Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 165. став 8. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11),

Министар омладине и спорта доноси

 

ПРАВИЛНИК

о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве оспособљавањем у области спорта

"Службени гласник РС", број 61 од 19. августа 2011.

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај и начин вођења евиденције полазника стручног оспособљавања у области спорта и евиденције о издатим уверењима о завршеном стручном оспособљавању, коју воде високошколске установе у области спорта и друге организације које се баве пословима стручног оспособљавања у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: друге организације).

Члан 2.

Евиденције из члана 1. овог правилника воде се у писменом облику и као електронска база података.

У писменом и електронском облику, евиденције садрже идентичне податке.

Евиденције се воде на јединствен начин.

Члан 3.

Евиденција полазника стручног оспособљавања води се у виду књиге, у облику спољњег и унутрашњег табака величине 290 mm x 420 mm, а када се штампа и води двојезично, величине 350 mm x 500 mm – Образац број 1.

Евиденција из става 1. овог члана садржи следеће податке:

1) назив Републике Србије;

2) назив и седиште високошколске установе, односно друге организације;

3) број дозволе за рад високошколске установе и датум њеног издавања, односно број дозволе за рад друге организације и датум њеног издавања;

4) годину за коју се води евиденција;

5) назив програма стручног оспособљавања и колико траје;

6) спортско звање за које се врши стручно оспособљавање;

7) језик на коме се изводи настава на одобреном програму стручног оспособљавања;

8) списак свих полазника уписаних по први пут на програм стручног оспособљавања (презиме, име једног родитеља и име);

9) појединачни лист за сваког полазника, који садржи:

– број уписа,

– годину уписа за сваког полазника,

– јединствени матични број грађана,

– презиме, име једног родитеља и име полазника,

– датум, место, општина рођења и држава,

– пребивалиште,

– држављанство,

– број телефона, имејл адреса,

– назив и седиште претходно завршене школе,

– годину у којој је завршено претходно школовање,

– стручни или академски и скраћени назив који полазник има на основу претходног школовања,

– спортско звање које полазник има,

– назив наставног предмета, односно програма који је полазник савладао,

– статус савладаног предмета (обавезан или изборни),

– оцену на испиту,

– презиме и име наставника,

– просечну оцену,

– наслов завршног рада (када је предвиђен),

– име наставника (предавача) који је руководио израдом завршног рада,

– оцену на завршном раду и датум одбране рада,

– спортско звање које се стиче,

– број уверења о завршеном стручном оспособљавању,

– датум издавања уверења,

– напомену.

Унутрашње странице књиге оверавају се печатом високошколске установе, односно друге организације.

Члан 4.

Евиденција о издатим уверењима води се у виду књиге, у облику спољних и унутрашњих табака повезаних у књигу, величине 210 mm x 290 mm, а када се штампа и води двојезично, величине 250 mm x 350 mm – Образац број 2.

Евиденција из става 1. овог члана садржи следеће податке:

1) назив Републике Србије;

2) назив и седиште високошколске установе, односно друге организације;

3) назив програма стручног оспособљавања за који се води евиденција;

4) почетну и крајњу годину за коју се евиденција води;

5) редни број полазника стручног оспособљавања;

6) презиме, име једног родитеља и име полазника ;

7) број уписа полазника;

8) број уверења и датум издавања;

9) потпис полазника и датум пријема уверења.

Члан 5.

Податке из чл. 3. и 4. овог правилника у евиденцију о полазницима стручног оспособљавања и евиденцију о издатим уверењима о завршеном стручном оспособљавању уписују овлашћена лица високошколске установе, односно друге организације.

Погрешно уписани подаци у евиденцији прецртавају се тако да остану читљиви, а исправка се потписује и оверава печатом високошколске установе, односно друге организације.

Члан 6.

Обрасци бр. 1. и 2. одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 7.

Заштита података из евиденције која се води у складу са овим правилником који су личне и поверљиве природе врши се на начин прописан законом.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 66-00-15/46/2011-03

У Београду, 1. августа 2011. године

Министар,

Снежана Самарџић Марковић, с.р.

 

pravilnik-sport_Page_1.tiff

pravilnik-sport_Page_2.tiff

pravilnik-sport_Page_3.tiff

pravilnik-sport_Page_4.tiff

pravilnik-sport_Page_5.tiff

pravilnik-sport_Page_6.tiff