Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 11. став 5, члана 13. став 3, члана 16. став 2, члана 18, члана 19. став 2, чл. 22. и 24, члана 25б став 2. и члана 25в став 2. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 18/10),

Министар за науку и технолошки развој доноси

ПРАВИЛНИК

о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из Регистра

"Службени гласник РС", бр. 16 од 11. марта 2011, 39 од 21. априла 2021.

Садржина Правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђују: се услови у погледу потребне организационе и стручне структуре правног лица, као и у погледу стручности и резултата рада физичког лица, под којима правно, односно физичко лице може бити уписано у Регистар иновационе делатности (у даљем тексту: Регистар), као и услови под којима се брише из Регистра; услови под којима технолошко привредно друштво може бити евидентирано у Регистар, као и услови под којима се верификују улагања у истраживања и развој; услови у погледу потребних програмских, просторних и стручних капацитета под којима правно лице може бити уписано у Регистар као развојно–производни центар, истраживачко–развојни центар или иновациони центар, односно као пословно–технолошки инкубатор, научно–технолошки парк, организација за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије или центар за трансфер технологија, као и услови под којима се брише из Регистра.

Регистар води министарство надлежно за научноистраживачку делатност и технолошки развој.

*Службени гласник РС, број 39/2021

Упис правног лица у Регистар

Члан 2.

Захтев за упис у Регистар (у даљем тексту: Захтев) правно лице подноси Министарству. Министарство издаје решење о регистрацији у року од 45 дана од дана пријема Захтева, у складу са Законом.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу број 1 или Обрасцу број 2 који су одштампани уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 39/2021

Општи услови за упис правног лица у Регистар

Члан 3.

Правно лице може бити уписано у Регистар ако испуњава опште услове организационе и стручне структуре, и то:

1) да има седиште на територији Републике Србије;

2) да је регистровано у складу са законима који уређују оснивање и пословање привредних друштава и поступак за упис у регистар привредних субјеката;

3) да против њега није покренут стечајни или ликвидациони поступак;

4) да има општи акт којим се утврђују циљеви оснивања, односно програмска опредељења у области иновационе делатности;

5) да има службене податке о укупном броју и стручној спреми лица у радном односу на неодређено време са пуним радним временом, као и броју и стручној спреми лица радно ангажованих по другом основу;

6) да има службене податке о врсти, површини и опремљености пословног простора којим располаже.

Упис иновационе организације у Регистар

Члан 4.

Подносилац Захтева може бити уписан у Регистар као организација за обављање иновационе делатности (у даљем тексту: иновациона организација), ако, поред општих услова из члана 3. овог правилника, испуњава и следеће услове:

1) да је регистровано у основи за обављање делатности у области истраживања и експерименталног рада у природним наукама и технолошком развоју, уз могућност обављања и других делатности;

2) да Захтев подноси с циљем обављања делатности истраживања, стварања, развоја, примене и пласмана иновација;

3) да има потребне програмске, просторне и стручне капацитете под којима може бити регистрован у својству: развојно–производног центра, истраживачко–развојног центра или иновационог центра.

Упис развојно–производног центра

Члан 5.

Као развојно-производни центар региструје се иновациона организација која ствара иновације, примењује нове технологије, врши пласман производа, услуга и технологија заснованих на сопственом иноваторском раду и развоју, а поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете:

1) има усвојен програм рада о обављању примењених и развојних истраживања с циљем стварања иновација;

2) обавља производну делатност као резултат сопствене иновационе делатности потврђене објавом пријаве патента у гласнику интелектуалне својине или поседовањем исправе о признатом патенту, индустријског дизајна, жига, ознаке географског порекла, ауторског права из области компјутерских програма, нових сорти или топографије интегрисаних кола;

3) има у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање два запослена лица са стеченим високим образовањем на четворогодишњим основним академским студијама;

4) има програм рада, одговарајући простор и опрему за остваривање иновативних активности и реализацију пројеката.

Упис истраживачко-развојног центра

Члан 6.

Као истраживачко-развојни центар региструје се иновациона организација у којој се обављају примењена и развојна истраживања, стварају иновације и врши пласирање нових знања и технологија, у сопствену производњу и услуге или у производњу и услуге других привредних субјеката, а поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете:

1) има усвојен програм истраживачко-развојног рада;

2) има у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање четири запослена са стеченим високим образовањем на академским студијама, од којих најмање два запослена са научним називом доктора наука и најмање два запослена са академским називом магистра или мастера;

3) има одговарајући простор и опрему за обављање примењених, развојних и иновационих истраживања, односно остваривање програма и реализацију пројеката.

Упис иновационог центра

Члан 7.

Као иновациони центар региструје се иновациона организација у којој се на оригинални и систематски начин примењују сопствени и туђи научни резултати и савремени технолошки процеси ради стварања иновација, развоја прототипа, нових производа, процеса и услуга или побољшања постојећих у одређеној области и истовремено врши трансфер знања и технологија у производњу и услуге других привредних субјеката, а поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете:

1) има усвојен програм истраживачко-развојног и иновационог рада;

2) има у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање два лица са научним називом доктора наука;

3) има у радном односу најмање десет студената мастер или докторских студија;

4) има одговарајући простор и опрему за обављање примењених, развојних и иновационих истраживања, односно остваривање програма и реализацију пројеката.

Упис привредног друштва за инфраструктурну подршку иновационој делатности у Регистар

Члан 8.

Подносилац Захтева може бити уписан у Регистар као привредно друштво за инфраструктурну подршку иновационој делатности ако, поред општих услова из члана 3. овог правилника, испуњава и услов да је привредно друштво основано ради пружања инфраструктурне подршке и повезивања научноистраживачких организација и привредних субјеката, односно иновационих организација и привредних субјеката.

Привредно друштво за инфраструктурну подршку иновационој делатности којe испуњава потребне програмске, просторне и стручне капацитете у Регистар се уписује у својству:

1) пословно–технолошког инкубатора;

2) научно–технолошког парка;

3) организације за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије;

4) центра за трансфер технологија.

Упис пословно–технолошког инкубатора

Члан 9.

Као пословно–технолошки инкубатор региструје се привредно друштво чија је основна делатност стављање на располагање, уз накнаду, пословног простора, административних, техничких и других услуга новооснованим привредним друштвима, најдуже пет година од њиховог оснивања, у складу са Законом, а поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете:

1) има радно ангажована најмање три лица са стеченим високим образовањем на основним академским студијама, од чега једно са радним искуством из области менаџмента и консалтинга, једно са радним искуством из области књиговодствених послова и једно лице са радним искуством из области привредног права, односно заштите интелектуалне својине;

2) у свом саставу окупља најмање три станара који услуге пословно-технолошког инкубатора користе по основу уговора закљученог у складу са законом, а који имају усвојен програм иновационог или производног рада и развијају, производе и продају иновативне производе, процесе и услуге са високим нивоом know–how и нових технологија;

3) има расположиви канцеларијски простор од најмање 20 m² по сваком субјекту који има статус станара, који је опремљен намештајем, опремом и инсталацијама које омогућавају оптималне услове рада, а у свему у складу са важећом правном регулативом, нормативима и стандардима из области пројектовања, грађења и опремања инфраструктуре;

4) има одговарајућу опрему, интернет комуникацију, расположиве заједничке пословне просторије и друга средства за пружање инфраструктурних услуга станарима у свему у складу са важећом правном регулативом, нормативима и стандардима из области пројектовања, грађења и опремања инфраструктуре;

5) има услове за пружање секретарских, административних, рачуноводствених, рекламних услуга као и услуга финансијског и пословног саветовања и планирања;

6) има кадровске и инфраструктурне потенцијале за пружање услуга обуке и тренинга.

Упис научно–технолошког парка

Члан 10.

Као научно–технолошки парк региструје се привредно друштво које у оквиру дефинисаног простора пружа инфраструктурне и стручне услуге високошколским установама, научноистраживачким и иновационим организацијама, као и технолошким привредним друштвима у одређеној научној, истраживачко–развојној или производној групацији с циљем њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту, а поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете:

1) има радно ангажована најмање четири лица са стеченим високим образовањем на основним академским студијама, од којих: једно са радним искуством из области менаџмента или консалтинга у области иновација и бизниса, једно са радним искуством из области књиговодствених послова и једно са радним искуством из области привредног права, односно заштите интелектуалне својине;

2) има одговарајућим актом дефинисану основну научну, истраживачко-развојну или производну област у којој чланови научно-технолошког парка обављају своју делатност;

3) у свом саставу окупља најмање пет чланова који услуге научно-технолошког парка користе по основу уговора закљученог у складу са законом, а који имају усвојен програм истраживачко-развојног, иновационог или производног рада;

4) има расположиви канцеларијски простор од најмање 30 m² по једном члану који је опремљен намештајем, опремом и инсталацијама које омогућавају оптималне услове рада, а у свему у складу са важећом правном регулативом, нормативима и стандардима из области пројектовања, грађења и опремања инфраструктуре;

5) има одговарајућу опрему, интернет комуникацију, расположиве заједничке пословне просторије и друга средства за пружање инфраструктурних услуга привредним друштвима члановима научно-технолошког парка инкубатора у свему у складу са важећом правном регулативом, нормативима и стандардима из области пројектовања, грађења и опремања инфраструктуре а у циљу остваривање програма и реализацију пројеката;

6) има услове за пружање секретарских, административних, рачуноводствених, рекламиних услуга као и услуга финансијског и пословног саветовања и планирања;

7) има кадровске и инфраструктурне потенцијале за пружање услуга обуке и тренинга.

Ако је научно–технолошки парк, у складу са основном делатношћу, свом члану омогућио коришћење дела земљишта за изградњу развојних и производних капацитета, копија уговора о уступању земљишта прилаже се уз Захтев.

Упис организације за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије

Члан 11.

Као организација за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије региструје се привредно друштво основано искључиво ради обављања делатности подстицаја иновационих активности у приоритетним областима науке и технологије утврђеним стратешким документом, а првенствено кроз улагања у новооснована привредна друштва која имају пословну идеју са потенцијалом да добит и раст обезбеде на основу комерцијалног успеха иновације и која развијају, производе или продају иновативне производе, процесе и услуге са високим учешћем научних знања и нових технологија.

Као организација за подстицај иновационих активности у једној или више приоритетних области науке и технологије у Регистар може бити уписано привредно друштво с ограниченом одговорношћу које поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете у односу на сваку од области за коју захтева упис у Регистар, и то:

1) одговарајућим актом привредног друштва је јасно дефинисана једна или више приоритетних области науке и технологије у односу на коју се тражи сагласност Министарства за регистрацију. Приоритетне области су утврђене важећим стратешким документом, односно: биомедицина, нови материјали и нанонауке, заштита животне средине и климатске промене, енергетика и енергетска ефикасност, пољопривреда и храна и информационе и комуникационе технологије;

2) има усвојен програм улагања у новооснована привредна друштва у приоритетној области из тачке 1) овог става;

3) има усвојен финансијски план за период од три године;

4) има пројектоване или обезбеђене поуздане ванбуџетске изворе финансирања за планиране активности у висини од најмање 50% од њихове укупне вредности;

5) има стручно тело састављено од чланова који имају искуство из области ризика у инвестицијама.

Привредном друштву с ограниченом одговорношћу које испуњава услове из става 2. овог члана Министарство даје сагласност за регистрацију у односу на сваку од приоритетних области науке и технологије. Пре уписа у Регистар на основу издате сагласности, непосредним увидом у пословне просторије и службену документацију правног лица потврђује се испуњеност услова за регистрацију.

Упис центра за трансфер технологија

Члан 12.

Као центар за трансфер технологија региструје се привредно друштво основано искључиво ради обављања делатности трансфера технологија ради примене технолошких иновација, што обухвата нарочито трагање за идејама и партнерима за трансфер технологија, процену комерцијалног потенцијала трансфера, подстицање за реализацију и комерцијализацију трансфера технологија и помоћ у заштити интелектуалне својине технолошким привредним друштвима која развијају, производе и продају иновативне производе, процесе и услуге са високим нивоом know-how и нових технологија.

Као центар за трансфер технологија у Регистар може бити уписано привредно друштво које поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете:

1) основано је искључиво ради обављања делатности трансфера технологија у циљу примене технолошких иновација, која активност помагања у примени савремених технологија искључује да је то привредно друштво и носилац делатности развоја технологија или производа;

2) има одговарајућим актом дефинисану основну научну, истраживачко-развојну или производну област за коју врши трансфер технологије, ради примене и комерцијализације технолошких иновација;

3) има у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом: најмање три лица са стеченим високим образовањем на основним академским студијама, од којих најмање једно лице са компетентно за област из тачке 2) овог става и са искуством из области привредног права и заштите интелектуалне својине; најмање једно лице са средњом стручном спремом са искуством из области административних послова;

4) има радно ангажована најмање два лица са стеченим високим образовањем на основним академским студијама, компетентна за консалтинг и процену потенцијалне комерцијализације понуђених иновација;

5) има план финансирања и план рада центра за трансфер технологија;

6) има одговарајући простор и опрему за пружање услуга у сврху истраживања тржишта, испитивања јавног мњења, консалтинг и менаџмент пословања и пословног планирања.

Након истека периода од три године од уписа правног лица у Регистар у својству центра за трансфер технологија, на основу броја комерцијализованих патентних решења које је регистровани центар за трансфер технологија реализовао, може се о променити статус тог регистрованог субјекта иновационе делатности у Регистру.

Посебно евидентирање технолошког привредног друштва у Регистар

Члан 13.

Као технолошко привредно друштво у Регистру се посебно евидентира привредно друштво које, поред услова из члана 3. овог правилника, испуњава и следеће услове:

1) примењује или развија технологију као важну компоненту својих пословних активности;

2) бави се истраживањем и развојем, сопственим или нарученим код других привредних друштава, организација, установа или појединаца;

3) у истраживања и развој улаже више од три процента прихода на годишњем нивоу.

Улагања у истраживања и развој верификују се увидом у достављене аналитичке картице привредног друштва, као и у спецификацију копија фактура по којима је извршено плаћање, односно улагање у истраживачко–развојне услуге са конта који се односи на трошкове истраживања.

Подаци о висини улагања из става 2. овог члана део су годишњег извештаја о раду, стању опреме и ресурса, као и плановима њиховог коришћења који евидентирано технолошко привредно друштво доставља Министарству.

Привредно друштво од чијег оснивања није прошла једна година, Министарство посебно евидентира у Регистру у својству технолошког привредног друштва, под условом да након протека једне године од оснивања достави доказе о испуњености услова из става 1. тач. 2) и 3) овог члана.

Услови под којима се правно лице брише из Регистра

Члан 14.

Правно лице уписано у Регистар брише се:

1) ако престане да испуњава неки од услова из члана 3. овог правилника;

2) ако престане да испуњава неки од услова из чл. 4–13. овог правилника;

3) ако Министарству не достави, у прописаном року или са прописаним садржајем, годишњи извештај о свом раду, стању опреме и ресурса, као и плановима њиховог коришћења;

4) ако му надлежни орган забрани бављење делатношћу на основу које је уписано у Регистар;

5) ако у Захтеву или у годишњем извештају нетачно прикаже податак од значаја за упис у Регистар;

6) ако у захтеву за финансирање буџетским средствима Републике Србије нетачно прикаже значајан податак или ако крши обавезе преузете уговором о финансирању иновационе активности буџетским средствима Републике Србије.

Захтев за брисање субјекта из Регистра иновационе делатности подноси се на Обрасцу број 3 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 39/2021

Упис физичког лица у Регистар

Члан 15.

Физичко лице уписује се у Регистар као субјект иновационе делатности под условима:

1) да има пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији;

2) да поседује важећу исправу о признатом патенту, односно исправу индустријског дизајна или топографије интегрисаних кола;

3) да има план и програм иновационих активности за период од најмање једне године.

Брисање физичког лица из Регистра

Члан 16.

Физичко лице брише се из Регистра:

1) услед смрти, потпуног или делимичног лишења пословне способности;

2) ако престане да испуњава услове из члана 15. овог правилника;

3) ако годишњи извештај о свом раду, стању опреме и ресурса, као и плановима њиховог коришћења не достави у прописаном року или са прописаним садржајем;

4) ако у захтеву за упис или приложеној документацији, годишњем извештају или захтеву за финансирање, нетачно прикаже податак од значаја за регистрацију односно за финансирање буџетским средствима Републике Србије;

5) ако прекрши обавезе преузете уговором о финансирању иновационе активности буџетским средствима Републике Србије.

Промена података уписаних у Регистар

*Службени гласник РС, број 39/2021

Члан 16а

Правно или физичко лице је дужно да сваку промену података уписаних у Регистар пријави министарству у року од 15 дана од дана настале промене.

Пријава промене података из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу број 4 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 39/2021

Престанак важења

Члан 17.

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из Регистра („Службени гласник РС”, број 30/06).

Поступци по захтевима за упис у Регистар поднети до дана ступања на снагу овог правилника, окончаће се по прописима који су важили у време подношења захтева.

Ступање на снагу

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-27/2010-01

У Београду, 31. децембра 2010. године

Министар,

Божидар Ђелић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о измени и допунама Правилника о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из Регистра ("Службени гласник РС", број 39/2021) додати су обрасци бр. 1-4 (види чл. 2-4. Правилника - 39/2021-16).

Образац број 1 - Захтев за упис иновационе организацијеу Регистар иновационе делатности

Образац број 2 - Захтев за упис привредног друштва за инфраструктурну подршку иновационој делатности у Регистар иновационе делатности

Образац број 3 - Захтев за брисање субјекта из Регистра иновационе делатности

Образац број 4 - Захтев за промену података уписаних у Регистар иновационе делатности