Zakon

На основу члана 20. став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, број 18/10),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у одговарајућим здравственим установама

"Службени гласник РС", број 124 од 29. децембра 2012.

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се посебан програм остваривања васпитно-образовног рада у одговарајућим здравственим установама за децу на болничком лечењу (у даљем тексту: Програм).

Члан 2.

Програмом се утврђује време, место и начин остваривања Програма, начин укључивања родитеља и друга питања од значаја за остваривање Програма.

Члан 3.

Програм је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-87/2012-07

У Београду, 20. децембра 2012. године

Министар,

проф. др Жарко Обрадовић, с.р.

 

ПРОГРАМ ОСТВАРИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ НА БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ

Посебан програм који се остварује у одговарајућим здравственим установама за децу на болничком лечењу је специфичан облик остваривања васпитно-образовног рада у циљу пружања могућности и подстицаја за игру, интеракцију и разоноду и унапређивања општих и здравствених услова деце на болничком лечењу. Програм има за општи циљ да обезбеди добробит и допринесе целовитом развоју детета предшколског узраста тако што ће му пружати услове и подстицаје да развија своје способности и својства личности, проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и свету.

Специфичност Програма односи се на организацију и реализацију васпитно-образовног рада са децом, време, место и начин остваривања, улоге укључених страна, начин укључивања родитеља и друга питања од значаја за остваривање Програма.

Програм, као саставни део предшколског програма предшколске установе, остварује се у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања, у мери у којој здравствено стање детета то дозвољава, с циљем одржања континуитета васпитно-образовног процеса и припреме за полазак у школу деце која су на болничком лечењу.

За дете узраста од пет и по до шест и по година, предшколска установа која остварује Програм дужна је да осигура похађање припремног предшколског програма у здравственој установи, у складу са законом.

У остваривању Програма уважавају се све специфичности рада са децом на болничком лечењу, као што су: специфичне потребе деце, карактеристике радног окружења, васпитне групе, дужина боравка деце, врсте и начини пружања здравствене подршке детету, типови клиничког третмана, начини укључивања родитеља, тимски рад са здравственим особљем и друго.

Васпитач, у сарадњи са лицима надлежним у здравственој установи, одређује време и место остваривања Програма, у складу са његовим специфичностима.

Место остваривања Програма је соба у здравственој установи у којој је дете, као и чекаоница, болничка просторија, тераса, простор за обедовање, играоница или друго место које је обезбеђено од стране лица надлежних у здравственој установи, у циљу остваривања Програма.

Васпитач, уз сагласност надлежних лица у здравственој установи и у сарадњи са родитељима и старатељима, структуира и уређује место остваривања Програма увођењем промотивних и подстичућих материјала за децу, заједно са естетским материјалима у улазу, ходницима и просторијама здравствене установе, на начин на који се ствара породични амбијент и изглед предшколске установе. Сви материјали морају бити одговарајући за дете и болничку средину и активности не смеју ометати делотворност здравствених интервенција и рад запослених у здравственој установи.

Предшколска установа обезбеђује остваривање Програма детету које је на болничком лечењу дуже од 15 дана.

Начин и могућност учешћа детета у активностима зависи од процене надлежних лица у здравственој установи и од субјективне процене детета да ли се осећа способним за учествовање у васпитно-образовним активностима.

Програмом се развија индивидуализован приступ у остваривању васпитно-образовног рада ради пружања подршке детету, узимајући у обзир његове развојне, образовне, здравствене и социо-културне потребе.

У остваривању Програма, у зависности од типа здравствене установе и здравственог стања детета, успостављају се одговарајући механизми сарадње између здравствене установе, породице, детета и предшколске установе.

Предшколска установа у коју је дете уписано:

1) има лице које се бави организацијом рада са уписаном децом која су у болници;

2) прати и пружа стручну подршку у остваривању Програма и поновно укључивање детета у редован васпитно-образовни рад;

3) подстиче и помаже стварање веза са вршњацима, на пример, кроз посете и видео снимке.

Предшколска установа која остварује Програм:

1) сарађује и обезбеђује размену релевантних информација о детету уписаном у другу предшколску установу са родитељима, односно старатељима детета и предшколском установом у којој је дете уписано;

2) сарађује и обезбеђује размену релевантних информација о детету које није уписано ни у једну предшколску установу са родитељима или старатељима детета;

3) обезбеђује материјално-техничку подршку за остваривање Програма у смислу набавке опреме, дидактичког и потрошног материјала;

4) подстиче сарадњу и одржавање веза са предшколском установом у којој је дете уписано, ствара прилике за узајамно информисање о дешавањима у вртићу и организује заједничке активности у мери која обезбеђује поштовање најбољег интереса детета на болничком лечењу;

5) осигурава да родитељи и старатељи деце која су у болници буду информисани о друштвеним дешавањима у предшколској установи и да, колико год је то практично могуће, дете учествује и у другим активностима.

Дете које одсуствује из предшколске установе не може бити исписано из те установе без сагласности родитеља или старатеља, без обзира на трајање болничког лечења, осим уколико је препорука педијатра или лекара специјалисте другачија.