Zakon

 

 

Неважећи акт

 

 

На основу члана 86. став 12. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12),

Министар финансија и привреде доноси

 

ПРАВИЛНИК

о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла

"Службени гласник РС", број 33 од 10. априла 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин на основу којег се у поступцима јавних набавки доказује да је понуду за испоруку добара поднео понуђач који нуди добра домаћег порекла.

Члан 2.

Доказ о домаћем пореклу добара која се нуде у поступку јавне набавке, доставља се уз понуду понуђача.

Доказ из става 1. овог члана издаје Привредна комора Србије на писмени захтев подносиоца, у складу са прописима којима се уређује царински систем.

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одређивању доказа на основу којих се утврђује да је понуду поднео домаћи понуђач и за одређивање добара домаћег порекла („Службени гласник РС”, број 50/09).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-00134/2013

У Београду, 8. априла 2013. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.