Zakon

 

На основу члана 12. став 3. Закона о заштити лица са менталним сметњама („Службени гласник РС”, број 45/13),

Министар здравља доноси

  

ПРАВИЛНИК

о врсти и ближим условима за образовање организационих јединица и обављање послова заштите менталног здравља у заједници

"Службени гласник РС", број 106 од 5. децембра 2013.

   

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овим правилником уређују се врсте и ближи услови у погледу простора, опреме и кадра за образовање организационих јединица и обављање послова заштите менталног здравља у заједници.

Заједница

Члан 2.

Заједница, у смислу овог правилника, представља облик удруживања људи унутар неког одређеног простора, чији појединци ступају у различите социјалне интеракције, окупљајући се око заједничких вредности, потреба, интереса и проблема, развијајући осећање припадности и идентификације са заједницом и предузимајући организоване акције у циљу задовољавања основних и заједничких потреба.

Образовање центра за ментално здравље у заједници

Члан 3.

Центар за ментално здравље у заједници образује се као посебна организациона јединица за обављање послова заштите менталног здравља у домовима здравља који обављају и делатност лечења лица са менталним сметњама и у психијатријским установама.

Циљ образовања центра за ментално здравље у заједници

Члан 4.

Образовањем и организовањем центра за ментално здравље у заједници постиже се виши ниво квалитета заштите менталног здравља у заједници, обезбеђује се пружање разноврсних услуга које су доступне што већем броју лица, с циљем да те услуге буду што ефикасније и прихватљивије лицима са менталним сметњама.

Послови центра за ментално здравље у заједници

Члан 5.

Центар за ментално здравље у заједници обавља послове:

1) промоције менталног здравља и превенција менталних поремећаја;

2) превенције инвалидитета и рехабилитација;

3) лечења и рехабилитације лица са менталним сметњама;

4) успостављања мултидисциплинарног тимског рада;

5) успостављања интердисциплинарне сарадње унутар здравственог система;

6) успостављања мултисекторске сарадње на локалном нивоу са службама система социјалне заштите, службама локалних органа самоуправе, удружењима пацијената и др.;

7) сарадње са организацијама и удружењима чији су циљеви усмерени на помоћ и подршку лицима са менталним сметњама;

8) сарадње са референтним здравственим установама;

9) учешћа у различитим стручним скуповима;

10) учешћа у разним пројектима;

11) саветодавног рада са лицима са менталним сметњама и члановима њихових породица;

12) едукације пацијената, здравствених радника и здравствених сарадника;

13) лечења – медикаментозна терапија;

14) социотерапије;

15) окупационо радне терапије;

16) рекреативне терапије;

17) породичне терапије;

18) превенције и лечења болести зависности;

19) рехабилитације и ресоцијализације;

20) надзора над лицима са менталним сметњама која користе заштићене куће или станове;

21) психијатријске патронаже;

22) помоћи и праћења лица којима је изречена мера обавезног лечења на слободи;

23) социјалне подршке – интервенције у кризним ситуацијама.

Дневне услуге у заједници

Члан 6.

У склопу система пружања услуга центра за ментално здравље у заједници, могу се организовати:

1) дневни боравак за лица са менталним сметњама;

2) дневни центри за старија лица, што употпуњује систем служби и повећава услуге заштите менталног здравља;

3) заштићене куће или станови;

4) удружења корисника услуга и др.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

Организација центра за ментално здравље у заједници

Члан 7.

Центар за ментално здравље у заједници, образован у дому здравља или у психијатријској установи, организује свој рад у складу са планом рада здравствене установе при којој је образован, на начин којим ће се осигурати доступна, квалитетна, ефикасна и континуирана здравствена заштита лица са менталним сметњама у заједници.

Превентивна делатност

Члан 8.

Здравствена заштита лица са менталним сметњама у центру за ментално здравље у заједници спроводи се кроз дефинисане планове и програме, индивидуалне или групне третмане у заједници, а у циљу задржавања ових лица и њиховог останка у породичној и социјалној средини, односно у превенцији њиховог стационарног лечења.

Сарадња центра за ментално здравље у заједници са здравственим установама

Члан 9.

Центар за ментално здравље у заједници сарађује са свим здравственим установама на свим нивоима здравствене заштите, кроз размену информација и успостављањем јединственог система упућивања пацијената са примарног на друге нивое здравствене заштите, у складу са законом.

Сарадња центра за ментално здравље у заједници са другим службама и лицима у заједници

Члан 10.

Центар за ментално здравље у заједници, у складу са протоколима, сарађује и са другим службама и лицима у заједници, у циљу очувања здравља лица са менталним сметњама.

Интерне писмене процедуре центра за ментално здравље у заједници

Члан 11.

Центар за ментално здравље у заједници има утврђене интерне процедуре које се односе на:

1) збрињавање ургентних стања у психијатрији;

2) поштовање права лица са менталним сметњама при укључивању у дијагностичке и терапијске процедуре;

3) поступање са лицем са менталним сметњама који одбија одређени третман или не поштује претходно договорени план за медикаментозни или психосоцијални третман;

4) поступак упућивања на хоспитални третман;

5) поступање са форензичким пацијентима који су од стране суда упућени у центар за ментално здравље у заједници, као и са форензичким пацијентима након хоспиталног третмана у поступку укључивања у заједницу;

6) поступање са информацијама о здравственом стању пацијената;

7) решавање по жалби пацијената и њихових законских заступника;

8) кућне и друге планиране посете;

9) истраживачке пројекте о обезбеђивању сигурности пацијената или њихових законских заступника за учешће у истраживачким пројектима;

10) контролу инфекције;

11) чишћење, дезинфекцију и дезинсекцију површина;

12) забрану пушења у просторијама центра;

13) друге процедуре у складу са надлежношћу центра.

Планирање у центру за ментално здравље у заједници

Члан 12.

Центар за ментално здравље у заједници сачињава годишњи план рада са планом надзора и контроле, који је саставни део годишњег плана рада дома здравља или део плана рада психијатријске установе.

Годишњи план рада из става 1. овог члана упућује се надлежном заводу за јавно здравље у циљу координације и праћења планираних активности, у складу са законом.

III. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

Санитарно-технички и хигијенски услови

Члан 13.

Центар за ментално здравље у заједници мора да испуњава опште санитарно-техничке и хигијенске услове, и то:

1) да је изграђен од чврстог материјала;

2) да је смештен на приступачном терену са изграђеним прилазом за особе са инвалидитетом;

3) не сме бити изложен буци и загађењу животне средине изнад дозвољених вредности;

4) да има сигуран и трајан извор загревања;

5) да испуњава прописане техничке и еколошке стандарде.

Комунални и други услови за простор центра за ментално здравље у заједници

Члан 14.

Центар за ментално здравље у заједници мора да задовољава све прописане комуналне и санитарне услове за водоснабдевање и одвођење отпадних вода, електрично снабдевање, прикључке на плинску мрежу и друге инсталације као и све услове противпожарне заштите.

Унутрашње уређење просторија центра за ментално здравље у заједници

Члан 15.

Центар за ментално здравље у заједници мора да има обезбеђене телекомуникационе везе и уређаје, уз обавезан приступ интернету.

Просторије центра за ментално здравље у заједници:

1) морају бити осветљене и изграђене тако да се могу лако и брзо проветрити;

2) морају бити обезбеђене одговарајућом вентилацијом;

3) морају да имају дневно светло;

4) подови просторија морају бити урађени тако да се не клизају и да се могу брзо и лако чистити, одржавати и дезинфиковати.

Просторни услови центра за ментално здравље у заједници

Члан 16.

Центар за ментално здравље у заједници, по правилу, треба да буде смештен на локацији која је доступна корисницима са подручја заједнице којој пружа услуге.

Просторије центра за ментално здравље у заједници морају у потпуности да осигуравају удобност, сигурност и дискрецију лицима са менталним сметњама.

Радни простор центра за ментално здравље у заједници

Члан 17.

Центар за ментално здравље у заједници треба да има радни простор, који се састоји од:

1) административног (пријемног) пулта са картотеком;

2) простора за интервенције;

3) простора за рад психијатра;

4) простора за рад психолога;

5) простора за рад социјалног радника;

6) простора за групну и радну терапију;

7) санитарног чвора за пацијенте, одвојено по основу пола;

8) санитарног чвора за запослене, одвојено по основу пола;

9) гардеробе за пацијенте;

10) гардеробе за запослене;

11) приручне кухиње са неопходном опремом и апаратима.

Просторије за рад из става 1. овог члана морају бити одговарајуће површине, зависно од врсте и обима услуга које центар за ментално здравље у заједници пружа.

Хигијенско-технички услови центра за ментално здравље у заједници

Члан 18.

Просторије за преглед пацијената, санитарни чвор за пацијенте и санитарни чвор за запослене, морају да имају лавабо са топлом и хладном водом и текућим сапуном као и пешкирима за брисање руку за једнократну употребу, односно апаратом за сушење руку.

IV. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

Простор за рад административног пулта са картотеком

Члан 19.

Административни пулт са картотеком мора бити опремљен металним ормаром са кључем за личне здравствене картоне пацијената, радним столом, столицом и телефоном.

Простор за интервенције

Члан 20.

Простор за интервенције мора бити опремљен:

1) лежајем за интервенције;

2) носачем – сталком за инфузију;

3) ормаром за инструменте и за лекове;

4) столићем за инструменте;

5) посудом за инструменте;

6) сувим стерилизатором;

7) негатоскопом;

8) отоскопом;

9) топломером;

10) рукавицама за једнократну употребу;

11) шприцевима и иглама за једнократну употребу;

12) компресивним завојима;

13) завојним материјалом;

14) средствима за имобилизацију;

15) комплетом орофарингеалног тубуса;

16) амбу балоном са маскама;

17) челичном посудом за кисеоник запремине најмање три литра са припадајућом опремом;

18) комплетом за терапију анафилактичког шока (адреналин, антихистаминици, аминофилин, кортикостероиди);

19) торбом за медицинску сестру, односно медицинског техничара;

20) пластичном посудом за медицински отпад;

21) посудом за остали – комунални отпад.

Простор за интервенције мора да има металну касу, односно сеф за психоактивне контролисане супстанце, који морају бити стално закључани и обезбеђени, а у складу са прописима којима се уређују психоактивне контролисане супстанце.

Простор за рад психијатра

Члан 21.

Простор за рад психијатра мора бити опремљен:

1) лежајем за преглед пацијената;

2) столицом за преглед пацијената;

3) радним столом и столицом за отпатке;

4) офталмоскопом;

5) неуролошким чекићем;

6) акустичном виљушком;

7) посудом за шпатуле,

8) шпатулама;

9) лекарском торбом;

10) таблицама за испитивање оштрине вида.

Простор за рад психолога и социјалног радника

Члан 22.

Простор за рад психолога и социјалног радника мора бити опремљен канцеларијским намештајем и опремом.

Поред канцеларијског намештаја из става 1. овог члана, простор за психолога мора имати основне тестове за рад психолога, и то: психолошке инструменте за процену интелектуалних способности, појединих когнитивних функција као и психонеуролошку процену; тестове и технике за процену психомоторног развоја; психолошки инвентар и тестове за процену личности; пројективне технике и др.

Простор за групну терапију

Члан 23.

Простор за групну терапију мора да има: аудио-видео опрему; материјал за креативне и рекреативне активности; диктафон и намештај.

Простор за децу

Члан 24.

Центар за ментално здравље у заједници који пружа услуге и деци, мора да поред прописане опреме има и разне играчке, сликовнице, слагалице, дидактички и сличан материјал за рад са децом.

Простор за лечење болести зависности

Члан 25.

Центар за ментално здравље у заједници који пружа услуге превенције и лечења болести зависности, поред прописане опреме мора да има и скрининг тестове за откривање психоактивних супстанци у урину и пљувачки и скрининг тестове за хепатитис Б и Ц, као и ХИВ.

Возни парк

Члан 26.

Центар за ментално здравље у заједници мора да има одговарајуће превозно средство (аутомобил, комби).

V. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ КАДРА

Мултидисциплинарни тим

Члан 27.

У центру за ментално здравље у заједници, зависно од броја лица са менталним сметњама, величине подручја које покрива и кадровских ресурса, образују се један или више мултидисциплинарних тимова, у саставу: неуропсихијатар, психијатар, неуролог, психолог, социјални радник, дефектолог, логопед, медицинска сестра, односно медицински техничар и радни терапеут.

Послови и задаци чланова мултидисциплинарног тима

Члан 28.

Послови и задаци чланова мултидисциплинарног тима су:

1) промоција и заштита менталног здравља појединца, породице, групе и заједнице;

2) спровођење поступка лечења;

3) едукација пацијента да препозна ране знакове болести, да на време потражи стручну помоћ и да разуме своје стање;

4) помоћ у процесу социјализације и ресоцијализације, односно у стицању знања, вештина, мотива и ставова потребних за извршење садашњих и будућих улога у друштву;

5) кућне и друге планиране посете у заједници;

6) планирање, организација, руковођење и спровођење психосоцијалне рехабилитације пацијената, укључујући и форензичке пацијенте који су од стране суда упућени у центар за ментално здравље у заједници, као и форензичке пацијенте након хоспиталног третмана у поступку укључивања у заједницу;

7) саветодавне услуге пацијентима;

8) психоедукација;

9) социотерапијске активности у центру за ментално здравље у заједници и у заједници (индивидуална и групна социотерапија);

10) помоћ у решавању кризних ситуација;

11) рана детекција поремећаја у расту и развоју;

12) да воде законски прописану медицинску евиденцију и документацију;

13) да учествује у истраживањима и примени резултата истраживања;

14) да учествује у евалуацији и праћењу рада центра за ментално здравље у заједници,

15) да обавља и друге послове у складу са својим професионалним усмерењем и потребама центра за ментално здравље у заједници.

Руководилац мултидисциплинарног тима

Члан 29.

Центар за ментално здравље у заједници, у складу са актима дома здравља или психијатријске установе, има руководиоца мултидисциплинарног тима (у даљем тексту: руководилац тима).

Руководилац тима, поред општих услова, мора да поседује одговарајуће стручне квалификације као и организаторске вештине.

Послови и задаци руководиоца тима

Члан 30.

Послови и задаци руководиоца тима утврђују се актом о систематизацији, тако да се обезбеђује:

1) руковођење и координација рада мултидисциплинарног тима;

2) организовање рада центра за ментално здравље у заједници;

3) развијање позитивне радне атмосфере, мотивације запослених и старање о изграђивању и развијању добрих интерперсоналних односа;

4) успостављање и одржавање везе са службама примарне здравствене заштите, као и са здравственим установама на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, укључујући и форензичка одељења;

5) успостављање и одржавање веза са другим службама у заједници које се баве унапређењем и заштитом менталног здравља;

6) у сарадњи са члановима мултидисциплинарног тима израда годишњег плана стручног рада чланова тима;

7) успостављање и одржавање сталне комуникације и сарадње са здравственим саветом и структурама јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима, групама за самопомоћ, волонтерским организацијама, верским заједницама, организацијом црвеног крста и другим организацијама;

8) надзор и контрола рада и извештавање о раду центра за ментално здравље у заједници;

9) израда годишњег плана рада центра за ментално здравље у заједници у сарадњи са другим члановима мултидисциплинарног тима;

10) обављање и других послова у складу са својим професионалним усмерењем и потребама центра за ментално здравље у заједници.

Послови и радни задаци психијатра, односно неуропсихијатра

Члан 31.

Специјалиста психијатрије, односно неуропсихијатрије обавља:

1) дијагностику и планирање третмана за лечење лица са менталним сметњама;

2) правилно примењивање и спровођење психофармаколошке терапије, уз нарочиту пажњу о индивидуалном дозирању и дужини третмана, нежељеним ефектима и компликацијама психијатријског третмана;

3) психијатријску експертизу;

4) консултативне услуге и даје налазе и мишљења на позив других служби;

5) друге послове у складу са својим професионалним усмерењем и потребама центра за ментално здравље у заједници.

Послови и радни задаци психолога

Члан 32.

Психолог:

1) обавља психодијагностичке процене;

2) израђује и спроводи план психолошког третмана;

3) обавља процену тока и евалуацију третмана;

4) обавља психолошко саветовање;

5) обавља и друге послове у складу са својим професионалним усмерењем и потребама центра за ментално здравље у заједници.

Послови и радни задаци социјалног радника

Члан 33.

Социјални радник:

1) узима социјалне анамнезе са експертизом;

2) израђује план активности из домена рада социјалног радника;

3) пружа одговарајућу помоћ у решавању питања и проблема који су важни за пацијенте и изван су домена медицинског и психолошког третмана;

4) пружа стручну помоћ пацијентима чије социјално стање захтева нарочито старање и помоћ локалне заједнице, као што су незапосленост, деца без родитељског старања, самохрани родитељи, радно неспособна лица, стара и изнемогла лица;

5) ради на уклањању различитих социјалних чинилаца који у породици и широј друштвеној заједници могу имати негативан утицај на успешан третман пацијента;

6) успоставља континуирану сарадњу са различитим службама и установама социјалне заштите, образовним и установама од јавног значаја, различитим организацијама у заједници у којој делује центар;

7) мотивише пацијенте да активно учествују у друштвеним и културним догађајима, у складу са њиховим могућностима и склоностима;

8) организује рекреативне активности с циљем развијања социјалних вештина пацијената;

9) развија и мотивише обављање волонтерског рада у заједници који је у уској вези са социјалном заштитом и социјалном политиком;

10) обавља и друге послове у складу са својим професионалним усмерењем и потребама центра за ментално здравље у заједници.

Послови и радни задаци медицинске сестре, односно медицинског техничара

Члан 34.

Медицинска сестра, односно медицински техничар:

1) остварује први контакт са пацијентом и узима потребне личне податке;

2) процењује потребе пацијента кроз разговор и развијање поверења;

3) организује и руководи пословима неге пацијената;

4) надзире и учествује у примени плана рада сестринске неге;

5) води бригу о пацијенту који доживљава акутну менталну патњу или који се налази у фази погоршања хроничне менталне сметње;

6) надзире редовну и исправну примену лекова, укључујући и терапију инјекцијама;

7) води медицинску евиденцију и документацију о ординираној терапији, интервенцијама и дијагностици;

8) надзире хигијенско-дијететски режим пацијента;

9) стара се о набавци потребног материјала, лекова и друго и надзире редовну и исправну примену лекова, укључујући терапију инјекцијама;

10) мотивише пацијента да активно учествује у друштвеним и културним догађајима, у складу са њиховим потребама и интересовањима;

11) пружа подршку пацијентима и њиховим породицама у циљу побољшања квалитета њиховог живота;

12) обавља кућне посете;

13) организује рекреативне активности с циљем развијања социјалних вештина пацијената;

14) обавља и друге послове у складу са својим професионалним усмерењем и потребама центра.

Послови и радни задаци радног терапеута

Члан 35.

Радни терапеут подстиче и развија способност за самостално функционисање пацијената, а посебно за:

1) израду плана активности из домена радне терапије за индивидуални и групни третман;

2) обављање техничке припреме као што су селекција активности, одређивање радног места, избор материјала, алата и прибора;

3) обављање мотивационих разговора са пацијентима;

4) утврђивање терапеутског простора и прилагођавање опреме са циљем постизања што већег степена функционалности и рационалног коришћења преосталих животних вештина;

5) опсервацију, праћење и регистровање успешности терапеутског третмана, става и понашања пацијента;

6) процењивање активности свакодневног живота пацијената које су повезане са његовим тренутним менталним сметњама;

7) мотивисање пацијената да активно учествују у друштвеним и културним догађајима, у складу са њиховим интересовањима;

8) организовање рекреативних активности с циљем развијања социјалних вештина пацијената;

9) обављање и других послова у складу са својим професионалним усмерењем и потребама центра за ментално здравље у заједници.

Стручно усавршавање чланова мултидисциплинарног тима

Члан 36.

Чланови мултидисциплинарног тима, сагласно закону, имају право и обавезу да се стално стручно усавршавају ради одржавања и унапређивања квалитета здравствене заштите у области менталног здравља.

Стручно усавршавање из става 1. овог члана обухвата посебне облике усавршавања кроз континуирано праћење и усвајање савремених знања и вештина из појединих области менталног здравља, у складу са законом.

План стручног усавршавања сваке календарске године центар за ментално здравље у заједници предлаже дому здравља или психијатријској установи.

VI. СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 37.

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-243/2013-16

У Београду, 29. новембра 2013. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.