Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 60. став 1. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10 и 121/12),

Министар саобраћаја, доноси

 

ПРАВИЛНИК

о водним путевима, лукама и пристаништима на којима је пилотажа обавезна за пловила одређене врсте и величине

"Службени гласник РС", бр. 2 од 9. јануара 2013, 10 од 28. јануара 2022.

Члан 1.

Овим правилником се, ради безбедности пловидбе, одређују водни путеви, луке и пристаништа на којима је пилотажа обавезна за пловила одређене врсте и величине.

Члан 2.

Пилотажа је обавезна, за све бродове, без обзира на врсту и величину на водним путевима Републике Србије, и то: Канал Бегеј, Пловни Бегеј, Тамиш, Велика Морава, Колубара, канали хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав, рукавци реке Дунав: на km 1258 лева обала, на km 1163 десна обала (Вишњички), од km 1149 до km 1158 десна обала (Тоспаш), од km 1152+900 до km 1158+600 (Штефанац), на km 1136 лева обала (Ивановачки), од km 1128+500 до km 1132+300 леве обале, од km 1126+800 до km 1128+500 лева обала, од km 1111+600 до km 1118+500 лева обала, на km 1108+500 лева обала (Поњавица), на km 1097+100 лева обала (Гајски), од km 1096+500 до km 1097 лева обала, на km 1094+900 десна обала (Костолачки), као и рукавци реке Саве: на km 3 лева обала (Бежанијски) и на km 3+800 десна обала (Чукарички).

Члан 3.

Брисан је (види члан 1. Правилника 10/2022-45)

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о пловним путевима, лукама и пристаништима на којима је пилотажа обавезна за бродове одређене врсте и величине („Службени лист СРЈ”, број 63/98).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-00043/2012-06

У Београду, 28. децембра 2012. године

Министар,

Милутин Мркоњић, с.р.