Zakon

 

На основу члана 91. став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка),

Министар животне средине, рударства и просторног планирања сагласно са Министром пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, доноси

 

ПРАВИЛНИК

о условима које морају испуњавати прихватилишта за збрињавање заштићених дивљих животиња

"Службени гласник РС", број 15 од 2. марта 2012.

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови које морају да испуњавају прихватилишта за привремено или трајно збрињавање заштићених дивљих животиња (у даљем тексту: прихватилиште).

Члан 2.

Одредбе овог правилника односе се на прихватилиште у којем се збрињавају:

1) заштићене дивље животиње (у даљем тексту: животиње) које нису у стању да самостално опстану, као и животиње које није могуће вратити у природу;

2) болесне и/или повређене животиње за које се претпоставља да ће после одговарајуће бриге и лечења моћи да се врате у природу;

3) животиње које су заплењене, односно одузете у складу са Законом о заштити природе, Законом о добробити животиња и ратификованим међународним уговорима.

Члан 3.

Прихватилиште мора да поседује одговарајуће дозволе и сагласности у складу са посебним прописима из области просторног уређења и заштите животне средине, као и да испуњава услове који се односе на то да:

1) будe смештенo на простору који ће својом величином и другим обележјима одговарати потребама смештаја планираног броја и врсте животиња;

2) буде довољно пространо да би се обезбедила функционална повезаност појединих делова и ограђено оградом на начин којим се онемогућава неконтролисан проток људи и животиња;

3) буде снабдевено довољним количинама воде за пиће и системом за прихватање и безбедно одвођење отпадних и атмосферских вода;

4) је простор за одлагање отпада удаљен од простора где се налазе животиње у прихвату и изграђен тако да је немогуће загађивање околине и разношење биолошких агенаса;

5) је улаз у простор прихватилишта контролисан на начин којим се обезбеђује надзор над кретањем људи, животиња и роба;

6) испуњава услове за добробит животиња у складу са Законом о добробити животиња („Службени гласник РС”, број 41/09) и Правилником о условима држања, начину обележавања и евидентирања дивљих животиња у заточеништву („Службени гласник РС”, број 86/10);

7) поседује одговарајуће решење министра надлежног за послове ветеринарства о испуњености услова у погледу простора/просторија у којима се држе животиње у складу са Законом о добробити животиња;

8) има одговарајуће капацитете и расхладне уређаје за безбедно држање тела угинулих животиња или животиња лишених живота у прихватилишту, до доласка надлежне инспекцијске службе;

9) има на располагању одговарајућу опрему за транспорт, хватање и омамљивање живих животиња, као и посебно превозно средство за транспорт живих животиња;

10) има на располагању одговарајућа средства за спречавање размножавања животиња збринутих у прихватилишту, које нису обухваћене одобрењем за размножавање издатим од стране Министарства надлежног за послове заштите природе (у даљем тексту: Министарство);

11) прибави посебно одобрење од стране Министарства и сагласност јединице локалне самоуправе на чијој територији се прихватилиште налази у случају прихвата животиња које припадају врстама које су наведене у Прилогу II Правилника о условима држања, начину обележавања и евидентирања дивљих животиња у заточеништву;

12) има најмање једно запослено лице или лице ангажовано по уговору са дозволом за држање и руковање ватреним оружјем у складу са Законом о оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05, 101/05 и 27/11) које ће бити на располагању у случају бекства животиње која припада врсти наведеној у Прилогу II Правилника о условима држања, начину обележавања и евидентирања дивљих животиња у заточеништву;

13) има најмање једно запослено лице или лице ангажовано по уговору задужено за послове заштите добробити животиња које у погледу стручне спреме као и обучености испуњава услове прописане Законом о добробити животиња, које има радно искуство у струци од најмање две године и задовољавајући ниво познавања етолошких потреба дивљих животиња;

14) правно или физичко лице које управља прихватилиштем пет година пре подношења захтева за дозволу за прихватилиште, није кажњавано по основу прописа из области заштите природе и/или добробити животиња;

15) поседује одговарајућу опрему за вођење евиденције у писаној и електронској форми за достављање обавештења Министарству о приспећу нових јединки у прихватилиште, евентуалном угинућу или бекству постојећих јединки, планираном пуштању јединки назад у природу, као и о другим променама стања у прихватилишту.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта за збрињавање заштићених дивљих животиња („Службени гласник РС”, број 76/10).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-12/2012-05

У Београду, 29. фебруара 2012. године

Министар,

др Оливер Дулић, с.р.