Zakon

 

На основу члана 30. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, број 18/10),

Министар просвете и науке доноси

 

ПРАВИЛНИК

o критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу

"Службени гласник РС", број 44 од 17. јуна 2011.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се критеријуми за утврђивање мањег, односно највише 20% већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу, које примењује оснивач ако не постоји могућност за формирање васпитних група у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању (у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Већи број деце од Законом утврђеног броја у васпитним групама, може се утврдити у следећим случајевима:

1) ако утврђеном мрежом објеката и изграђеним капацитетима не могу бити обухваћена сва деца према исказаним потребама родитеља и ако не постоје услови за проширење мреже објеката и других простора за рад са децом;

2) ако би с обзиром на просторни распоред дечјих објеката обухваћених мрежом и с обзиром на место становања или рада родитеља то било оправдано;

3) ако је просечно годишње одсуство деце у васпитној групи за децу узраста до три године веће од 40%, односно за децу од три године до пет и по година веће од 30%;

4) ако то захтева потреба просторне повезаности школе и предшколске установе.

Члан 3.

Мањи број деце од Законом утврђеног броја у васпитној групи, може се утврдити:

1) ако се ради о ненаменски грађеним објектима, уз сагласност оснивача;

2) ако исказане потребе родитеља није могуће задовољити формирањем васпитно-образовних група у складу са чланом 2. овог правилника;

3) ако то захтева спровођење научно-истраживачког пројекта у васпитној групи;

4) ако је у васпитну групу са децом од две до три године уписано дете које прати стручни тим за инклузивно образовање;

5) ако постоји најмање петоро деце стасале за похађање припремног предшколског програма и не постоји друга могућност њиховог обухвата;

6) ако постоји најмање петоро деце узраста од шест месеци до годину дана a не постоји друга могућност њиховог обухвата.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитној групи („Службени гласник РС”, бр. 1/93 и 67/94).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-75/2011-07

У Београду, 6. јуна 2011. године

Министар,

проф. др Жарко Обрадовић, с.р.