Zakon

 

На основу члана 26. став 9. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број 18/10),

Министар просвете и науке доноси

 

ПРАВИЛНИК

о стандардима квалитета исхране ученика и студената

"Службени гласник РС", број 67 од 13. септембра 2011.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се стандарди квалитета исхране ученика у дому ученика, ученичком центру и школи са домом (у даљем тексту: дом ученика) и студената у студентском центру.

Стандарди квалитета исхране из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-195/2010-05

У Београду, 22. августа 2011. године

Министар,

проф. др Жарко Обрадовић, с.р.

 

Погледати прилог Standardi_kvaliteta_ishrane