Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 26. став 10. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број 18/10),

Министар просвете и науке доноси

 

ПРАВИЛНИК

о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда

"Службени гласник РС", бр. 1 од 11. јануара 2012, 80 од 13. августа 2021.

 

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђују се стандарди за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда, категорије објеката и начин стицања и промене категорије објеката.

Члан 2.

Установе ученичког и студентског стандарда, и то: дом ученика, ученички центар, ученичко одмаралиште, студентски центар, студентско одмаралиште и објекат дома ученика у саставу средње школе, подлежу категоризацији у складу са стандардима утврђеним овим правилником.

Категоризација објеката из става 1. овог члана врши се на основу вредновања појединих елемената из норматива простора и опреме према достигнутом стандарду, уређењу и одржавању простора и опреме и садржају и нивоу услуга које пружају (у даљем тексту: стандарди за категоризацију), у складу са овим правилником.

Установе ученичког и студентског стандарда, и то: ученички и студентски културни центри не категоришу се.

Стандарди за категоризацију објекта

Члан 3.

Стандарди за категоризацију објекта садрже елементе и критеријуме, чије је вредновање изражено у бодовима за сваки појединачни елемент и критеријум на основу кога се утврђује категорија објекта.

Члан 4.

Елементи на основу којих се врши вредновање и категоризација дома ученика, ученичког центра и студентског центра јесу:

1) положај, тип, приступ, функционалност и енергетска ефикасност објекта;

2) пријемни хол и портирница;

3) комуникације – степеништа, лифтови и ходници;

4) грејање, припрема топле воде и климатизација објекта;

5) електрично осветљење објекта и дворишта;

6) телефонски и ИТ стандард;

7) заједничке просторије и садржаји;

8) административно канцеларијске просторије – управа установе;

9) стандард, величина, структура и опрема соба;

10) стандард, величина, завршна обрада и опрема мокрих чворова;

11) функционална и употребна очуваност објекта;

12) основне услуге корисницима смештаја;

13) физичко-техничко обезбеђење објекта – ФТО;

14) додатни садржаји и услуге.

Стандарди за категоризацију објеката из става 1. овог члана дати су у Прилогу 1 и Прилогу 2 који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 5.

Елементи на основу којих се врши вредновање и категоризација ученичког и студентског одмаралишта јесу:

1) положај објекта у месту – граду;

2) спољни изглед објекта и хортикултурно уређење;

3) паркинг и гараже;

4) улази;

5) пријемни хол;

6) рецепција;

7) лифт;

8) ресторан сала;

9) смештајна јединица;

10) купатило у саставу смештајне јединице;

11) квалитет уређења и опреме;

12) чување вредности;

13) погодности за особе са умањеним телесним способностима;

14) остали садржаји, услуге и погодности.

Стандарди за категоризацију објеката из става 1. овог члана дати су у Прилогу 3 који је одштампан су уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Категоризација објекта врши се за:

1) установу ученичког и студентског стандарда у целини (комплетну установу), уколико сви објекти и грађевинске целине установе припадају истој категорији објекта;

2) појединачне објекте установе који чине грађевинску целину, уколико сви објекти установе не припадају истој категорији објекта;

3) делове објекта установе који представљају функционалну целину (ламела, степенишна вертикала, спрат и др.), уколико постоји значајна разлика категорије те функционалне целине у односу на остале функционалне целине, односно објекат у целини.

Депаданси, павиљони, објекти апартманског типа и слични објекти категоришу се по истим критеријумима, односно елементима стандарда за категоризацију објекта простора, опреме и услуга, као и целина, односно установа којој припадају.

Категорије објеката

Члан 7.

Објекти ученичког и студентског стандарда, и то: дом ученика ученички центар и студентски центар категоришу се у три категорије, које се обележавају римским бројевима: „I, II и III”, а свака категорија се додатно категорише у једну од две поткатегорије, које се обележавају великим штампаним словима: „А и Б”, и то:

1) I А категорија,

2) I Б категорија,

3) II А категорија,

4) II Б категорија,

5) III А категорија,

6) III Б категорија.

Објекти ученичког и студентског стандарда, и то: ученичко и студентско одмаралиште категоришу се у пет категорија, које се обележавају одговарајућим бројем звездица.

Члан 8.

Стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда утврђују се минимални услови за сваку категорију објекта и минимални, односно максимални број бодова за сваку категорију и поткатегорију објекта, и то:

1) за домове ученика:

Редни

број

КАТЕГОРИЈА

МИНИМАЛНИ

БРОЈ БОДОВА

МАКСИМАЛНИ

БРОЈ БОДОВА

1.

I А - категорија

751

971

2.

I Б - категорија

622

750

3.

II А - категорија

501

621

4.

II Б - категорија

375

500

5.

III А - категорија

285

374

6.

III Б - категорија

227

284

2) за студентске центре (домове):

Редни

број

КАТЕГОРИЈА

МИНИМАЛНИ

БРОЈ БОДОВА

МАКСИМАЛНИ

БРОЈ БОДОВА

1.

I А - категорија

801

1044

2.

I Б - категорија

632

800

3.

II А - категорија

501

631

4.

II Б - категорија

403

500

5.

III А - категорија

301

402

6.

III Б - категорија

230

300

3) за ученичка и студентска одмаралишта:

Редни

број

КАТЕГОРИЈА

МИНИМАЛНИ

БРОЈ БОДОВА

МАКСИМАЛНИ

БРОЈ БОДОВА

1.

*

30

49

2.

**

50

69

3.

***

70

89

4.

****

90

109

5.

*****

110

Начин стицања и промене категорије објеката

Члан 9.

Брисан је (види члан 1. Правилника - 80/2021-26)

Члан 10.

Поступак категоризације покреће се подношењем захтева установе, са припадајућом документацијом предвиђеном овим правилником, од стране одговорног лица установе (у даљем тексту: Подносилац).

Одговорно лице установе решењем образује комисију која ће испред установе спроводити поступак прикупљања документације потребне за утврђивање категорије објекта или функционалне целине објекта (у даљем тексту: Комисија).

За тачност података наведених у достављеном захтеву и припадајућој документацији, на основу које министарство надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство) решењем утврђује категорије објеката ученичког и студентског стандарда, гарантује одговорно лице установе у складу са законом.

Захтев за утврђивање категорије објекта садржи:

1) попуњен образац са следећим подацима:

– назив и адресу подносиоца захтева;

– врсту и назив објекта или функционалне целине објекта за који се подноси захтев;

– место и адресу објекта који се категорише;

– податке о години изградње;

– податке о лицу за контакт;

– податке о захтеваној категорији на бази достигнутог степена испуњења прописаних критеријума и елемената за тражену категорију;

2) податке о капацитету (броју корисника), структури соба (број соба са купатилом и без купатила) и садржајима у оквиру објекта, односно установе;

3) попуњен предлог бодовне листе;

4) копију ситуационог плана у одговарајућој размери у којем су јасно назначени сви објекти и елементи партерног уређења са димензијама и површинама свих садржаја;

5) копију архитектонских основа свих нивоа – спратова објекта или дела објекта са табеларним прегледом намена просторија и подацима о димензијама (ширина, дужина, висина и површина сваке просторије) и завршној обради подова и зидова сваке просторије у форми табеле;

6) технички опис објекта који мора да садржи опис објекта (систем градње, конструкција, тип крова, завршна обрада, термоизолација и др.) и детаљан технички опис инсталација (врста, капацитет и функционално стање) и осталих система у објекту;

7) податке о инвестицијама у протеклом периоду за минимално три године (санације, адаптације, реконструкције, доградње, надоградње, опремање и др.);

8) копију плана парцеле;

9) копију власничког листа.

Поступак категоризације може изузетно покренути и Министарство, по службеној дужности, када утврди да постоји потреба да се изврши категоризација објекта или функционалне целине објекта, односно да се провери категорија објекта или функционалне целине објекта.

У случају из става 5. овог члана установа ученичког, односно студентског стандарда дужна је да Министарству на његов захтев достави документацију из става 4. овог члана.

Тачност документације наведене у ставу 4. тач. 4)–6) потврђује техничко лице са високим образовањем из поља техничко технолошких наука (грађевинске, архитектонске, електро или машинске струке), са лиценцом издатом од стране Инжењерске коморе Србије, које ангажује установа ученичког и студентског стандарда.

*Службени гласник РС, број 80/2021

Члан 11.

На основу достављене документације из члана 2. став 4. овог правилника од стране одговорног лица установе, Министарство сачињава записник о утврђивању категорије објекта или функционалне целине објекта са коначним предлогом категорије објекта или функционалне целине објекта (у даљем тексту: записник).

Министарство по потреби може да изврши проверу веродостојности података у достављеној документацији непосредним увидом.

Министар надлежан за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министар) решењем именује државног службеника грађевинске, архитектонске, електро или машинске струке који непосредним увидом врши проверу веродостојности података у документацији коју је установа доставила у складу са овим правилником.

Уколико државни службеник из става 3. овог члана непосредним увидом утврди да постоје одређена одступања у поднетој документацији са чињеничним стањем на објекту или функционалном делу објекта за који се утврђује категорија, државни службеник ће сачинити записник са коначним предлогом о утврђивању категорије објекта или функционалног дела објекта, на основу података утврђених непосредним увидом у поступку провере.

*Службени гласник РС, број 80/2021

Члан 12.

Записник о поступку категоризације објекта, из члана 11. овог правилника, са предлогом категорије објекта или функционалне целине објекта, доставља се Подносиоцу.

Подносилац може, у року од осам дана од дана достављања, изјавити приговор на записник, односно предлог категорије објекта или функционалне целине објекта.

Државни службеник из члана 11. овог правилника разматра приговор у року од 30 дана и уколико сматра да је приговор неоснован упућује записник са коначним предлогом категорије објекта или функционалног дела објекта министру ради одлучивања или, уколико сматра да је приговор основан, сачињава нови записник и утврђује предлог категорије објекта или функционалног дела објекта установе ученичког и студентског стандарда.

Министар на основу сачињеног записника са коначним предлогом о утврђивању категорије, доноси решење о утврђивању категорије објекта или функционалног дела објекта.

Решење из става 4. овог члана је коначно.

*Службени гласник РС, број 80/2021

Члан 13.

Решење о категоризацији објекта важи четири године.

Ако у току периода за који је издато решење објекат испуни услове за вишу категорију или одступи од прописаних стандарда категорије која му је одређена, овлашћено лице установе ученичког и студентског стандарда дужно је да поднесе захтев Министарству са предлогом за промену категорије.

Промена категорије објекта врши се на начин и по поступку који је утврђен за добијање категорије.

Установа ученичког и студентског стандарда дужна је да Министарству достави извештај о евентуалним променама или задржаном степену стандарда, по елементима и критеријумима на основу којих је утврђена категорија, са предлогом за доношење новог решења, најкасније 60 дана пре истека важења решења о категоризацији објекта.

Члан 14.

Брисан је (види члан 5. Правилника - 80/2021-26)

Члан 15.

Објекат за које је надлежан орган утврдио да није безбедан за употребу, односно да је угрожена безбедност корисника објекта, не категорише се до реконструкције или санације објекта и отклањања узрока оштећења који утичу на безбедност.

Означавање категорије објекта

Члан 16.

Поступци утврђивања категорије објеката или функционалних делова објеката установа ученичког и студентског стандарда који су започети пре ступања на снагу овог правилника, окончаће се по одредбама Правилника о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда (,,Службени гласник РС”, број 1/12).

*Службени гласник РС, број 80/2021

Ступање на снагу

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-146/2011-05

У Београду, 15. децембра 2011. године

Министар,

проф. др Жарко Обрадовић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Стандарди за категоризацију објеката домова ученика

Прилог 2 - Стандарди за категоризацију објеката студентских центара домова

Прилог 3 - Стандарди за категоризацију ученичког и студентског одмаралишта