отпадне опреме, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ако знак из става 2. овог члана не може да буде утиснут на саму опрему, због величине опреме или њене специфичне употребе, знак се ставља на амбалажу, на упутства за употребу или на гарантни лист те опреме.

Назив произвођача мора да буде јасно препознатљив по натпису причвршћеном за опрему.

Натпис из става 4. овог члана мора да буде сачињен тако да се на њему види назив произвођача и година производње, односно податак да је опрема била стављена на тржиште од 1. јануара 2011. године.

Одредбе ст. 1. до 4. овог члана не односе се на опрему стављену на тржиште до 1. јануара 2011. године.

Обавештавање крајњег корисника

Члан 9.

Произвођач и увозник обавештава крајњег корисника опреме у домаћинству о сврси и циљевима сакупљања отпадне опреме, правилном поступању и значају поновне употребе и рециклаже.

Обавештење из става 1. овог члана прилаже се уз испоручену опрему и садржи податке о:

1) забрани одлагања отпадне опреме као неразврстаног комуналног отпада и обавези одвојеног сакупљања отпадне опреме;

2) могућим начинима поновне употребе, рециклаже и других поступака искоришћења, као и о предностима поновне употребе и рециклаже у односу на друге облика искоришћења или одлагања отпадне опреме;

3) могућим штетним утицајима отпадне опреме на здравље људи и животну средину због присуства опасних материја у тој опреми;

4) значењу знака обавезног одвојеног сакупљања отпадне опреме.

Произвођач и увозник обезбеђује да на продајним местима буде видно истакнуто обавештење за крајњег корисника о месту и начину предаје отпадне опреме.

Информације за сакупљача, оператера и колективног оператера

Члан 10.

Произвођач и увозник обезбеђују за сакупљача, оператера и колективног оператера информације о поновној употреби и искоришћењу отпадне опреме за сваки нови тип опреме у року од годину дана од стављања нове опреме на тржиште.

Информације из става 1. овог члана садрже податке о различитим саставним деловима и материјалима опреме, као и податке о местима где се у опреми налазе опасне материје.

Информације из става. 1. овог члана морају бити доступне сакупљачу, оператеру и колективном оператеру у форми штампаног приручника или у електронској форми.

Предаја отпадне опреме

Члан 11.

Крајњи корисник предаје дистрибутеру, сакупљачу, оператеру или колективном оператеру:

1) отпадну опрему из домаћинства, уз потврду о примопредаји;

2) отпадну опрему која није из домаћинства, уз попуњени Документ о кретању опасног отпада.

Крајњи корисник не може предати отпадну опрему као неразврстани комунални отпад.

Крајњи корисник чува одвојено отпадну опрему до предаје тако да се отпадна опрема не меша са другим отпадом, односно да њена поновна употреба или рециклажа није онемогућена.

Ако отпадна опрема садржи материје и материјале које треба пре растављања уклонити и у складу са посебним прописима којим се уређује одлагање опасних материја, крајњи корисник обезбеђује да отпадна опрема буде у таквом стању да се одлагање тих материја или материјала може спровести на прописан начин.

Ако је отпадна опрема из домаћинства толико оштећена да, због опасних материја у њој угрожава животну средину и здравље људи или је загађена другим отпадом, крајњи корисник обавезно о томе обавештава лице коме предаје отпадну опрему.

Преузимање отпадне опреме

Члан 12.

Преузимање отпадне опреме од крајњег корисника врше дистрибутер, сакупљач, оператер и колективни оператер.

Дистрибутер без накнаде преузима отпадну опрему из домаћинства од крајњег корисника који код њега набавља нову опрему.

Дистрибутер преузима отпадну опрему из домаћинства од крајњег корисника ако се ради о опреми која по својој намени и разврставању спада у разреде опреме из Прилога 1. овог правилника, односно која одговара по врсти и количини набављене нове опреме (систем један за један).

Дистрибутер може да одбије преузимање отпадне опреме из домаћинства ако нису испуњени услови из ст. 2. и 3. овог члана или се ради о отпадној опреми из члана 11. став 5. овог правилника.

Отпадна опрема која није из домаћинства преузима се без накнаде, осим ако су произвођач, увозник, дистрибутер и крајњи корисник у тренутку набавке те опреме, односно при њеном преузимању, уговорили другачије управљање том опремом.

Сакупљач, оператер и колективни оператер преузимају отпадну опрему из ст. 2. и 5. овог члана, на месту које испуњава техничке захтеве за складиштење прописане овим правилником.

Сакупљање и превоз отпадне опреме

Члан 13.

Сакупљање и превоз отпадне опреме обавља се на начин да се омогући у што већем обиму поновна употреба целих апарата и саставних делова, укључујући искоришћење и рециклажу.

Отпадна опрема која се предаје сакупљачу треба да буде у стању из којег је видљиво да није претходно растављана ради вађења посебних саставних делова.

Отпадном опремом из става 2. овог члана сматрају се и претходно нерастављени делови опреме која се састоји од више целина (нпр. екрани компјутера, електромотори од пумпи или компресора и сл.).

Сакупљач отпадну опрему предаје оператеру или колективном оператеру уз попуњени Документ о кретању опасног отпада.

Сакупљач не расклапа отпадну опрему.

Складиштење отпадне опреме

Члан 14.

У складишту се отпадна опрема чува одвојено, тако да се не меша са другим отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати одвојено по разредима отпадне опреме из Прилога 1. овог правилника.

Отпадна опрема се складишти на начин да се пре третмана не згњечи, издроби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова.

У складишту отпадне опреме не врши се третман, односно расклапање и одстрањивање течности и гасова.

Циљеви сакупљања и искоришћења отпадне опреме

Члан 15.

Циљ одвојеног сакупљања отпадне опреме из домаћинства износи четири килограма по становнику годишње до 31. децембра 2019. године, с тим да се два килограма по становнику годишње сакупи до 31. децембра 2015. године.

Оператер и колективни оператер обезбеђују да поновна употреба целе опреме има предност у односу на њено искоришћење.

Искоришћење преузете отпадне опреме има предност у односу на одлагање, а при искоришћењу поновна употреба саставних делова отпадне опреме и рециклажа материјала и материја има предност у односу на друге начине искоришћења.

Оператер и колективни оператер обезбеђују искоришћење и одлагање у складу са захтевима из ст. 3. овог члана.

Оператер и колективни оператер обезбеђују да се до 31. децембра 2019. године при искоришћењу отпадне опреме постигну следећи циљеви:

1) за отпадну опрему сврстану у разреде 1. и 10. опреме из Прилога 1. овог правилника, најмање:

– 80% искоришћења, израчунатог у односу на просечну масу опреме;

– 75 % поновне употребе и рециклаже саставних делова, материјала и материја отпадне опреме, израчунате у односу на просечну масу опреме;

2) за отпадну опрему сврстану у разреде 3. и 4. опреме из Прилога 1. овог правилника, најмање:

– 75 % искоришћења, израчунатог у односу на просечну масу опреме;

– 65 % поновне употребе и рециклаже саставних делова, материјала и материја отпадне опреме, израчунате у односу на просечну масу опреме;

3) за отпадну опрему сврстану у разреде 2, 5, 6, 7. и 9. опреме из Прилога 1. овог правилника, најмање:

– 70 % искоришћења, израчунатог у односу на просечну масу опреме;

– 50 % поновне употребе и рециклаже саставних делова, материјала и материја отпадне опреме, израчунате у односу на просечну масу опреме.

4) за отпадну опрему која обухвата сијалице са пражњењем у гасу најмање 80 % поновне употребе и рециклаже саставних делова, материјала и материја у односу на масу опреме, односно производа.

При израчунавању удела електричне и електронске опреме из става 5. овог члана до 31. децембра 2019. године, не узима се у обзир количина опреме која је била поновно употребљена, а узима се у обзир количина отпадне опреме која је послата другој држави на искоришћење, поновну употребу, односно рециклажу.

За потребе израчунавања удела поновне употребе, искоришћења и одлагања отпадне опреме, саставних делова и њених материјала, оператер односно колективни оператер води евиденцију о количини отпадне опреме, саставних делова, материјала и материја из те опреме изражену у килограмима, која улази у постројење за третман и излази из њега на даље искоришћење и одлагање.

Саставни део евиденције из става 7. овог члана је Документ о кретању опасног отпада, који садржи податке о транспорту за пошиљке отпада на даље искоришћење и одлагање.

Ако је отпадна опрема извезена у друге државе у складу са одредбама Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању, количина те опреме узима се у обзир код израчунавања удела из става 5. овог члана само ако извозник има доказе да је отпадна опрема искоришћена, поновно употребљена или рециклирана у процентуалном износу који је већи од захтеваног износа за искоришћење, поновну употребу и рециклажу.

Третман отпадне опреме

Члан 16.

Преузета отпадна опрема која настаје на територији Републике Србије, осим оне која је у целини намењена поновној употреби, пре искоришћења или одлагања мора да буде третирана у постројењу за третман које има дозволу у складу са законом.

Произвођач и увозник обезбеђују третман отпадне опреме сами или своју обавезу поверавају оператеру, односно колективном оператеру, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

При поверавању обавезе оператеру из става 2. овог члана предност има оператер постројења које је укључено у сертификовани систем заштите животне средине (ЕМАС).

Оператер и колективни оператер врше третман отпадне опреме применом најбоље доступних техника третмана, искоришћења и рециклаже.

Оператер и колективни оператер дужни су да у постројењу за третман:

1) врше одвојен третман материјала и компоненти отпадне опреме;

2) из отпадне опреме која не иде цела у поновну употребу, издвоје течности и гасове, укључујући опасне материје.

Третман из става 5. овог члана врши се у складу са Прилогом 5. – Третман одвојено сакупљене отпадне опреме у постројењу за третман отпадне опреме, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

За саставне делове, материјале и материје из отпадне опреме мора да буде обезбеђена даља поновна употреба, рециклажа или искоришћење у оном обиму у коме се постиже макар минимални део поновне употребе, рециклаже или искоришћења у складу са овим правилником.

Технички захтеви за складиштење и третман отпадне опреме

Члан 17.

Постројења за складиштење и третман отпадне опреме морају да испуњавају техничке захтеве садржане у Прилогу 6. – Технички захтеви за складиштење и третман отпадне опреме, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Историјска отпадна опрема

Члан 18.

За електричну и електронску опрему која је стављена на тржиште до 1. јануара 2011. године, трошкове управљања отпадном опремом (у даљем тексту: историјска отпадна опрема) која потиче из домаћинства пропорционално сносе сви произвођачи, односно увозници, сразмерно производима стављеним на тржиште Републике Србије.

За електричну и електронску опрему која је стављена на тржиште до 1. јануара 2011. године, трошкове управљања историјском отпадном отпадном опремом која није из домаћинства сноси произвођач, увозник и крајњи корисник.

Произвођач, односно увозник опреме из става 2. овог члана закључује уговор о финансирању управљања историјском отпадном опремом која није из домаћинства са крајњим корисником.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.”

Број 110-00-148/2010-05

У Београду, 17. децембра 2010. године

Министар,

др Оливер Дулић, с.р.

 

 

Прилог 1.

ЛИСТА РАЗРЕДА ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

1. Велики кућни апарати;

2. Мали кућни апарати;

3. Опрема за информатичке технологије (IT) и телекомуникације;

4. Опрема широке потрошње за разоноду;

5. Опрема за осветљење;

6. Електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата);

7. Играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и спорт;

8. Медицински помоћни уређаји (осим великих непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и производа који могу проузроковати инфекцију);

9. Инструменти за праћење и надзор;

10. Аутомати.

 

 

Прилог 2.

ЛИСТА ЕЛЕКТРИЧНИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ ПРОИЗВОДА РАЗВРСТАНИХ ПО РАЗРЕДИМА ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

1. Велики кућни апарати:

– велики расхладни уређаји;

– фрижидери;

– замрзивачи;

– остали велики уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране;

– машине за прање веша;

– машине за сушење веша;

– машине за прање посуђа;

– уградне рерне;

– електрични шпорет;

– електричне рингле;

– микроталасне пећи;

– остали велики уређаји за кување и осталу припрему хране;

– електрични уређаји за грејање;

– термоакумулационе пећи;

– електрични радијатори;

– остали велики уређаји за грејање соба, кревета и намештаја за седење;

– електрични вентилатори;

– уређаји за климатизацију просторија;

– друга опрема за проветравање и опрема за климатизацију;

– бојлери;

– и други апарати.

2. Мали кућни апарати:

– усисивачи;

– уређаји за чишћење тепиха;

– остали уређаји за чишћење;

– уређаји за шивење, плетење, ткање и осталу обраду тканине;

– пегле и остали уређаји за пеглање и друго одржавање одеће;

– тостери;

– фритезе;

– млинови, апарати за кафу и уређаји за отварање и затварање посуда и амбалаже;

– електрични ножеви;

– уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела;

– сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена;

– ваге;

– и други апарати.

3. Опрема за IT и телекомуникације:

– централизована обрада података:

– велики рачунари;

– мини рачунари;

– штампарске јединице;

– лична рачунарска опрема:

– лични рачунари (CPE, миш, монитор и тастатура укључени);

– преносни рачунари, лаптоп (CPE, миш, монитор и тастатура укључени);

– рачунари типа „notebook”;

– рачунари notepad;

– штампачи;

– опрема за копирање;

– електричне и електронске писаће машине;

– џепни и стони калкулатори и други производи и опрема за прикупљање, одлагање, обраду и представљање података или комуницирање подацима електронским путем;

– кориснички терминали и системи;

– факс-уређаји;

– телекс-уређаји;

– телефони;

– јавни телефони (с картицама, жетонима, новчаницама);

– бежични телефони;

– мобилни телефони;

– аутоматске секретарице;

– остали производи или опрема за телекомуникациони пренос звука, слика или других података путем телекомуникција.

4. Опрема широке потрошње за разоноду:

– радио апарати;

– телевизијски апарати;

– видеокамере;

– видеорекордери;

– хи-фи-уређаји;

– аудио појачала;

– музички инструменти и остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих.

5. Опрема за осветљење:

– расветна тела за флуоресцентне сијалице, осим сијалица за домаћинство;

– равне флуоресцентне сијалице;

– компактне флуоресцентне сијалице;

– сијалице високог притиска укључујући сијалице са натријумовим парама и металхалидне сијалице;

– натријумове сијалице ниског притиска;

– остала расветна опрема или опрема за ширење или контролу светла, осим сијалица са жарећом нити;

– сијалицe са жарећом нити;

– и друга опрема.

6. Електрични и електронски алати (осим великих непомичних индустријских алата):

– бушилице;

– тестере;

– шиваће машине;

– опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала;

– алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима или скидање закивака, ексера, шрафова или за сличне намене;

– алати за заваривање, лемљење и сличну употребу;

– опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама;

– алати за кошење или за друге баштенске послове;

– и други алати и помоћна средства.

7. Играчке, за рекреацију (разоноду);

– електрични возићи, односно гарнитуре тркачких аутомобилчића;

– ручне конзоле за видео игре;

– видео игре;

– компјутери за бициклизам, роњење, трчање, веслање;

– спортска опрема са електричним или електронским компонентама;

– аутомати за играње на метални новац;

– и друге играчке, видео игрице и спортска опрема.

8. Медицински помоћни апарати (осим великих непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и производа који могу проузроковати инфекцију):

– радиотерапијска опрема;

– кардиолошки уређаји;

– уређаји за дијализу;

– плућни вентилатори;

– уређаји нуклеарне медицине;

– лабораторијска опрема за дијагнозу in vitro;

– апарати за анализу;

– апарати за хлађење;

– уређаји за испитивање оплодње;

– други апарати за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи.

9. Инструменти за праћење и надзор:

– детектори дима;

– регулатори загревања;

– термостати;

– уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије;

– остали инструменти за праћење и контролу који се употребљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на контролним плочама);

– други инструменти за праћење и надзор.

10. Аутомати:

– аутомати за топле напитке;

– аутомати за боце или лименке које садрже топла или хладна пића;

– аутомати за чврсте производе; банкомати;

– сви уређаји који аутоматски издају све врсте производа;

– други аутомати.

 

 

Прилог 3.

ЛИСТА ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ НА КОЈУ СЕ НЕ ОДНОСЕ МЕРЕ ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА У ПОГЛЕДУ ПРИСУСТВА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

 

 

Изузеће

Обим и рок примене

1

Компактни флуоресцентни извори светлости у којима садржај живе не прелази следеће вредности (по једном извору)

 

1 (a)

за опште сврхе осветљења < 30 W: 5 mg

За 5 mg примењује се до 31. децембра 2011.; 3,5 mg може бити употребљено по сијаличном грлу после 31. децембра 2011. до 31. децембра 2012.; 2,5 mg може бити коришћено после 31. децембра 2012.

1 (b)

за опште сврхе осветљења ≥ 30 и < 50 W: 5 mg

За 5 mg примењује се до 31. децембра 2011.; 3,5 mg може бити употребљено после тог рока

1 (c)

за опште сврхе осветљења ≥ 50 и < 150 W: 5 mg

 

1 (d)

за опште сврхе осветљења ≥ 150 W: 15 mg

 

1 (e)

за опште сврхе осветљења кружног или квадратног облика и пречником цеви ≤ 17 mm

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 7 mg може бити употребљено после тог рока

1 (f)

за посебне намене: 5 mg

 

2 (а)

Равни флуоресцентни извори светлости за опште сврхе у којима садржај живе не прелази следеће вредности (по једном извору)

 

2 (a) (1)

трифосфати са нормалним веком трајања и цеви пречника < 9 mm (нпр. Т2): 5 mg

За 5 mg примењује се до 31. децембра 2011.; 4 mg може бити употребљено по сијалици после тог рока

2 (a) (2)

трифосфати са нормалним веком трајања и цеви пречника ≥ 9 mm и ≤ 17 mm (нпр. Т5): 5 mg

За 5 mg примењује се до 31. децембра 2011.; 3 mg може бити употребљено по сијалици после тог рока

2 (a) (3)

трифосфати са нормалним веком трајања и цеви пречника > 17 mm и ≤ 28 mm (нпр. Т8): 5 mg

За 5 mg примењује се до 31. децембра 2011.; 3,5 mg може бити употребљено по сијалици после тог рока

2 (a) (4)

трифосфати са нормалним веком трајања и цеви пречника > 28 mm (нпр. Т12): 5 mg

За 5 mg примењује се до 31. децембра 2012.; 3,5 mg може бити употребљено по сијалици после тог рока

2 (a) (5)

трифосфати са дугим веком трајања (≥ 25 000 сати): 8 mg

За 8 mg примењује се до 31. децембра 2011.; 5 mg може бити употребљено по сијалици после тог рока

2 (b)

Остали флуоресцентни извори светлости у којима садржај живе не прелази следеће вредности (по једном извору)

 

2 (b) (1)

Равни халофосфатни извори светлости са цеви пречника > 28 mm (нпр. T10 и T12): 10 mg

За 10 mg примењује се до 13. априла 2012.

2 (b) (2)

Нелинеарни халофосфатни извори светлости (свих пречника): 15 mg

За 15 mg примењује се до 13. априла 2016.

2 (b) (3)

Нелинеарни трифосфатни извори светлости са цеви пречника > 17 mm (нпр. T9)

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 15 mg може бити употребљено после тог рока

2 (b) (4)

Извори светлости за остале опште сврхе осветљења и посебне намене (нпр. индукционе лампе)

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 15 mg може бити употребљено после тог рока

3

Хладни катодни флуоресцентни извори светлости и спољашњи електродни флуоресцентни извори светлости (CCFL и EEFL) за посебне намене у којима садржај живе не прелази следеће вредности (по једном извору)

 

3 (a)

Мала дужина (≤ 500 mm)

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 3,5 mg може бити употребљено после тог рока

3 (b)

Средња дужина ( > 500 mm и ≤ 1 500 mm)

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 5 mg може бити употребљено после тог рока

3 (c)

Велика дужина (> 1 500 mm)

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 13 mg може бити употребљено после тог рока

4 (a)

Остале сијалице ниског притиска које садрже живу

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 15 mg може бити употребљено после тог рока

4 (b)

Натријумове сијалице високог притиска за опште сврхе које садрже живу у светлосним изворима са побољшаним индексом репродукције боја Ra > 60, где снага не прелази

 

4 (b)-I

P ≤ 155 W

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 30 mg може бити употребљено после тог рока

4 (b)-II

155 W < P ≤ 405 W

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 40 mg може бити употребљено после тог рока

4 (b)-III

P > 405 W

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 40 mg може бити употребљено после тог рока

4 (c)

Остале натријумове сијалице високог притиска за опште сврхе које садрже живу, чија снага не прелази

 

4 (c)-I

P ≤ 155 W

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 25 mg може бити употребљено после тог рока

4 (c)-II

155 W < P ≤ 405 W

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 30 mg може бити употребљено после тог рока

4 (c)-III

P > 405 W

Нема ограничења употребе до 31. децембра 2011.; 40 mg може бити употребљено после тог рока

4 (d)

Живине сијалице високог притиска (HPMV)

Примењује се до 13. априла 2015.

4 (e)

Металхалидни светлосни извори који садрже живу (MH)

 

4 (f)

Остале сијалице са пражњењем које садрже живу, за посебне намене, које нису посебно поменуте у овом прилогу

 

5 (a)

Катодне цеви које у стаклу садрже олово

 

5 (b)

Флуоресцентне цеви које у стаклу садрже олово које не прелази 0,2 мас. %

 

6 (a)

Легуре челика за машинске сврхе и галванизовани челик са масеним уделом олова до 0,35%

 

6 (b)

Легуре алуминијума са масеним уделом олова до 0,4%

 

6 (c)

Легуре бакра са масеним уделом олова до 4%

 

7 (a)

Материјали за лемљење са високом температуром топљења (тј. оловне легуре за лемљење које садрже 85% или више олова)

 

7 (b)

Сервери, меморије и меморијски склопови за чување података, опрема мрежне инфраструктуре који у лему садрже олово - инфраструктура за преклапање (укључивање и искључивање), сигнализирање, пренос, као и управљање телекомуникационом мрежом

 

7 (c)-I

Електричне и електронске компоненте које садрже олово у стаклу или керамици, а који нису керамичке диелектричне компоненте у кондензаторима (нпр. пиезоелектронични уређаји)

 

7 (c)-II

Диелектричне керамичке компоненте у кондензаторима који садрже олово при напону од 125 V једносмерне струје или 250 V наизменичне струје или већем

 

7 (c)-III

Диелектричне керамичке компоненте у кондензаторима који садрже олово при напону мањем од 125 V једносмерне струје или 250 V наизменичне струје

Примењује се до 1. јануара 2013. и после тог датума може бити употребљен као резервни део за електричну и електронску опрему стављену на тржиште до 1. јануара 2013.

8 (a)

Термички осигурачи који садрже кадмијум и његова једињења

Примењује се до 1. јануара 2012. и после тог датума може бити употребљен као резервни део за електричну и електронску опрему стављену на тржиште до 1. јануара 2012.

8 (b)

Електрични контакти који садрже кадмијум и његова једињења

 

9

Апсорпциони хладњаци који као антикорозиони додатак угљеничном челику у расхладним системима садрже шестовалентни хром до 0,75% мас. у расхладној течности

 

9 (b)

Компресори за грејање, вентилацију, климатизацију и хлађење (HVACR) који садржи олово у клизним лежајевима и клизним лежиштима

 

11 (a)

C-press игличасти конекторски системи који садрже олово

Може бити употребљен као резервни део за електричну и електронску опрему стављену на тржиште до 24. септембра 2010.

11 (b)

C-press игличасти конекторски системи који садрже олово

Примењује се до 1. јануара 2013. и после тог датума може бити употребљен као резервни део за електричну и електронску опрему стављену на тржиште до 1. јануара 2013.

12

Прекривни материјал модулних C-прстенова за термичку проводљивост који садрже олово

Може бити употребљен као резервни део за електричну и електронску опрему стављену на тржиште до 24. септембра 2010.

13 (a)

Оптичка бела стакла која садрже олово

 

13 (b)

Филтер стакла и стакла за стандарде за рефлексију која садрже олово и кадмијум

 

14

Материјали за лемљење за спајање склопова микропроцесора који се састоје од више од два елемента и имају масени удео олова виши од 80% и мањи од 85%

Примењује се до 1. јануара 2011. и после тог датума може бити употребљен као резервни део за електричну и електронску опрему стављену на тржиште до 1. јануара 2011.

15

Материјали за лемљење за одржавање видљивих контакта унутар интегрисаних кругова који садрже олово у материјалима за лемљење за комплетирање одрживог електричног контакта између полупроводничког калупа и носача у интегрисаном кругу Flip Chip склопова

 

16

Равни извори светлости који садрже олово са цевима обложеним силикатима

Примењује се до 1. септембра 2013.

17

Извори светлости на принципу пражњења у гасу (HID) за професионалну репрографијску примену који садрже оловне халиде

 

18 (a)

Извори светлости на принципу пражњења у гасу, коришћени у соларијумима, који садрже флуоресцентни прах са оловом које служи као активатор (са масеним уделом од 1% или мањим), као и извори светлости за специјалне намене попут репрографије, литографије, за уништавање инсеката, фотохемијске процесе и лечење, који садрже фосфорна једињења као што је SMS (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).

Примењује се до 1. јануара 2011.

18 (b)

Извори светлости на принципу пражњења у гасу, коришћени у соларијумима, који садрже фосфорна једињења као што је BSP (BaSi2O5:Pb), са масеним уделом олова које служи као активатор у флуоресцентном праху од 1% или мањим

 

19

Компактне штедљиве сијалице (ESL) које садрже оловне амалгаме посебног састава са PbBiSn-Hg и PbInSn-Hg као главним амалгамом и PbSn-Hg као помоћним амалгамом

Примењује се до 1. јуна 2011.

20

Монитори са течним кристалима (Liquid Crystal Displays-LCD) који садрже оловни оксид у стаклу које се користи за спајање предње и задње основе равних флуоресцентних извора светлости

Примењује се до 1. јуна 2011.

21

Штампарске боје које садрже олово и кадмијум, а користе се за емајлирање борсиликатног и натријумовог стакла

 

23

Политуре финих смоластих састојака које садрже олово, осим спојних елемената са слојем смоле 0,65 mm или мање

Може бити употребљен као резервни део за електричну и електронску опрему стављену на тржиште до 24. септембра 2010.

24

Материјали за лемљење који садрже олово за лемљење машински обрађених отвора плочастих и пљоснатих решеткастих керамичких вишеслојних кондензатора

 

25

Оловни оксид у структурним елементима плазма екрана (Plasma Diсplay panelс-PDP) и монитора који емитују електроне површинским вођењем (Surface Emitter Diсplay-SED); посебно у диелектричним слојевима предњег и задњег стакла, сабирне електроде, црне траке, адресне електроде, решеткама, заптивној стакленој маси и прстену од стакленасте масе

 

26

Black Light Blue-BLB извори светлости који у стакленом балону садрже оловни оксид

Примењује се до 1. јуна 2011.

27

Материјали за лемљење који садрже оловне легуре у претварачима коришћеним у јаким звучницима (намењени вишесатном раду на акустичним нивоима од 125 dB SPL и више)

Примењује се до 1. јануара 2011.

29

Кристално стакло које садржи олово као што је дефинисано у Прилогу 1 (разреди 1,2,3 и 4)

 

30

Кадмијумове легуре као електромеханичке везе за електричне проводнике постављене директно на звучним намотајима у претварачима коришћеним за јаке звучнике са нивоом звука од 100 dB (А) и већим

 

31

Материјали за лемљење који садрже олово у равним мониторима без живе (који се нпр. користе за мониторе са течним кристалима, дизајн или индустријско осветљење) који у

 

32

Заптивачи који садрже олово оксид коришћени за прављење стаклених визуелних отвора на аргон и криптон ласерским цевима

 

33

Материјали за лемљење танких бакарних жица пречника 100 микрона и мањим у трансформаторима, који садрже олово

 

34

Тример потенциометријски елементи од металокерамике који садрже олово

 

36

Плазма екрани који садрже живу као катодни инхибитор са садржајем до 30 mg по екрану

Примењује се до 1. јануара 2011.

37

Слој за облагање високонапонских диода на бази тела од цинкборатног стакла, који садржи олово

 

38

Дебелослојне пасте које садрже кадмијум и кадмијум оксид, а које се користе у везама алуминијума и берилијум оксида

 

39

Конвертор боја II-VI LED који садржи кадмијум (< 10 μg кадмијума по mm2 светлеће површине) за употребу у расвети или екранима

Примењује се до 1. јула 2014.

 

 

Прилог 4.

ЗНАК О ОБАВЕЗНОМ ОДВОЈЕНОМ САКУПЉАЊУ ОТПАДНЕ ОПРЕМЕ

Знак за означавање одвојеног сакупљања отпадне опреме приказан је на слици као прецртан контејнер на точковима.

otpad.tif

 

 

Прилог 5.

ТРЕТМАН ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ОТПАДНЕ ОПРЕМЕ У ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНЕ ОПРЕМЕ

1. Из одвојено сакупљене отпадне опреме морају се издвојити следећи делови, уграђени материјали и опасне материје:

– кондензатори, који садрже полихлороване бифениле (PCB) на начин утврђен прописом којим се уређује управљање отпадним PCB;

– саставни делови, као што су прекидачи или светла за осветљавање позадине, који садрже живу;

– батерије;

– штампане плоче у електричним и електронским уређајима и апаратима код других апарата, уколико је површина штампане плоче већа од 10 cm2;

– тонер (течни, паста, прашкасти тонер);

– пластика која садржи бромирани ватростални део;

– азбестни отпад и саставни делови који садрже азбест;

– катодне цеви;

– хлорофлуороугљеник (CFC), делимични халогеновани хлорофлуороугљеник (HCFC) или флуорисани угљоводоник (HFC), угљоводоници (HC);

– сијалице са пражњењем у гасу;

– екрани са течним кристалима (заједно са кућиштем, ако другачије није могуће), са површином већом од 100 cm2 и сви екрани позадински осветљени сијалицама са пражњењем у гасу;

– спољни електрични каблови;

– саставни делови који садрже рефракторна керамичка влакна, како их дефинишу прописи у области хемијских производа, којима се уређује разврставање, паковање и означавање опасних материја;

– саставни делови који садрже радиоактивне материје, осим саставних делова који не прелазе ниво изузетка, у складу са прописима којима се уређује заштита од јонизујућег зрачења;

– електролитски кондензатори који садрже опасне материје (висина > од 25 mm, пречник > од 25 mm или сразмерно сличне запремине).

Саставне делове, уграђене материјале и опасне материје из ове тачке треба одстранити или прерадити у складу са законом о управљању отпадом.

2. Код третмана одвојено сакупљене отпадне опреме, треба обезбедити следеће:

– катодне цеви: флуоресцентне навлаке треба одстранити;

– опрема која садржи гасове који оштећују озонски омотач или која има потенцијал глобалног загревања (GWP) изнад 15 као што су гасови којих има у пенама и расхладним циркулационим системима: гасове треба на одговарајући начин издвојити и адекватно обрадити. Са гасовима који оштећују озонски омотач треба поступити у складу са прописима којима се уређује начин третмана материја које оштећују озонски омотач;

– сијалице на принципу пражњења у гасу: треба одстранити живу.

3. У односу на заштиту животне средине и предност поновне употребе и рециклирање отпада, захтеви из тач. 1. и 2. овог прилога узимају се тако да се не спречава поновна употреба и рециклажа саставних делова или читавих апарата.

 

 

Прилог 6.

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ОТПАДНЕ ОПРЕМЕ

1. Места за складиштење (укључујући и привремено складиштење) отпадне опреме пре њеног третмана, морају да испуњавају следеће захтеве:

- непропусну подлогу за простор са опремом за сакупљање ненамерно просутих течности, а по потреби и опремом за одмашћивање и чишћење;

- надстрешница за одговарајућа места.

2. Места за третман отпадне опреме морају да испуњавају следеће захтеве:

- ваге за мерење масе третираног отпада;

- непропусну подлогу и надстрешницу за простор са опремом за сакупљање ненамерно просутих течности, а по потреби и опремом за одмашћивање и чишћење;

- одговарајуће складиштење за растављене резервне делове;

- одговарајуће контејнере за складиштење батерија, кондензатора који садрже PCB/PCT и другог опасног отпада, укључујући радиоактивни отпад;

- опрему за пречишћавање отпадних вода у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине.