Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 21. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10),

Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде и министар животне средине, рударства и просторног планирања, споразумно доносе

 

ПРАВИЛНИК

о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи

"Службени гласник РС", бр. 9 од 5. фебруара 2012, 31 од 5. арила 2013, 55 од 25. јуна 2015, 67 од 29. јула 2015, 75 од 7. септембра 2016, 92 од 22. септембра 2021.

 

Члан 1.

Овим правилником проглашавају се ловостајем заштићене врсте дивљачи, трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи у отвореним и ограђеним ловиштима, ограђеним деловима ловишта и полигонима за лов дивљачи, као и мере заштите и регулисања бројности популација трајно заштићених и ловостајем заштићених врста дивљачи.

Члан 2.

Ловостајем заштићене врсте дивљачи су:

1) крупна дивљач:

(1) дивокоза (Rupicapra rupicapra),

(2) муфлон (Ovis aries musimon),

(3) срна (Capreolus capreolus),

(4) јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus),

(5) јелен лопатар (Dama dama),

(6) јелен вирџинијски (Odocoileus virginianus),

(7) дивља свиња (Sus scrofa);

2) ситна дивљач:

(1) длакава дивљач:

– зец (Lepus europaeus.),

– дивља мачка (Felis silvestris) **,

– куна белица (Martes foina),

– куна златица (Martes martes),

– јазавац (Meles meles),

– сиви пух (Glis glis),

– ондатра (Ondatra zibethica),

– веверица (Sciurus vulgaris),

– ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),

– нутрија (Myocastor coypus),

– ласица (Mustela nivalis),

– мрки твор (Mustela putorius);

(2) перната дивљач:

– дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca),

– дивља патка звиждара (Anas penelope),

– дивља патка глувара (Anas platyrhynchos),

– дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula),

– дивља патка риђоглава (Aythya ferina),

– дивља гуска лисаста (Anser albifrons),

– дивља гуска глоговњача (Anser fabalis),

– шумска шљука (Scolopax rusticola),

– дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus),

– гугутка (Streptopelia decaocto),

– грлица (Streptopelia turtur),

– препелица (Coturnix coturnix),

– пољска јаребица (Perdix perdix),

– фазан (Phasianus sp.),

– црна лиска (Fulica atra),

– сојка (Garrulus glandarius),

– барска кокица (Gallinula chloropus),

– гачац (Corvus frugilegus),

велики корморан (Phalacrocorax carbo) ****,

астреб кокошар (Accipiter gentilis) ****,

– сива чапља (Ardea cinerea) ****,

– сива врана (Corvus cornix),

– сврака (Pica pica);

3) крупне звери:

(1) вук (Canis lupus) *,

(2) шакал (Canis aureus),

(3) лисица (Vulpes vulpes).

Члан 3.

Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација ловостајем заштићених аутохтоних врста дивљачи врши се у отвореним и ограђеним ловиштима, као и у ограђеним деловима ловишта, у складу са годишњим планом газдовања ловиштем корисника ловишта (у даљем тексту: годишњи план).

Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација ловостајем заштићених алохтоних врста крупне дивљачи (јелен лопатар, јелен вирџинијски и муфлон) врши се искључиво у ограђеним ловиштима или ограђеним деловима ловишта, у складу са годишњим планом.

Члан 4.

Трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи (у даљем тексту: ловна сезона), одређује се према врсти ловостајем заштићене дивљачи, у зависности од њених биолошких карактеристика (период и процес размножавања и подизања младунаца, узгојна вредност, динамика развоја трофеја, миграциона кретања и др.) и повољности еколошких услова станишта у коме се налази (хранидбени потенцијал, склоништа и заклони, места погодна за размножавање и подизање младунаца и др.).

За ситну дивљач из вештачке производње која се испушта непосредно пред лов на полигонима за лов дивљачи ловна сезона траје током целе године, у складу са годишњим планом.

Утврђивање ловне сезоне за одређену ловну врсту која се уноси у ловиште, односно екосистем у коjем до тада није живела (интродукција) или се уноси на некадашње станиште са којег је ишчезла (реинтродукција), врши се у складу прописима којима се уређују заштита природе, ловство и ветеринарство.

Заштита и регулисање бројности популације ловне врсте из става 3. овог члана, у периоду адаптације и спровођења мера за постизање планираних управљачких резултата врши се контролисаним ловним активностима у случајевима спречавања и сузбијања заразних болести (дијагностичка испитивања, здравствена заштита), организованог хватања болесних или повређених јединки ради збрињавања и лечења, спровођења научног истраживања, мониторинга, као и другим случајевима од значаја за заштиту и унапређење стања ловне врсте, ако је за то дата сагласност министарства надлежног за послове ловства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Лов на вепра, прасад и назимад дивље свињe (Sus scrofa, L), може да се организује у току целе године у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести Афричке куге свиња и других заразних болести животиња, као и у случају када од ове врсте дивљачи наступи непосредна опасност по живот и здравље људи или непосредна угроженост имовине правних и физичких лица, у складу прописима којима се уређују ловство и ветеринарство.

Корисник ловишта може да организује лов крмаче и у време њеног ловостаја (од 1. марта до 30. јуна) у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести Афричке куге свиња и других заразних болести животиња, као и у случају када од ове врсте дивљачи наступи непосредна опасност по живот и здравље људи или непосредна угроженост имовине правних и физичких лица, уз обавезно претходно обавештавање и надзор ветеринарског и ловног инспектора, у складу прописима којима се уређују ветеринарство и ловство.

У ловиштима у којима се не газдује дивљом свињом, односно где планским документом није утврђено присуство дивље свиње или је она утврђена као пролазна, повремена или сезонска дивљач у ловишту и представља непожељну врсту због штета које причињава у пољопривреди и другој имовини физичких или правних лица, корисник ловишта може да организује лов на дивље свиње и без посебног одобрења, у складу прописима којима се уређују ловство и ветеринарство.

Ради заштите и регулисања бројности популације пољске јаребице (Perdix perdix, L), утврђује се мера привременог ловостаја ове заштићене врсте дивљачи, у периоду од 15. октобра 2021. године до 14. октобра 2024. године, осим у случајевима спречавања и сузбијања заразних болести (дијагностичка испитивања, здравствена заштита), хватања болесних или повређених јединки ради збрињавања и лечења, спровођења научног истраживања, организованог хватања пољских јаребица ради уношења у друго ловиште или други део истог ловишта (интродукција, реинтродукција, аугментација, транслокација), мониторинга, обуке ловачких паса, као и других ловних активности од значаја за заштиту и унапређење стања пољске јаребице, ако је за то дата сагласност министарства надлежног за послове ловства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Ради заштите и регулисања бројности популације грлице (Strеptоpеliа turtur, L), предузима се мера привременог ловостаја ове заштићене врсте дивљачи, у периоду од 1. октобра 2021. године до 14. августа 2024. године, осим у случају спречавања и сузбијања заразних болести (дијагностичка испитивања, здравствена заштита), хватања болесних или повређених јединки ради збрињавања и лечења, као и ради научног истраживања, ако је за то дата сагласност министарства надлежног за послове ловства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Ради заштите и регулисања бројности популације препелице (Coturnix coturnix, L), предузима се мера ограничења трајања ловне сезоне за ову ловостајем заштићену врсту дивљачи у периоду од 15. августа до 30. септембра текуће ловне године, осим у случају спречавања и сузбијања заразних болести (дијагностичка испитивања, здравствена заштита), хватања болесних или повређених јединки ради збрињавања и лечења, као и ради научног истраживања, ако је за то дата сагласност министарства надлежног за послове ловства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Ради заштите и регулисања бројности популације зеца (Lepus europaeus, Pall), предузима се мера ограничења трајања ловне сезоне за ову ловостајем заштићену врсту дивљачи у периоду од 15. октобра до 15. децембра текуће ловне године.

Корисник ловишта који је годишњим планом предвидео лов на зеца, први (пробни) лов на зеца организује у периоду од 15. до 25. октобра текуће ловне године.

Први (пробни) лов врши се ради прикупљања очних сочива свих одстрељених зечева, који се достављају на научно истраживање и анализе како би се утврдила старост одстрељених јединки и реални прираст у одређеној микропопулацији зеца, а на основу чега се корисницима ловишта одређују мере у погледу лова зеца у текућој ловној години (лов по плану, корекција плана лова или обустава лова).

Корисник ловишта који је годишњим планом предвидео лов на вука (Canis lupus, L.), као и корисник ловишта који је одстрел вука извршио због угрожавања живота, здравља људи или непосредног угрожавања имовине правних и физичких лица, доставља узорак мишићног ткива сваког одстрељеног вука на научно истраживање и анализе, ради спровођења националног системског мониторинга и одрживог управљања популацијама вука на територији Републике Србије.

Трајање ловне сезоне дато је у прилогу – Трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 92/2021

 

Члан 5.

Хватање ловостајем заштићене врсте дивљачи врши се у складу са овим правилником и прописима којима се уређује ветеринарство.

Корисник ловишта врши хватање ловостајем заштићене врсте дивљачи у складу са планским документима за газдовање ловиштем, и то:

1) крупне дивљачи током целе године, осим женских грла у периоду када су високо гравидне или кад воде младунце млађе од 30 дана;

2) зечева и пољских јаребица од 15. октобра до 31. јануара;

3) ситне дивљачи из вештачке производње за лов на полигонима за лов дивљачи током целе године.

Изузетно од става 2. тачка 3) овог члана, хватање осталих врста ситне дивљачи врши се уз сагласност надлежног органа, а у складу са законом којим се уређује ловство.

Члан 6.

Заштита и регулисање бројности популација трајно заштићених врста дивљачи, које се обезбеђују у складу са прописима којима се уређује заштита природе, односе се на:

1) сисаре:

(1) мрки медвед (Ursus arctos),

(2) рис (Lynx lynx ),

(3) видра (Lutra lutra),

(4) хермелин (Mustela erminea),

(5) степски твор (Mustela eversmanii),

(6) дабар (Castor fiber),

(7) шарени твор (Vormela peregusna);

2) птице:

(1) јаребица камењарка ( Alectoris graeca),

(2) лештарка (Bonasa bonasia),

(3) велики тетреб (Tetrao urogallus),

(4) дивља патка шиљкан (Anas acuta),

(5) дивља патка кашикара (Anas clypeata),

(6) дивља патка чегртуша (Anas strepera),

(7) дивља гуска (Anser anser),

(8) мала лисаста гуска (Anser erytrophus),

(9) дивља патка ћубаста (Aythya fuligula),

(10) барска шљука бекасина (Gallinago gallinago).

Члан 7.

Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација ловостајем заштићених врста дивљачи, обезбеђују се у складу са прописима којима се уређује ловство и прописима којима се уређује заштита природе, а спроводи се предузимањем одговарајућих мера и активности, као што су:

1) праћење стања популација дивљачи и чинилаца њиховог угрожавања, а нарочито праћење и ублажавање негативних последица утицаја промене климе на дивљач и њихова станишта;

2) постизање оптималне бројности дивљачи у складу са програмом развоја ловног подручја који доноси министарство надлежно за послове ловства;

3) реализација ловних активности у складу са планским документима корисника ловишта;

4) дозвољавање ограниченог одстрела одређених врста дивљачи ради спречавања штета које причињавају другим врстама животиња, усевима, шумама, рибњацима, води и другим облицима својине, као и прописивање трајања ловне сезоне, односно ловостаја и/или друге процедуре којима се регулише експлоатација (доношење привремене или локалне забране/дозволе);

5) оснивање узгајалишта и узгајалишта посебне намене;

6) реинтродукција дивљачи, односно гајење дивљачи у условима ван природног станишта и на природном станишту;

7) праћење стања миграторних врста дивљачи, подручја значајних за развојни циклус врсте, као и станишта миграторних врста дивљачи (зимовалишта, одмаралишта, миграторни коридори);

8) премештање јединки дивљачи у случају акцидентних ситуација (загађења ваздуха, воде и земљишта, пожари, поплаве и сл.), ако за то постоје одговарајући услови;

9) биотехничке мере за заштиту станишта и очување биодиверзитета;

10) санација и ревитализација оштећених станишта;

11) спровођење компензацијских мера успостављањем новог локалитета које има исте или сличне особине као оштећени локалитет и уношење дивљачи на друге локалитете у циљу повећања бројности;

12) подршка научним истраживањима, образовним активностима и популаризацији очувања и заштите дивљачи.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи, трајању ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи у отвореним и ограђеним ловиштима, ограђеним деловима ловишта и полигонима за лов дивљачи, као и мерама заштите и регулисања бројности популација трајно заштићених и ловостајем заштићених врста дивљачи („Службени гласник РС”, бр. 75/10 и 91/10).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-187/2011-09

У Београду, 26. децембра 2011. године

Министар,

др Оливер Дулић, с.р.

Министар,

Душан Петровић, с.р.

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

 

Правилник о измени Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи: "Службени гласник РС", број 31/2013-75

Члан 2.

Ради заштите и регулисања бројности популације пољске јаребице (Perdix perdix), чије је стање популације и стање станишта нарушено елементарним непогодама и неповољним климатским условима (поплаве, град, олује, дуготрајни мразеви, високи снежни наноси, вишемесечна суша), ловостај на пољску јаребицу траје од дана ступања на снагу овог правилника до 31. марта 2015. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Правилник о измени Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи: "Службени гласник РС", број 92/2021-12

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи ("Службени гласник РС", број 92/2021), Прилог – Трajaњe лoвнe сeзoнe нa лoвoстajeм зaштићeнe врстe дивљaчи замењен је новим прилогом (види члан 2. Правилника - 92/2021-12).

 

ПРИЛОГ

ТРАЈАЊЕ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ НА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ

Ловостајем заштићене врсте дивљачи лове се у следећем периоду ловне године:

Ред. број

ВРСТА

Српски назив

ВРСТА

Научни назив

ПОЛ ДИВЉАЧИ

ТРАЈАЊЕ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ

СИСАРИ (MAMMALIA) – КРУПНА ДИВЉАЧ

1.

Дивокоза

Rupicapra rupicapra, L.

дивојарац

1.7.–31.1.

дивокоза и дивојаре

1.9.–31.1.

2.

Муфлон ¤

Ovis aries musimon, Pall.

муфлон

1.1.–31.12.

муфлонка и муфлонско јагње

1.10.–31.1.

3.

Срна ¤

Capreolus capreolus, L.

срндаћ

15.4.–30.9.

срна и лане

1.9.–31.1.

4.

Јелен европски, јелен обични ¤

Cervus elaphus, L.

јелен

1.8.–15.2.

кошута и јеленско теле

1.8.–31.1.

5.

Јелен лопатар ¤

Cervus dama, L.

јелен лопатар

1.9.–15.2.

кошута и јеленче

1.9.–31.1.

6.

Јелен вирџинијски

Odocoileus virginianus, Zimm.

јелен

вирџинијски

1.9.–15.2.

кошута и јеленско теле

1.9.–31.1.

7.

Дивља свиња ¤

Sus scrofa, L.

вепар

1.1.–31.12.

крмача

1.7.–28/29.2.

прасе, назиме

1.1.–31.12.

Ред. број

ВРСТА

Српски назив

ВРСТА

Научни назив

ТРАЈАЊЕ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ

СИСАРИ (MAMMALIA) – СИТНА ДЛАКАВА ДИВЉАЧ

1.

Зец ¤

Lepus europaeus, Pall.

15.10.–15.12.

2.

Дивља мачка* ¤

Felis silvestris, Schreber

1.7.–28/29.2.

3.

Куна белица ¤

Martes foina, Erxleben

1.10.–28/29.2.

4.

Куна златица ¤

Martes martes, L.

1.10.–28/29.2.

5.

Јазавац ¤

Meles meles, L.

1.7.–28/29.2.

6.

Сиви пух ¤

Glis glis, L.

1.8.–28/29.2.

7.

Ондатра ¤

Ondatra zibethica, L.

1.1.–31.12.

8.

Веверица ¤

Sciurus vulgaris, L.

1.8.–28/29.2.

9.

Ракунолики пас ¤

Nyctereutes procyonoides, Gray.

1.1.–31.12.

10.

Нутрија ¤

Myocastor coypus, Mol.

1.1.–31.12.

11.

Ласица ¤

Mustela nivalis, L.

ловостај током целе године

12.

Мрки твор ¤

Mustela putorius, L.

ловостај током целе године

СИСАРИ (MAMMALIA) – КРУПНЕ ЗВЕРИ

1.

Вук * ¤

Canis lupus, L.

1.7.–31.3.

2.

Шакал ¤

Canis aureus, L.

1.1.–31.12.

3.

Лисица ¤

Vulpes vulpes, L.

1.1.–31.12.

ПТИЦЕ (AVES) – ПЕРНАТА ДИВЉАЧ

1.

Дивља патка кржуља, крџа

Anas crecca, L.

1.9.–28/29.2.

2.

Дивља патка звиждара

Anas penelope, L.

1.9.–28/29.2.

3.

Дивља патка глувара

Anas platyrhynchos, L.

1.9.–28/29.2.

4.

Дивља патка пупчаница, гроготовац

Anas querquedula, L.

1.9.–28/29.2.

5.

Дивља патка риђоглава

Aythya ferina, L.

1.9.–28/29.2.

6.

Дивља гуска лисаста

Anser albifrons, Scopoli.

1.10.–28/29.2.

7.

Дивља гуска глоговњача

Anser fabalis, Latham.

1.10.–28/29.2.

8.

Шумска шљука**

Scolopax rusticola, L.

1.10.–31.1.

9.

Дивљи голуб гривнаш

Columba palumbus, L.

1.8.–28/29.2.

10.

Гугутка

Streptopelia decaocto, Friv.

1.8.–28/29.2.

11.

Грлица ***

Streptopelia turtur, L.

15.8.–30.9.

12.

Препелица

Coturnix coturnix, L.

15.8.–30.9.

13.

Пољска јаребица ****

Perdix perdix, L.

15.10.–30.11.

14.

Фазан

Phasianus colchicus, L.

1.10 –31.1.

15.

Црна лиска

Fulica atra, L.

1.9.–28/29.2.

16.

Барска кокица

Gallinula chloropus, L.

1.9.–28/29.2.

17.

Сојка

Garrulus glandarius, L.

1.8.–28/29.2.

18.

Гачац

Corvus frugilegus, L.

1.8.–28/29.2.

19.

Велики корморан*****

Phalacrocorax carbo, L.

1.1.–31.12.

20.

Јастреб кокошар*****

Accipiter gentilis, L.

1.1.–31.12.

21.

Сива чапља *****

Ardea cinerea, L.

1.1.–31.12.

22.

Сива врана *****

Corvus cornix, L.

1.1.–31.12.

23.

Сврака *****

Pica pica, L.

1.1.– 31.12.

Напомена:

* врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи, осим на територији Аутономне покрајине Војводине где се штити као строго заштићена дивља врста;

** врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи на подручјима до 500 m надморске висине;

*** врста која се штити привременом забраном лова (ловостај) у периоду од 1. oктобра 2021. године до 14. августа 2024. године, после чега се проглашава редовно трајање ловне сезоне на ову врсту у периоду од 15. августа до 30. септембра;

**** врста која се штити привременом забраном лова (ловостај) у периоду од 15. октобра 2021. године до 14. октобра 2024. године, после чега се проглашава редовно трајање ловне сезоне на ову врсту у периоду од 15. октобра до 30. новембра;

***** врсте које корисник ловишта може да лови искључиво ради спречавања штета у ловиштима на површини регистрованог рибњака и у ловиштима, у складу са годишњим планом газдовања ловиштем; ловостајем заштићене врсте које могу да се лове на ловним и неловним површинама у ловишту, као и на површинама ван ловишта и у време када је лов забрањен, искључиво уз сагласност министарства надлежност за послове ловства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа, на захтев корисника ловишта, као и власника, односно корисника земљишта, вода и шума на неловним површинама, односно на површинама ван ловишта на којој је дивљач, у случају повећане бројности ове врсте ловне врсте изнад оптималне бројности утврђене планским документом, као и ради заштите живота и здравља људи, спречавања појаве, ширења и сузбијања заразних болести животиња, спречавања штета на усевима, пољопривредним културама, стоци, шумама, рибњацима, води и другим облицима имовине физичких и правних лица, као и ради заштите осталих врста дивљачи и њених станишта, од ловне врсте за чији лов се подноси захтев.