Zakon

 

На основу члана 136. став 2. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10), на предлог Републичке агенције за електронске комуникације,

Министар културе, информисања и информационог друштва доноси

 

ПРАВИЛНИК

о условима у погледу кадрова, опреме и простора које мора да испуњава привредно друштво, предузеће или друго правно лице за вршење мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и терминалне опреме

"Службени гласник РС", број 13 од 24. фебруара 2012.

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови у погледу кадрова, опреме и простора које мора да испуњава привредно друштво, предузеће или друго правно лице за вршење мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и терминалне опреме.

Члан 2.

Мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и терминалне опреме може да врши привредно друштво, предузеће и друго правно лице које:

1) има седиште на територији Републике Србије;

2) има најмање три запослена лица са високим образовањем стеченим на студијама другог степена електротехничке струке (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и најмање три године радног искуства у струци на пословима мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и терминалне опреме;

3) има одговарајућа средства и опрему за мерења и испитивања која је калибрисана и у складу са одговарајућом препоруком ITU-T серије О, односно одговарајућим ISO/IEC стандардом;

4) има одговарајући простор за смештај и рад опреме и обраду резултата мерења;

5) је акредитовано код надлежног акредитационог тела за послове мерења и испитивања.

Привредно друштво, предузеће и друго правно лице испуњава услове из става 1. тачка 5) овог члана ако му је додељен акт о акредитацији којим се утврђује компетентност да обавља послове из обима акредитације у складу са одговарајућом препоруком ITU-T серије О, односно одговарајућим ISO/IEC стандардом.

Члан 3.

Министарство води ажуран регистар овлашћених лица са подацима о оспособљености за вршење мерења и испитивања и чини га доступним на својој Интернет страници у складу са законом којим се уређују електронске комуникације.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 011-00-00042/2011-17

У Београду, 3. фебруара 2012. године

Министар,

Предраг Марковић, с.р.