Zakon

 

На основу члана 53. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),

Mинистар финансија и привреде доноси

 

ПРАВИЛНИК

о oбрасцу мeсeчних извeштaja o рoкoвимa измирeњa oбaвeзa јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђeних зaкoнoм кojим сe oдрeђуjу рoкoви измирeњa нoвчaних oбaвeзa у кoмeрциjaлним трaнсaкциjaмa

"Службени гласник РС", број 36 од 19. априла 2013.

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац месечних извештаја o рoкoвимa измирeњa oбaвeзa јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће према привредним субјектима, утврђeних зaкoнoм кojим сe oдрeђуjу рoкoви измирeњa нoвчaних oбaвeзa у кoмeрциjaлним трaнсaкциjaмa.

Члан 2.

Образац из члана 1. овог правилника одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-172/2013-01

У Београду, 16. априла 2013. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.

 

Види Образац - Месечни извештај о преузетим новчаним обавезама из комерцијалних трансакција и рокови тих трансакција