Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

Неважећи акт

 

 

На основу члана 85. Царинског закона („Службени гласник РС”, брoj 18/10),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака

"Службени гласник РС", бр. 94 од 10. децембра 2010, 1 од 14. јануара 2011, 25 од 12. априла 2011, 66 од 7. септембра 2011, 94 од 14. децембра 2011, 54 од 29. маја 2012, 12 од 5. фебруара 2013, 18 од 26. фебруара 2013, 56 од 28. јуна 2013, 76 од 29. августа 2013, 104 од 27. новембра 2013, 24 од 28. фебруара 2014, 55 од 23. маја 2014, 64 од 20. јуна 2014, 112 од 16. октобра 2014, 6 од 22. јануара 2015, 15 од 6. фебруара 2015, 24 од 6. марта 2015, 33 од 9. априла 2015, 45 од 22. маја 2015, 36 од 8. априла 2016, 44 од 29. априла 2016, 59 од 28. јуна 2016, 95 од 30. новембра 2016, 7 од 31. јануара 2017, 17 од 6. марта 2017, 46 од 12. маја 2017, 96 од 27. октобра 2017, 101 од 10. новембра 2017, 108 од 1. децембра 2017, 25 од 30. марта 2018, 44 од 8. јуна 2018, 103 од 26. децембра 2018.

Члан 1.

Овим правилником одређују се царински органи за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака.

Члан 2.

Царински поступак транзита робе широке потрошње и текстила који се превозе у друмском саобраћају и пореклом су из азијских и евроазијских земаља, о којима Управа царина не располаже подацима о царинској вредности, започиње допремањем те робе и подношењем царинске декларације, односно другог транзитног документа следећим отпремним царинским испоставама:

– Царинска испостава Батровци,

– Царинска испостава Ватин,

– брисана је (види члан 1. Правилника - 44/2016-42)

– Царинска испостава Градина,

– Царинска испостава Мали Зворник,

– Царинска испостава Прешево,

– Царинска испостава Терминал – Хоргош,

– Царинска испостава Шид,

– Царинска испостава Гостун.

Члан 3.

Нафта и деривати нафте у царинско подручје Републике Србије могу да се уносе на, односно износе са царинског подручја Републике Србије у друмском саобраћају, преко:

– Царинарница Вршац – Царинска испостава Ватин;

– Царинарница Димитровград – Царинска испостава Терминал – Градина;

– Царинарница Кладово – Царинска испостава Ђердап;

– Царинска испостава Вршка Чука;

– Царинарница Ниш – Царинска испостава Прешево;

– Царинарница Нови Сад – Царинска испостава Батровци;

– Царинарница Суботица – Царинска испостава Хоргош – Терминал,

– Царинарница Ужице – Царинска испостава Гостун;

– Царинарница Шабац – Царинска испостава Мали Зворник.

Изузетно од одредбе става 1. ове тачке, толуен из тарифне ознаке 2902 30 00 00 Царинске тарифе, може да се износи са царинског подручја Републике Србије у друмском саобраћају, преко:

– Царинарница Шабац – Царинска испостава Сремска Рача;

*Службени гласник РС, број 12/2013

**Службени гласник РС, број 95/2016

Члан 4.

Нафта и деривати нафте могу се ставити у поступак транзита код улазне царинарнице, ако се ради испоруке упућују до следећих одредишних царинарница:

 

1) у друмском саобраћају до:

Царинарница Београд

– Царинска испостава Аеродром Београд,

– Царинска испостава Лука Београд,

– Царинска испостава Панчево,

– Царински реферат Лука и речно пристаниште Панчево;

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Железничка станица Вршац;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград;

– Царинска испоства Терминал – Грaдина;

Царинарница Зрењанин

– Царинска испостава Зрењанин,

– Царинска испостава Кикинда;

Царинарница Кладово

– Царинска испостава Ђердап,

– Царинска испостава Зајечар,

– Царинска испостава Прахово;

– Царински реферат Бор;

Царинарница Крагујевац

– Царинска испостава Смедерево,

– Царински реферат Железничка станица Крагујевац,

– Царински реферат Јагодина,

– Царински реферат Слободна зона Крагујевац,

– Царински реферат Слободна зона Смедерево;

Царинарница Краљево

– Царинска испостава Чачак,

Царинарница Крушевац

– Царинска испостава Крушевац

– Царински реферат Слободна зона Крушевац;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Лесковац,

– Царинска испостава Врање,

– Царинска испостава Аеродром Ниш,

– Царински реферат Железничка станица Ниш;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад,

– Царински реферат Слободна зона Нови Сад;

– Царинска испостава Бачка Паланка;

Царинарница Сомбор

– Царинска испостава Сомбор,

– Царински реферат Апатин;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Јавна складишта Суботица;

– Царинска испостава Сента;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Ужице

Царинарница Шабац

 

– Царинска испостава Ваљево,

– Царинска испостава Сремска Митровица,

– Царинска испостава Шабац;

 

2) у железничком саобраћају до:

Царинарница Београд:

– Царинска испостава Панчево,

– Царинска испостава Ранжирна железничка станица Макиш – Београд,

– Царински реферат Лука и речно пристаниште Панчево;

Царинарница Зрењанин

– Царинска испостава Зрењанин;

Царинарница Крагујевац

– Царинска испостава Смедерево,

– Царински реферат Железничка станица Крагујевац,

– Царински реферат Јагодина, Царински реферат Младеновац

Царинарница Краљево

– Царинска испостава Крушевац,

– Царинска испостава Чачак;

Царинарница Ниш

– Царински реферат Железничка станица Ниш;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Ранжирна железничка станица Нови Сад;

Царинарница Сомбор

– Царинска испостава Сомбор,

– Царински реферат Апатин;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Ужице;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Ваљево,

– Царинска испостава Сремска Митровица,

– Царинска испостава Шабац.

* Службени гласник РС, број 1/2011

** Службени гласник РС, број 66/2011

*** Службени гласник РС, број 94/2011

**** Службени гласник РС, број 12/2013

***** Службени гласник РС, број 104/2013

*6 Службени гласник РС, број 55/2014

*7 Службени гласник РС, број 64/2014

*8 Службени гласник РС, број 15/2015

*9 Службени гласник РС, број 36/2016

*10 Службени гласник РС, број 101/2017

*11 Службени гласник РС, број 25/2018

*12 Службени гласник РС, број 103/2018

Члан 5.

Нафта и деривати нафте у току поступка транзита могу се претоварити с једног превозног средства на друго превозно средство у следећим царинарницама:

 

Царинарница Београд:

– Царинска испостава Панчево,

– Царинска испостава Ранжирна железничка станица Макиш –Београд;

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Железничка станица Вршац;

Царинарница Ниш

– Царински реферат Железничка станица Ниш;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Ранжирна железничка станица Нови Сад;

Царинарница Сомбор

– Царински реферат Апатин;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Железничка станица Суботица;

– Царинска испостава Сента;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Ужице;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Сремска Митровица.

*Службени гласник РС, број 12/2013

**Службени гласник РС, број 36/2016

Члан 5а

Брисан је (види члан 1. Правилника - 7/2017-36)

Члан 6.

Поступак стављања робе у слободан промет могу да спроводе следеће царинарнице, и то за:

1) коришћена путничка и теретна моторна возила и аутобусе:

Царинарница Београд:

– Царинска испостава Београд,

- Царинска испостава Панчево;

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Железничка станица Вршац;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград,

– Царински реферат Пирот;

Царинарница Зрењанин

– Царинска испостава Зрењанин;

Царинарница Кладово

– Царинска испостава Велико Градиште,

– Царинска испостава Ђердап,

– Царинска испостава Прахово,

– Царински реферат Зајечар;

Царинарница Крагујевац

– Царинска испостава Крагујевац,

Брисана је (види члан 4. Правилника - 12/2013-36)

– Царински реферат Јагодина;

Царинарница Краљево

– Царинска испостава Краљево;

– Царинска испостава Чачак;

Царинска испостава Нови Пазар;

Царинарница Крушевац

– Царинска испостава Крушевац;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Лесковац,

– Царински реферат Железничка станица Ниш;

Царинарница Нови Сад

– Царински реферат Нови Сад;

Царинарница Сомбор

– Царинска испостава Сомбор;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Железничка станица Суботица;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Ужице;

– Царинска испостава Пријепоље;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Ваљево;

– Царинска испостава Сремска Митровица;

– Царинска испостава Шабац;

– Царинска испостава Трбушница

 

2) брисана је (види члан 2. Правилника - 55/2014-97)

Брисанa је (види члан 2. Правилника - 55/2014-97)

Брисанa је (види члан 4. Правилника - 12/2013-36)

 

3) нафту и деривате нафте царинарнице наведене у члану 4. овог правилника;

4) дуванске прерађевине, алкохолна пића и кафу који су допремљени:

Царинарница Београд:

– Царинска испостава Аеродром Београд,

– Царинска испостава Железничка станица Београд,

– Царинска испостава Лука Београд,

– Царинска испостава Складишта,

– Царинска испостава Терминал – Београд,

– Царинска испостава за курирске пошиљке DHL,

 

– Царинска испостава Ранжирна железничка станица Макиш-Београд;

Царинарница Крагујевац

– Царинска испостава Крагујевац;

– Царински реферат Јагодина;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Аеродром Ниш,

– Царинска испостава Врање,

– Царинска испостава Лесковац,

Брисана је (види члан 2. Правилника - 103/2018-4)

– Царински реферат Дуванска Ниш;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид,

– Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад,

– Царински реферат за послове царинског надзора – Нови Сад;

– Царинска испостава Бачка Паланка

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Јавна складишта Суботица,

– Царинска испостава Сента;

 

5) робу широке потрошње и текстил који су пореклом из азијских и евроазијских земаља, о којима Управа царина не располаже подацима о царинској вредности:

 

Царинарница Београд:

– Царинска испостава Складишта;

Царинарница Ниш

– Царински испостава Аеродром Ниш;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Јавна складишта Суботица

*Службени гласник РС, број 66/2011

**Службени гласник РС, број 12/2013

***Службени гласник РС, број 76/2013

****Службени гласник РС, број 55/2014

*5 Службени гласник РС, број 112/2014

*6 Службени гласник РС, број 24/2015

*7 Службени гласник РС, број 33/2015

*8 Службени гласник РС, број 36/2015

*9 Службени гласник РС, број 7/2017

*10 Службени гласник РС, број 17/2017

*11 Службени гласник РС, број 46/2017

*12 Службени гласник РС, број 96/2017

*13 Службени гласник РС, број 108/2017

*14 Службени гласник РС, број 25/2018

*15 Службени гласник РС, број 44/2018

Члан 6а

Сирови шећер из тар. ставова 1701 12 10 00, 1701 12 90 00, 1701 13 10 00, 1701 13 90 00, 1701 14 10 00 и 1701 14 90 00, као и рафинисани шећер у кристалу из тарифног става 1701 99 10 00 (у даљем тексту: шећер), може:

 

– да се уноси на царинско подручје Републике Србије само преко:

 

1) у друмском саобраћају:

 

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Прешево;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Батровци;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Келебија;

Царинарница Зрењанин

– Царинска испостава Српска Црња;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Терминал – Градина

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Мали Зворник;

– Царинска испостава Сремска Рача;

2) у железничком саобраћају:

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Железничка станица Ристовац;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Железничка станица Суботица;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Пријепоље;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград

3) у речном саобраћају:

Царинарница Кладово

– Царинска испостава Прахово,

– Царинска испостава Велико Градиште;

Царинарница Сомбор

– Царинска испостава Бездан – Мохач;

Царинарница Нови Сад

– Царински реферат за речни саобраћај Нови Сад;

 

– да се износи са царинског подручја Републике Србије само преко:

 1) у друмском саобраћају:

 

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Ватин;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Градина;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Прешево;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Батровци;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Келебија;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Гостун;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Сремска Рача;

 

2) у железничком саобраћају:

 

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Железничка станица Вршац;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Железничка станица Ристовац;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Железничка станица Суботица;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Пријепоље;

 

3) у речном саобраћају:

 

Царинарница Кладово

– Царинска испостава Велико Градиште;

 

– да се стави у слободан промет само преко:

 

1) у друмском саобраћају:

 

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Врање;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Јавна складишта Суботица;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Терминал – Градина;

 

2) у железничком саобраћају:

 

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Железничка станица Ристовац;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Железничка станица Суботица;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Пријепоље;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград;

 

3) у речном саобраћају:

 

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад;

 

– да се извозно царини само у царинарницама: Београд, Зрењанин, Нови Сад, Суботица и Шабац;

– да се поступак извозног царињења за извоз у земље Европске уније уз примену преференцијала, врши само преко:

 

Царинараница Београд

– Царинска испостава Панчево;

Царинарница Зрењанин

– Царинска испостава Зрењанин,

– Царинска испостава Кикинда;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Врбас,

– Царинска испостава Ранжирна железничка станица Нови Сад,

– Царинска испостава Бачка Паланка;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Сента;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Сремска Митровица;

 

Шећер чије се извозно царињење врши преко царинских испостава из алинеје пете овог члана мора да буде утоварен у превозна средства у фабрици шећера која га је произвела и без претовара отпремљен преко тих царинских испостава.

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, ако се странка у поступку извозног царињења определила за комбиновани – мултимодални саобраћај и у рубрику 25 ЈЦИ (Врста саобраћаја на граници) унела шифру "60", може да уз сагласност Управе царина изврши претовар шећера.

*Службени гласник РС, број 1/2011

**Службени гласник РС, број 25/2011

***Службени гласник РС, број 54/2012

****Службени гласник РС, број 12/2013

*****Службени гласник РС, број 18/2013

*6Службени гласник РС, број 56/2013

*7Службени гласник РС, број 108/2017

*8Службени гласник РС, број 103/2018

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2011. године.

Број 110-00-00579/2010-17

У Београду, 30. новембра 2010. године

Министар,

др Диана Драгутиновић, с.р.