Zakon

На основу члана 26. став 8. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број 18/10),

Министар просвете и науке доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре

„Службени гласник РС“, број 90 од 30. новембра 2011.

 

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме (у даљем тексту: нормативи простора и опреме) за домове ученика и студентске центре.

Нормативи простора и опреме дају се као обавезни минимум за све домове ученика и студентске центре (у даљем тексту: установа), с тим да садржe и необавезне елементе који се препоручују као оријентација за даљу изградњу објеката, односно опремање простора.

 

Члан 2.

Простор је површина земљишта на коме се налази грађевински објекат установе са двориштем, спортским теренима, простором за одмор и рекреацију, паркинг простором и др.

Грађевински објекат из става 1. овог члана чине просторије у којима се пружају услуге смештаја, исхране, одмора и опоравка ученика и студената, као и просторије за учење, културно-забавне и спортске активности ученика, односно студената, и пратеће просторије у којима се обављају радни процеси који служе пружању напред наведених услуга.

Просторије из става 2. овог члана могу се налазити у једном или у више грађевинских објеката у саставу исте установе, које су у организационом, функционалном и технолошком погледу повезане.

 

Члан 3.

Свака просторија у установи треба да буде опремљена одговарајућим намештајем, односно машинама, уређајима, инсталацијама, спортским и другим реквизитима и др, према нормативу у складу са наменом просторије.

Намештај из става 1. овог члана треба да задовољава хигијенско-санитарне и функционалне захтеве и треба да је једноставан по конструкцији, стабилан и лако покретљив.

 

Члан 4.

Установа у оквиру својих смештајних капацитета наменски прилагођава до 10% капацитета за смештај ученика, односно студената са инвалидитетом у складу са посебним прописом којим се уређују услови за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем и приступом лица са инвалидитетом.

 

Члан 5.

Установе се обележавају таблом на којој је исписан назив установе у складу са законом и дозволом за рад, а на посебној табли се означава категорија објекта.

 

Члан 6.

Нормативи простора и опреме установа дати су у Прилогу 1 и Прилогу 2, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

 

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-145/2011-05

У Београду, 17. новембра 2011. године

Министар,

проф. др Жарко Обрадовић, с.р.

 

 

НОРМАТИВИ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ ЗA ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ПРИЛОГ 1

1.

Карактеристике земљишта и локације за изградњу дома ученика:

Карактеристике земљишта:

1)

Да је довољно пространо за изградњу свих потребних објеката, комуникација и осталих приступних садржаја као и пратећих садржаја у дворишту дома ученика.

 

2)

Да је у мирном пределу (по могућству близу паркова и зеленила) на довољној удаљености од прометних саобраћајница, фабрика, пијаца, болница, односно од свих урбанистичких садржаја који производе много дима, гасова и буке.

 

3)

Да је локација изложена сунцу, земљиште порозно и оцедно, без влажности и подземних вода као и да је заштићено од јаких и хладних ветрова.

 

4)

Да је земљиште добре носивости и по правилу равно са евентуалним благим јужним нагибом и облика који омогућава постављање објекта рационалних габарита (компактни габарити без великих и дугачких комуникација).

Величина земљишта:

1)

Потребна величина земљишта за дом ученика одређује се у зависности од планираног броја корисника смештаја/ученика, односно у односу на планирани капацитет дома ученика.

2)

Укупна величина комплекса - површина земљишта за дом ученика треба да задовољи стандард од минимално 15 - 18 м2 површине земљишта по кориснику смештаја / ученику.

Напомена:

Дозвољена су одступања од прописаног стандарда за величину локације-комплекса и објекта, који се налазе у ужем градском језгру или у делу насеља у којем није могуће обезбедити довољну површину земљишта - величину локације која задовољава прописани стандард само под условом да је то предвиђено усвојеним урбанистичким и регулационим плановима.

Структура комплекса - земљишта:

1)

Главни улаз - улазни део, просторно дефинисана целина испред главног улаза у објекат и приступне саобраћајнице са адекватним екстеријерским приступним елементима објекту (ограде, капије, стазе, степеништа, рампе, клупе, надстрешнице, канделабри, јарбол, зелене површине и др.).

2)

Паркинг простор - интерни паркинг простор у оквиру комплекса са минимално 5-10 паркинг места за запослене и кориснике смештаја. Паркинг простор треба да гравитира просторној целини главног улазног дела у објекат.

3)

Земљиште под објектом или објектима - део комплекса под објектом или објектима.

4)

Економски улаз - просторно дефинисана целина са приступним елементима од приступне саобраћајнице до економског улаза у објекат (стазе, рампе, коловозна трака за приступ добављачких возила и др.).

5)

Простор за одмор и рекреацију - део комплекса са уређеним стазама, зеленим површинама, клупама, столовима, надстрешницама, канделабрима и осталим садржајима адекватним за одмор и рекреацију ученика.

6)

Спортски терени - део дворишта у коме су смештени отворени спортски садржаји - асфалтирани терени за рукомет-мали фудбал, кошарку, одбојку и др, адекватно опремљени (голови, кошеви, мрежа и др.) за рекреативне спортске активности. Локација спортских терена у оквиру комплекса треба да буде таква да се бука минимализује тако да не омета друге активности и садржаје у дому.

Уређење и инфраструктурна опремљеност локације:

1)

Грађевинска парцела мора бити у потпуности комунално опремљена што подразумева:

(1)

Обезбеђен пешачки и колски приступ саобраћајници - приступном путу са изграђеним и уређеним површинама јавне намене

(2)

Обезбеђен прикључак на јавну високонапонску електромрежу

(3)

Обезбеђен прикључак на јавну нисконапонску електромрежу (прикључак телефона)

(4)

Обезбеђено снабдевање водом - прикључак на градски водовод

(5)

Обезбеђен одвод отпадних и фекалних вода - прикључак на градску канализацију

(6)

Обезбеђено централно грејање објекта - прикључак на градску топлану - даљински систем грејања. Уколико не постоји могућност прикључења објекта на даљински систем грејања, неопходно је предвидети индивидуалну котларницу из које ће се објекат грејати.

2.

Капацитет, грађевинске карактеристике објекта и обавезни приступни елементи:

Капацитет и величина установе - објекта дома ученика:

1)

Капацитет дома ученика одређује се у односу на број потенцијалних корисника смештаја - ученика средњих школа које гравитирају локацији (општина, град) на којој се гради дом ученика.

2)

Минимални капацитет дома ученика је 50 кревета / корисника.

3)

Смештајни капацитети прилагођени лицима са инвалидитетом - Од укупног смештајног капацитета установе 10% капацитета мора бити прилагођено за коришћење лица са инвалидитетом, у свему према прописима којима се уређују о услови за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем и приступом лица са инвалидитетом (Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидских лица – „Службени гласник РС”, број 18/97).

4)

Укупна нето корисна површина објекта - смештајног дела са пратећим садржајима треба да испуњава критеријум обрачунат по кориснику смештаја/ученику који износи минимално 10 - 12 м2 нето корисне површине по кориснику смештаја/ученику.

Напомена:

Наведеним критеријумом нето корисне површине обухваћени су следећи садржаји: смештајни блок - собе са купатилима и предпростором, заједничке просторије, административни део-управа установе, затворени спортски садржаји - сале и заједничке комуникације - централни хол, ходници, галерије и степеништа.

Наведеним критеријумом нето корисне површине нису обухваћени следећи садржаји: површине ресторана - кухиње и трепезарије, вешернице и котларнице.

 

Грађевинске карактеристике објекта:

1)

Физичке карактеристике објекта - Објекат мора бити изграђен од чврстих грађевинских материјала са армирано - бетонском или челичном конструкцијом која обезбеђује статичку стабилност објекта која мора бити у складу са сеизмичким прописима за локацију на којој се гради објекат, безбедност објекта у погледу пожара, живота и здравља људи, саобраћаја и суседних објеката а све у складу са прописима, нормативима и стандардима који важе за објекте пројектоване за услуге смештаја и исхране ученика и студената.

2)

Функционалност и енергетска ефикасности објекта - технологија, систем градње и примењени грађевински материјали (тип конструкције, крова, термоизолација фасаде и крова, фасадне столарије са термоизолујућим вакум стаклом и др.), мора бити у складу са актуелним прописима, чијом применом се доприноси енергетској ефикасности објекта као и рационалној и економичној експлоатацији објекта.

3)

Спратност објекта - Максимална спратност објекта П+3 (приземље и три спрата) не рачунајући подземне етаже (подрум, сутерен и др.). Изградња објеката веће спратности могућа је само у изузетним случајевима када је то предвиђено усвојеним урбанистичким и регулационим плановима када је обавезно планирати лифтове за вертикалну комуникацију, који морају испуњавати стандарде за коришћење истих од стране особа са инвалидитетом.

Елементи који утичу на категорију смештаја:

1)

Тип крова (коси кров, равни кров или комбиновани кров)

2)

Тип термоизолације објекта (крова и фасаде)

3)

Уграђени соларни колектори

4)

Тип фасадне столарије

Приступ објекту - обавезни елементи:

1)

Главни улаз - приступ за пешаке и возила (изграђене прилазне стазе, платои, уређене зелене површине, рампе, степеништа, подести и др.).

2)

Економски улаз (изграђене прилазне стазе, платои, површине, рампе, степеништа и др, које омогућавају колски и пешачки приступ).

3)

Наткривени улаз у објекат или објекте (надстрешница изнад улазног подеста, спољног степеништа и евентуално прилазних пешачких стаза).

4)

Назив и ознака објекта и категорије смештаја - На улазу у објекат мора бити видно истакнута табла за јасним називом установе и категоријом смештаја.

5)

Носач државне заставе - На објекту непосредно поред или испред главног улаза у објекат мора постојати носач заставе (зидна конзола или јарбол) за истицање заставе у складу са законом.

Напомена:

Овај елемент се односи само на установе које оснива Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а није обавезан за установе које оснива друго правно или физичко лице.

6)

Ветробрански простор: Простор на улазу у објекат испред холског простора са спољашним и унутрашњим вратима застакљеним сигурносним стаклом, адекватно маркираним са адекватном бравом на спољним вратима и аутоматским задржачем-кочницом и могућношћу фиксирања у отвореној позицији. У нивоу пода обавезно уграђен брисач за обућу.

7)

Обезбеђен приступ главном улазу особама са инвалидитетом - изграђене прописане рампе, платформе са пратећим елементима (ограде, држачи и др), који омогућавају приступ објекту, холском простору и свим заједничким садржајима у приземљу објекта као и доступност свим садржајима у екстеријеру-дворишту објекта.

8)

Обезбеђен интерни паркинг простор за запослене и кориснике смештаја испред објекта или у склопу комплекса минимално 5-10 паркинг места. У оквиру обезбеђеног броја паркинг места неопходно је обезбедити једно паркинг место прилагођено и резервисано за особе са инвалидитетом.

Напомена:

Приступни елементи објекту и паркинг простор морају бити прилагођени особама са инвалидитетом, у складу са прописима којима се уређују услови за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем и приступом лица са инвалидитетом (Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидских лица – „Службени гласник РС”, број 18/97).

 

3.

Пријемни хол са портирницом - садржај, организација и функција:

Пријемни хол:

1)

Пријемни хол мора бити квалитетно организацино и просторно дефинисан, лоциран и димензионисан у складу са бројем корисника са квалитетном гарнитуром за седење и квалитетним пратећим ентеријерским елементима (квалитена обрада зидова и подова, зидне слике, огласне табле, жардињере и др.).

Портирница:

1)

Портирница - орјентисана према холском простору, димензионисана тако да омогући смештај портирске службе и службе физичко-техничког обезбеђења објекта са квалитетним намештајем, фаховима за кључеве, пултом у складу са ентеријерском обрадом холског простора као и довољним простором за смештај заједничке телефонске централе и инсталација видео надзора.

Посебни садржаји уз холски простор:

1)

Позивни уређај (интерфон) на улазу у објекат

2)

Стандардни лифт у објектима спратности веће од П+3

3)

Лифт прилагођен стандарду коришћења особа са инвалидитетом

Заједничке санитарне просторије WC - и у приземљу објекта:

1)

Заједничке санитарне просторије у приземљу објекта које у потпуности задовољавају стандард капацитета и опремљености. Санитарне просторије - WC-и организационо морају имати одвојене мушке и женске санитарне чворове са прописаним димензијама предпростора са лавабоима.

4.

Степеништа и ходници - обавезни услови:

1)

Степеништа и хоризонталне комуникације морају бити димензионисане и пројектоване у складу са прописима у односу на број корисника дома.

2)

Ознаке просторија орјентисаних према комуникацијама, комуникације и ознаке за евакуацију морају бити видно постављене и истакнуте.

3)

Ентеријерска опрема унутрашњих комуникација (степеништа и ходници - слике на зидовима, огласне табле, жардињере са цвећем, тепих стазе и др.) мора одговарати категорији смештаја.

5.

Грејање, припрема топле воде и климатизација објекта:

Грејање соба и заједничких просторија до минималне температуре 20 *C (толеранција ± 1*C):

1)

Централно грејање преко интерне котларнице

2)

Централно грејање повезано на даљински систем грејања

Напомена:

У објектима прикљученим на даљински систем грејања температура у собама у складу са важећим прописима на основу којих се испоручује топлотна енергија корисницима.

Припрема топле воде:

1)

Електричним бојлерима у купатилима у саставу соба

2)

Централна припрема топле воде

3)

Припрема топле воде преко соларних колектора

Напомена:

Капацитет уређаја (котлова, бојлера и др.) за топлу воду и временски период коришћења топле воде мора омогућити доступност воде сваком кориснику смештаја у току сваког дана у минималном временском интервалу од 30 мин. по кориснику.

 

Климатизација просторија преко централне јединице или појединачних клима уређаја:

1)

Заједничких просторија (административно-канцеларијског и холског простора).

2)

Учионица, читаоница и просторије за хоби.

3)

Соба за смештај ученика.

Напомена:

Климатизација наведених просторних садржаја није обавезни елемент али додатним бодовима посредно утиче на остваривање више категорије смештаја

6.

Електрично осветљење објекта и дворишта:

Осветљење унутрашњих просторија:

1) Хол, степениште и ходник:

(1)

Средњи ниво осветљења на нивоу пода Em < 100 lux

(2)

Средњи ниво осветљења на нивоу пода Em = 100 - 150 lux

(3)

Средњи ниво осветљења на нивоу пода Em > 150 lux

Напомена: Квалитетније осветљење наведених просторија доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на остваривање више категорије смештаја.

2. Собе, заједничке и канцеларијске просторије

(1)

Средњи ниво осветљења на нивоу пода Em < 150 lux или на нивоу радног стола Em<200 lux

(2)

Средњи ниво осветљења на нивоу пода Em = 150 - 200 lux lux и на нивоу радног стола Em=200-300 lux

(3)

Средњи ниво осветљења на нивоу пода Em = 150 - 200 lux lux и на нивоу радног стола Em > 300 lux

Напомена: Квалитетније осветљење наведених просторија доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на остваривање више категорије смештаја.

6б.

Осветљење објекта и дворишта:

1)

Квалитетно осветљен главни прилаз објекту

2)

Квалитетно осветљене комуникације око објекта

3)

Квалитетно осветљење спортских терена у дворишту

Напомена:

Осветљење главног прилаза и комуникација око објекта је обавезно, а осветљење спортских терена није обавезно.

Квалитет и ниво осветљења наведених садржаја доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на остваривање више категорије смештаја.

7.

Телефонски и ИТ стандард:

Могућност коришћења телефона:

1)

Заједнички телефон - говорница у холском простору на располагању ученицима у току целог дана (24 часа) са аутоматским мерачем импулса или употребом жетона/картице преко интерне телефонске централе дома.

2)

Телефонски апарат у соби - Изведена инсталација фиксног телефона и могућност коришћења телефона у соби је обавезни елемент.

Обавезни прикључци у соби:

1)

Изведена инсталација у соби за прикључак компјутера-рачунара (рачунарски стандард) - заједничка утичница или утичница уз сваки радни сто.

2)

Телевизија - изведена инсталација (антенски прикључак) телевизије у соби - сателитски или други начин пријема сигнала са уграђеном утичницом за ТВ.

3)

Интернет прикључак у соби - изведена инсталација и обезбеђен приступ интернету преко заједничког фиксног прикључка или бежичног „wireless internet’’ система.

Напомена:

Коришћење ТВ прикључка и интернета је обавезни елемент и ове услуге падају на терет установе у склопу услуге смештаја и исхране.

 

8.

Заједничке просторије и садржаји:

А.

Обавезни заједнички садржаји:

ТВ сала-заједничка просторија са ТВ пријемником

 

 

 

1)

У оквиру дома ученика неопходно је предвидети салу са изведеном инсталацијом ТВ прикључка, опремљену ТВ апаратом величине екрана прилагођене капацитету просторије и одговарајућим бројем столица/места и пратећим намештајем.

Напомена:

Величина и капацитет ТВ сале доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Читаоница (учионица ) за кориснике дома:

 

 

 

1)

У оквиру дома ученика неопходно је предвидети читаоницу – учионицу капацитета за минимално 30% корисника смештаја, опремљену одговарајућим бројем радних столова и столица и пратећим намештајем и опремом за рад и учење.

Напомена:

Величина и укупни капацитет читаонице - учионице, капацитета већег од прописаног минимума доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

 

Просторија за културне и уметничке активности и васпитни рад:

 

1)

У оквиру дома ученика - установе потребно је предвидети просторије одговарајуће величине и опремљености у којима се ученици могу бавити разним културним, уметничким, забавним и хоби активностима (друштвене игре, ликовне активности, израда макета, оркестри и др) и у којима се може изводити васпитни рад.

Напомена:

Просторија за културне и уметничке активности и васпитни рад су обавезни садржај и њихова величина и опремљеност мора бити усклађена са потребама одвијања ових активности, као и васпитног рада са ученицима.

Просторија за спремачице:

 

 

 

1)

Просторија за спремачице - просторија мора бити опремљена умиваоником и простором - плакарима и полицама за одлагање прибора и средстава за хигијену и чишћење.

Напомена:

Просторија за спремачице је обавезни садржај, а у зависности од броја просторија, њиховог распореда и опремљености остварују се додатни бодови који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Магацински простор:

1)

Магацински простор - адекватних димензија, организационе структуре, просторних капацитета и опремљености за смештај потребних количина резервних елемената опреме, хемијских производа за чишћење и чисте и прљаве постељине и ћебади и ситног инвентара.

Радионица - сервис за одржавање објекта:

 

1)

Радионица - сервис одговарајућих димензија које обезбеђују потребне услове за боравак и рад домара и који је опремљен машинама, уређајима, алатима и резервним деловима за квалитетно и ефикасно одржавање објеката установе.

Б.

Необавезни заједнички садржаји:

Библиотека:

 

1)

У оквиру дома ученика - установе пожељно је предвидети Библиотеку - одговарајућу просторију опремљену намештајем и адекватним фондом књига садржаја прилагођеног узрасту корисника смештаја коју ученици могу бесплатно користити.

Напомена:

Просторија Библиотеке није обавезни садржај али уколико постоји у зависности од величине и капацитета (броја књига) доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

 

Интернет клуб:

1)

У оквиру дома ученика - установе пожељно је предвидети Интернет клуб – посебну просторију одговарајућег габарита и површине опремљене одговарајућим бројем компјутера - рачунара повезаних на интернет који ученици могу бесплатно користити.

Напомена:

Просторија Интернет клуба није обавезни садржај али уколико постоје у зависности од величине и капацитета (броја компјутера-рачунара) доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Уколико се услуга интернета наплаћује додатни бодови се не остварују.

 

 

 

Просторије за спорт и рекреацију у саставу дома (затворене сале, теретане и др):

1)

У оквиру дома ученика - установе пожељно је предвидети затворене просторије за спорт и рекреацију (теретане, стони тенис, карате и др.) које ученици могу бесплатно користити.

Напомена:

Просторије за спорт нису обавезни садржај али уколико постоје у зависности од величине и капацитета (просечне површине по кориснику смештаја) доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

2)

Установе ученичког стандарда могу закупити спортске сале у близини дома и омогућити корисницима - ученицима коришћење тих садржаја у одређеним терминима у рекреативне сврхе. Уколико установа достави доказ (уговор о закупу на минимални период од 1-3 године) стиче право на 50% бодова утврђених овим критеријумом само у случају бесплатног коришћења ових садржаја.

Уколико дом ученика наплаћује услугу коришћења закупљених спортских сала не остварује бодове по овом критеријуму.

Отворени терени за мале спортове и посебан простор у дворишту предвиђен за одмор и рекреацију:

1)

Уређене површине - површине за одмор, реакреацију и слободне активности у дворишту објекта (стазе за шетњу кроз уређену парковску површину, травњак, клупе за одмор, сто са надстрешницом и др., које су адекватно уређене и опремљене за наведене активности.

Напомена:

Ове површине нису обавезни садржај али уколико постоје у зависности од величине (укупно уређене површине) доносе додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

2)

Спортски терени у дворишту објекта - Уређени спортски терени квалитетне завршне обраде са постављеном опремом (кошеви, голови за мали фудбал или рукомет, стубови и мрежа за одбојку и др.) која одговара стандардима и обезбеђује прописане услове за извођење рекреативних спортских активности.

Напомена:

Спортски терени у дворишту-комплексу установе нису обавезни садржај али уколико постоје у зависности од величине и броја терена и њихове опремљености, доносе додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Вешерница у саставу установе:

 

1)

Добро просторно организована и опремљена вешерница са организационо дефинисаним просторијама за одлагање прљаве и чисте постељине, прање, сушење и пеглање веша и комплетно опремљена квалитетним машинама (за прање, сушење и пеглање веша) које одговарају потребном капацитету и омогућују брзо и квалитетно прање и сушење веша.

2)

Просторија за одлагање прљаве и чисте постељине - Ова просторија може бити у саставу вешернице уколико установа поседује комплетно опремљену вешерницу, а може бити и посебна просторија која служи само за дистрибуцију постељине уколико се услуга прања, сушења и пеглања постељине уступа другом правном или физичком лицу.

 

Напомена:

Вешерница у саставу дома - установе није обавезни садржај уколико је услуга прања и замене постељине обезбеђена преко других пружаоца ових услуга, али уколико постоји у зависности од величине и квалитета организације просторија и њихове опремљености, доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Просторија за одлагање прљаве и чисте постељине - у саставу установе је обавезни просторни садржај уколико установа нема вешерницу у склопу установе у оквиру које се налази простор за ове намене. Простор за одлагање прљаве постељине организационо мора бити одвојен од простора за смештај чисте постељине.

9.

Административно канцеларијске просторије (канцеларијске просторије за управу дома са пратећим садржајима):

1)

Број просторија, корисна површина и организација просторија мора бити прилагођена потребама и стандарду у односу на број запослених који непосредно зависи од укупног капацитета дома ученика (довољан број канцеларија адекватних површина, груписаних у целину са сопственим мокрим чвором за запослене или у близини заједничког санитарног блока у приземљу објекта).

Напомена:

Ово је обавезни садржај дома ученика – установе, а величина, организација, функционалност и опремљеност административно канцеларијског простора обезбеђује додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

10.

Величина, структура, организација и опрема соба:

10а

Основни стандарди, садржај и опреме соба:

1)

Структура соба - трокреветна до четворокреветне као најоптималније и најцелисходније пројектантско решење како са педагошко - социјалног аспекта у односу на узраст корисника тако и по питању рационалности, економичности и енергетској ефикасности новоизграђених објеката са обавезним купатилом у саставу соба.

2)

Кревети - Распоред кревета у собама искључиво у једном нивоу (без кревета на спрат)

3)

Корисна површина соба - нето корисна површина соба мора задовољавати минимални стандард од 4 - 5 м2 по кориснику смештаја. Наведени стандард нето корисне површине собе не обухвата корисне површине предсобља, купатила и лође - терасе.

4)

Плакари - ормари за кориснике смештени искључиво у собама тј. у предсобљу - ходнику испред собе и купатила. Сваком кориснику мора бити обезбеђен довољан простор који омогућава вешање одеће, одлагање веша и обуће са посебним простором за одлагањем кофера и постељине.

5)

Величина застакљене површине у собама мора износити најмање 1/7 површине пода уз толеранцију ± 10% површине, од чега се минимално 1/2 застакљене површине мора отварати (прозори са крилима која се отварају око вертикалне и хоризонталне осовине и балконска врата уколико је соба са терасом или лођом).

6)

Ролетне и завесе - Обавезно је безбедити могућност замрачења и спречавања погледа споља, са могућношћу регулисања количине светла у соби путем дрвених, пластичних или венецијанер ролетни или адекватних платнених завеса погодних за одржавање.

7)

Подови - Завршна обрада подова мора бити од материјала који задовољавају прописане услове за ову врсту објеката и омогућују једноставно и лако одржавање (паркет, ламинат и др.).

8)

Ознаке соба - све собе морају бити означене бројевима према принципима нумерације просторија у објектима.

10б

Организацини садржај и стандард за површину собе (корисна површина собе без купатила и ходника - предсобља):

1)

Организација собе - функционални садржаји:

А.

Обавезни садржаји-организационе целине:

(1)

Соба (организациони - корисни простор собе без предсобља и купатила)

(2)

Предсобље - ходник

(3)

Купатило

Б.

Необавезни садржаји - организационе целине:

(4)

Лођа или

(5)

Тераса

2)

Корисна површина собе - минимални стандард површине собе без предсобља и купатила:

(1)

трокреветна соба

П = 12 - 15 м2

(2)

четворокреветна соба

П = 16 - 20 м2

Напомена:

Дозвољена су одступања од прописаног стандарда у случајевима када је урбанистичким условима утврђен габарит објекта који условљава одређена пројектантска решења када није могуће све собе пројектовати по наведеном стандарду. Број соба које нису усаглашене са стандардом не сме прелазити 10% укупног броја соба.

Просечна површина по кориснику смештаја (укупан број корисника подељен са укупном нето корисном површином соба која се рачуна без предсобља, купатила и отворених простора лође-терасе), у односу на достигнути стандард - обезбеђену корисну површину по кориснику обезбеђује додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Просечна структура собе (укупан број корисника подељен са укупним бројем соба) у односу на достигнути стандард - обезбеђену просечну структуру собе обезбеђује додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

10в

Опрема собе:

А.

Обавезни елементи - опрема собе:

1)

Комплет кревет - Кревет са узглављем и душеком (мадрацом) минималних димензија 190 х 80 цм, који одговара лежајној димензији кревета од антиалергијских материјала

2)

Два једнострука чаршава стандардне димензије по кревету

3)

Два ћебета стандардних димензија по кревету

4)

Један јастук за сваки кревет

5)

Једна јастучница која одговара димензији јастука

6)

Радни сто за сваког корисника посебно

7)

Зидна полица изнад радног стола за сваког корисника

8)

Столица за седење за сваког корисника

9)

Плакар или орман са полицама за гардеробу и веш и посебним одељком за вешање одеће

10)

Посебан простор у орману за држање кофера и простор за одлагање постељине за сваког корисника

11)

Заједничко вештачко плафонско или зидно осветљење (плафоњере или лустери) укупног интензитета осветљења за нормално читање и писање

12)

Минимално две заједничке шуко-утичнице у свакој соби.

13)

Једна корпа за отпатке у соби - заједничка

14)

Инвентарска листа и кућни ред

Б.

Необавезни елементи - додатна опрема собе:

15)

Ноћни ормарић уз кревет за сваког корисника

16)

Посебно вештачко осветљење - зидна лампа уз сваки кревет са сенилом укупног интензитета осветљења за нормално читање и писање

17)

Тепих стаза или тепих простирка уз сваки кревет

18)

Шуко-утичница уз сваки радни сто (прикључак за рачунар)

19)

Шуко-утичница уз сваки кревет-ноћни ормарић

Напомена:

Минимално 10 % смештајних капацитета - мора бити прилагођено за коришћење лица са инвалидитетом у свему према посебним прописима којима се уређују услови за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем и приступом лица са инвалидитетом (Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидских лица – „Службени гласник РС”, број 18/97).

11.

Обавезни стандарди, садржај и опрема купатила са WC-ом:

11а

Стандарди и завршна обрада купатила у саставу соба:

1)

Површина купатила са WC-ом у распону од 2,50 - 3,50 м2 (могуће одступање до 0,50 м2 уколико пројектовано решење обезбеђује функционалност и смештај свих неопходних садржаја).

2)

Обрада подова и зидова до плафона керамичким плочицама минимално I класе или подних и зидних облога одговарајућих карактеристика.

3)

Изведене све инсталације - водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања и обавезном вентилацијом природном - прозор или вештачком -вентилациони канал са уграђеним вентилатором.

4)

Купатило мора имати уграђен подни сливник - решетку повезану на канализациону мрежу.

5)

Врата купатила морају имати резу или браву са кључем.

 

11б

Опрема купатила у саставу собе:

 

А.

Обавезни елементи - опрема купатила у саставу соба:

1)

Туш када минималних димензија 80х80 цм.

2)

Туш батерија са топлом и хладном водом са флексибилним или фиксним туш цревом

3)

Заштита од прскања - пластична завеса или туш кабина

4)

WC шоља са даском за седење

5)

Водокотлић нискомонтажни или високомонтажни

6)

Умиваоник минималних димензија 40х50 цм. са зидном или стојећом батеријом са текућом хладном и топлом водом и сифоном са воденим чепом.

7)

Огледало са полицом за тоалетни прибор или тоалетни ормарић димензионисан према броју корисника

8)

Електрично осветљење изнад умиваоника - неонска или стандардна зидна лампа

9)

Држач сапуна уз умиваоник

10)

Зидна вешалица за одећу

11)

Држач за тоалетни папир

12)

Четка за чишћење WC-a

13)

Канта за отпатке - једна заједничка у купатилу

Б.

Необавезни елементи - опрема купатила у саставу соба:

14)

Шуко - утичница за електричне апарате поред огледала са назнаком напона струје

15)

Држач пешкира уз умиваоник

Напомена:

Минимално 10 % смештајних капацитета - мора бити прилагођено за коришћење лица са инвалидитетом у свему према посебним прописима којима се уређују услови за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем и приступом лица са инвалидитетом (Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидских лица – „Службени гласник РС”, број 18/97).

12.

Обавезне услуге корисницима смештаја:

12а

Исхрана корисника смештаја - ученика:

А.

Обавезно регулисање исхране ученика у склопу установе:

1)

Исхрана корисника мора бити обезбеђена у ресторану - кухињско трпезаријском блоку који се налази у склопу дома ученика са минималним капацитетом који одговара смештајном капацитету установе.

2)

Технологија припреме хране мора бити у складу са законом којим се уређује безбедност хране, односно у складу са HACCAP стандардом, а рецептуре за припрему хране и јеловник морају бити у складу са прописом којим се утврђују стандарди квалитета исхране ученика и студената (Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената – „Службени гласник РС”, број 67/11).

12б

Промена и прање постељине и ћебади - здравствено-хигијенски стандард:

А.

Обавезни минимум:

1)

Замена - прање постељине (чаршава и јастучница):

(1)

Замена и прање постељине минимално једном недељено

2)

Замена - прање ћебади:

(1)

Замена и прање ћебади минимално једном годишње

Напомена:

Замена и прање постељине у чешћим интервалима обезбеђује додатне бодове који у укупном збиру посредно утичу на стандард смештаја.

3)

Чишћење и поспремање соба, купатила, заједничких санитарних просторија и заједничких просторија:

(1)

Хигијенско чишћење соба, купатила, заједничких санитарних просторија и купатила и осталих заједничких просторија и комуникација мора бити организовано тако да обезбеђује прописане хигијенске услове за боравак деце и коришћење свих садржаја установе. Уколико је то потребно чишћење појединих просторија мора се вршити свакодневно а ако је то за одређене просторије потребно и више пута дневно.

4)

Расподела и замена сапуна (стандардног или течног):

(1)

Редовна замена сапуна у заједничком WC-у у приземљу објекта

5)

Расподела и замена тоалет папира:

(1)

Редовна замена тоалет папира у заједничком WC-у у приземљу објекта

13.

Физичко- техничко обезбеђење објекта :

А.

Обавезни елементи:

1)

Обезбеђење објекта:

(1)

Обезбеђење на портирници - унутрашње обезбеђење објекта у току целог дана - 24 сата

2)

Видео надзор објекта:

(1)

Унутрашњи видео-надзор хола и заједничких просторија

(2)

Електронска контрола уласка - на улазу у објекат постављени уређаји који омогућавају електронску контролу уласка корисника смештаја.

Б.

Необавезни елементи:

 

3)

Обезбеђење објекта:

(1)

Ноћно обезбеђење објекта (обилазак објекта споља и унутра)

4)

Видео надзор објекта:

(1)

Спољни видео-надзор објекта

5)

Заједнички „разглас“ за ходнике, степеништа, учионице и заједничке просторије:

(1)

Постављање разгласа није обавезни елемент али постављање истог доприноси унапређењу услова коришћења, комуникације и безбедности објекта и доноси додатне бодове који у укупном збиру доприносе остваривање више категорије смештаја.


 

НОРМАТИВИ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ ЗА СТУДЕНТСКЕ ЦЕНТРЕ

ПРИЛОГ 2

1.

Карактеристике земљишта и локације за изградњу студентског центра/ студентског дома

Карактеристике земљишта:

1)

Да је довољно пространо за изградњу свих потребних објеката, комуникација и осталих приступних садржаја као и пратећих садржаја у дворишту студентског дома.

2)

Да је у мирном пределу (по могућству близу паркова и зеленила) на довољној удаљености од прометних саобраћајница, фабрика, пијаца, болница односно од свих урбанистичких садржаја који производе много дима, гасова и буке.

3)

Да је локација изложена сунцу, земљиште порозно и оцедно, без влажности и подземних вода као и да је заштићено од јаких и хладних ветрова.

4)

Да је земљиште добре носивости и по правилу равно са евентуалним благим јужним нагибом и облика који омогућава постављање објекта рационалних габарита (компактни габарити без великих и дугачких комуникација).

Величина земљишта:

 

1)

Потребна величина земљишта за студентски дом одређује се у зависности од планираног броја корисника смештаја/студената, односно у односу на планирани капацитет студентског дома.

2)

Укупна величина комплекса - површина земљишта за студентски дом треба да задовољи стандард од минимално 15 - 18 м2 површине земљишта по кориснику смештаја/студенту.

Напомена:

Дозвољена су одступања од прописаног стандарда за објекте и локације који се налазе у ужем градском језгру или у делу насеља у којем није могуће обезбедити довољну површину земљишта - величину локације која задовољава прописани стандард.

Структура комплекса - земљишта:

1)

Главни улаз - улазни део, просторно дефинисана целина испред главног улаза у објекат и приступне саобраћајнице са адекватним екстеријерским приступним елементима објекту (ограде, капије, стазе, степеништа, рампе, клупе, надстрешнице, канделабри, јарбол, зелене површине и др).

2)

Паркинг простор - интерни паркинг простор у оквиру комплекса са минимално 5 - 10 паркинг места за запослене и кориснике смештаја. Паркинг простор треба да гравитира просторној целини главног улазног дела у објекат.

3)

Земљиште под објектом или објектима - део комплекса под објектом или објектима.

4)

Економски улаз - просторно и организационо дефинисана целина са приступним елементима од приступне саобраћајнице до економског улаза у објекат (стазе, рампе, коловозна трака за приступ добављачких возила и др).

5)

Простор за одмор и рекреацију - део комплекса са уређеним стазама, зеленим површинама, клупама, столовима, надстрешницама, канделабрима и осталим садржајима адекватним за одмор и рекреацију студената.

6)

Спортски терени - део дворишта у коме су смештени отворени спортски садржаји - асфалтирани терени за рукомет-мали фудбал, кошарку, одбојку и др, адекватно опремљени (голови, кошеви, мрежа и др) за рекреативне спортске активности. Локација спортских терена у оквиру комплекса треба да буде таква да се бука минимализује тако да не омета друге активности и садржаје у дому.

Уређење и инфраструктурна опремљеност локације:

1)

Грађевинска парцела мора бити у потпуности комунално опремљена што подразумева:

(1)

Обезбеђен пешачки и колски приступ саобраћајници - приступном путу са изграђеним и уређеним површинама јавне намене.

(2)

Обезбеђен прикључак на јавну високонапонску електромрежу.

(3)

Обезбеђен прикључак на јавну нисконапонску електромрежу (прикључак телефона).

(4)

Обезбеђено снабдевање водом - прикључак на градски водовод.

(5)

Обезбеђен одвод отпадних и фекалних вода - прикључак на градску канализацију.

(6)

Обезбеђено централно грејање објекта - прикључак на градску топлану-даљински систем греајања. Уколико не постоји могућност прикључења објекта на даљински систем грејања, неопходно је предвидети индивидуалну котларницу из које ће се објекат грејати.

2.

Капацитет, грађевинске карактеристике објекта и обавезни приступни елементи:

Капацитет и величина установе - објекта студентског дома:

1)

Капацитет студентског дома одређује се у односу на број потенцијалних корисника смештаја - студената који гравитирају локацији (општина, град) на којој се гради студентски дом.

2)

Минимални капацитет студентског дома је 100 кревета / корисника.

3)

Смештајни капацитети прилагођени лицима са са инвалидитетом - Од укупног смештајног капацитета установе 10% капацитета мора бити прилагођено за коришћење лица са инвалидитетом, у свему према прописима којима се уређују услови за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем и приступом лица са инвалидитетом (Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидских лица – „Службени гласник РС”, број 18/97).

4)

Укупна нето корисна површина објекта - смештајног дела са пратећим садржајима треба да испуњава стандард од минимално 10 - 12 м2 нето корисне површине по кориснику смештаја/студенту.

Напомена:

Наведеним критеријумом нето корисне површине обухваћени су следећи садржаји: смештајни блок - собе са купатилима и предпростором, заједничке просторије, административни део-управа установе, затворени спортски садржаји - сале и заједничке комуникације - централни хол, ходници, галерије и степеништа.

Наведеним критеријумом нето корисне површине нису обухваћени следећи садржаји: површине ресторана - кухиње и трепезарије уколико су исте у оквиру дома, вешернице и површине котларница.

Грађевинске карактеристике објекта:

1)

Физичке карактеристике објекта -Објекат мора бити изграђен од чврстих грађевинских материјала са армирано - бетонском или челичном конструкцијом која обезбеђује статичку стабилност објекта која мора бити у складу са сеизмичким прописима за локацију на којој се гради објекат, безбедност објекта у погледу пожара, живота и здравља људи, саобраћаја и суседних објеката а све у складу са прописима, нормативима и стандардима који важе за објекте пројектоване за услуге смештаја и исхране студената.

2)

Функционалност и енергетска ефикасност објекта - технологија, систем градње и примењени грађевински материјали (тип конструкције, крова, термоизолација фасаде и крова, фасадне столарије са термоизолујућим вакум стаклом и др.), мора бити у складу са актуелним прописима, чијом применом се доприноси рационалној и економичној експлоатацији објекта.

3)

Спратност објекта - Максимална спратност објекта П + 5 (приземље и пет спратова) не рачунајући подземне етаже (подрум, сутерен и др.). За објекте веће спратности од П+3 обавезно је планирати лифтове за вертикалну комуникацију, који морају испуњавати стандарде за коришћење истих од стране особа са посебним потребама.Изградња објеката веће спратрности могућа је само у изузетним случајевима када је то предвиђено усвојеним урбанистичким и регулационим плановима.

Елементи функционалности и енергетске ефикасности објекта који утичу на категорију смештаја:

1)

Тип крова (коси кров, равни кров или комбиновани кров)

2)

Тип термоизолације објекта (крова и фасаде)

3)

Уграђени соларни колектори

4)

Тип фасадне столарије

Приступ објекту - обавезни елементи:

1)

Главни улаз - приступ за пешаке и возила (изграђене прилазне стазе, платои, уређене зелене површине, рампе, степеништа, подести и др).

2)

Економски улаз (изграђене прилазне стазе, платои, површине, рампе, степеништа и др, које омогућавају колски и пешачки приступ).

3)

Наткривени улаз у објекат или објекте (надстрешница изнад улазног подеста, спољног степеништа и евентуално прилазних пешачких стаза).

4)

Назив и ознака објекта и категорије смештаја - На улазу у објекат мора бити видно истакнута табла за јасним називом установе и категоријом смештаја.

5)

Носач државне заставе - На објекту непосредно поред или испред главног улаза у објекат мора постојати носач заставе (зидна конзола или јарбол) за истицање заставе у складу са законом.

Напомена:

Овај елемент се односи само на установе које оснива Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а није обавезан за установе које оснива друго правно или физичко лице.

6)

Ветробрански простор: Простор на улазу у објекат испред холског простора са спољашним и унутрашњим вратима застакљеним сигурносним стаклом, адекватно маркираним са адекватном бравом на спољним вратима и аутоматским задржачем-кочницом и могућношћу фиксирања у отвореној позицији. У нивоу пода обавезно уграђен брисач за обућу.

7)

Обезбеђен приступ главном улазу особама са инвалидитетом - изграђене прописане рампе, платформе са пратећим елементима (ограде, држачи и др.), који омогућавају приступ објекту, холском простору и свим заједничким садржајима у приземљу објекта као и доступност свим садржајима у екстеријеру - дворишту објекта.

8)

Обезбеђен интерни паркинг простор за запослене и кориснике смештаја испред објекта или у склопу комплекса минимално 5-10 паркинг места. У оквиру обезбеђеног броја паркинг места неопходно је обезбедити једно паркинг место прилагођено и резервисано за особе са инвалидитетом.

Напомена:

Приступни елементи објекту и паркинг простор морају бити прилагођени особама са инвалидитетом, у складу са прописима којима се уређују услови за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем и приступом лица са инвалидитетом (Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидских лица – „Службени гласник РС”, број 18/97).

3.

Пријемни хол са портирницом - садржај, организација и функција:

Пријемни хол:

1)

Пријемни хол мора бити квалитетно организацино и просторно дефинисан, лоциран и димензионисан у складу са пројектованим бројем корисника са квалитетном гарнитуром за седење и квалитетним пратећим ентеријерским елементима (квалитена обрада зидова и подова, зидне слике, огласне табле, жардињере и др.).

Портирница:

1)

Портирница - орјентисана према холском простору, димензионисана тако да омогући смештај портирске службе и службе физичко техничког обезбеђења објекта са квалитетним намештајем, фаховима за кључеве, пултом у складу са ентеријерском обрадом холског простора, као и довољним простором за смештај заједничке телефонске централе и инсталација видео надзора.

Посебни садржаји уз холски простор:

1)

Позивни уређај (интерфон) на улазу у објекат.

2)

Стандардни лифт у објектима спратности веће од П+3.

3)

Лифт прилагођен стандарду коришћења особа са инвалидитетом.

Заједничке санитарне просторије WC - и у приземљу објекта

1)

Заједничке санитарне просторије у приземљу објекта - које у потпуности задовољавају стандард капацитета и опремљености. Санитарне просторије - WC-и организационо морају имати одвојене мушке и женске санитарне чворове са прописаним димензијама предпростора са лавабоима.

4.

Степеништа и ходници - обавезни услови:

1)

Степеништа и хоризонталне комуникације морају бити димензионисане пројектоване у складу са прописима у односу на број корисника дома.

2)

Ознаке просторија орјентисаних према комуникацијама, комуникације и ознаке за евакуацију морају бити видно постављене и истакнуте.

3)

Ентеријерска опрема унутрашњих комуникација (степеништа и ходници - слике на зидовима, огласне табле, жардињере са цвећем, тепих стазе и др.) мора одговарати категорији смештаја.

5.

Грејање, припрема топле воде и климатизација објекта:

Грејање соба и заједничких просторија до минималне температуре 20 *C (толеранција ± 1*C)

1)

Централно грејање преко интерне котларнице.

2)

Централно грејање повезано на даљински систем грејања.

Напомена:

У објектима прикљученим на даљински систем грејања температура у собама у складу са важећим прописима на основу којих се испоручује топлотна енергија корисницима.

Припрема топле воде:

1)

Електричним бојлерима у купатилима у саставу соба.

2)

Централна припрема топле воде.

3)

Припрема топле воде преко соларних колектора.

Напомена:

Капацитет уређаја (котлова, бојлера и др.) за топлу воду и временски период коришћења топле воде мора омогућити доступност воде сваком кориснику у току сваког дана у минималном временском интервалу од 30 мин. по кориснику.

Климатизација просторија преко централне јединице или појединачних клима уређаја

1)

Заједничких просторија (административно-канцеларијског и холског простора).

2)

Учионица, читаоница и хоби просторије.

3)

Соба за смештај студената.

Напомена:

Климатизација наведених просторних садржаја није обавезни елемент али додатним бодовима посредно утиче на остваривање више категорије смештаја

6.

Електрично осветљење објекта и дворишта:

Осветљење унутрашњих просторија:

1)

Хол, степениште и ходник:

(1)

Средњи ниво осветљења на нивоу пода мањи од Em < 100 lux

(2)

Средњи ниво осветљења на нивоу пода у интервалу Em = 100 - 150 lux

(3)

Средњи ниво осветљења на нивоу пода преко Em > 150 lux

Напомена: Квалитетније осветљење наведених просторија доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на остваривање више категорије смештаја.

2)

Собе, заједничке и канцеларијске просторије:

(1)

Средњи ниво осветљења на нивоу пода Em < 150 lux или на нивоу радног стола Em<200 lux

(2)

Средњи ниво осветљења на нивоу пода Em = 150 - 200 lux lux и на нивоу радног стола Em=200-300 lux

(3)

Средњи ниво осветљења на нивоу пода Em = 150 - 200 lux lux и на нивоу радног стола Em > 300 lux

Напомена: Квалитетније осветљење наведених просторија доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на остваривање више категорије смештаја.

Осветљење објекта и дворишта:

(1)

Осветљен главни прилаз објекту.

(2)

Осветљене комуникације око објекта.

(3)

Осветљени спортски терени у дворишту.

Напомена:

Осветљење главног прилаза и комуникација око објекта је обавезно, а осветљење спортских терена није обавезно.

Квалитет и ниво осветљења наведених садржаја доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на остваривање више категорије смештаја.

7.

Телефонски и ИТ стандард:

Могућност коришћења телефона:

1)

Заједнички телефон - говорница у холском простору на располагању студентима у току целог дана (24 часа) са аутоматским мерачем импулса или употребом жетона/картице преко интерне телефонске централе дома.

2)

Телефонски апарат у соби - Изведена инсталација фиксног телефона и могућност коришћења телефона у соби је обавезни елемент

Обавезни прикључци у соби:

1)

Изведена инсталација у соби за прикључак компјутера-рачунара (рачунарски стандард) - заједничка утичница или утичница уз сваки радни сто.

2)

Телевизија - изведена инсталација (антенски прикључак) телевизије у соби - сателитски или други начин пријема сигнала са уграђеном утичницом за ТВ

3)

Интернет прикључак у соби - изведена инсталација и обезбеђен приступ интернету преко заједничког фиксног прикључка или бежичног ‚‘wireless internet’’ система.

Напомена:

Коришћење ТВ прикључка и интернета је обавезни елемент и ове услуге падају на терет установе у склопу услуге смештаја и исхране.

8.

Заједничке просторије и садржаји:

А.

Обавезни заједнички садржаји:

8a

Читаоница (учионица) за кориснике студентског дома:

 

 

 

1)

У оквиру студентске установе неопходно је предвидети читаоницу - учионицу минималног капацитета за 20% корисника смештаја, опремљену одговарајућим бројем радних столова и столица и пратећим намештајем за рад и учење.

Напомена:

Величина и укупни капацитет читаонице - учионице, капацитета већег од прописаног минимума доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Просторија за спремачице:

 

 

 

1)

Просторија за спремачице опремљена умиваоником и простором - плакарима и полицама за одлагање прибора и средстава за хигијену и чишћење.

Напомена:

Просторија за спремачице је обавезни садржај, а у зависности од броја просторија и њиховог распореда остварују се додатни бодови који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Радионица - сервис за одржавање објекта:

 

1)

Радионица - сервис одговарајућих димензија које обезбеђују потребне услове за боравак и рад домара и који је опремљен машинама, уређајима, алатима и резервним деловима за квалитетно и ефикасно одржавање објеката установе.

Магацински простор:

1)

Магацински простор - адекватних димензија, организационе структуре, просторних капацитета и опремљености за смештај потребних количина резервних елемената опреме, хемијских производа за чишћење и чисте и прљаве постељине, ћебади и ситног инвентара.

Б.

Необавезни заједнички садржаји:

ТВ сала-заједничка просторија са ТВ пријемником

1)

У оквиру студентског дома неопходно је предвидети салу са изведеном инсталацијом ТВ прикључка, опремљену ТВ апаратом величине екрана прилагођене капацитету просторије и одговарајућим бројем столица/места и пратећим намештајем.

Напомена:

Величина и капацитет ТВ сале доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Просторија за културне, уметничке и хоби активности:

 

1)

У оквиру студентског дома - установе пожељно је предвидети просторије одговарајуће величине и опремљености у којима се студенти могу бавити разним културним, уметничким, забавним и хоби активностима (друштвене игре, ликовне активности, израда макета, оркестри и др).

Напомена:

Просторија за културне, уметничке и хоби активности нису обавезни садржај али уколико постоје у зависности од величине и опремљености доносе додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

 

Приручна библиотека:

 

1)

У оквиру студентског дома - установе пожељно је предвидети Библиотеку - одговарајућу просторију опремљену намештајем и адекватним фондом књига садржаја прилагођеног узрасту корисника смештаја коју студенти могу бесплатно користити.

Напомена:

Просторија Библиотеке није обавезни садржај али уколико постоји у зависности од величине и капацитета (броја књига) доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

 

Интернет клуб:

 

1)

У оквиру студентског дома – установе пожељно је предвидети Интернет клуб – посебну просторију одговарајућег габарита и површине опремљене одговарајућим бројем компјутера - рачунара повезаних на интернет који студенти могу бесплатно користити.

Напомена:

Просторија Интернет клуба није обавезни садржај али уколико постоји у зависности од величине и капацитета (броја компјутера-рачунара) доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Уколико се услуга интернета наплаћује додатни бодови се не остварују.

 

 

 

Просторије за спорт и рекреацију у саставу студентског дома (затворене сале, теретане и др):

1)

У оквиру студентског дома – установе пожељно је предвидети затворене просторије - сале за спорт и рекреацију (теретане, стони тенис, карате и др.) које студенти могу бесплатно користити.

Напомена:

Просторије за спорт нису обавезни садржај али уколико постоје у зависности од величине и капацитета (просечне површине по кориснику смештаја) доносе додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

2)

Установе студентског стандарда могу закупити спортске сале у близини установе -дома и омогућити корисницима-студентима коришћење тих садржаја у одређеним терминима у рекреативне сврхе. Уколико установа достави доказ (уговор о закупу на минимални период од 1-3 године) стиче право на 50% бодова утврђених овим критеријумом само у случају бесплатног коришћења ових садржаја.

Уколико установа наплаћује услугу коришћења закупљених спортских сала не остварује бодове по овом критеријуму.

Отворени терени за мале спортове и посебан простор у дворишту предвиђен за одмор и рекреацију:

1)

Уређене површине за одмор и рекреацију у дворишту објекта (стазе за шетњу кроз уређену парковску површину, травњак, клупе за одмор, сто са надстрешницом и др.).

Напомена:

Ове површине нису обавезни садржај али уколико постоје у зависности од величине (укупно уређене површине) доносе додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

 

 

 

2)

Уређени спортски терени у дворишту објекта са постављеном опремом (кошеви, голови за мали фудбал или рукомет, стубови и мрежа за одбојку и др.).

Напомена:

Спортски терени у дворишту нису обавезни садржај али уколико постоје у зависности од величине и броја терена и њихове опремљености, доносе додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Вешерница у саставу установе:

 

 

 

1)

Добро просторно организована и опремљена вешерница са организационо дефинисаним просторијама за одлагање прљаве и чисте постељине, прање, сушење и пеглање веша и комплетно опремљена квалитетним машинама (за прање, сушење и пеглање веша) које одговарају потребном капацитету и омогућују брзо и квалитетно прање и сушење веша.

2)

Просторија за одлагање прљаве и чисте постељине - Ова просторија може бити у саставу вешернице уколико установа поседује комплетно опремљену вешерницу, а може бити и посебна просторија која служи само за дистрибуцију постељине уколико се услуга прања, сушења и пеглања постељине уступа другом правном или физичком лицу.

 

Напомена:

Вешерница у саставу дома - установе није обавезни садржај уколико је услуга прања, сушења и пеглања постељине обезбеђена преко других пружаоца ових услуга, али уколико постоји у зависности од величине и квалитета организације просторија и њихове опремљености, доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Просторија за одлагање прљаве и чисте постељине - у саставу установе је обавезни просторни садржај уколико установа нема вешерницу у склопу установе у оквиру које се налази простор ове намене. Простор за одлагање прљаве постељине организационо мора бити одвојен од простора за смештај чисте постељине.

9.

Административно канцеларијске просторије (канцеларијске просторије за управу дома са пратећим садржајима)

1)

Број просторија, корисна површина и организација просторија мора бити прилагођена потребама и стандарду у односу на број запослених који непосредно зависи од укупног капацитета студентског дома (довољан број канцеларија адекватних површина, груписаних у целину са сопственим мокрим чвором за запослене или у близини заједничког санитарног блока у приземљу објекта).

Напомена:

Ово је обавезни садржај дома – установе, а величина, организација, функционалност и опремљеност административно канцеларијског простора обезбеђује додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

10.

Величина, структура, организација и опрема соба:

10а

Основни стандарди, садржај и опрема соба:

1)

Структура соба - собе за смештај студената могу бити једнокреветне до максимално трокреветних са обавезним купатилом у саставу соба.

2)

Кревети - распоред кревета у собама искључиво у једном нивоу (без кревета на спрат).

3)

Корисна површина соба - нето корисна површина соба мора задовољавати минимални стандард од 5 - 6 м2 по кориснику смештаја. Наведени стандард нето корисне површине собе не обухвата корисне површине предсобља, купатила и лође - терасе.

4)

Плакари - ормари за кориснике смештени искључиво у собама у предсобљу - ходнику испред купатила. Сваком кориснику мора бити обезбеђен довољан простор који омогућава вешање одеће, одлагање веша и обуће са посебним простором за одлагањем кофера и постељине.

5)

Величина застакљене површине у собама мора износити најмање 1/7 површине пода уз толеранцију ± 10% површине, од чега се минимално 1/2 застакљене површине мора отварати (прозори са крилима која се отварају око вертикалне и хоризонталне осовине и балконска врата уколико је соба са терасом или лођом).

6)

Ролетне и завесе - обавезно је обезбедити могућност замрачења и спречавања погледа споља, са могућношћу регулисања количине светла у соби путем дрвених, пластичних или венецијанер ролетни или адекватних платнених завеса погодних за одржавање.

7)

Подови - завршна обрада подова мора бити од материјала који задовољавају прописане услове за ову врсту објеката и омогућују једноставно и лако одржавање (паркет, ламинат и др.).

8)

Ознаке соба - све собе морају бити означене бројевима према принципима нумерације просторија у објектима.

10б

Организацини садржај и стандард за површину собе (корисна површина собе без купатила и ходника - предсобља):

 

 

 

1)

Организација собе - функционални садржаји:

А.

Обавезни садржаји смештајне јединице - собе:

(1)

Соба (организациони простор без предсобља и купатила)

(2)

Предсобље – ходник

(3)

Купатило.

Б.

Необавезни просторни садржаји смештајне јединице - собе:

(4)

Кухињска ниша.

(5)

Лођа или

(6)

Тераса

2)

Корисна површина собе без купатила и предсобља - минимални стандард:

(1)

једнокреветна соба

П = 5 - 6 м2

(2)

двокреветна соба

П = 10 - 12 м2

(3)

трокреветна соба

П = 15 - 18 м2

Напомена:

Дозвољена су одступања од прописаног стандарда у случајевима када је урбанистичким условима утврђен габарит објекта који условљава одређена пројектантска решења када није могуће све собе пројектовати по наведеном стандарду. Број соба које нису усаглашене са стандардом не сме прелазити 10% укупног броја соба.

Просечна површина по кориснику смештаја (укупан број корисника подељен са укупном нето корисном површином соба која се рачуна без предсобља, купатила и отворених простора лође-терасе), у односу на достигнути стандард - обезбеђену корисну површину по кориснику доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

Просечна структура собе (укупан број корисника подељен са укупним бројем соба) у односу на достигнути стандард - обезбеђену просечну структуру собе доноси додатне бодове који посредно у укупном збиру утичу на категорију смештаја.

10в

Опрема собе:

А.

Обавезни елементи - опрема собе:

1)

Комплет кревет - кревет са узглављем и душеком (мадрацом) минималних димензија 190 х 80 цм, који одговара лежајној димензији кревета од антиалергијских материјала

2)

Два једнострука чаршава стандардне димензије по кревету

3)

Два ћебета стандардних димензија по кревету

4)

Један јастук за сваки кревет

5)

Једна јастучница која одговара димензији јастука

6)

Радни сто за сваког корисника посебно

7)

Зидна полица изнад радног стола за сваког корисника

8)

Столица за седење за сваког корисника

9)

Плакар или орман са полицама за гардеробу и веш и посебним одељком за вешање одеће

10)

Посебан простор у орману за држање кофера и простор за одлагање постељине за сваког корисника

11)

Заједничко вештачко плафонско или зидно осветљење (плафоњере или лустери) укупног интензитета осветљења за нормално читање и писање

12)

Минимално две заједничке шуко-утичнице у свакој соби.

11)

Једна корпа за отпатке у соби - заједничка

14)

Инвентарска листа и кућни ред

Б.

Необавезни елементи - додатна опрема собе:

15)

Ноћни ормарић уз кревет за сваког корисника

16)

Посебно вештачко осветљење - зидна лампа уз сваки кревет са сенилом укупног интензитета осветљења за нормално читање и писање

17)

Тепих стаза или тепих простирка уз сваки кревет

18)

Шуко-утичница уз сваки радни сто (прикључак за рачунар)

19)

Шуко-утичница уз сваки кревет-ноћни ормарић

Опрема чајне кухиње у саставу собе:

20)

Судопера и батерија са топлом и хладном водом

21)

Висећи кухињски ормарић

22)

Фрижидер

23)

Електрични шпорет или решо

24)

Стојећи кухињски ормарић

25)

Трпезаријски сто

Напомена:

Минимално 10 % смештајних капацитета - мора бити прилагођено за коришћење лица са инвалидитетом у свему према посебним прописима којима се уређују услови за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем и приступом лица са инвалидитетом (Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидских лица – „Службени гласник РС”, број 18/97).

11.

Обавезни стандарди, садржај и опрема купатила са WC-ом:

11а

Стандарди и завршна обрада купатила у саставу соба:

1)

Површина купатила са WC-ом у распону од 2,50 - 3,50 м2 (могуће одступање до 0,50 м2 уколико пројектовано решење обезбеђује функционалност и смештај свих неопходних садржаја).

2)

Обрада подова и зидова до плафона керамичким плочицама минимално I класе или подних и зидних облога одговарајућих карактеристика.

3)

Изведене све инсталације - водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања и обавезном вентилацијом природном - прозор или вештачком - вентилациони канал са уграђеним вентилатором.

4)

Купатило мора имати уграђен подни сливник - решетку повезану на канализациону мрежу.

5)

Врата купатила морају имати резу или браву са кључем.

 

11б

Опрема купатила у саставу собе:

 

А.

Обавезни елементи - опрема купатила у саставу соба:

1)

Туш када минималних димензија 80х80 цм.

2)

Туш батерија са топлом и хладном водом са флексибилним или фиксним туш цревом

3)

Заштита од прскања - пластична завеса или туш кабина

4)

WC шоља са даском за седење

5)

Водокотлић нискомонтажни или високомонтажни

6)

Умиваоник минималних димензија 40х50 цм. са зидном или стојећом батеријом са текућом хладном и топлом водом и сифоном са воденим чепом.

7)

Огледало са полицом за тоалетни прибор или тоалетни ормарић димензионисан према броју корисника

8)

Електрично осветљење изнад умиваоника - неонска или стандардна зидна лампа

9)

Држач сапуна уз умиваоник

10)

Зидна вешалица за одећу

11)

Држач за тоалетни папир

12)

Четка за чишћење WC-a

13)

Канта за отпатке - једна заједничка у купатилу

Б.

Необавезни елементи - опрема купатила у саставу соба:

14)

Шуко - утичница за електричне апарате поред огледала са назнаком напона струје

15)

Држач пешкира уз умиваоник

Напомена:

Минимално 10 % смештајних капацитета - мора бити прилагођено за коришћење лица са са инвалидитетом у свему према посебним прописима којима се уређују услови за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем и приступом лица са инвалидитетом (Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидских лица – „Службени гласник РС”, број 18/97).

12.

Обавезне услуге корисницима смештаја:

12а

Исхрана корисника смештаја - студената:

А.

Обавезно регулисање исхране студената на један од следећих начина:

1)

Исхрана корисника регулисана у ресторану ван система установе студентског стандарда - максималне удаљености до 500 м.

2)

Исхрана корисника регулисана у ресторану друге установе студентског или ученичког стандарда - максималне удаљености до 500 м.

3)

Исхрана корисника регулисана у склопу објекта у кухињско - трпезаријском блоку опремљеном за пријем, припрему и подгревање готове хране преузете из централне кухиње или ресторана друге установе студентског или ученичког стандарда или неке друге установе.

4)

Исхрана корисника регулисана у ресторану - кухињско трпезаријском блоку у комплексу установе који је оспособљен за припрему хране и који се налази у саставу објекта или на удаљености од смештајног објекта максимално до 500 м.

Напомена:

Минимални капацитет ресторана мора одговарати смештајном капацитету установе. Технологија припреме хране мора бити у складу са законом којим се уређује безбедност хране , односно у складу са HACCAP стандардом, а рецептуре за припрему хране и јеловник морају бити у складу са прописом којим се утврђују стандарди квалитета исхране ученика и студената (Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената – „Службени гласник РС”, број 67/11).

12б

Промена и прање постељине и ћебади - здравствено-хигијенски стандард

А.

Обавезни минимум:

1)

Замена - прање постељине (чаршава и јастучница):

(1)

Замена и прање постељине минимално једном недељно

2)

Замена - прање ћебади:

(1)

Замена и прање ћебади минимално једном годишње

Напомена:

Замена и прање постељине у чешћим интервалима обезбеђује додатне бодове који у укупном збиру посредно утичу на стандард смештаја

3)

Чишћење и поспремање соба, купатила, заједничких санитарних просторија и заједничких просторија:

(1)

Хигијенско чишћење соба, купатила, заједничких санитарних просторија и купатила и осталих заједничких просторија и комуникација мора бити организовано тако да обезбеђује прописане хигијенске услове за боравак студената и коришћење свих садржаја установе. Уколико је то потребно чишћење појединих просторија мора се вршити свакодневно, а ако је то за одређене просторије потребно и више пута дневно.

4)

Расподела и замена сапуна (стандардног или течног):

(1)

Редовна замена сапуна у заједничком WC-у у приземљу објекта

5)

Расподела и замена тоалет папира:

(1)

Редовна замена тоалет папира у заједничком WC-у у приземљу објекта

13.

Физичко- техничко обезбеђење објекта:

А.

Обавезни елементи:

1)

Обезбеђење објекта:

(1)

Обезбеђење на портирници - унутрашње обезбеђење објекта у току целог дана - 24 сата

2)

Видео надзор објекта:

(1)

Унутрашњи видео-надзор хола и заједничких просторија

(2)

Електронска контрола уласка - на улазу у објекат постављени уређаји који омогућавају електронску контролу уласка корисника смештаја.

Б.

Необавезни елементи:

 

3)

Обезбеђење објекта:

1)

Ноћно обезбеђење објекта (обилазак објекта споља и унутра)

4)

Видео надзор објекта:

(1)

Спољни видео-надзор објекта

5)

Заједнички „разглас“ за ходнике, степеништа, учионице и заједничке просторије:

(1)

Постављање разгласа није обавезни елемент али постављање истог доприноси унапређењу услова коришћења, комуникације и безбедности објекта и доноси додатне бодове који у укупном збиру доприносе остваривање више категорије смештаја.