Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 52. став 5. и члана 57. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 86/04),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

 поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ

"Службени гласник РС", бр. 107 од 28. септембра 2004, 65 од 26. јула 2005, 63 од 9. јула 2007, 107 од 9. новембра 2012, 120 од 21. децембра 2012, 74 од 21. августа 2013, 66 од 29. јуна 2014, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 104 од 28. децембра 2018.

*Службени гласник РС, број 63/2007

Члан 1.

 

Овим правилником уређује се поступак остваривања права на повраћај ПДВ и начин и поступак рефакције и рефундације ПДВ.

*Службени гласник РС, број 63/2007

1. Поступак остваривања права на повраћај ПДВ

Члан 2.

Обвезник ПДВ који у пореској пријави ПДВ, прописаној правилником којим се уређују облик и садржина пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступак евидентирања и брисања из евиденције и облик и садржина пореске пријаве ПДВ (у даљем тексту: Правилник), искаже износ за повраћај ПДВ, у тој пријави опредељује се за повраћај исказаног износа или да исказани износ пореза користи као кредит , на начин прописан Правилником.

Опредељење из става 1. овог члана не сматра се захтевом за повраћај пореза у смислу закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација (у даљем тексту: ЗПППА).

*Службени гласник РС, број 66/2014

**Службени гласник РС, број 104/2018

Члан 3.

Ако се обвезник ПДВ (у даљем тексту: обвезник), у смислу члана 2. став 1. овог правилника, определи за повраћај ПДВ, повраћај ПДВ врши се на рачун у банци који је обвезник навео у пријави за евидентирање обвезника пореза на додату вредност прописаној Правилником.

Ако се обвезник, у смислу члана 2. став 1. овог правилника, не определи за повраћај ПДВ, користи тај износ за измиривање своје пореске обавезе за  порески период.

Ако обвезник, након измиривања пореске обавезе у смислу става 2. овог члана, има неискоришћени износ пореског кредита, може за тај износ захтевати повраћај неискоришћеног износа пореског кредита.

Захтев за повраћај неискоришћеног износа пореског кредита из става 3.  овог члана, обвезник може да поднесе надлежном пореском органу, најраније истеком рока за подношење пореске пријаве за текући порески период у којем има неискоришћени износ пореског кредита.

*Службени гласник РС, број 65/2005

**Службени гласник РС, број 66/2014

***Службени гласник РС, број 104/2018

Члан 3а

Ако се не изврши повраћај ПДВ у року прописаном одредбом члана 52. став 4. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем тексту: Закон), обвезник има право да поднесе захтев за повраћај ПДВ надлежном пореском органу у складу са ЗПППА.

По захтеву из става 1. овог члана надлежни порески орган поступа на начин прописан ЗПППА.

*Службени гласник РС, број 65/2005

**Службени гласник РС, број 107/2012

***Службени гласник РС, број 66/2014

****Службени гласник РС, број 104/2018

2. Рефакција ПДВ страном обвезнику

Члан 4.

Лица из члана 53. Закона остварују право на рефакцију, у складу са Законом, на основу захтева потписаног од стране овлашћеног лица који се подноси Пореској управи.

Рефакција ПДВ извршиће се лицу из члана 53. Закона за промет покретних добара и пружене услуге у Републици Србији (у даљем тексту: Република), под условима да:

1) је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са Законом, и да је рачун плаћен;

2) је износ ПДВ за који подноси захтев за рефакцију ПДВ већи од 200 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева за рефакцију ПДВ;

3) су испуњени услови под којима би обвезник ПДВ могао остварити право на одбитак претходног пореза за набављена добра и услуге у складу са Законом;

4) не врши промет добара и услуга у Републици, осим промета:

(1) услуга превоза добара које су у складу са чланом 24. став 1. тач. 1), 5) и 8) Закона ослобођене пореза;

(2) услуга превоза путника који у складу са чланом 49. став 7. Закона подлеже појединачном опорезивању превоза;

(3) добара и услуга за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара или услуга.

Захтев из става 1. овог члана подноси овлашћено лице једном годишње, а најкасније до 30. јуна текуће године, за добра и услуге набављене у Републици  у претходној календарској години.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ 1 – Захтев страног обвезника за рефакцију, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:

1) потврда о регистрацији за ПДВ, односно други облик пореза на потрошњу, издата од стране пореског органа државе у коме се налази седиште страног обвезника (оригинал и оверен превод);

2) плаћени рачуни о набављеним добрима или коришћеним услугама у Републици, по којима је обрачунат и плаћен ПДВ.

Централа Пореске управе (у даљем тексту: Централа), након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ.

Захтев и документација из ст. 1. и 5. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, а решење из става 6. овог члана у електронском облику.

Рефакција ПДВ врши се у валути државе подносиоца захтева из става 1. овог члана у износу добијеном прерачуном динарског износа рефакције ПДВ по продајном курсу Народне банке Србије на дан исплате износа рефакције ПДВ, уз одбитак трошкова прерачуна.

*Службени гласник РС, број 107/2012

**Службени гласник РС, број 104/2018

3. Рефакција ПДВ хуманитарним организацијама

Члан 5.

Лица из члана 54. Закона остварују право на рефакцију, у складу са Законом, на основу захтева потписаног од стране овлашћеног лица који се подноси Пореској управи.

Брисан је ранији став 2. (види члан 5. Правилника - 104/2018-105)

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ 2 – Захтев хумарнитарне организације за рефакцију, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 1. овог члана подноси овлашћено лице једном годишње, а најкасније до 30. јуна текуће године, за добра набављена у Републици у претходној календарској години.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:

1) доказ о регистрацији хуманитарне организације;

2) рачуни о набављеним добрима у Републици и докази о њиховом плаћању;

3) брисана је (види члан 3. Правилника - 65/2005)

4) доказ да су добра отпремљена у иностранство и да се користе у хуманитарне, добротворне или образовне сврхе;

5) подаци о имену и адреси иностраног примаоца добара и сврси коришћења добара отпремљених у иностранство.

Доказ о регистрацији из става 5. тачка 1) овог члана доставља се само приликом првог подношења захтева за рефакцију ПДВ.

Централа, након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ.

Захтев и документација из ст. 1. и 4. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, а решење из става 6. овог члана у електронском облику.

*Службени гласник РС, број 107/2012

**Службени гласник РС, број 104/2018

4. Рефакција ПДВ традиционалним црквама и верским заједницима

*Службени гласник РС, број 65/2005

Члан 6.

Српска православна црква, Исламска заједница, Католичка црква, Словачка Евангелистичка црква а.в, Јеврејска заједница, Реформаторска хришћанска црква и Евангелистичка хришћанска црква а.в. (у даљем тексту: традиционалне цркве, односно верске заједнице) остварују право на рефакцију, у складу са Законом, на основу захтева који управно тело одређено од стране традиционалне цркве, односно верске заједнице подноси Пореској управи за све организационе делове традиционалне цркве, односно верске заједнице.

Пре подношења првог захтева за рефакцију, традиционална црква, односно верска заједница,  обавештава Централу које је управно тело одређено за подношење захтева за рефакцију и о лицу овлашћеном за потписивање захтева за рефакцију.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ 3А – Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију, који чини саставни део овог правилника.

Рок за подношење захтева је 60 дана од истака календарског тромесечја у коме су добра и услуге набављене у Републици или извршен увоз добара у Републику.

Уз захтев из става 1. овог члана достављају се:

1) рачуни о набављеним добрима и коришћеним услугама у Републици;

2) документи о извршеном увозу добара у Републику;

3) доказ да су рачуни из тачке 1) овог става плаћени од стране лица које има право на рефакцију ПДВ у складу са чланом 55. Закона, односно доказ да је плаћен ПДВ на увоз добара из тачке 2) овог става.

Централа, након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ.

Захтев и документација из ст. 1. и 5. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, а обавештење и решење из ст. 2. и 6. овог члана у електронском облику.

Рачун из става 5. овог члана, који није издат у складу са чланом 42. Закона, не може се употребити у поступку рефакције ПДВ.

*Службени гласник РС, број 65/2005

**Службени гласник РС, број 107/2012

***Службени гласник РС, број 104/2018

Члан 6а

Добрима и услугама непосредно повезаним са верском делатношћу у смислу члана 55. Закона, сматрају се:

1) свеће и материјал за производњу свећа;

2) тамјан и материјал за производњу тамјана;

3) брикети;

4) уље и вино за обредне сврхе;

5) брашно и бесквасни хлеб за обредне сврхе;

6) свете сасуде и обредни симболи;

7) одежде за свештенике и верске службенике и материјал за производњу ових одежди;

8) грађевинске услуге и грађевински материјал који се користе за изградњу, реконструкцију, конзерваторске и рестаураторске радове и одржавање храмова и других здања повезаних са мисионарском делатношћу традиционалних цркава и верских заједница, укључујући и материјал за израду иконостаса и иконописање;

9) богослужбене књиге, верски календари и друга верска издања, као и папир за штампање тих издања;

10) оргуље.

*Службени гласник РС, број 65/2005

Рефакција ПДВ дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама

  *Службени гласник РС, број 65/2005

  Члан 6б

Лица из члана 55а Закона – носиоци права у смислу члана 21. Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС”, бр. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18 и 104/18 – у даљем тексту: Правилник о пореским ослобођењима), остварују право на рефакцију, у складу са Законом, на основу захтева који се подноси Пореској управи.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ 5 – Захтев дипломатског и конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију, који чини саставни део овог правилника.

Захтев из става 1. овог члана, за сваког носиоца права, подноси лице које је овлашћено за издавање службених и личних налога за набавку добара и услуга, без ПДВ, у складу са Правилником о пореским ослобођењима.

Рок за подношење захтева је 30 дана од истека календарског тромесечја у коме су добра и услуге набављене у Републици или извршен увоз добара у Републику.

Уз захтев из става 1. овог члана достављају се:

1) рачуни о набављеним добрима и коришћеним услугама у Републици који гласе на носиоца права и који садрже податак о броју основне потврде прописане Правилником о пореским ослобођењима, као и докази о њиховом плаћању;

2) документа о извршеном увозу добара у Републику и докази о плаћању ПДВ на увоз добара.

Ако се носиоцу права за извршени промет  добара и услуга издаје фискални исечак у складу са прописом којим се уређују фискалне касе, на полеђини тог исечка уносе се подаци о називу, односно имену и презимену носиоца права и броју основне потврде, а чију тачност својим потписом потврђује овлашћено лице испоручиоца добара, односно пружаоца услуга.

Централа, након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ.

Захтев и документација из ст. 1. и 5. овог члана достављају се у електронском облику преко портала Пореске управе, а решење из става 7. овог члана у електронском облику.

*Службени гласник РС, број 65/2005

**Службени гласник РС, број 107/2012

***Службени гласник РС, број 74/2013

****Службени гласник РС, број 104/2018

Брисан је ранији назив изнад члана 7. „5. Рефакција ПДВ страном држављанину” (види члан 8. Правилника - 104/2018-112)

Чл. 7-10.

Брисани су (види члан 8. Правилника - 104/2018-112)

6. Рефундација ПДВ купцу првог стана

*Службени гласник РС, број 63/2007

Члан 10а

Купац првог стана из члана 56а Закона остварује рефундацију ПДВ у складу са Законом, на основу писменог захтева, који подноси надлежном пореском органу.

Становима, у смислу овог правилника, сматрају се стамбени објекти, економски дељиве целине у оквиру тих објеката, као и власнички удели на тим добрима (у даљем тексту: стан).

Надлежни порески орган из става 1. овог члана је организациона јединица Пореске управе која је надлежна за пријем евиденционе пријаве обвезника ПДВ -продавца стана у складу са Правилником.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РФН – Захтев купца првог става за рефундацију ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:

1) извод из матичне књиге рођених;

2) уверење о држављанству;

3) доказ о пребивалишту (оверена фотокопија личне карте или потврда о пребивалишту);

4) оверена копија уговора о купопродаји стана;

5) рачун или други документ који служи као рачун о купопродаји стана у којем је исказан ПДВ;

6) доказ да је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена уплатом на текући рачун продавца, односно доказ да је на име уговорене цене стана са ПДВ исплаћен износ који није мањи од износа ПДВ обрачунатог за први пренос права располагања на стану уплатом на текући рачун продавца у случају куповине стана под непрофитним условима из члана 56а став 3. Закона;

7) оверена изјава купца стана да купује први стан.

Ако купац првог стана захтева рефундацију ПДВ и по основу члана, односно чланова његовог породичног домаћинства, поред докумената из става 5. овог члана, доставља и:

1) документ којим се потврђује да је физичко лице по основу кога купац првог стана захтева рефундацију ПДВ члан породичног домаћинства купца првог стана у складу са чланом 56а став 6. Закона;

2) доказ о пребивалишту члана породичног домаћинства (оверена фотокопија личне карте или потврда о пребивалишту).

Изјава купца стана да купује први стан из става 5. тачка 7) овог члана даје се на Обрасцу ИКПС ПДВ – Изјава купца стана да купује први стан, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Надлежни порески орган из става 3. овог члана, по спроведеном поступку контроле испуњености услова за остваривање права на рефундацију ПДВ, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефундација ПДВ.

*Службени гласник РС, број 63/2007

**Службени гласник РС, број 107/2012

7. Рефундација ПДВ за куповину хране и опреме за бебе

*Службени гласник РС, број 107/2012

Члан 10б

Купац хране и опреме за бебе из члана 56б Закона остварује рефундацију ПДВ у складу са Законом, на основу писменог захтева, који подноси надлежном пореском органу.

Право на рефундацију ПДВ из става 1. овог члана може се остварити за добра набављена до навршене прве године старости бебе у износу до 40.000 динара, а за добра набављена од навршене прве до навршене друге године старости бебе у износу до 30.000 динара.

Ако лице из става 1. овог члана у првој години старости бебе оствари рефундацију ПДВ у износу мањем од 40.000 динара, право на рефундацију ПДВ у првој години старости бебе сматра се у потпуности оствареним.

Лице из става 1. овог члана може да поднесе захтев за рефундацију ПДВ у периоду од 1. до 15. фебруара, односно од 1. до 15. јула текуће године.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РФНБ – Захтев купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Надлежни порески орган из става 1. овог члана је организациона јединица Пореске управе на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште.

Уз захтев из става 1. овог члана достављају се фискални исечци издати од стране продавца хране и опреме за бебе у складу са прописима којима се уређују фискалне касе у периоду за који се подноси захтев за рефундацију ПДВ, фотокопије и списак бројева тих фискалних исечака.

Изузетно од става 7. овог члана, при првом подношењу захтева за рефундацију ПДВ усвојилац бебе доставља и фотокопију одлуке надлежног органа о усвојењу, а старатељ бебе – фотокопију одлуке надлежног органа о стављању под старатељство.

Надлежни порески орган из става 6. овог члана, по спроведеном поступку контроле испуњености услова за остваривање права на рефундацију ПДВ, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефундацију ПДВ.

*Службени гласник РС, број 107/2012

**Службени гласник РС, број 120/2012

Члан 10в

У обрасцима РЕФ 1 – Захтев страног обвезника за рефакцију, РЕФ 2 – Захтев хуманитарне организације за рефакцију, РЕФ 3А – Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију, РЕФ 5 – Захтев дипломатског и конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију и РФН – Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ, износи се исказују у динарима, без децимала.

*Службени гласник РС, број 104/2018

Члан 10г

Документација која се доставља Пореској управи у циљу спровођења поступака рефакције и рефундације ПДВ мора бити на српском језику.

*Службени гласник РС, број 104/2018

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

Број 110-00-381/2004-04

У Београду, 24. септембра 2004. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ: „Службени гласник РС“, број 107/2012-86

Члан 10.

Први захтев за рефундацију ПДВ из члана 56б Закона може се поднети у периоду од 1. до 15. јула 2013. године, за набавке извршене у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2013. године.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године, осим одредаба чл. 1, 2, 3, 5, 7. и 8, које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог правилника.

Правилник о изменама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ: „Службени гласник РС“, број 66/2014-18

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу 1. јула 2014. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ: „Службени гласник РС“, број 104/2018-112

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године.

 

 

Прилози

НАПЕОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престају да важе одредбе овог правилника, у обрасцима, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона - 44/2018-27).   

Правилником о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ („Службени гласник РС“, број 104/2018) извршене су измене у обрасцима РЕФ 1, РЕФ 2, РЕФ 3А и РЕФ 5 (види члан 10. Правилника - 104/2018-112).

Образац РЕФ 1 - Захтев страног обвезника за рефакцију

Образац РЕФ 2 - Захтев хуманитарне организације за рефакцију

Брисан је Образац РЕФ 3 – Захтев страног донатора за рефакцију (види члан 9. Правилника - 65/2005-27)

Образац РЕФ 3A - Захтев за традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију

Брисан је Образац РЕФ 4 - Захтев страног држављанина за рефакцију

Брисан је Образац РЕФ 4E - Евиденција захтева страног држављанина за рефакцију

Образац РЕФ 5 - Захтев дипломатског и конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију

Образац РФН - Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ

Oбразац ИКПС - ПДВ - Изјава купца стана да купује први стан

Образац РФНБ - Захтев купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ