Zakon

Редакцијски пречишћен текст 

 

 

На основу члана 44. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, брoj 99/11),

Министар економије и регионалног развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију

"Службени гласник РС", бр. 55 од 1. јуна 2012, 4 од 22. јануара 2016, 81 од 15. новембра 2019, 13 од 14. фебруара 2020, 62 од 17. јуна 2021.

1. Основне одредбе

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина Регистра туризма (у даљем тексту: Регистар) и документација потребна за регистрацију и евиденцију података у Регистар.

Регистар садржи податке који се региструју и податке који се евидентирају.

Садржину Регистра чине и подаци које у Регистар непосредно уносе надлежни државни органи.

Садржину Регистра чине и подаци које у Регистар непосредно уносе лица о којима се воде подаци у Регистру (подаци који се односе на интернет страну, адресу електронске поште, број телефона, факса и друге сличне податке о том лицу.)

Садржину Регистра чине и подаци који се уносе у Регистар преузимањем у електронској форми од других регистара и/или евиденција које се, у складу са прописима, воде у земљи и иностранству.

Регистар садржи и документе на основу којих је извршена регистрација или евиденција.

Члан 2.

Подаци који се региструју односе се на податке о туристичким агенцијама:

1) организаторима туристичког путовања (у даљем тексту: организатор путовања);

2) посредницима у продаји туристичких путовања (у даљем тексту: посредник).

Подаци који се евидентирају односе се на:

1) управљаче туристичких простора;

2) туристичка места;

3) дестинацијске менаџмент организације;

4) дестинацијске менаџмент компаније;

5) професионалне организаторе конгреса;

6) туристичке организације;

7) угоститеље;

8) категорисане и некатегорисане угоститељске објекте;

9) лица која пружају услуге у домаћој радиности;

10) лица која пружају услуге у сеоским туристичким домаћинствима;

11) пружаоце наутичких услуга;

12) категорисане и некатегорисане објекте наутичког туризма;

13) пружаоце ловнотуристичких услуга;

14) категорисане и некатегорисане објекте ловног туризма;

15) туристичке водиче;

16) локалне туристичке водиче;

17) туристичке пратиоце;

18) туристичке аниматоре;

19) привредне субјекте који пружају услуге изнајмљива возила (rent-a-car) .

*Службени гласник РС, број 4/2016

**Службени гласник РС, број 81/2019

Члан 3.

Подаци о лицима из члана 2. овог правилника који се региструју и евидентирају у Регистар, нарочито се односе на:

1) статус у одговарајућем регистру;

2) пословно име, односно име и презиме;

3) правну форму, односно облик организовања;

4) матични број за правна лица, јединствени матични број грађана или број избегличке легитимације за физичка лица, број пасоша и земља његовог издавања или лични број за страна физичка лица;

5) седиште, односно адресу пребивалишта;

6) шифру и опис претежне делатности;

7) порески идентификациони број (ПИБ);

8) бројеве рачуна у банкама;

9) заступнике правног лица;

10) огранке правних лица, односно издвојено место предузетника.

У Регистар се региструју и евидентирају и подаци о наложеним мерама надлежних инспекцијских и других државних органа на основу овлашћења из закона којим се уређује туризам, као и подаци о броју, датуму и доносиоцу решења којим су наложене мере.

У Регистар се региструју и евидентирају и све промене и брисање података садржаних у Регистру.

*Службени гласник РС, број 81/2019

2. Подаци који се региструју

Подаци о организатору путовања

*Службени гласник РС, број 81/2019

Члан 4.

У Регистар се, поред података из члана 3. овог правилника, региструју и подаци који се односе на издавање лиценце и брисање организатора путовања из Регистра.

Подаци који се односе на издавање лиценце су подаци о:

1) руководиоцу, његовој стручној спреми и страном језику за који има активно знање;

2) прописаним гаранцијама путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете, са потребним подацима, и то:

(1) уговор о осигурању (матични број и пословно име осигуравача или уговарача осигурања, број и датум закључења уговора, скаденца, подаци о реосигурању уколико постоји, износ укупног лимита покрића, који не може бити мањи од прописаног лимита у зависности од категорије лиценце, време трајања полисе) или

(2) банкарска гаранција (матични број и пословно име банке, матични број и пословно име примаоца банкарске гаранције, број и датум банкарске гаранције, износ укупног лимита покрића, који не може бити мањи од прописаног лимита у зависности од категорије лиценце, време трајања);

3) пословном имену и матичном броју банке код које субјект има динарски рачун, на коме се налази депозит;

4) прописаној висини депозита;

5) броју лиценце;

6) категорији лиценце;

7) општим условима путовања;

8) адреси огранка, односно издвојеног места у којем се, на основу одлуке одговорног лица води прописана евиденција.

Подаци који се односе на брисање организатора путовања из Регистра су подаци о:

1) датуму брисања;

2) основу брисања.

Као доказ о испуњености услова из става 2. тачка 1) овог члана подноси се потврда школе страног језика; диплома о завршеном факултету основних академских студија од 180 до 240 ЕСПБ бодова, где је програмом предвиђено учење, односно полагање страног језика најмање две школске године са доказом о положеним испитима; диплома о  завршеној средњој школи или факултету на којој се програм наставе и учења одржава на страном језику; уверење о положеном испиту за туристичког водича или туристичког пратиоца, односно лиценца туристичког водича или туристичког пратиоца.

*Службени гласник РС, број 81/2019

**Службени гласник РС, број 62/2021

Подаци о посреднику

*Службени гласник РС, број 81/2019

Члан 4а.

У Регистар се, поред података из члана 3. овог правилника, региструју и подаци који се односе на брисање посредника из Регистра.

Поред података из става 1. овог члана у Регистар се региструју и подаци о руководиоцу, његовој стручној спреми и страном језику за који има активно знање.

*Службени гласник РС, број 81/2019

3. Подаци који се евидентирају

Брисан је ранији назив изнад члана 5. (види члан 4. Правилника - 4/2016-93)

Члан 5.

Брисан је (види члан 4. Правилника - 4/2016-93)

Подаци о управљачима туристичких простора

Члан 6.

У Регистар се, поред података о управљачу туристичког простора из члана 3. овог правилника, евидентирају и:

1) податак о туристичком простору (назив и опис туристичког простора, површина, опис и графички приказ граница, циљеве проглашења, кључне туристичке атракције, податке о власништву и попис катастарских парцела, обавезе у погледу развоја туризма, других облика коришћења простора);

2) подаци о акту о проглашењу туристичког простора (број акта, датум издавања и датум престанка важења акта.

Подаци о туристичким местима

Члан 7.

У Регистар се евидентирају подаци о категорији туристичког места и други подаци у складу са прописом којим се ближе уређују услови и начин одређивања категорије туристичког места и промене категорије.

Подаци о дестинацијској менаџмент организацији

*Службени гласник РС, број 4/2016

Члан 7а

У Регистар се евидентирају подаци о дестинацијској менаџмент организацији из члана 3. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 4/2016

Подаци о дестинацијској менаџмент компанији (DMC)

*Службени гласник РС, број 4/2016

Члан 7б

У Регистар се, поред података о дестинацијској менаџмент компанији из члана 3. овог правилника, евидентирају и:

1) број лиценце и врста категорије лиценце организатора туристичког путовања;

2) решење министра о оствареном права на коришћење скраћенице DMC;

3) дестинација, односно регија за коју је специјализовано DMC.

*Службени гласник РС, број 4/2016

**Службени гласник РС, број 81/2019

Подаци о професионалном организатору конгреса (PCO)

*Службени гласник РС, број 4/2016

Члан 7в

У Регистар се, поред података о професионалном организатору конгреса из члана 3. овог правилника, евидентирају и:

1) број лиценце и врста категорије лиценце организатора туристичког путовања;

2) решење министра о оствареном праву на коришћење скраћенице PCO.

*Службени гласник РС, број 4/2016

**Службени гласник РС, број 81/2019

Подаци о туристичким организацијама

Члан 8.

У Регистар се, поред података о туристичким организацијама из члана 3. овог правилника, евидентирају и:

1) податак о оснивачу, односно оснивачима туристичке организације;

2) име и матични број директора и/или чланова органа управљања туристичке организације;

3) подаци о директору (о стеченом високом образовању, радном искуству и активном знању страног језика);

4) податак о туристичкој атракцији подручја за које је основана туристичка организација.

*Службени гласник РС, број 4/2016

Подаци о угоститељу и угоститељским објектима

Члан 9.

У Регистар се, поред података о угоститељу из члана 3. овог правилника, евидентирају и подаци о:

1) врсти угоститељског објекта (угоститељски објекат за смештај, угоститељски објекат за исхрану и пиће  );

2) минималним техничким и санитарно-хигијенским условима неопходним за обављање угоститељске делатности;

3) уређењу и опремању угоститељског објекта у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у угоститељском објекту;

4) стандардима за категоризацију угоститељских објеката.

*Службени гласник РС, број 4/2016

Подаци о угоститељским објектима за смештај

Члан 10.

Подаци који се евидентирају о угоститељским објектима за смештај односе се на:

1) назив угоститељског објекта за смештај;

2) адресу угоститељског објекта за смештај;

3) врсту објекта за смештај (хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште и други објекти за пружање услуга смештаја);

4) категоризацију објекта за смештај, и то:

– категорија;

– број акта о категоризацији;

– датум издавања акта и датум престанка важења акта,

5) податке о руководиоцу објекта;

6) период обављања делатности у објекту (сезонски или током целе године);

7) податке о решењу о одобрењу за пружање услуге смештаја и исхране трећим лицима, уколико је угоститељ установа на коју се примењује Уредба о условима које мора да испуњава здравствена установа за пружање угоститељских услуга трећим лицима („Службени гласник РС”, број 18/12) и која је буџетски корисник (број издавања и датум престанка важења решења).

Подаци који се евидентирају о угоститељским објектима за смештај могу се односити и на специјализацију хотела који је категорисан са три или више звездица (пословни хотел, конгресни хотел, породични хотел, спортски хотел и spa-wellness хотел), уколико је таква специјализација утврђена у складу са прописима.

Члан 11.

У Регистар се евидентирају и други подаци о угоститељском објекту за смештај у складу са прописима којима се уређује туризам, а нарочито:

1) број смештајних јединица;

2) врста смештајних јединица;

3) опис и структура смештајних јединица;

4) број лежаја;

5) број стално запослених;

6) број привремено запослених;

7) структура запослених (степен образовања (VII, VI, V, IV, III) и звање);

8) број паркинг места и опис паркинг места;

9) остали садржаји (базен – затворени и отворени, тенис, фитнес, центар, бизнис центар, интернет клуб и приступ интернету, пушачки и непушачки делови објекта, могућност смештаја кућних љубимаца, теретана, фризер, соларијум, масер, касино, сала за семинаре, банкет сала, спортска дворана, спортски терени и игралишта, аутоматска куглана, билијар сала, мини голф, ноћни клуб, ВИП салон, стрељана, и др.).

Подаци о угоститељским објектима за исхрану и пиће

Члан 12.

Подаци који се евидентирају о угоститељским објектима за исхрану и пиће односе се на:

1) назив угоститељског објекта за исхрану;

2) адресу угоститељског објекта за исхрану.

У Регистар се евидентирају и други подаци о угоститељском објекту за исхрану и пиће у складу са прописима којима се уређује туризам , а нарочито:

1) врста објекта за исхрану (ресторан, кафана, бар, објекат брзе хране, покретни објекат и други објекти);

2) период обављања делатности у објекту (сезонски или током целе године);

3) начин услуживања;

4) врста услуге која се пружа;

5) врста јела која се услужује у објекту (домаћа кухиња, интернационална кухиња, посебна врста јела и друго);

6) укупан број конзумних места (стална конзумна места и конзумна места на отвореном);

7) забавни програм.

Брисан је ранији назив изнад члана 13. (види члан 8. Правилника - 4/2016-93)

Члан 13.

Брисан је (види члан 8. Правилника - 4/2016-93)

 

Подаци о лицима која пружају услуге у домаћој радиности и о објектима у којима се пружају услуге у домаћој радиности

Члан 14.

У Регистар се, поред података о физичком лицу које пружа услуге у домаћој радиности из члана 3. овог правилника, евидентирају и подаци о:

1) угоститељским објектима у којима се пружају услуге у домаћој радиности;

2) минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за обављање услуга у домаћој радиности;

3) уређењу и опремању тог угоститељског објекта у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у том објекту и врсте угоститељског објекта.

Члан 15.

Подаци о угоститељским објектима у којима се пружају услуге у домаћој радиности односе се на:

1) назив угоститељског објекта;

2) адресу угоститељског објекта;

3) врсту објекта за смештај (кућа, апартман или соба);

4) категоризацију објекта за смештај (категорија, број акта о категоризацији, датум издавања акта и датум престанка важења акта, смештајни капацитети – до 30 индивидуалних лежајева);

5) податак о уговору који је закључен са локалном туристичком организацијом, туристичком агенцијом, привредним субјектом и другим правним лицем регистрованим за обављање привредне делатности преко ког се издају куће, апартмани или собе.

*Службени гласник РС, број 81/2019

Подаци о лицима која пружају угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству и о објектима у којима се пружају услуге у сеоском туристичком домаћинству

Члан 16.

У Регистар се, поред података о физичком лицу које пружа угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству из члана 3. овог правилника, евидентирају и подаци о:

1) угоститељским објектима у којима се пружају услуге у сеоском туристичком домаћинству;

2) минималним техничким и санитарно – хигијенским условима за обављање угоститељских услуга у сеоском домаћинству;

3) уређењу и опремању угоститељског објекта у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у угоститељском објекту и врсте угоститељског објекта;

4) смештајном објекту на отвореном.

*Службени гласник РС, број 4/2016

Члан 17.

Подаци о угоститељским објектима у којима се пружају услуге у сеоском туристичком домаћинству односе се на:

1) назив сеоског туристичког домаћинства;

2) место и адресу сеоског туристичког домаћинства;

3) смештајне капацитете (до 30 индивидуалних лежајева);

3а) смештајне капацитете у смештајном објекту на отвореном и то број камп парцела (до 20 камп парцела, за највише 30 корисника услуга);

4) категоризацију сеоског туристичког домаћинства (број акта о категоризацији, датум издавања акта и датум престанка важења акта);

5) податак о уговору који је закључен са локалном туристичком организацијом, туристичком агенцијом или привредним субјектом и другим правним лицем регистрованим за обављање привредне делатности преко ког се издају куће, апартмани или собе.

*Службени гласник РС, број 81/2019

Члан 18.

Податке из члана 10. тач. 5. и 6, члана 11, члана 12. став 2. и члана 13. став 2. овог правилника, у Регистар непосредно уноси угоститељ на чији објекат се односе подаци, у складу са чланом 1. став 4. овог правилника.

Подаци о пружаоцима наутичких услуга и објектима наутичког туризма

Члан 19.

У Регистар се, поред података о пружаоцу наутичких услуга из члана 3. овог правилника, евидентирају и подаци о:

1) врсти објекта наутичког туризма (прихватни и пловни објекат);

2) врсти услуге која се пружа у тим објектима;

3) минималним техничким условима у погледу изградње, уређења и опремања објеката наутичког туризма у зависности од врсте објекта и услуга које се пружају;

4) стандардима за категоризацију марина.

Подаци о прихватним објектима наутичког туризма

Члан 20.

Подаци који се евидентирају о прихватним објектима наутичког туризма односе се на:

1) локацију прихватног објекта наутичког туризма;

2) врсту прихватног објекта наутичког туризма (наутичко сидриште, привезиште, туристичко пристаниште, марина и наутичко-туристички центар);

3) категоризацију прихватног објекта наутичког туризма – марини, и то:

– категорија;

– број акта о категоризацији;

– датум издавања акта и датум престанка важења акта.

Подаци о пловним објектима наутичког туризма

Члан 21.

Подаци који се евидентирају о пловним објектима наутичког туризма односе се на врсту пловног објекта наутичког туризма (рекреативно пловни објекат, излетничко пловни објекат, пловни објекат за панорамско разгледање, туристичка јахта и пловни објекат за туристичко крстарење).

Члан 22.

Податке из члана 20. тачка 2. и члана 21. овог правилника у Регистар непосредно уноси пружалац наутичких услуга на чији објекат се односе подаци, у складу са чланом 1. став 4. овог правилника.

Подаци о пружаоцима ловнотуристичких услуга и објектима ловног туризма

Члан 23.

У Регистар се, поред података о пружаоцу ловнотуристичких услуга из члана 3. овог правилника, евидентирају и подаци о:

1) врсти објекта ловног туризма (ловачка колиба, ловачка кућа, ловачки дом и ловачка вила);

2) минималним техничким условима у погледу изградње;

3) уређењу и опремању ловнотуристичких објеката у зависности од врсте услуга које могу да се пружају у њима;

4) стандардима, условима и начину пружања и коришћења услуга ловног туризма.

*Службени гласник РС, број 4/2016

Члан 24.

Подаци који се евидентирају о објектима ловног туризма односе се на:

1) назив објекта ловног туризма;

2) локација (адреса) објекта ловног туризма;

3) врсту објекта ловног туризма (ловачка колиба, ловачка кућа и ловачка вила);

4) категоризацију објекта ловног туризма – ловачке виле:

– категорија,

– број акта о категоризацији,

– датум издавања акта и датум престанка важења акта.

У Регистар се евидентирају и други подаци о објекту ловног туризма у складу са прописима којима се уређује туризам, а нарочито:

1) врста услуге која се пружа;

2) број, врста и опис смештајних јединица (собе, апартмани и спаваонице);

3) број конзумних места.

Члан 25.

Податке из члана 24. став 2. овог правилника, у Регистар непосредно уноси пружалац ловнотуристичких услуга на чији објекат се односе подаци, у складу са чланом 1. став 4. овог правилника.

Подаци о туристичким водичима

Члан 26.

У Регистар се, поред података о туристичком водичу из члана 3. овог правилника, евидентирају и подаци који се односе на:

1) број уверења о положеном стручном испиту за туристичког водича и податке из тог уверења;

2) датум полагања стручног испита;

3) податке о легитимацији (број и датум издавања, са роком важења);

4) податак о активном знању страног језика;

5) специфична знања.

Подаци из става 1. овог члана уносе се и за туристичке водиче који су држављани државе чланице Европске уније и Европског економског простора.

*Службени гласник РС, број 4/2016

Подаци о локалним туристичким водичима

Члан 27.

У Регистар се, поред података о локалном туристичком водичу из члана 3. овог правилника, евидентирају и подаци који се односе на:

1) број уверења о положеном стручном испиту за локалног туристичког водича и податке из тог уверења;

2) датум полагања стручног испита;

3) податке о ознаци;

4) податак о активном знању страног језика;

5) податак о територији – локалитету за који је локални туристички водич положио стручни испит.

*Службени гласник РС, број 4/2016

Подаци о туристичким пратиоцима

Члан 28.

У Регистар се, поред података о туристичком пратиоцу из члана 3. овог правилника, евидентирају и подаци који се односе на:

1) број уверења о положеном стручном испиту за туристичког пратиоца и податке из тог уверења;

2) датум полагања стручног испита;

3) податке о легитимацији (број и датум издавања, са роком важења);

4) податак о активном знању страног језика;

5) специфична знања.

Подаци из става 1. овог члана уносе се и за туристичке пратиоце који су држављани државе чланице Европске уније и Европског економског простора.

*Службени гласник РС, број 4/2016

Подаци о туристичким аниматорима

Члан 29.

У Регистар се, поред података о туристичком аниматору из члана 3. овог правилника, евидентирају и подаци који се односе на:

1) податак о познавању страног језика;

2) врсту анимације коју туристички аниматор пружа.

Брисан је ранији назив изнад члана 30. (види члан 16. Правилника - 4/2016-93)

Члан 30.

Брисан је (види члан 16. Правилника - 4/2016-93)

Подаци о привредним субјектима који пружају услуге изнајмљивања возила (rent-a-car)

*Службени гласник РС, број 81/2019

Члан 31.

У Регистар се, поред података о привредним субјектима који пружају услуге изнајмљивања возила (rent-a-car) из члана 3. овог правилника, евидентирају и подаци који се односе на:

1) врсту услуге;

2) број возила за сваку услугу;

3) врсту, годину производње, датум прве регистрације и регистарске ознаке возила.

У Регистар се евидентирају и други подаци које пружалац услуге уноси у складу са прописима којима се уређује туризам, а нарочито период обављања делатности у објекту (сезонски или током целе године) и подручје пружања услуга.

*Службени гласник РС, број 81/2019

4. Документација која се подноси уз пријаву за регистрацију података

Регистрација и промена података који се региструју

Члан 32.

Уз пријаву за регистрацију података о руководиоцу туристичке агенције организатора туристичког путовања прилаже се:

1) одговарајући доказ да је лице које се уписује као руководилац запослен са пуним радним временом у својству руководиоца у простору, односно месту пословања у ком правно лице, односно предузетник који је носилац лиценце обавља делатност туристичке агенције;

2) оверена копија или оверени препис дипломе – потврде надлежне школске установе код које је то лице стекло најмање вишу стручну спрему, односно високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године;

2а) доказ о активном знању страног језика – Б2 ниво језичке компетентности ЦЕФР – потврда школе страног језика; диплома о завршеном факултету основних академских студија од 180 до 240 ЕСПБ бодова, где је програмом предвиђено учење, односно полагање страног језика најмање две школске године са доказом о положеним испитима; диплома о  завршеној средњој школи или факултету на којој се програм наставе и учења одржава на страном језику; уверење о положеном испиту за туристичког водича или туристичког пратиоца, односно лиценца туристичког водича или туристичког пратиоца.

3) доказ из кога се може утврдити да лице које се уписује као руководилац има радно искуство у туристичкој делатности од најмање три године за рад код организатора туристичког путовања – оверена копија или оверени препис радне књижице, потврда правних лица и предузетника код којих је то радно искуство стечено или оверена изјава лица које се уписује као руководилац;

4) потврда надлежног суда да лицу које се уписује као руководилац није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности.

*Службени гласник РС, број 4/2016

**Службени гласник РС, број 81/2019

***Службени гласник РС, број 62/2021

Члан 32а

Уз пријаву за регистрацију података о руководиоцу туристичке агенције посредника у продаји туристичких путовања прилаже се:

1) одговарајући доказ да је лице које се уписује као руководилац запослен са пуним радним временом у својству руководиоца у простору, односно месту пословања у ком правно лице, односно предузетник обавља делатност туристичке агенције;

2) оверена копија или оверени препис дипломе – потврде надлежне школске установе код које је то лице стекло средње образовање у четворогодишњем трајању туристичког, економског или другог друштвеног смера;

3) доказ о активном знању страног језика – Б2 ниво језичке компетентности ЦЕФР – потврда школе страног језика; диплома о завршеном факултету основних академских студија од 180 до 240 ЕСПБ бодова, где је програмом предвиђено учење, односно полагање страног језика најмање две школске године са доказом о положеним испитима; диплома о  завршеној средњој школи или факултету на којој се програм наставе и учења одржава на страном језику или уверење о положеном испиту за туристичког водича или туристичког пратиоца, односно лиценца туристичког водича или туристичког пратиоца;

4) доказ из кога се може утврдити да лице које се уписује као руководилац има радно искуство у туристичкој делатности од најмање једне године за рад код посредника у продаји туристичких путовања – оверена копија или оверени препис радне књижице, потврда правних лица и предузетника код којих је то радно искуство стечено или оверена изјава лица које се уписује као руководилац;

5) брисана је (види члан 1. Правилника - 13/2020-88)

*Службени гласник РС, број 81/2019

**Службени гласник РС, број 13/2020

***Службени гласник РС, број 62/2021

Члан 33.

Уз пријаву промене података по основу оставке руководиоца туристичке агенције прилаже се примерак оставке.

Члан 34.

Уз пријаву за регистрацију података о гаранцијама путовања туристичке агенције организатора туристичког путовања прилаже се важећа прописана гаранција путовања (услед инсолвентности и/или ради накнаде штете) чији се упис тражи.

*Службени гласник РС, број 4/2016

Члан 34а

Уз пријаву за регистрацију података о депозиту туристичка агенција организатор туристичког путовања прилаже потврду банке о депозиту која није старија од пет дана од дана подношења захтева и која садржи податак о износу динарских средства на рачуну и њиховој противвредности изражену у еврима, обрачунату по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања потврде.

Уз пријаву из става 1. овог члана туристичка агенција организатор туристичког путовања прилаже податак о пословном имену и матичном броју банке код које има динарски рачун, на коме се налази депозит.

*Службени гласник РС, број 81/2019

Члан 34б

Уз пријаву за регистрацију података из члaна 34. овог правилника туристичка агенција организатор туристичког путовања прилаже изјаву о висини промета, који чини збир износа вредности продатих, а нереализованих туристичких путовања од стране организатора путовања, у реалној висини и/или у планираној висини, са исказаним најмањим износом лимита покрића у зависности од категорије лиценце, коју оверава одговорно лице организатора путовања.

*Службени гласник РС, број 62/2021

Члан 35.

Уз пријаву за регистрацију података о општим условима путовања туристичке агенције организатора туристичког путовања прилажу се важећи општи услови путовања.

Члан 36.

Уз пријаву за регистрацију података о адреси на којој туристичка агенција обавља делатност туристичке агенције, прилаже се документација из чл. 32. и 32а овог правилника која се односи на руководиоца те агенције који ће у том својству радити на адреси чији се упис тражи.

Ако се промена податка о адреси на којој туристичка агенција обавља делатност туристичке агенције односи на промену адресе на којој ће руководилац те агенције који је већ у том својству регистрован у Регистру обављати те послове, за тражену промену подноси се само пријава.

*Службени гласник РС, број 13/2020

Члан 37.

Уз пријаву за регистрацију података о брисању организатора путовања на његов захтев, прилаже се потврда органа надлежног за одузимање лиценце да у тренутку подношења захтева није покренут поступак за одузимање лиценце чије се брисање тражи.

Члан 38.

Уз пријаву за регистрацију, промену или брисање података из чл. 32–38. овог правилника прилаже се и доказ о уплати накнаде, у складу са законом.

Документација која се прилаже уз захтев за евиденцију података

Члан 39.

Уз захтев за евиденцију, промену или брисање податка који се евидентирају подноси се:

1) доказ да је подносилац овлашћен за подношење захтева, ако то лице није регистровано као заступник подносиоца захтева у регистрима које води Агенција;

2) доказ о подацима на основу ког је потребно извршити евидентирање, односно којим се утврђују подаци који се евидентирају, или чије се евидентирање тражи;

3) доказ о уплаћеној накнади за евидентирање, уколико је за евидентирање податка чији се упис, промена или брисање тражи та накнада прописана.

Ако се о податку чије се евидентирање тражи не издаје доказ у форми посебног документа, у захтеву се наводи тај податак и доставља доказ о уплаћеној накнади за евидентирање, уколико је за евидентирање тог податка чији се упис, промена или брисање тражи та накнада прописана.

5. Завршна одредба

Члан 40.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини Регистра туризма („Службени гласник РС”, број 3/10).

Члан 41.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-00172/2011-18

У Београду, 22. маја 2012. године

Министар,

Небојша Ћирић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију: „Службени гласник РС“, број 81/2019-36

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2020. године.