Zakon

 

На основу чланa 49. став 4. Закона о библиотечко-информационој делатности (,,Службени гласник РС”, број 52/11),

Министар културе и информисања доноси

 

ПРАВИЛНИК

о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности

"Службени гласник РС", број 18 од 26. фебруара 2013.

 

Садржина Правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђује се начин акредитације програма стручног усавршавања, као и начин организовања и спровођења сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности.

Стално стручно усавршавање

Члан 2.

Запослени у библиотечко-информационој делатности дужан је да се стално усавршава за обављање стручних послова.

Програм стручног усавршавања (у даљем тексту: програм) је програм који је акредитован од стране Народне библиотеке Србије на начин уређен овим правилником.

Најмањи обим сталног стручног усавршавања на годишњем нивоу износи шест радних сати.

Комисија за акредитацију

Члан 3.

Програме, након спроведеног конкурса, разматра Комисија за акредитацију програма сталног стручног усавршавања (у даљем тексту: Комисија) коју образује управник Народне библиотеке Србије.

Комисију чини по један члан из Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Универзитетске библиотеке ,,Светозар Марковић”, Библиотекарског друштва Србије, Заједнице матичних библиотека Србије и Заједнице библиотека универзитета у Србији.

Народна библиотека Србије 1. септембра сваке године расписује конкурс који траје до 30. септембра.

Програми се акредитују на једну, две или три године.

Акредитацију програма врши Народна библиотека Србије, на образложен предлог Комисије.

Народна библиотека Србије, најкасније до 31. децембра, писмено обавештава подносиоце програма о одобреној акредитацији и на својој интернет страници објављује списак акредитованих програма.

Конкурсна документација

Члан 4.

Конкурсна документација доставља се у папирном и електронском облику на адресу Народне библиотеке Србије.

Конкурсну документацију чини:

1) пријава на конкурс;

2) основна документација о програму (опис програма, циљне групе, назив предмета и тема, место одржавања, трајање програма, имена аутора и реализатора с кратким биографијама, списак литературе и извора);

3) доказ о обезбеђености ресурса потребних за извођење програма.

Средства за стално стручно усавршавање

Члан 5.

Средства за стално стручно усавршавање, сагласно Закону о библиотечко-информационој делатности, обезбеђује оснивач библиотеке у којој запослени ради.

Начин спровођења програма

Члан 6.

Програми се могу реализовати путем семинара, курсева, радионица, предавања и слично, уживо или на даљину.

Члан 7.

Програм може трајати најмање два, а највише шест сати дневно, односно осам сати с паузама.

Број дана предвиђен за спровођење програма није ограничен.

Члан 8.

На радионицама и курсевима највећи број полазника може бити 20.

На предавањима и семинарима број полазника је ограничен бројем места у просторији у којој се изводи програм.

Члан 9.

Простор у којем се одржавају акредитовани програми треба да одговара радним захтевима, датим у опису програма из члана 4. став 2. тачка 2) овог правилника.

За извођење акредитованог програма у класичној учионици или сали сваки полазник треба да има своје седиште за столом или у клупи, а учионица, односно сала треба да буде опремљена предавачким рачунаром са опремом за пројектовање и интернет везом.

За извођење акредитованог програма у електронској учионици, поред наведене опреме из става 2. овог члана, за сваког полазника треба да постоји по једна радна станица са приступом интернету.

Ступање на снагу

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-54/2012-02

У Београду, 20. фебруара 2013. године

Министар,

Братислав Петковић, с.р.