Zakon

На основу члана 139. став 8. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон),

Министар омладине и спорта доноси

 

ПРАВИЛНИК

о националној категоризацији спортских објеката

"Службени гласник РС", број 25 од 15. марта 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником уређују се критеријуми и мерила за рангирање спортских објеката у Републици Србији.

Члан 2.

Критеријуми и мерила за рангирање спортских објеката утврђују се на основу врсте спортских активности, техничких карактеристика објекта и нивоа такмичења за који спортски објекат испуњава услове, у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон).

Члан 3.

Критеријуми и мерила за рангирање спортских објеката на основу врсте спортских активности утврђују се у односу на спортске гране које су рангиране од прве до шесте категорије у складу са правилником којим се уређује национална категоризација спортова.

Члан 4.

Критеријуми и мерила за рангирање спортских објеката на основу техничких карактеристика објекта јесу:

1) испуњеност услова у погледу броја спортских активности које се могу одвијати у основној просторији, односно на површини спортског објекта,

2) испуњеност техничких услова према прописаним правилима међународних спортских савеза,

3) испуњеност услова у односу на утврђене услове у акту којим се уређују услови за обављање спортских активности и делатности,

4) намена објекта,

5) испуњеност услова у погледу површинe основне просторије, односно површине спортског објекта која је намењена за извођење спортских активности,

6) број спортских активности које се могу истовремено изводити у вишефункционалном спортском објекту,

7) одговарајући број фиксних места за седење у гледалишту, у случају да се у спортском објекту одржавају спортске активности које имају такмичарски карактер.

Рангирање спортског објекта, који у свом саставу има више простора у којима се обављају спортске активности, врши се на основу техничких карактеристика спортског простора који испуњава најповољније услове за одвијање спортске активности, а код спортског објекта који има такмичарски карактер на основу техничких карактеристика спортског простора који испуњава услове за такмичења највишег нивоа.

Члан 5.

Критеријуми и мерила за рангирање спортских објеката на основу нивоа такмичења јесу:

1) да је спортски објекат опремљен за одржавање неких од следећих великих међународних спортских такмичења, и то:

(1) олимпијске и параолимпијске игре,

(2) светска и европска првенства,

(3) медитеранске игре,

(4) универзијаде,

(5) светски купови и финални турнири светске лиге,

(6) зимски и летњи олимпијски фестивал младих Европе,

(7) балканска и друга регионална првенства,

(8) финална и финални турнири европских клупских такмичења,

(9) критеријумски и квалификациони међународни спортски турнири,

(10) традиционалне међународне спортске манифестације;

2) да је спортски објекат опремљен за одржавање осталих спортских такмичења, и то:

(1) национална првенства и турнири,

(2) национални спортско-рекреативни догађаји и национална школска спортска такмичења,

(3) нижи рангови националних такмичења,

(4) спортско-рекреативни догађаји и школска спортска такмичења на нивоу јединица локалних самоуправа.

Члан 6.

На основу критеријума из чл. 3–5. овог правилника, спортски објекти се рангирају у три категорије.

Члан 7.

Спортски објекти прве категорије јесу:

1) спортски објекти који су првенствено намењени за тренинге а по потреби и за такмичења националних спортских репрезентација или врхунских спортиста и који испуњавају следеће критеријуме и мерила:

(1) да се у њима могу одвијати спортске активности било које националне категорије спорта,

(2) да у зависности од врсте спортског објекта испуњавају следеће техничке карактеристике:

– да су у потпуности испуњени услови утврђени актом којим се уређују услови за обављање спортских активности и делатности,

– да су у потпуности испуњени услови прописани правилима међународних спортских савеза,

(3) да се у њима могу одвијати велика међународна спортска такмичења из члана 5. став 1. тачка 1) овог правилника, ако имају намену за спортска такмичења;

2) једнофункционални (специјализовани) спортски објекти који испуњавају следеће критеријуме и мерила:

(1) да се у њима могу одвијати спортске активности из прве, друге или треће категорије спорта,

(2) да у зависности од врсте спортског објекта испуњавају следеће техничке карактеристике:

– да су у већој мери испуњени услови утврђени актом којим се уређују услови за обављање спортских активности и делатности,

– да су у потпуности испуњени услови прописани правилима међународних спортских савеза,

– да је површина основне просторије, односно површине спортског објекта која је намењена за извођење спортских активности код спортских хала најмање 2.000 m²,

– да спортски објекат намењен за одржавање спортских такмичења има најмањи број места за седење у гледалишту, и то:

а) за стадионе (фудбал) – 20.000 седишта,

б) за спортске хале – 5.000 седишта,

в) за базене – 2.000 седишта,

(3) да се у њима могу одвијати велика међународна спортска такмичења из члана 5. став 1. тачка 1) овог правилника, ако имају намену за спортска такмичења;

3) вишефункционални спортски објекти који испуњавају следеће критеријуме и мерила:

(1) да се у њима могу одвијати спортске активности из прве, друге или треће националне категорије спорта,

(2) да испуњавају следеће техничке карактеристике:

– да обезбеђују испуњеност утврђених услова за извођење више спортских активности у основној просторији, односно површини спортског објекта, и то:

а) код спортских хала – више од седам спортских активности,

б) код базена – више од три спортске активности,

– да су у већој мери испуњени услови утврђени актом којим се уређују услови за обављање спортских активности и делатности,

– да су у потпуности испуњени услови прописани правилима међународних спортских савеза,

– да је површина основне просторије, односно површине спортског објекта која је намењена за извођење спортских активности код спортских хала најмање 2.000 m²,

– да омогућава да се истовремено могу одвијати две спортске активности у спортским халама,

– да спортски објекат намењен за одржавање спортских такмичења има најмањи број места за седење у гледалишту, и то:

а) за стадионе (фудбал) – 20.000 седишта,

б) за спортске хале – 5.000 седишта,

в) за базене – 2.000 седишта,

(3) да се у њима могу одвијати велика међународна спортска такмичења из члана 5. став 1. тачка 1) овог правилника, ако имају намену за спортска такмичења.

Члан 8.

Спортски објекти друге категорије јесу:

1) једнофункционални, односно специјализовани спортски објекти који испуњавају следеће критеријуме и мерила:

(1) да се у њима могу одвијати спортске активности од прве до пете, укључујући и пету, националне категорије спортова,

(2) да испуњавају следеће техничке карактеристике:

– да су у већој мери испуњени услови утврђени актом којим се уређују услови за обављање спортских активности и делатности,

– да је површина основне просторије, односно површине спортског објекта која је намењена за извођење спортских активности код спортских хала најмање 1.000 m²,

– да спортски објекат намењен за одржавање спортских такмичења има најмањи број места за седење у гледалишту, и то:

а) за стадионе (фудбал) – 8.500 седишта,

б) за спортске хале – 3.000 седишта,

в) за базене – 1.000 седишта,

(3) да се у њима могу одвијати спортска такмичења било ког нивоа такмичења, ако имају намену за спортска такмичења;

2) вишефункционални спортски објекти који испуњавају следеће критеријуме и мерила:

(1) да се у њима могу одвијати спортске активности од прве до пете, укључујући и пету, националне категорије спортова,

(2) да испуњавају следеће техничке карактеристике:

– да су у већој мери испуњени прописани услови за извођење више спортских активности у основној просторији, односно површини спортског објекта, и то:

а) код спортских хала – више од пет спортских активности,

б) код базена – више од две спортске активности,

– да су у већој мери испуњени услови утврђени актом којим се уређују услови за обављање спортских активности и делатности;

– да је површина основне просторије, односно површине спортског објекта која је намењена за извођење спортских активности код спортских хала најмање 1.000 m²;

– да спортски објекат намењен за одржавање спортских такмичења има најмањи број места за седење у гледалишту, и то:

а) за стадионе (фудбал) – 8.500 седишта,

б) за спортске хале – 3.000 седишта,

в) за базене – 1.000 седишта,

(3) да се у њима могу одвијати спортска такмичења било ког нивоа такмичења, ако имају намену за спортска такмичења.

Члан 9.

Спортски објекти треће категорије јесу:

1) једнофункционални (специјализовани) спортски објекти који испуњавају следеће критеријуме и мерила:

(1) да се у њима могу одвијати неке од спортских активности националних категорија спорта,

(2) да имају следеће техничке карактеристике:

– да је површина основне просторије, односно површине спортског објекта која је намењена за извођење спортских активности код спортских хала најмање 500 m²,

– да спортски објекат намењен за одржавање спортских такмичења има најмањи број места за седење у гледалишту, и то:

а) за стадионе (фудбал) – 1.000 седишта,

б) за спортске хале – 1.000 седишта,

в) за базене – 500 седишта,

(3) да се у њима могу одвијати спортска такмичења било ког нивоа такмичења, ако имају намену за спортска такмичења;

2) вишефункционални спортски објекти који испуњавају следеће критеријуме и мерила:

(1) да се у њима могу одвијати неке од спортских активности националних категорија спорта,

(2) да имају следеће техничке карактеристике:

– да испуњавају услове за извођење више спортских активности у основној просторији, односно површини спортског објекта, и то:

а) код спортских хала – више од три спортске активности,

б) код базена – више од две спортске активности,

– да је површина основне просторије, односно површине спортског објекта која је намењена за извођење спортских активности код спортских хала најмање 500 m²,

– да спортски објекат намењен за одржавање спортских такмичења има најмањи број места за седење у гледалишту, и то:

а) за стадионе (фудбал) – 1.000 седишта,

б) за спортске хале – 1.000 седишта,

в) за базене – 500 седишта,

(3) да се у њима могу одвијати спортска такмичења било ког нивоа такмичења, ако имају намену за спортска такмичења.

Члан 10.

Рангирање спортских објеката једном годишње врши Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту: Завод), у складу са овим правилником и Законом.

Рангирање спортског објекта Завод врши на основу података које доставља власник односно корисник спортског објекта, уколико је евидентиран, као и на основу података уписаних у матичну евиденцију спортских објеката и регистар спортских објеката.

Подаци о извршеном рангирању из става 2. овог члана достављају се министарству надлежном за спорт, који те податке објављује на свом сајту у року од 15 дана од дана извршеног рангирања, у складу са Законом.

На извршено рангирање спортских објеката може се уложити приговор министру надлежном за спорт у року од 15 дана од дана објављивања на сајту министарства надлежног за спорт, у складу са Законом.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-20/2013-05

У Београду, 6. новембра 2013. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.