Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 129. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон),

Министар омладине и спорта доноси

 

ПРАВИЛНИК

о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама

"Службени гласник РС", број 124 од 29. децембра 2012.

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови и критеријуми за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама, као и критеријуми за утврђивање висине месечног износа стипендије и висине новчане помоћи.

Члан 2.

Врхунски спортиста аматер може добити стипендију за спортско усавршавање ако су испуњени следећи услови:

1) да је у текућој години важећом Националном категоризацијом спортиста категорисан као врхунски спортиста;

2) да нема статус професионалног спортисте у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон);

3) да је члан надлежног националног гранског спортског савеза чијим се програмима остварује општи интерес у области спорта, односно организације у области спорта чланице тог гранског савеза;

4) да га надлежни национални грански спортски савез предложи у годишњем програму за добијање стипендија за спортско усавршавање врхунских спортиста аматера у оквиру броја стипендија на који тај грански спортски савез има право у складу са овим правилником;

5) да се у текућој години активно бави спортским активностима у организацији у области спорта у Републици Србији;

6) да је у последњих пет година најмање једну годину наступао за домаћу организацију у области спорта;

7) да испуњава обавезе према националној спортској репрезентацији;

8) у погледу година живота, и то:

– да има од 15 до 26 година – врхунски спортиста – национални ранг, а до 30 година – спортиста у параолимпијским спортовима;

– да није навршио 30 година – врхунски спортиста – међународни ранг, а до 40 година – спортиста у параолимпијским спортовима;

– да није навршио 45 година – врхунски спортиста – заслужни спортиста;

9) да у текућој години има статус ученика и да је у претходној школској години остварио минимално врло добар успех – за спортисте узраста од 15 до 19 година;

10) да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности, у складу са Законом;

11) да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 101/05).

Право на стипендију престаје спортисти стицањем националног признања за посебан допринос развоју и афирмацији спорта у складу са Законом или престанком испуњавања услова из става 1. овог члана.

Члан 3.

Број стипендија које могу добити врхунски спортисти аматери за спортско усавршавање истог националног гранског спортског савеза одређује се према рангу спорта утврђеном Националном категоризацијом спортова, и то:

1) прва категорија спортова – 15 стипендија по савезу;

2) друга категорија спортова – 10 стипендија по савезу;

3) трећа категорија спортова – пет стипендија по савезу;

4) четврта категорија спортова – три стипендије по савезу.

За екипне спортове, прве и друге категорије спортова, утврђује се квота по селекцијама, на предлог надлежног националног гранског спортског савеза, у складу са буџетом и постигнутим резултатима.

У четвртој категорији спортова стипендију може добити само врхунски спортиста аматер који је категорисан као врхунски спортиста – заслужни спортиста или врхунски спортиста – међународни ранг.

Члан 4.

Висина месечног износа стипендија за спортско усавршавање врхунских спортиста аматера утврђује се према следећим критеријумима:

1) врхунски спортиста – заслужни спортиста – једна и по просечна нето зарада у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике;

2) врхунски спортиста – међународни ранг – једна просечна нето зарада у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике;

3) врхунски спортиста – национални ранг – 70% просечне нето зараде у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике.

Члан 5.

Стипендија за спортско усавршавање врхунског спортисте аматера утврђује се за период од годину дана и исплаћује у складу са уговором који закључују надлежни национални грански спортски савез и министарство надлежно за послове спорта, у складу са Законом.

Члан 6.

Новчану помоћ може добити врхунски спортиста са посебним заслугама за развој спорта у Републици Србији, који је Националном категоризацијом спортиста рангиран као врхунски спортиста – заслужни спортиста.

Врхунски спортиста из става 1. овог члана може добити новчану помоћ ако су испуњени следећи услови:

1) да је у претходним годинама постигао спортске резултате предвиђене за категорисање у ранг врхунски спортиста – заслужни спортиста;

2) да нема статус професионалног спортисте, у складу са Законом;

3) да је члан надлежног националног гранског спортског савеза чијим се програмима остварује општи интерес у области спорта, односно организације у области спорта чланице тог националног гранског спортског савеза;

4) да се новчаном помоћу покривају трошкови које је спортиста лично имао за припреме или учешће на такмичењу или за лечење проузроковано повредом насталом на такмичењу;

5) да је надлежни национални грански спортски савез утврдио да постоји оправдана потреба за новчаном помоћи врхунском спортисти, односно да трошкови из става 2. тачка 4) овог члана нису већ покривени давањима организације у области спорта, гранског спортског савеза, спонзора или донатора;

6) да трошкови лечења нису покривени здравственим осигурањем, у складу са законом;

7) да га надлежни национални грански спортски савез предложи у годишњем програму за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама.

Изузетно од става 1. овог члана, новчану помоћ може добити и врхунски спортиста који је члан националне спортске репрезентације, а који је услед несрећног случаја трајно спречен за бављење спортским активностима.

Врхунски спортиста из става 1. овог члана који је био освајач медаље на Олимпијским играма, светском или европском првенству и спортиста из става 2. овог члана, може добити новчану помоћ и ако нису испуњени услови из става 2. тач. 1) – 4) овог члана ако у последњих шест месеци остварује просечни месечни приход испод просечне нето зараде у Републици Србији, или постоји неки други посебно оправдани разлог за давање помоћи (лечење и сл.).

Члан 7.

Критеријуми за утврђивање висине новчане помоћи врхунском спортисти који испуњава услове из члана 6. став 2. овог правилника су:

1) за покриће трошкова припрема и учешћа на такмичењу – до пет просечних нето зарада у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике, у зависности од стварних потреба врхунског спортисте, категорије спорта и процене у којој мери ће давање накнаде утицати на његове будуће спортске резултате и развој спорта у Републици Србији;

2) за покриће трошкова лечења – до десет просечних нето зарада у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике, у зависности од стварних потреба врхунског спортисте, категорије спорта и процене у којој мери ће давање накнаде утицати на његове будуће спортске резултате и развој спорта у Републици Србији.

Новчана помоћ врхунском спортисти из члана 6. ст. 3. и 4. овог правилника одређује се према следећим критеријумима:

1) ако спортиста не остварује приходе – једна просечна нето зарада у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике;

2) ако спортиста остварује приходе испод половине просечне нето зараде у Републици Србији – износ до просечне нето зараде у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике, у зависности од стварних потреба врхунског спортисте, ранга у оквиру спортског статуса врхунског спортисте и категорије спорта;

3) за трошкове лечења и сличне потребе – до пет просечних нето зарада у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике, у зависности од стварних потреба врхунског спортисте, ранга у оквиру спортског статуса врхунског спортисте и категорије спорта.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста и за новчану помоћ врхунским спортистима („Службени гласник РС”, бр. 18/00, 12/09 и 1/11).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 66-00-3/61/2012-03

У Београду, 14. децембра 2012. године

Министар,

проф. др Алиса Марић, с.р.