Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 167. став 5. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11),

Министар омладине и спорта доноси

 

ПРАВИЛНИК

о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора

"Службени гласник РС", број 61 од 19. августа 2011, 81 од 24. септембра 2015 - др. правилник

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац и начин издавања легитимације спортског инспектора (у даљем тексту: легитимација).

Члан 2.

Легитимација из члана 1. овог правилника издаје се спортском инспектору запосленом у Министарству омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) у сврху доказивања статуса лица овлашћеног за вршење инспекцијског надзора.

Члан 3.

Легитимација се издаје према обрасцу легитимације формата 65 мм x 95 мм, на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Предња страна легитимације садржи:

1) у горњем делу, у средини, Мали грб Републике Србије;

2) испод Малог грба, на средини, текст: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА”, „Министарство омладине и спорта”, „Легитимација спортског инспектора”;

3) испод текста из тачке 2) овог члана, са леве стране је холограм са Малим грбом Републике Србије, а са десне стране, налази се место за фотографију инспектора, димензија 28 x 32 мм, које се у доњем левом углу утискује печат Министарства;

4) испод холограма и фотографије исписане су речи: „ИМЕ И ПРЕЗИМЕ”, испод којих је означено место за уписивање имена и презимена инспектора;

5) регистарски број легитимације, испод места за уписивање имена и презимена инспектора, на средини.

Полеђина легитимације садржи:

1) у горњем делу, у средини текст: „ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА”;

2) испод текста: „ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА” одштампан је текст следеће садржине:

„У вршењу инспекцијског надзора спортски инспектор има права и дужности да контролише законитост пословања правних лица, предузетника и физичких лица која обављају активности и делатности у области спорта и предузима прописане управне и казнене мере, у складу са законом”;

3) на левој страни, испод текста о правима и дужностима инспектора, у загради су речи: „датум издавања”, изнад којих је означено место за уписивање датума издавања легитимације;

4) на средини обрасца налази се место означено за печат („МП”), а десно се налази место означено за потпис министра, испод кога је реч: „министар”;

5) у доњем делу, лево, налази се место означено за својеручни потпис инспектора испод кога су, у загради, наведене речи: „својеручни потпис”.

Легитимација се узрађује на кунздруку мат. 300 гр штампа обострана ферлауф врх формата црвена (cmyk: M=70% Y=35%), дно формата плава (cmyk: M=70% Y=35%), од црвене до плаве.

Легитимација се облаже провидном ПВЦ фолијом.

Свака легитимација има регистарски број који служи за идентификацију спортског инспектора. 

Члан 4.

Евиденцију о издатим легитимацијама води Министарство.

Спортски инспектор који престане да обавља инспекцијске послове враћа легитимацију Министарству.

Ако спортски инспектор изгуби легитимацију или на други начин остане без ње, дужан је да о томе одмах обавести Министарство.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 66-00-15/44/2011-03

У Београду, 5. августа 2011. године

Министар,

Снежана Самарџић Марковић, с.р.

 

sportski-inspektor.tiff