Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 56. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", број 34/03),

Министар финансија и министар рада, запошљавања и социјалне политике споразумно доносе

ПРАВИЛНИК

о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија -Пореска управа

"Службени гласник РС", бр. 49 од 30. априла 2004, 113 од 7. децембра 2007, 22 од 31. марта 2011, 106 од 5. децембра 2013, 102 од 15. новембра 2017, 86 од 9. новембра 2018, 46 од 26. јуна 2019, 84 од 12. јуна 2020.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се радна места, односно послови овлашћених службених лица Министарства финансија – Пореска управа – Сектор Пореске полиције (у даљем тексту: Пореска полиција) на којима се, у смислу члана 55. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РСˮ, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – УС и 86/19) и члана 169. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РСˮ, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 63/06 – исправка др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 86/19), стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

*Службени гласник РС, број 22/2011

**Службени гласник РС, број 84/2020

Члан 2.

Радна места, односно послови Пореске полиције на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем јесу:

Редни број

Назив радног места

Редни број из Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија – Пореска управа

Број извршилаца

1.

Помоћник директора – Главни инспектор

64

1

2.

Координатор за послове пореске полиције

65

3

3.

Стручно-оперативни послови у Сектору пореске полиције

66

1

4.

Виши инспектор за оперативну међународну сарадњу

67

1

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАД

5.

Начелник oдељења

71

1

Одсек за координацију оперативног рада

6.

Шеф одсека

73

1

7.

Самостални инспектор пореске полиције

74

3

8.

Виши инспектор пореске полиције

75

1

Одсек пореске полиције за оперативно поступање и сузбијање организованог финансијског криминала

9.

Шеф одсека

76

1

10.

Самостални инспектор пореске полиције

77

8

ОДЕЉЕЊЕ ОПЕРАТИВНЕ АНАЛИТИКЕ

11.

Начелник oдељења

78

1

12.

Стручно оперативно обавештајни послови

79

1

Одсек за обавештајни рад и процену ризика

13.

Шеф одсека

80

1

14.

Главни саветник за оперативно обавештајне послове

81

4

15.

Самостални инспектор за обавештајни рад

82

3

16.

Виши инспектор за обавештајни рад

83

3

ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ БЕОГРАД

17.

Начелник oдељења

90

1

18.

Стручно оперативни послови у оперативном одељењу

91

2

19.

Самостални инспектор пореске полиције у оперативном одељењу

92

1

Одсек Београд 1 за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу

20.

Шеф одсека за спровођење оперативних акција

93

1

21.

Самостални инспектор за оперативни рад

95

6

22.

Виши инспектор за оперативни рад

96

2

23.

Инспектор за оперативни рад

97

3

24.

Млађи инспектор за оперативни рад

98

3

Одсек Београд 2 за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу

25.

Шеф одсека за спровођење оперативних акција

99

1

26.

Самостални инспектор за оперативни рад

101

7

27.

Виши инспектор за оперативни рад

102

2

28.

Инспектор за оперативни рад

103

2

29.

Млађи инспектор за оперативни рад

104

1

Одсек Београд 3 за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу

30.

Шеф одсека за спровођење оперативних акција

105

1

31.

Самостални инспектор за оперативни рад

106

5

32.

Виши инспектор за оперативни рад

107

2

33.

Инспектор за оперативни рад

108

2

34.

Млађи инспектор за оперативни рад

109

3

Одсек за оперативни рад Смедерево

35.

Шеф одсека за оперативни рад

110

1

36.

Самостални инспектор за оперативни рад

112

3

37.

Виши инспектор за оперативни рад

113

2

Одсек за оперативни рад Шабац

38.

Шеф одсека за оперативни рад

114

1

39.

Самостални инспектор за оперативни рад

116

6

ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ НОВИ САД

40.

Начелник oдељења

117

1

41.

Стручно оперативни послови у оперативном одељењу

118

1

42.

Самостални инспектор пореске полиције у оперативном одељењу

119

1

Одсек Нови Сад за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу

43.

Шеф одсека за спровођење оперативних акција

121

1

44.

Самостални инспектор за оперативни рад

123

8

45.

Виши инспектор за оперативни рад

124

3

46.

Инспектор за оперативни рад

125

1

47.

Млађи инспектор за оперативни рад

126

3

Одсек за оперативни рад Сремска Митровица

48.

Шеф одсека за оперативни рад

127

1

49.

Самостални инспектор за оперативни рад

129

2

50.

Виши инспектор за оперативни рад

130

1

51.

Млађи инспектор за оперативни рад

131

1

Одсек за оперативни рад Суботица

52.

Шеф одсека за оперативни рад

132

1

53.

Самостални инспектор за оперативни рад

134

6

54.

Виши инспектор за оперативни рад

135

1

Одсек за оперативни рад Зрењанин

55.

Шеф одсека за оперативни рад

136

1

56.

Самостални инспектор за оперативни рад

138

6

57.

Млађи инспектор за оперативни рад

139

1

Одсек за оперативни рад Панчево

58.

Шеф одсека за оперативни рад

140

1

59.

Самостални инспектор за оперативни рад

142

3

60.

Виши инспектор за оперативни рад

143

1

ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ

61.

Начелник oдељења

144

1

62.

Главни саветник за сузбијање организованог криминала

145

2

Одсек Крагујевац за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу

63.

Шеф одсека за спровођење оперативних акција

147

1

64.

Самостални инспектор за оперативни рад

149

6

65.

Виши инспектор за оперативни рад

150

1

66.

Инспектор за оперативни рад

151

3

67.

Млађи инспектор за оперативни рад

152

3

Одсек за оперативни рад Краљево

68.

Шеф одсека за оперативни рад

153

1

69.

Самостални инспектор за оперативни рад

155

5

70.

Виши инспектор за оперативни рад

156

1

71.

Инспектор за оперативни рад

157

1

72.

Млађи инспектор за оперативни рад

158

1

Одсек за оперативни рад Јагодина

73.

Шеф одсека за оперативни рад

159

1

74.

Самостални инспектор за оперативни рад

161

6

75.

Виши инспектор за оперативни рад

162

1

Одсек за оперативни рад Ужице

76.

Шеф одсека за оперативни рад

163

1

77.

Самостални инспектор за оперативни рад

165

3

78.

Млађи инспектор за оперативни рад

166

1

Одсек за оперативни рад Чачак

79.

Шеф одсека за оперативни рад

167

1

80.

Самостални инспектор за оперативни рад

169

3

81.

Млађи инспектор за оперативни рад

170

1

ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ НИШ

82.

Начелник oдељења

171

1

83.

Стручно оперативни послови у оперативном одељењу

172

1

84.

Самостални инспектор пореске полиције у оперативном одељењу

173

1

Одсек Ниш за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу

85.

Шеф одсека за спровођење оперативних акција

175

1

86.

Самостални инспектор за оперативни рад

177

14

87.

Виши инспектор за оперативни рад

178

2

88.

Млађи инспектор за оперативни рад

179

1

Одсек за оперативни рад Зајечар

89.

Шеф одсека за оперативни рад

180

1

90.

Самостални инспектор за оперативни рад

181

1

91.

Виши инспектор за оперативни рад

182

2

92.

Млађи инспектор за оперативни рад

183

1

Одсек за оперативни рад Лесковац

93.

Шеф одсека за оперативни рад

184

1

94.

Самостални инспектор за оперативни рад

186

5

95.

Виши инспектор за оперативни рад

187

1

 

Свега:

 

214.

*Службени гласник РС, број 84/2020

Члан 3.

Овлашћена службена лица Пореске полиције, која раде на радним местима из члана 2. овог правилника, обављају послове у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству финансија – Пореска управа.

Члан 4.

Стаж осигурања са увећаним трајањем који се обавља на радним местима из члана 2. овог правилника, осим радних места у Одељењу оперативне аналитике, рачуна се тако што се сваких 12 месеци ефективно проведених на раду рачуна као 16 месеци стажа осигурања.

Стаж осигурања са увећаним трајањем који се обавља на радним местима у Одељењу оперативне аналитике од редног броја 11. до редног броја 16. наведеним у члану 2. овог правилника, рачуна се тако што се сваких 12 месеци ефективно проведених на раду рачуна као 15 месеци стажа осигурања.

*Службени гласник РС, број 113/2007

**Службени гласник РС, број 46/2019

Члан 5.

Овај правилник по добијању сагласности Владе Републике Србије, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије" и ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.

Број 112-01-311/2003-07

У Београду, 29. априла 2004. године

Министар финансија,

Млађан Динкић, с.р.

Министар рада, запошљавања

и социјалне политике,

Слободан Лаловић, с.р.