Zakon

 

На основу члана 170. став 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11),

Министар омладине и спорта доноси

 

ПРАВИЛНИК

о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима

"Службени гласник РС", број 43 од 14. јуна 2011.

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај и образац пријаве за евидентирање података (у даљем тексту: евиденциона пријава) о спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима који су уписани у одговарајући регистар на територији Републике Србије (у даљем тексту: субјекти евидентирања).

Члан 2.

Субјекти евидентирања из члана 1. овог правилника подносе евиденциону пријаву Министарству омладине и спорта, у складу са Законом о спорту, која садржи следеће податке:

1) идентификација субјекта евидентирања:

(1) назив (пун и скраћен),

(2) седиште (општина, место, улица и број),

(3) грана спорта,

(4) матични статистички број,

(5) жиро рачун (број и код кога се води),

(6) ПИБ,

(7) број телефона и факса,

(8) интернет презентација,

(9) интернет адреса;

2) оснивање:

(1) оснивачки акт (назив и ко га је донео, односно усвојио),

(2) датум оснивања,

(3) оснивачи (име, презиме, јединствени матични број грађана; назив, седиште и број под којим су уписани у надлежни регистар),

(4) акционари или чланови привредног друштва (име и презиме, јединствени матични број грађана, назив и седиште, појединачно учешће сваког акционара, односно члана привредног друштва у капиталу субјекта евидентирања);

3) статус:

(1) правни статус (спортско удружење, спортски савез, спортско друштво, спортско привредно друштво, спортска установа, спортско јавно предузеће),

(2) правна форма (спортска организација као удружење; спортска организација као привредно друштво; спортско друштво; општински или градски грански спортски савез, покрајински грански спортски савез, национални грански спортски савез; општински или градски спортски савез, покрајински спортски савез, национални спортски савез; остали спортски савези; друштво са ограниченом одговорношћу, отворено акционарско друштво, затворено акционарско друштво, командитно друштво, ортачко друштво, јавно предузеће, установа),

(3) упис у регистар (орган код кога је извршен упис, број регистра, број и датум решења о упису),

(4) упис у регистар до ступања на снагу Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 52/96 и 101/05) (регистарски орган, број у регистру, правни статус),

(5) све статусне промене (организације које су учествовале у статусној промени, датум статусне промене, врста статусне промене),

(6) испуњеност услова за обављање активности и делатности (орган који је утврдио испуњеност услова, број и датум акта);

4) активности и делатности:

(1) регистроване спортске и друге делатности (назив и шифра делатности),

(2) такмичења у којима учествује (назив и ранг; организатор);

5) удруживање (година удруживања; назив и седиште удружења, друштва или савеза; статус у погледу чланства):

(1) удруживање у спортско друштво,

(2) удруживање у општински или градски грански савез,

(3) удруживање у општински, односно градски спортски савез,

(4) удруживање у покрајински грански савез,

(5) удруживање у покрајински спортски савез,

(6) удруживање у национални грански спортски савез,

(7) удруживање у Спортски савез Србије,

(8) удруживање у Олимпијски комитет Србије,

(9) удруживање у други спортски савез,

(10) удруживање у међународни грански спортске савез,

(11) удруживање у међународни спортски савез;

6) организациона структура:

(1) уни (без организационих јединица), мулти (са организационим јединицама),

(2) организационе јединице које имају посебна овлашћења у правном промету и посебног заступника (назив, место обављања делатности, име и презиме заступника и јединствени матични број грађана),

(3) територијална организација;

7) органи:

(1) назив органа, број чланова, почетак мандата и дужина мандата,

(2) лице овлашћено на заступање субјекта евидентирања (име, презиме, адреса, јединствени матични број грађана, функција),

(3) председници органа субјекта евидентирања (име, презиме, адреса, јединствени матични број грађана, функција);

8) чланство и запослени:

(1) структура чланова (редовни, придружени, почасни, заслужни, помажући и др),

(2) укупан број чланова (непосредних и посредних чланова),

(3) број чланова по категоријама (структури),

(4) број чланова регистрованих спортиста такмичара,

(5) број и структура категорисаних спортиста (укупно и према категоризацији),

(6) број професионалних спортиста (у радном односу, уговор о професионалном игрању),

(7) број спортиста аматера у уговорном односу (број спортиста према врсти уговора),

(8) број чланова спортских стручњака (укупно и према спортским звањима),

(9) број спортских стручњака који су у радном односу,

(10) број запослених лица (стално и привремено/повремено) и стручна спрема,

(11) вредност свих уговора са спортистима,

(12) просечно трајање уговора са спортистима (по врстама уговора);

9) спортски објекти и друге непокретности (за сваки објекат, односно непокретност):

(1) назив (ознака),

(2) место и адреса,

(3) правни статус: у власништву, право коришћења на средствима у друштвеној и државној својини, закуп, државина,

(4) власнички удели,

(5) грађевинска и употребна дозвола (орган који је издао и број),

(6) укупна површина објекта и парцеле,

(7) врста објекта,

(8) упис у лист непокретности или власнички лист: број листа непокретности или власничког листа, катастарска општина, катастарска парцела; неуписан,

(9) захтев за легализацију (орган коме је захтев поднет, број захтева),

(10) акт надлежног органа о додели средстава на коришћење и располагање (друштвена својина), односно коришћење (државна својина): орган који је акт донео, број акта,

(11) терети: хопотеке, службености, и др,

(12) уписане забележбе у катастру непокретности,

(13) уписане предбележбе у катастру непокретности,

(14) непокретности дате у закуп: назив непокретности, закупац, време закупа, закупнина,

(15) непокретности узете у закуп: назив непокретности, закуподавац, време закупа, закупнина;

10) опрема:

(1) опрема у власништву субјекта евидентирања (вредности преко 50.000 динара),

(2) опрема дата у закуп (ознака опреме, закупац, време закупа, закупнина),

(3) опрема узета у закуп (ознака опреме, закуподавац, време закупа, закупнина),

(4) опрема узета на лизинг (ознака опреме, давалац лизинга, време лизинга, вредност лизинга, рата лизинга);

11) ауторско право – интелектуална својина (жиг, дизајн, ауторско дело и др);

12) најважнији постигнути спортски резултати (национални и међународни);

13) организације којима је субјект евидентирања оснивач:

(1) назив, седиште, матични број и ПИБ организације,

(2) право учешћа у управљању организацијом,

(3) удео у власништву;

14) економско пословање:

(1) програми и пројекти које реализује: назив и трајање програма, односно пројекта који се финансира или је финансиран у последњих пет година из буџета (јавних прихода), укупни приходи (посебно из буџета) и расходи,

(2) приходи и расходи у претходној години: укупни приходи и расходи, приходи из јавних средстава, приходи од спонзора, изражени губици,

(3) узети кредити: вредност кредита, давалац кредита, рок отплате кредита, месечна рата кредита, хипотека, односно друга средства обезбеђења кредита,

(4) потраживања према трећим лицима: врста потраживања, назив дужника, основ потраживања, висина потраживања, рок исплате потраживања, хипотека и друга средства осигурања потраживања,

(5) хипотеке на туђим непокретностима уписаним у корист субјекта евидентирања,

(6) бруто биланс стања и биланс успеха за последње две пословне године, као и за 1995. и 1996. годину за субјекте евидентирања који су били уписани у надлежни регистар пре или у наведеном периоду,

(7) ревизија финансијских извештаја (за субјекте евидентирања који ту обавезу имају) за последње две пословне године у односу на годину када је поднета евиденциона пријава: ревизор, датум подношења ревизорског извештаја, оцена ревизора;

15) датум усвајања важећег статута и орган који га је усвојио;

16) давање субјекта евидентирања или његовог дела у закуп: основ, закупац, време закупа, висина закупнине;

17) судски спорови: врста спора, вредност спора, ознака суда, ознака предмета, статус у спору, друга страна.

Члан 3.

Евиденциона пријава о спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима подноси се на обрасцу који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз евиденциону пријаву из става 1. овог члана подноси се документација утврђена чланом 169. став 2. Закона о спорту.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 66-00-15/37/2011-03

У Београду, 3. јуна 2011. године

Министар,

Снежана Самарџић Марковић, с.р.

 

 

pravilnik 1a.tif

pravilnik_Page_2.tif

pravilnik_Page_3.tif

pravilnik_Page_4.tif

pravilnik_Page_5.tif

pravilnik_Page_6.tif

pravilnik_Page_7.tif

pravilnik_Page_8.tif

pravilnik_Page_9.tif

ИЗЈАВЉУЈЕМ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА СУ НАВЕДЕНИ ПОДАЦИ И ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ТАЧНИ И СВЕОБУХВАТНИ.

НАПОМЕНА: Уз ову пријаву приложена је следећа документација из члана 169. став 2. Закона о спорту:

1) оснивачки акт којим је први пут основан субјект евидентирања;

2) доказ о свим статусним променама субјекта евидентирања;

3) акт надлежног органа о додели средстава на коришћење и располагање;

4) доказ о власништву за непокретности на којима субјект евидентирања има право својине или право коришћења (потпуни лист непокретности или власнички лист);

5) доказ о броју закључених професионалних уговора;

6) податке о броју чланова субјекта евидентирања;

7) доказ о матичном броју додељеном од стране републичког органа надлежног за послове статистике;

8) доказ о пореском идентификационом броју (ПИБ);

9) доказ о бројевима свих рачуна у банкама и оверене фотокопије уговора о кредитима са ратама и роковима отплате;

10) финансијске извештаје који обавезно садрже бруто биланс за последње две пословне године за које је састављен биланс стања и биланс успеха и извештаје о извршеној ревизији (за субјекте евидентирања који ту обавезу имају) у складу са законом за претходне две пословне године у односу на годину када је поднета евиденциона пријава, као и за 1995. и 1996. годину за субјекте евидентирања који су били уписани у регистар пре или у наведеном периоду;

11) статут;

12) оверене фотокопије решења о уписаним хипотекама на непокретностима и уговоре о кредитима осигураним хипотеком;

13) оверене фотокопије решења о хипотекама на туђим непокретностима уписаним у корист субјекта евидентирања и исправе о основу и висини потраживања осигураних хипотеком;

14) оверене фотокопије уговора о давању субјекта евидентирања или његовог дела у закуп;

15) оверене фотокопије уговора о давању непокретности и опреме у закуп;

16) оверене фотокопије уговора о узимању непокретности и опреме у закуп и лизинг;

Списак постојећих акционара или чланова друштва са ограниченом одговорношћу са појединачним учешћем у приватном капиталу, као и преглед судских спорова наведен је у овој пријави.

Уз ову пријаву приложена је и следећа документација из члана 170. став 1. Закона о спорту, (правноснажна одлука надлежног органа, исправа о правном послу сачињена у складу са законом, споразум о накнади за експроприсану непокретност и др.) којим се доказује право својина, односно право коришћења на спортским објектима/непокретностима:

1)

2)

Изјављујем да није могуће благовремено прибавити следећу документацији из члана 169. став 2. Закона о спорту, из следећих оправданих разлога:

1)

2)

У _____________________

________________ 201__

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ

СУБЈЕКТА ЕВИДЕНТИРАЊА

_____________________________________