Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 42. став 4. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, број 36/09),

Министар животне средине и просторног планирања доноси

ПРАВИЛНИК

о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом

"Службени гласник РС", бр. 21 од 6. априла 2010, 10 од 30. јануара 2013, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

Члан 1.

Овим правилником прописују се обрасци извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом које, у складу са законом, састављају произвођач, увозник, пакер/пунилац, испоручилац и крајњи корисник, као и оператер система управљања амбалажним отпадом.

Члан 2.

Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом који саставља произвођач, увозник, пакер/пунилац, испоручилац и крајњи корисник подноси се на Обрасцу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом који саставља оператер система управљања амбалажним отпадом подноси се на Обрасцу 2. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  Број 110-00-47/2010-01

  У Београду, 29. марта 2010. године

  Министар,

  др Оливер Дулић, с.р.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престају да важе одредбе овог правилника, у обрасцима, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона - 44/2018-27).

Прилози

Образац 1 – Извештај произвођача, увозника, пакер/пуниоца, испоручиоца и крајњег корисника

Образац 2 – Извештај оператера система управљања амбалажним отпадом