Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 79. став 5. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 92/11),

Министар унутрашњих послова доноси

 

ПРАВИЛНИК

о начину израде и садржају плана заштите од удеса

"Службени гласник РС", број 82 од 22. августа 2012.

 

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује начин израде и садржај плана заштите од удеса привредног друштва и другог правног лица.

План заштите од удеса

Члан 2.

План заштите од удеса, сагласно Закону о ванредним ситуацијама, обухвата:

1) организацију и поступке обавештавања, активирања органа и структура за реаговање у случају удеса, процену настале ситуације и доношење одлука;

2) мере за смањење ризика за запослене на ризичним радним местима захваћеним удесом;

3) организацију за рано упозорење и обавештавање о удесу надлежних органа Републике и јединица локалне самоуправе и, преко њих, становништва, као и сопствене мере пружања помоћи при спровођењу планова заштите по којима поступају ти органи;

4) организацију рада органа и запослених у спровођењу мера заштите и спасавања људи и заштити животне средине у случају удеса;

5) организацију информисања јавности;

6) организацију наставка рада и опоравка од удеса.

План заштите од удеса израђује се у складу са овим правилником и Методологијом за израду плана заштите од удеса, која је одштампана уз овај правилник (Прилог 1) и чини његов саставни део.

Значење појединих израза

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) опасност дефинише својство опасних материја или скуп одређених околности у вези са опасним материјама, које могу проузроковати штету по здравље људи и животну средину;

2) опасна активност дефинише сваку делатност везану уз неку опасну материју, укључујући употребу, складиштење, производњу, превоз, утовар, истовар и комбинацију ових активности;

3) превенција удеса дефинише мере и поступке на нивоу постројења, комплекса и шире заједнице, које имају за циљ спречавање настанка удеса, смањивање вероватноће настанка удеса и минимизирање последица;

4) повредиви објекат дефинише место на којем људи живе, раде, окупљају се или бораве; стамбени објекти, школе, вртићи, тржни центри, управне зграде, индустријски објекти, игралишта, паркиралишта, рекреативне површине, паркови, спортски терени, реке, језера, плаже као и природна добра;

5) привредно друштво и друго правно лице дефинише правни субјекат који поседује, користи , управља, контролише или надгледа постројење у коме се одвијају активности са опасним материјама, као и субјекат који посeдује објекат угрожен са аспекта терористичких напада;

6) безбедносна зона дефинише простор у коме опасне материје, као и емитована енергија ослобођена у току удеса, нису у концентрацијама дефинисаним као концентрација од значаја (КОЗ), односно чије вредности немају штетне ефекте за људе, животиње, животну средину, материјална и културна добра;

7) комплекс привредног друштва и другог правног лица дефинише територију – простор, под надзором правног субјекта, на којој су опасне материје присутне у једном или више постројења укључујући заједничку или припадајућу инфраструктуру;

8) постројење дефинише техничку целину (грађевинске објекте, уређаје, опрему, инсталације, транспортна средства, складишне објекте) у којој се производе, користе или складиште опасне материје или се њима рукује (истоварају, утоварају, превозе);

9) радни век постројења дефинише период експлоатације постројења, при прописаним условима рада и одржавања, а који је пројектован документацијом за изградњу или реконструкцију.

Структура Плана заштите од удеса

Члан 4.

Структура Плана заштите од удеса је следећа:

1) процена опасности;

2) мере одговора на удес;

(1) активирање органа и структура за реаговање у случају удеса,

(2) мере заштите и спасавања,

(3) мере отклањања последица удеса;

3) информисање јавности.

Саставни делови Плана заштите од удеса су: графички део плана, пратећа документа и евиденција о удесима.

Процена опасности

Члан 5.

Процена опасности израђује се ради сагледавања угрожености живота, здравља људи и повредивости објеката и животне средине од последица удеса изазваним активностима са опасним материјама и са аспекта терористичких активности, и садржи:

1) опште податке о привредном друштву и другом правном лицу;

2) идентификацију опасности;

3) мере превенције;

4) снаге и средства.

Општи подаци о привредном друштву и другом правном лицу

Члан 6.

Општи подаци о привредном друштву и другом правном лицу и објекту обухватају:

1) опште податке (назив, седиште, адресу и др.);

2) податке о одговорном лицу;

3) податке о опасним материјама;

4) особине опасних материја које настају у удес;

5) попис опасних материја;

6) примењене технологије;

7) податке о карактеристикама постројења, уређаја и опреме;

8) податке о карактеристикама објеката, уређаја и опреме са аспекта осетљивости од терористичких активности;

9) карактеристике локације и окружења.

Општи подаци из става 1. тачка 1) овог члана уносе се у Образац 1, а попис опасних материја из става 1. тачке 4) овог члана у Образац 2, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 7.

У поступку израде Плана заштите од удеса, идентификација опасности врши се тако што се утврђује могући развој догађаја – сценарио удеса, анализа повредивости и ниво удеса.

Приказ могућег развоја догађаја

Члан 8.

Приказ могућег развоја догађаја – сценарија удеса обухвата сагледавање настанка удеса на основу података добијених у поступку идентификације.

У Плану заштите од удеса обрађује се сценарио најгорег могућег удеса који може имати највеће последице по људе и животну средину.

Анализа повредивости

Члан 9.

Анализа повредивости обухвата идентификацију повредивих објеката унутар локације постројења – објекта, број радника у објекту – постројењу, односно комплексу, изван локације комплекса повредивих објеката (вртићи, школе, болнице, стамбени објекти, спортске дворане – терени и др.), ван локације постројења – објеката (на удаљености од 1000m), број људи изван објекта – постројења, односно комплекса, природне вредности окружења (заштићена природна добра и ресурсе, материјална и културна добра).

Добијени подаци из стaва 1. овог члана уносе се у карте одговарајућих размера и приказују видљивим знацима који у легенди имају јасно објашњење.

Нивои удеса

Члан 10.

На основу сценарија удеса и анализе повредивости, удес се изражава у пет нивоа: I, II, III, IV и V ниво удеса.

Мере превенције

Члан 11.

Мере превенције утврђују се у поступку процене опасности од удеса, предузимају се ради спречавања настанка удеса или смањења вероватноће настанка удеса, с циљем умањења последица насталог удеса.

Снаге и средства

Члан 12.

Снаге и средства обухватају: расположиве људске ресурсе (структура, опремљеност и обученост) и расположиве материјалне ресурсе за заштиту и спасавање (врста, количина, исправност и др.).

Проценом снага и средстава сагледавају се потребе и капацитети за умањење и отклањање последица удеса.

Мере одговора на удес

Члан 13.

Мере одговора на удес предузимају се ради планирања и спровођења мера, радњи и поступака привредног друштва и другог правног лица ради реаговања на удес.

Мере одговора на удес обухватају:

1) активирање органа, структура и снага за реаговање у случају удеса;

2) мере заштите и спасавања;

3) мере отклањања последица удеса.

Активирање органа и структура за реаговање

Члан 14.

Активирање органа, структура и снага за реаговање у случају удеса обухвата процену настале опасности, активирање људских ресурса, начин извештавања, одговорна лица, рокове извршења и употребу материјалних средстава.

Мере заштите и спасавања и мере отклањања последица од удеса

Члан 15.

Мерама заштите и спасавања и мерама отклањања последица удеса, дефинишу се: организација руковођења, спровођење мера заштите и спасавања, безбедносне мере, организација саобраћајног обезбеђења, заштита објеката – критичне инфраструктуре, начин извештавања, санирање простора, стварање услова за нормализацију рада и живота, обнављање животне средине, праћење постудесне ситуације, одговорна лица и рокови извршења.

Информисање јавности

Члан 16.

Информисање јавности обухвата начин и поступке упознавања са врстом настале опасности, системом управљања ванредном ситуацијом и мерама заштите и спасавања од последица удеса.

Усклађивање планова

Члан 17.

Планови заштите од удеса привредног друштва и другог правног лица, сагласно закону који уређује ванредне ситуације, усклађују се са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама надлежних органа јединица локалне самоуправе, органа аутономне покрајине и органа Републике Србије.

Израда и овера плана заштите од удеса

Члан 18.

План заштите од удеса је документ који привредно друштво и друго правно лице израђује, потписује и оверава печатом у два штампана примерка и један примерак у електронској форми.

План заштите од удеса потребно је да буде потписан и оверен и од стране другог правног лица или привредног друштва које је израдило тај документ.

Ступање на снагу

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 01-890/12-4

У Београду, 13. августа 2012. године

Министар,

Ивица Дачић, с.р.

 

ПРИЛОГ 1.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА

Опште одредбе

Методологија разрађује садржај Плана заштите од удеса, и то: процену опасности, мере одговора на удес, односно активирање органа и структура за реаговање у случају удеса, мере заштите и спасавања, мере отклањања последица удеса, као и информисање јавности и извештај о удесу.

Методологија садржи поступке и методе процене опасности од удеса у коме су присутне опасне материје у производњи, складиштењу и промету као и ефекти и последице терористичких активности (у даљем тексту процена опасности).

Процена опасности израђује се на основу прописа и стандарда који одређују ову област – делатности, техничко-технолошке документације, процедура производних и других процеса, података о мерењима, података испитивања, атеста, података о одржавању, података о локацији и окружењу, као и планова просторног уређења индустријског комплекса.

Планом заштите од удеса дефинише се организација рада и запослених и разрађују задаци привредног друштва и другог правног лица која се баве: производњом, складиштењем и прометом опасних материја као и угрожених са аспекта терористичких активности, у спровођењу мера заштите и спасавања људи, животиња, животне средине, материјалних и културних добара на отклањању последица од удеса.

План заштите од удеса израђује привредно друштво и друго правно лице у складу са чланом 2. Правилника о начину израде и садржају Плана заштите од удеса, овом методологијом и Правилником о листи опасних материја и њиховим количинама и објектима на основу којих се израђује План заштите од удеса.

План заштите од удеса се редовно ажурира и по потреби дорађује новим решењима и информацијама које својим садржајем унапређују ефикасност реаговања у случају удеса.

Привредно друштво и друго правно лице именује руководиоца и чланове тима за израду плана заштите од удеса, који се састоји од стручњака из привредног друштва и другог правног лица и стручњака из своје области ван привредног друштва и другог правног лица. Руководилац тима поседује знање за идентификацију опасности као и способност да руководи тимом за израду плана заштите.

Тим стручњака из привредног друштва и другог правног лица сачињавају: лица која воде или су одговорна за производни процес, складиштење, руковање, промет, безбедност и здравље на раду и безбедност објеката, заштиту животне средине, заштиту од пожара, заштиту на раду, као и друга стручна лица која се баве пројектовањем, процесним инжењерством, мерно-регулационом техником, одржавањем или другом делатношћу која је усмерена на стварање услова за безбедно одвијање технолошког процеса у привредном друштву и другом правном лицу.

Стручњаци из своје области ван привредног друштва и другог правног лица ангажују се из техничко-технолошких и безбедносних области, са знањима и способностима за: идентификацију опасности и анализу безбедности система.

План заштите од удеса доноси руководилац привредног друштва и другог правног лица у складу са важећом законском регулативом.

Носиоци израде Плана заштите од удеса својим актом дефинишу безбедносне мере руковања планом.

План заштите се израђује на основу прописа и стандарда који уређују ову област, делатности, техничко-технолошке документације, производних, прометних, транспортних и безбедносних процедура, података о мерењима и испитивањима, одржавању објеката и саобраћајница, локацији и окружењу, атеста и планова просторног уређења комплекса.

Провера употребе Плана заштите од удеса се спроводи обуком и вежбом извршилаца.

Увод

Увод садржи податке о мултидисциплинарном стручном тиму који је учествовао у изради плана заштите.

Увод садржи и информације о техничкој и другој документацији коју је привредно друштво и друго правно лице користило за израду плана заштите.

Поред горе наведеног, у уводу се дају информације о поседовању сагласности и мишљења надлежних органа и организација као што су доказ о сагласности на техничку и планску документацију из области заштите од пожара и заштите животне средине.

Циљеви и принципи привредног друштва и другог правног лица ради управљања ризиком од удеса садрже:

1) информације о статусу привредног друштва и другог правног лица са становишта управљања ризиком од удеса;

2) циљеве и принципе спречавања удеса и смањивања штете за људе, животиње, материјална и културна добра и животну средину;

3) информације о активностима и мерама за реализацију дефинисаних циљева и рада, у складу са дефинисаним принципима и обавезу да ће привредно друштво и друго правно лице са организацијом рада, системом вођења и управљања, као и финансијским средствима осигурати достизање циљева у пракси, а тиме и високи степен заштите од удеса.

СТРУКТУРА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА

Структура Плана заштите од удеса је следећа:

1) процена опасности;

2) мере одговора на удес;

(1) активирање органа и структура за реаговање у случају удеса,

(2) мере заштите и спасавања,

(3) мере отклањања последица од удеса,

3) информисање јавности.

1) Процена опасности садржи:

(1) опште податке о привредном друштву и другом правном лицу;

(2) идентификацију опасности;

(3) мере превенције;

(4) снаге и средства.

(1) Општи подаци о привредном друштву и другом правном лицу и објекту обухватају:

Општи подаци о привредном друштву и другом правном лицу реализују се кроз прикупљање података и обухватају:

– назив и седиште правног лица,

– податке о одговорном лицу,

– податке о опасним материјама,

– особине опасних материја које настају у удесу,

– попис опасних материја,

– примењене технологије,

– податке о карактеристикама постројења, уређаја и опреме,

– податке о карактеристикама објеката, уређаја и опреме са аспекта осетљивости од терористичких активности и

– карактеристике локације и окружења.

Општи подаци о привредном друштву и другом правном лицу

Информација о привредном друштву и другом правном лицу садржи:

– опште податке (седиште – постројење, адреса, одговорно лице, општи подаци из Агенције за привредне регистре),

– податке о делатности, посебно са аспекта одвијања опасних активности,

– податке о намени и капацитету објекта (за објекте са аспекта терористичких активности),

– податке о структури, броју запослених, укупно и по технолошким целинама, организациона шема привредног друштва и другог правног лица,

– податке о пројектној документацији (технолошка, електро инсталација и опрема, елаборат заштите од пожара, безбедносним системима и др.),

– податке о удесима у претходном периоду код носиоца процене опасности на истим или сличним постројењима и објектима.

Подаци о опасним материјама

Прикупљају се подаци о опасним материјама које су у употреби, преради, складиштењу и одлагању а који су од значаја за процену:

– физичко-хемијске, токсиколошке и еко-токсиколошке особине за сваку од пописаних материја и опис њихових могућих штетних утицаја на живот и здравље људи и животну средину у случају удеса (безбедносни лист – SDS),

– граничне вредности изложености људи: максимално дозвољене концентрације у радној средини (МДК), граничне вредности емисије (ГВЕ), граничне вредности имисије (ГВИ) и концентрације које немају акутна штетна дејства (ИДЛХ).

Особине опасних материја које настају у удесу

За опасне материје које настају у току удеса као продукти експлозије, сагоревања, разградње и као продукти међусобног реаговања материја у удесу дефинисати:

– начин и услове настанка,

– количине које настају,

– физичко-хемијске, токсиколошке и еко-токсиколошке особине и могући утицај на живот и здравље људи и животну средину.

Попис опасних материја

Попис опасних материја врши се у складу са Правилником о листи опасних материја и њиховим количинама на основу којих се дефинишу обавезe израде плана заштите од удеса.

У складу са Правилником о листи опасних материја и њиховим количинама на основу којих се одређује обавеза израде Плана заштите од удеса потребно је приказати опасне материје које се налазе у привредном друштву и другом правном лицу.

У случајевима коришћења трговачких назива за материје које се јављају као смеше, потребно је дати њихов састав укључујући садржај активне материје.

Подаци о примењеној технологији

У овој фази прикупљају се подаци:

– технолошке целине – јединице за производњу, типови производње, складишта и начини интерног транспорта,

– дијаграм тока процеса: опис и графички приказ хемијско-технолошких операција процеса производње од припреме улазних сировина до готовог производа,

– максимални планирани и просечни капацитети: планирана производња (изражена у јединицама производа), и просечна количина у складиштењу,

– граничне вредности температуре, притиска и састава: подаци о свим вредностима повишених или снижених температура у процесу производње, критичне температуре, критични притисци, граничне вредности удела одређених материја у растворима или смешама.

НАПОМЕНА: Подаци о примењеној технологији прикупљају се и користе у мери која је од значаја за дефинисање сценарија.

Подаци о карактеристикама постројења, уређаја и опреме

Подаци се односе на:

– тип и намену опреме,

– систем одушно-сигурносних вентила, проветравање међукомора карактеристике судова под притиском и судова који могу да дођу у стање повишеног притиска ослобађањем гасова, дилатацијом материјала, загревањем и карактеристике одушно-сигурносних вентила, система за проветравање и вентилацију,

– систем детекције и дојаве од пожара и експлозије.

Напомена: Довољно је приложити сагласност од надлежне службе из области заштите од пожара.

НАПОМЕНА: Подаци о карактеристикама постројења, уређаја и опреме, прикупљају се и користе само у обиму који је од значаја за израду сценарија настанка удеса, а прикупљају се на основу постојеће техничке документације.

Подаци о карактеристикама објеката, уређаја и опреме са аспекта осетљивости од терористичких активности

Тип и намена објекта за: просветне, здравствене, државне институције, електро енергетска постројења, културно спортске манифестације, тржне центре, производња и складиштење воде и хране, транспорт робе и превоз путника.

– Материјал: врста од којих је израђен објекат, опрема (метали, легуре, пластичне масе),

– цевоводи за транспорт енергената,

– систем одушка, судова који могу да дођу у стање повишеног притиска ослобађањем гасова, загревањем и карактеристике одушних вентила, система за прозрачивање и вентилацију,

– систем детекције и дојаве од пожара и експлозије.

Напомена: довољно је приложити сагласност од надлежне службе из области заштите од пожара.

НАПОМЕНА: Подаци о карактеристикама, објеката, уређаја и опреме са аспекта осетљивости од терористичког напада прикупљају се и користе у обиму који је од значаја за израду сценарија настанка удеса, а прикупљају се на основу постојеће техничке документације.

Подаци о карактеристикама локације и окружења

Прикупљање података о локацији одвијања опасних активности и окружењу треба да омогући сагледавање:

– просторног распореда објеката: производни, складишни (сировина – репроматеријал и готови производи и отпад), енергетска постројења, пратећи објекти (управни, функционални, одмор и исхрана радника),

– транспортних путева унутар локације привредног друштва и другог правног лица,

– физичких карактеристика локације и окружења на којој се одвијају опасне активности (природна орографија и ресурси, изграђене вредности),

– повредивих објеката (просветне, здравствене, државне институције, електро енергетска постројења, културно спортске манифестације, тржни центри, производња и складиштење воде и хране, транспорт робе и превоз путника,

– општих климатских услова ширег подручја и микроклиматских услова комплекса на коме се одвијају опасне активности.

(2) Идентификација опасности

Идентификација опасности обухвата идентификацију објеката и критичних тачака, односно места у процесу или на постројењу која представљају најслабије тачке или могуће изворе опасности са аспекта настајања удеса. У оквиру идентификације се посебно анализира људски фактор као могући узрок удеса.

Идентификацијом критичних тачака у објекту проверавају се прилази, улази, излази, паркинзи, пратеће просторије – котларница, расхладни и електроенергетски системи и инфраструктура, водоводна и канализациона мрежа и др.

Идентификацијом критичних тачака у објекту проверавају се сви поступци одвијања технолошког процеса и сви делови постројења, уређаја, средстава транспорта и опреме, уочавају се и дефинишу критична места на постројењима, уређајима, опреми и интерној саобраћајној инфраструктури, као и узроци који могу да изазову поремећаје или отказе који доводе до удеса, а обухвата анализу:

– стања саобраћајних средстава и инфраструктуре унутар привредног друштва и другог правног лица (техничка исправност путева и пруга),

– специфичности и недостатке у фази припреме и коришћења објекта са аспекта његове намене,

– техничко-технолошких специфичности и недостатака у производњи и складиштењу,

– специфичности физичко-хемијских особина опасних материја,

– могућих отказа компоненти и материјала услед дотрајалости опреме и прекида снабдевања енергентима,

– спољашњих извора опасности (екстремних температура, ветра, падавина, поплава, пожара, земљотреса и клизишта), терористичких активности и активности привредног друштва и других правних лица у окружењу и

– анализу претходних удеса (узроке и недостатке који су довели до настанка удеса).

Идентификацијом опасности разрађује се приказ могућег развоја догађаја – сценарио, анализа повредивости и ниво удеса

Приказ могућег развоја догађаја – сценарио

Приказ могућег развоја догађаја – сценарио обухвата сагледавање могућег узрока, обима и насталих последица по живот и здравље људи, животиња, животну средину, материјална и културна добра и др. Сценарио мора да одговара сложености и намене објекта, постројења, сложености и опасности производних процеса, степену опасних активности привредног друштва и другог правног лица и могућим последицама.

Сценарио треба изабрати на основу идентификованих критичних тачака у објекту и особина опасних материја, као и ефеката који могу настати (експлозија, пожар, испуштање и ширење гасова, пара, течности, аеросола и прашине, продирање и распростирања опасних материја у земљиште, површинске и подземне воде).

Обрадити сценарио најгорег могућег обима удеса који има највеће последице по људе, животиње, животну средину, материјална и културна добра.

За приказ могућег развоја догађаја могу се користити следеће методе:

– анализа могућих отказа делова опреме и уређаја или система у целини (хлађење, загревање, контрола процеса, електроенергетског система, инсталација и безбедносних система, транспорт опасних материја и сл.) и развоја догађаја;

– анализа развоја догађаја (анализа стабла догађаја) од узрока удеса (иницијалног догађаја) до главног догађаја;

– анализа стабла грешака од главног догађаја до његовог узрока (иницијалног догађаја) и

– комбинована метода која се заснива на комбиновању напред наведених метода.

Анализа повредивости

У анализи повредивости треба идентификовати и навести:

– укупан број радника у постројењу или комплексу,

– радна места и број радника који се налазе на непосредном извршењу послова у постројењу односно комплексу, као и број људи који се могу затећи у постројењу – објекту, у предвиђеним зонама удеса (неопходно је распоред радника приказати графички на ситуационом плану постројења, односно објекта, односно комплекса),

– број људи изван комплекса – објекта на удаљености 1000 метара од истих.

Неопходно је утврдити и навести број људи изван комплекса – објекта, који могу бити изложени утицају удеса: у стамбеним објектима (спратност, број становника у њима, густина становања, удаљеност од места могућег удеса и др.).

Обавезно се анализирају и наводе повредиве групе у оквиру предшколских установа, школа, здравствених установа, јавних објеката и др.

Потребно је идентификовати и објекте у којима је у одређеним деловима дана повећано присуство људи као што су: пословни објекти, тржни центри, спортски и рекреативни простори и други објекти.

Повредиве објекте је потребно приказати графички на одговарајућој карти или ситуационом плану.

Идентификација осталих објеката

Идентификација повредивих објеката обухвата и приказ грађевинских објеката, природних и културних добара који трпе последице због пожара, рушења и контаминације: производни, пратећи и помоћни објекти на комплексу и изван њега; инфраструктурни и други објекти; објекти пољопривреде; флора и фауна; заштићена културна добра; заштићена природна добра; површинске и подземне воде; објекти који су од значаја за домино ефекат (складишта, производна постројења опасних материја у оквиру и ван комплекса) и др.

Одређивање могућег нивоа удеса

Могући ниво удеса одређује се на основу предвиђеног сценарија и анализе повредивости, а изражава се као I, II, III, IV или V ниво удеса:

I ниво удеса – (објекта постројења) – негативне последице удеса су ограничене на део објекта – постројења или цео објекат – постројење на комплексу привредног друштва и другог правног лица и не очекују се негативне последице у околини,

II ниво удеса – (објекта, постројења и комплекса) – негативне последице удеса могу захватити део објекта – постројења или цео комплекс привредног друштва и другог правног лица и не очекују се негативне последице у околини изван комплекса,

III ниво удеса – (ниво јединице локалне самоуправе) – негативне последице удеса могу се пренети изван граница опасног објекта – постројења и комплекса привредног друштва и другог правног лица и очекују се последице на делу или целој територији јединице локалне самоуправе, односно града,

IV ниво удеса – (национални ниво) – негативне последице удеса на објекту – постројењу и комплексу привредног друштва и другог правног лица, могу се проширити на део територије и целу територију Републике Србије,

V ниво удеса – (међународни ниво) негативне последице удеса на објекту – постројењу и комплексу привредног друштва и другог правног лица, могу се проширити ван територије Републике Србије.

(3) Мере превенције

Мере превенције се предузимају ради спречавања или смањења вероватноће настанка удеса као и умањења последица од истог.

Мере превенције чине:

– мере које су предвиђене и/или реализоване просторним планирањем, пројектовањем и изградњом објекта постројења – комплекса,

– мере које су предвиђене и/или реализоване избором технологије производње, технолошке опреме, опреме за управљање процесима и друге техничке опреме, а које обезбеђују већи степен заштите животне средине и мањи ризик од удеса,

– мере које су предвиђене избором техничко-технолошких решења које обезбеђују безбеднији транспорт опасних материја,

– мере које обезбеђују квалитетно и правовремено одржавање техничко-технолошког нивоа објекта постројења, нивоа знања и нивоа радне и технолошке дисциплине и

– мере које су предвиђене за одржавање комуникационих путева и пролаза у објектима, постројењима и погонима,

– мере које су предвиђене у систему безбедности: надзор, управљање системима безбедности и заштите, детекција и идентификација опасности,

– мере које су предвиђене организацијом оспособљавања и опремања људских капацитета за реаговање у случају удеса,

– мере које су предвиђене израдом и провером планске документације за реаговање у случају удеса.

(4) Снаге и средства за заштиту и спасавање, умањење и отклањање последица од удеса

У овом делу се врши сагледавање снага и средстава, њихови капацитети и потребе за спровођење мера заштите и спасавања, умањење и отклањање последица од удеса, а обухвата:

расположиве људске ресурсе

Сагледати постојећу и дефинисати потребну структуру људства, њихову обученост и опремљеност за спровођење мера заштите и спасавања, отклањања последица од удеса и организацију наставка рада и опоравка;

расположива материјална средства и опрема за заштиту и спасавање

Сагледати постојеће стање расположивих и потребних материјалних средстава и опреме за заштиту и спасавање (количину, врсту и исправност) као и организацију наставка рада и опоравка;

процену људских ресурса и материјалних средстава у функцији испомоћи

Дефинисати потребне људске и материјалне ресурсе која су планирана као испомоћ за спровођење мера заштите и спасавања, умањење и уклањање последица од удеса (навести тачне називе субјеката, органа, јавних институција и др.).

2) Мере одговора на удес обухватају:

(1) активирање органа и структура за реаговање у случају удеса дефинише поступке и мере којим се разрађују активности и поступци органа и организација (људских и материјалних ресурса), њихово довођење у стање спремности за извршавање задатака заштите и спасавања;

(2) мере заштите и спасавања дефинишу поступке и мере које се предузимају са циљем умањења ефеката и последица од удеса;

(3) мере отклањања последица имају за циљ санирање последица, организацију постудесног мониторинга, опоравка и стварање услова за обнављање живота и рада на локацијипростору захваћеним удесом.

(1) Активирање органа и структура за реаговање у случају удеса

Активирањем се разрађују поступци органа привредног друштва и другог правног лица (људских и материјалних капацитета) њихово довођење у стање спремности за извршавање задатака на отклањању последица удеса и састоји се од следећих елемената:

– организација, начин пријема и преношења саопштења о удесу (место, време, обим, тренутне последице и предузете мере на месту удеса),

– активирање снага за реаговање (органа за руковођење, јединица, екипа и др.),

– процена настале ситуације, доношење одлуке о обавештавању и узбуњивању унутар привредног друштва, обавештавање надлежне службе (оперативни центар 112) и органа јединица локалне самоуправе,

– организација веза и комуникације,

– организација позивања органа руковођења,

– организација и начин позивања органа и организација учесника у отклањању последица (полиција, хитна помоћ, здравствене установе, заштите и спасавања, ватрогасно-спасилачке јединице, еко-токсиколошке екипе, цивилна заштита, комуналне службе, ветеринарске установе, екипе Војске Србије),

– организација здравственог обезбеђења у току активирања,

– организација материјалног обезбеђења,

– подсетници извршилаца активирања органа и структура,

– мере безбедности у току активирања.

Графички део плана садржи:

– приказ грађевина, објеката и постројења или других карактеристичних простора и садржаја,

– ознаке намене постројења и објекта или простора,

– центре опасности,

– максимално процењен домет опасности,

– ознаке приступних путева за интервенцију (првенствених и алтернативних праваца),

– приказ магацина опреме за заштиту и спасавање,

– преглед локација снага за заштиту и спасавање,

– комуникацијски центар и

– локацију магацина и преглед опреме за заштиту и спасавање.

Пратећи документи активирања органа и структура садрже прилоге:

– преглед органа надлежне службе, органа аутономне покрајине, града и јединица локалне самоуправе, којима се доставља обавештење о удесу,

– организациона структура органа и организација које се укључују у систем реаговања у случају удеса (здравство, комуналне структуре, полиција, ватрогасно спасилачке јединице, цивилна заштита и др.),

– преглед праваца по којима се спроводи интерни транспорт опасних материја,

– програм вредновања, тестирања, иновирања планова и ажурирање,

– програм оспособљавања, провере знања,

– преглед привредних друштава и других правних лица регистрованих за поступање са опасним материјама.

(2) Мере заштите и спасавања

У мерама заштите и спасавања од удеса разрађују се мере и задаци за спровођење истих и обухватају следеће елементе:

– процену насталог стања угрожености од удеса и доношење одлуке о спровођењу мера заштите и спасавања,

– организацију обавештавања (кроз провођење мера заштите),

– организацију руковођења (средства, начин, извештавање надлежних органа, правила понашања),

– организацију пружање помоћи, прве медицинске помоћи и здравственог збрињавања (носиоци – здравствене установе, организациона структура, капацитети, правци превожења повређених, материјално обезбеђење и др.),

– организацију склањања и збрињавања угроженог становништва (носиоци, специјализоване екипе и задаци, категорије и број угрожених места, капацитет објеката, материјално обезбеђење, правци кретања, организација и начин превожења и др.),

– организацију евакуација запослених (носиоци – преглед и састав екипе и задаци, категорија и број, материјално обезбеђење, правци, места евакуације, прихват – размештај по објектима и др.),

– организацију заштите и збрињавања материјалних и културних добара у зони угрожености (носиоци, екипе и задаци, преглед материјалних добара, места – објекти где ће се извршити збрињавање и др.),

– организацију мониторинга квалитета ваздуха, земљишта и воде (носиоци, организациона структура, зоне и организација мониторинга и др.),

– организацију безбедносних мера (локација објеката и праваца за збрињавање, евакуацију, деконтаминацију, пружања медицинске заштите, измештање материјалних добара и др.),

– организацију саобраћаја (посебно у зони угрожености, носиоци и временски период),

– организацију спасавања и заштите од пожара (носиоци, организацијска структура, превентивне и заштитне мере у објектима школа, вртића стамбеним и другим објектима),

– организацију заштите објеката критичне инфраструктуре (најугроженија у односу на догађаје из мера заштите и спавања), заштите животиња и пружања ветеринарске помоћи (носиоци, организациона структура, екипе и њихови задаци и др.).

Графички део мера заштите и спасавања садржи:

– ознаке приступних путева за интервенцију (приоритетних и алтернативних праваца),

– приказ објеката смештаја снага заштите и спасавања,

– приказ објеката опреме за заштиту и спасавање,

– путеве за евакуацију (правце кретања),

– објекте и средства за пружање прве медицинске помоћи и здравственог збрињавања,

– објекте и средства за деконтаминацију,

– објекте збрињавања – смештаја угрожених људи, животиња и материјалних и културних добара и

– просторе и објекте за дислокацију материјалних добара.

Пратећи документи мера заштите и спасавања чине прилози:

– програм оспособљавања, провере знања,

– организација и припрема извођења вежби и

– преглед субјеката од значаја за спровођење мера заштите и спасавања (заводи, институције и др.).

(3) Мере отклањања последица удеса

Мере за отклањање последица удеса имају за циљ санирање простора удеса, стварање услова за нормализацију рада и живота, обнављање животне средине, праћење постудесне ситуације и предузимање превентивних мера уклањања опасности од поновног настанка удеса.

Мере за отклањање последица од удеса чине:

– циљеви и обим санације (приоритети, начин – метод, сакупљање, одлагање, деконтаминација расутих опасних материја – отпада),

– снаге и средства за санацију (екипе и задаци, потребно време – рок, потребна средства),

– снаге и средства за спровођење ремедијације,

– програм постудесног мониторинга животне средине обухвата праћење стања здравља људи и животиња, биомориторинг ваздуха воде и земљишта, а реализује се дефинисањем носиоца, садржаја, извештавањем и временским периодом,

– организација наставка рада и опоравка од удеса (задаци, носиоци, екипе, потребна материјална средства и планирано време) и

– планирана финансијска средства.

3) Информисање јавности

Дефинишу се и разрађују поступци и процедуре обавештавања и информисања јавности о опасностима, предузетим мерама за спречавање ширења удеса, мерама заштите и спасавања и мерама оклањања последица од удеса, и то:

(1) опште информације о природи опасности која може настати од опасних материја (уз назнаку главних опасних карактеристика) по здравље и живот људи, животиња, животну средину, културна и материјална добра;

(2) мере и начин правовременог обавештавања запослених лица и становништва о месту настанку и ефектима удеса;

(3) лице задужено – овлашћено за информисање и комуникацију са јавношћу;

(4) мере и активности које су предузете у привредном друштву и другом правном лицу у циљу спречавања ширења и отклањања последица од удеса.

Пратећи документи:

Преглед привредног друштва и другог правног лица овлашћеног за:

– санацију и ремедијацију и

– мониторинг животне средине.

Привредна друштва и друга правна лица, угрожена са аспекта терористичких активности, израђују План заштите од удеса у скраћеном облику, и то:

У уводном делу садржи податке о:

– стручном тиму који учествује у изради Плана заштите од удеса,

– техничкој и другој документацији (сагласности и мишљења надлежних органа и организација из области заштите од пожара) и

– систему управљања безбедношћу (организација и кадрови, идентификацију и процену опасности, оперативну контролу, евидентирање промена, усвајање и примена процедура, преглед и оцена примене поступака ефикасности управљања и примена мера безбедности).

Процена опасности садржи:

1) општe податке о привредном друштву и другом правном лицу;

2) идентификацију опасности;

3) мере превенције и

4) снаге и средства за заштиту и спасавање, умањење и уклањање последица од удеса.

Процена опасности од удеса разрађује се у складу са овом методологијом, и то:

1) Општи подаци о привредном друштву и другом правном лицу

Општи подаци о привредном друштву и другом правном лицу реализују се кроз прикупљање података у односу на следеће аспекте:

– опште податке,

– податке о карактеристикама објеката, уређаја и опреме,

– карактеристике локације и окружења.

Подаци о карактеристикама објеката, уређаја и опреме

Ови подаци се односе на:

– тип и намену објеката: објекти органа државне управе Републике Србије, Аутономне покрајине, града и јединица локалне самоуправе, спортски објекти – дворане, спортски центри, стадиони, објекти за производњу и прераду воде, тржни центри отвореног и затвореног типа, клиничко болнички центри, објекти саобраћајне инфраструктуре: железничке и аутобуске станице, аеродроми за превоз путника, Институт за вирусологију и имунологију ,,Торлак”, Радио телевизија Србије, Радио телевизија Војводина, Радио телевизије са националном фреквенцијом складу са Листом објеката угрожених са аспекта терористичких напада која је саставни део подзаконског акта који уређује листу опасних материја и њихове количине, као и објекте на основу којих се израђује План заштите од удеса),

– систем вентилације,

– систем детекције и дојаве од пожара,

– систем безбедносних мера (физичко-техничко обезбеђење, аудио и видео надзор и др.).

Подаци о карактеристикама локације и окружења

Прикупљање података о локацији и окружењу – треба да омогући сагледавање:

– карактеристика локације и окружења објеката и

– повредиви објекти (школе, здравствене установе, државне институције, електро енергетска постројења, термоелектране, хидроелектране, топлане), културно спортски објекти – манифестације, јавна купалишта, национална средства информисања (радио и тв), тржни центри, производња и складиштење воде и хране.

2) Идентификација опасности

Разрађује се у складу са овом методологијом

3) Мере превенције

Мере превенције се предузимају ради спречавања или смањења вероватноће настанка терористичких активности као и умањења последица од истог.

Мере превенције чине:

– мере које обезбеђују квалитетно и правовремено одржавање објеката и опреме, нивоа знања и нивоа радне и техничке дисциплине;

– мере које су предвиђене за одржавање путева комуникације и пролаза у објектима;

– мере које су предвиђене у систему безбедности: надзор, управљање системима безбедности и заштите, обука и провера запослених лица.

4) Снаге и средства за заштиту и спасавање, умањење и отклањање последица од терористичких активности

У овом делу се врши сагледавање снага и средстава, капацитети и потребе за спровођење мера заштите и спасавања, умањење и отклањање последица од терористичких активности, а обухвата:

расположиве људске ресурсе

Сагледати постојећу и дефинисати потребну структуру људства, њихову обученост и опремљеност за спровођење мера заштите и спасавања, отклањања последица изазваним терористичким активностима и организацију наставка рада и опоравка;

расположива материјална средства и опрема за заштиту и спасавање

Сагледати постојеће стање расположивих и потребних материјалних средстава и опреме за заштиту и спасавање (врста, количина и исправност);

процене људских ресурса и материјалних средстава у функцији испомоћи

Дефинисати потребне људске и материјалне ресурсе која су планирана као испомоћ за спровођење мера заштите и спасавања, умањење и отклањање последица од терористичких активности (навести тачне називе субјеката, органа, јавних институција и др.).

У делу мера одговора на удес дефинисати поступке и мере којима се разрађују активности у случају удеса, и то:

– активирање органа и структура за реаговање у случају удеса;

– мере заштите и спасавања и

– мере отклањања последица удеса.

НАПОМЕНА: Ради се у складу са овом методологијом

 

pravilnik-udes_Page_1.tiff

pravilnik-udes_Page_2.tiff

 

pravilnik-udes_Page_3.tiff

.