Zakon

На основу члана 30. став 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11),

Министар омладине и спорта доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о надзору над стручним радом у области спорта

"Службени гласник РС", број 92 од 7. децембра 2011.

 

 

Члан 1.

Овим правилником уређују се начин и поступак обављања стручног надзора у области спорта, мере за отклањање уочених недостатака, услови за именовање стручног спортског надзорника, образац и начин издавања легитимације стручног спортског надзорника и друга питања од значаја за спровођење стручног надзора у области спорта.

 

Начин и поступак обављања стручног надзора

 

Члан 2.

Стручни надзор над стручним радом у области спорта (у даљем тексту: стручни надзор) врши се у свакој организацији у области спорта и над радом сваког спортског стручњака и стручњака у спорту (у даљем тексту: спортски стручњак) који обављају спортске активности и делатности на територији Републике Србије.

Стручни надзор врши Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту: Републички завод), а на територији аутономне покрајине – Покрајински завод за спорт и медицину спорта (у даљем тексту: Покрајински завод) као поверени посао.

 

Члан 3.

Стручни надзор спроводе стручни спортски надзорници.

За спровођење сваког конкретног стручног надзора одређује се, са листе стручних спортских надзорника, по правилу, један стручни спортски надзорник.

Листу стручних спортских надзорника утврђује завод из члана 2. овог правилника.

Листа стручних спортских надзорника утврђује се по областима спортских активности и делатности и спортским звањима.

 

Члан 4.

У оквиру стручног надзора стручни спортски надзорник остварује увид и оцењује да ли су мере, методе, средства, активности и поступци који се примењују у стручном раду у области спорта (у даљем тексту: стручни поступци) у складу са:

1) савременим достигнућима спортских и других наука и важећим, односно утврђеним стручно спортским доктринама и упутствима;

2) утврђеним планом стручног рада;

3) утврђеним циљевима у погледу степена физичке, техничке и тактичке припремљености спортисте која се жели постићи;

4) прописаним условима за обављање стручног рада у спорту и обављање спортских активности и делатности;

5) савременим стандардима утврђеним спортским правилима надлежног гранског спортског савеза;

6) прописаним начином обављања стручног рада у области спорта.

У оквиру стручног надзора стручни спортски надзорник проверава и да ли се стручни рад обавља од стране лица које испуњава услове у складу са Законом о спорту.

 

Члан 5.

У зависности од врсте стручног рада у спорту, стручни надзор врши се:

1) посматрањем обављања стручног рада, односно извођења појединих стручних поступака;

2) непосредном, односно личном провером појединих примењених метода и стручних поступака;

3) разговором са лицем овлашћеним за заступање организације и спортским стручњаком о питањима везаним за обављање стручно рада;

4) учешћем у извођењу, односно обављању појединих стручних поступака;

5) прегледом, односно анализом прописаних планова и евиденција везаних, односно од значаја за стручни рад у спорту;

6) прегледом, односно анализом документације о лицима повређеним приликом обављања спортских активности;

7) увидом да ли постоји, каквог је квалитета и да ли се спроводи унутрашњи надзор над стручним радом и план стручног усавршавања спортских стручњака;

8) провером обезбеђености прописаних услова за обављање спортских активности и делатности, од непосредног значаја за стручни рад;

9) провером извршења предложених мера из претходно обављеног надзора над стручним радом;

10) прибављањем информација од спортиста и других лица о стручном раду спортског стручњака, односно о стручном раду у организацији;

11) увидом у опис послова и задатака, права и обавеза, као и одговорности спортског стручњака у организацији у области спорта;

12) стручним саветовањем спортских стручњака и организација у области спорта;

13) провером испуњености педагошких и методичко-дидактичких захтева и мерила у извођењу обуке и тренинга;

14) провером стручне употребе спортских помагала и опреме.

 

Члан 6.

Спровођењу стручног надзора присуствује лице овлашћено за заступање или лице задужено за унутрашњи надзор над стручним радом у организацији у области спорта и спортски стручњак над чијим се радом врши стручни надзор.

О вршењу стручног надзора води се записник који потписују лице из става 1. овог члана и стручни спортски надзорник.

На основу записника из става 2. овог члана стручни спортски надзорник саставља извештај који доставља организацији у области спорта у којој је вршен стручни надзор, спортском стручњаку над чијим радом је вршен надзор и спортском инспектору.

 

Члан 7.

Пре састављања извештаја стручни спортски надзорник обавезно разматра утврђено стање са лицима из члана 6. став 1. овог правилника.

Извештај о обављеном надзору садржи:

1) правни основ за обављање стручног надзора;

2) податке о стручном спортском надзорнику;

3) назив и седиште организације у области спорта у којој је обављен стручни надзор;

4) назив регистра у који је организација у области спорта у којој је обављен стручни надзор уписана и под којим бројем;

5) име, презиме и функцију лица овлашћеног за заступање организације и име и презиме лица задуженог у организацији за унутрашњи надзор над стручним радом;

6) име, презиме, степен стручне спреме, односно оспособљености и послове на којима је спортски стручњак ангажован;

7) место, време и трајање стручног надзора;

8) податке о лицима која су присуствовала стручном надзору;

9) опис утврђеног стања, односно најважније налазе о стручном раду и условима за његово обављање, са детаљним описом уочених недостатака (налаз);

10) оцену о стручном раду и обезбеђеним условима (мишљење);

11) предлог мера за унапређивање стручног рада и мера за отклањање утврђених недостатака.

 

Члан 8.

Стручни спортски надзорник проверава да ли су спроведене мере и отклоњени уочени недостаци. Ако утврди да мере нису спроведене, односно да недостаци нису отклоњени, стручни спортски надзорник је обавезан да извештај о томе достави министру.

Организација у области спорта и спортски стручњак над чијим стручним радом је спроведен стручни надзор имају право да, у складу са Законом о спорту, у року од седам дана од достављања стручног налаза, поднесу приговор министру.

 

Члан 9.

Стручни надзор може бити редован и ванредан.

Редован стручни надзор се врши стално, у складу са годишњим планом надзора.

Редован стручни надзор планира се по организацијама у области спорта, водећи рачуна о свим областима спортских активности и делатности.

Ванредни стручни надзор обавља се у случају писмене притужбе на рад спортског стручњака, иницијативе одговарајућег националног спортског савеза, као и на основу сазнања која упућују на његову потребу.

Ванредни стручни надзор може се спровести и на захтев спортског стручњака ради допунског вредновања његовог рада.

Притужба, односно иницијатива из става 4. овог члана мора бити образложена.

 

Члан 10.

Надлежни завод је дужан да благовремено, а најкасније осам дана пред планирани стручни надзор, обавештава организацију у области спорта, односно спортског стручњака, о времену обављања стручног надзора и о стручном спортском надзорнику који ће обавити стручни надзор.

Надлежни завод, у року из става 1. овог члана о планираном стручном надзору, обавештава национални грански спортски савез коме припада организација над чијим радом се спроводи стручни надзор, спортског стручњак над чијим стручним радом ће се обавити надзор, спортског инспектора.

Изузетно, стручни надзор може да се обави и без обавештења из ст. 1. и 2. овог члана, ако то захтева сврха надзора.

 

Члан 11.

Уз писмено обавештење о спровођењу стручног надзора, организацији у области спорта, односно спортском стручњаку доставља се и захтев за доставу података о организацији (упитник) који се односи на:

1) опште податке о организацији у области спорта, организационим деловима за спортску обуку, спортским екипама (тимовима), старосној категорији спортиста, радном времену;

2) податке о броју полазника спортске обуке или броју спортиста у екипи коју одређени спортски стручњак води, односно тренира;

3) податке о врсти и обиму стручног рада, односно спортске обуке или тренинга;

4) податке о здравственој заштити спортиста;

5) податке о ангажованим спортским стручњацима, укључујући податке о стручној спреми, стручном оспособљавању и стручном усавршавању ангажованих спортских стручњака;

6) податке о спортским објектима и опреми;

7) податке о начину вођења евиденције о стручном раду (спортској обуци, тренингу и др.);

8) остале податке у вези са стручним радом.

Податке из става 1. овог члана организација у области спорта, односно спортски стручњак, доставља надлежном заводу најмање три дана пре почетка стручног надзора.

 

Члан 12.

Правна и физичка лица у области спорта дужна су да омогуће обављање стручног надзора, у складу са Законом о спорту.

Ако лице из става 1. овог члана одбије или онемогући спровођење стручног надзора, стручни спортски надзорник обавештава о томе спортског инспектора који, сагласно закону, може привремено забранити обављање спортске активности, односно делатности, све док се не омогући обављање стручног надзора.

 

Члан 13.

Стручни спортски надзорник спроводи стручни надзор у року утврђеном у налогу за стручни надзор, пазећи, при том, да својим поступцима не омета редовни рад спортског стручњака и организације над чијим радом врши надзор.

Ако стручни спортски надзорник не може спровести стручни надзор у току једног радног дана, неке послове који допуштају одлагање може обавити и касније, али најкасније у року од осам дана од дана када је започео стручни надзор.

 

Мере за отклањање уочених недостатака

 

Члан 14.

Ради отклањања уочених недостатака у стручном раду, стручни спортски надзорник може:

1) предложити организацији у области спорта код које је ангажован спортски стручњак над чијим радом је вршен стручни надзор, да спортског стручњака упути на додатно стручно усавршавање, односно да спортског стручњака распореди, односно ангажује за обављање оних стручних послова за које је оспособљен;

2) предложити организацији у области спорта, односно спортском стручњаку мере за унапређење стручног рада;

3) предложити да се ангажује други спортски стручњак за обављање стручног рада уместо оног над чијим је радом вршен стручни надзор, све док се утврђени недостаци не отклоне;

4) предложити спортском инспектору да забрани организацији у области спорта, односно спортском стручњаку обављање одређене спортске активности или делатности;

5) предложити организацији у области спорта да утврди дисциплинску одговорност или одговорност органа за утврђене недостатке у стручном раду;

6) предложити подношење прекршајне или кривичне пријаве, у складу са законом.

Уколико стручни спортски надзорник при вршењу стручног надзора посумња да постоји повреда антидопинг правила од стране спортског стручњака или другог лица у организацији у области спорта код које се спроводи стручни надзор, обавезан је да без одлагања о томе обавести Антидопинг агенцију Републике Србије и спортског инспектора.

 

Услови за именовање стручног спортског надзорника

 

Члан 15.

За стручног спортског надзорника може бити именовано лице које има највише спортско звање, најмање пет година рада у струци и значајне резултате у раду.

 

Члан 16.

За вршење стручног надзора над стручним радом спортског стручњака одређује се истакнути спортски стручњак са листе стручних спортских надзорника који има најмање исти степен стручне спреме, односно стручне оспособљености или је категорисан као заслужни тренер у одговарајућој грани спорта као и спортски стручњак над чијим се стручним радом врши надзор.

За вршење надзора над стручним радом у организацији у области спорта одређује се стручни спортски надзорник са листе стручних спортских надзорника, у зависности од планиране врсте и предмета надзора.

 

Образац и начин издaвања легитимације стручног спортског надзорника

 

Члан 17.

Стручни спортски надзорник има легитимацију којом доказује свој статус и овлашћења.

Легитимацију стручног спортског надзорника издаје Министарство омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство).

Ако стручни спортски надзорник изгуби или на други начин остане без своје легитимације, дужан је да о томе одмах обавести надлежни завод.

Стручни спортски надзорник који престане да обавља послове надзора предаје легитимацију директору надлежног завода, најкасније у року до три дана од дана престанка статуса стручног спортског надзорника.

Евиденцију о легитимацијама стручних спортских надзорника води Министарство.

 

Члан 18.

Легитимација се издаје према обрасцу легитимације формата 65x95 mm датом на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Предња страна легитимације стручног спортског надзорника садржи:

1) у горњем делу, у средини, Мали грб Републике Србије;

2) испод Малог грба, на средини, текст: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА”, испод њега текст: „Министарство омладине и спорта”, испод њега текст: „Легитимација”, испод њега текст: „стручног спортског надзорника”;

3) испод текста из тачке 2) овог става, са леве стране је холограм са Малим грбом Републике Србије, а са десне стране, налази се место за фотографију стручног спортског надзорника, димензија 28 x 32 mm, преко које се у доњем левом углу утискује печат Министарства;

4) испод холограма и фотографије исписане су речи: „ИМЕ И ПРЕЗИМЕ”, испод којих је означено место за уписивање имена и презимена стручног спортског надзорника;

5) испод места за уписивање имена и презимена стручног спортског надзорника, на средини, је регистарски број легитимације.

Полеђина легитимације спортског надзорника садржи:

1) у горњем делу, у средини текст: „ОВЛАШЋЕЊА”;

2) испод текста: „ОВЛАШЋЕЊА” одштампан је текст следеће садржине:

„У вршењу надзора над стручним радом стручни спортски надзорник има права и дужности да обавља надзор над стручним радом правних и физичких лица у области спорта и предузима прописане мере, у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11).”

3) на левој страни, испод текста о правима и дужностима стручног спортског надзорника, у загради су речи: „датум издавања”, изнад којих је означено место за уписивање датума издавања легитимације;

4) на средини обрасца налази се место означено за печат („МП”), а десно се налази место означено за потпис министра, испод кога је реч: „министар”;

5) у доњем делу, лево налази се место означено за својеручни потпис стручног спортског надзорника испод кога су, у загради, наведене речи: „својеручни потпис”.

Легитимација се облаже провидном фолијом.

Регистарски број служи за идентификацију стручног спортског надзорника.

 

Члан 19.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Службени гласник РС”, број 18/00).

 

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 66-00-15/47/2011-03

У Београду, 29. новембра 2011. године

Министар,

Снежана Самарџић Марковић, с.р.

omladina-sport-obrazac-1.tiff