Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 42. став 4. Закона о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10),

Министар саобраћаја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о садржини сертификата за возача, року важења и условима за продужење важења сертификата за возача и вођењу Регистра издатих сертификата за возача

"Службени гласник РС", бр. 36 од 19. априла 2013, 74 од 21. августа 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржина сертификата о стручној оспособљености за возача возила за транспорт опасног терета (у даљем тексту: Сертификат), рок важења и услови за продужење важења Сертификата и вођење Регистра издатих Сертификата.

Члан 2.

Садржина Сертификата дата је на обрасцу који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о измени и допунама Правилника о садржини сертификата за возача, року важења и условима за продужење важења сертификата за возача и вођењу Регистра издатих сертификата за возача ("Службени гласник РС", број 74/2013) садржина Сертификата дата на обрасцу замењена је новим обрасцем (види члан 1. Правилника - 74/2013-17).

Члан 3.

Сертификат се издаје са роком важења од пет година, и то:

1) од дана када је возач возила за транспорт опасног терета (у даљем тексту: возач) положио испит за стручну оспособљеност за обављање послова (у даљем тексту: испит);

2) од дана истека рока важења Сертификата, у случају да возач положи испит према Програму стручног оспособљавања обнове знања најраније годину дана пре истека рока важења Сертификата.

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана ако возач положи испит према Програму стручног оспособљавања обнове знања, најкасније годину дана пре истека рока важења Сертификата, рок важења Сертификата почиње да тече од дана када је положио испит.

Члан 4.

У случају када возач, у року важења Сертификата, положи испит према неком од Програма специјалистичког стручног оспособљавања, рок важења Сертификата, који му се издаје после положеног испита према неком од Програма специјалистичког стручног оспособљавања, не мења се.

Члан 4а*

У случају губитка Сертификата, возач је дужан да поднесе захтев за издавање његовог дупликата.*

Дупликат Сертификата има исти број и рок важења као и оригинал, с тим да се након броја сертификата додаје црта и редни број дупликата.*

*Службени гласник РС, број 74/2013

Члан 5.

Рок важења Сертификата продужава се под условом да возач пре истека тог рока положи испит према Програму стручног оспособљавања обнове знања.

Члан 6.

Регистар издатих Сертификата за возача (у даљем тексту: Регистар) је јаван.

Издати Сертификати за возача евидентирају се у Регистру.

Упис у Регистар врши се по редоследу издатих Сертификата за возача.

Регистар садржи нарочито: број Сертификата за возача; име и презиме, датум рођења и држављанство возача; рок важења Сертификата за возача; Програм према којем је возач положио испит; податке о овлашћеном привредном друштву, односно другом правном лицу које је стручно оспособило возача и напомена да ли је издат дупликат Сертификата*.

Регистар се чува трајно.

*Службени гласник РС, број 74/2013

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе чл. 15–20. Правилника о стручном оспособљавању возача моторних возила којима се превозе опасне материје и других лица која учествују у превозу тих материја („Службени лист СФРЈ”, број 17/91).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 34-00-00001/2013-01

У Београду, 4. априла 2013. године

Министар,

Милутин Мркоњић, с.р.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Замењен је Сертификат о стручној оспособљености за возача возила за транспорт опасног терета (види члан 1. Правилника - 74/2013-17)