Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

На основу члана 39б став 4. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 и 119/12),

Министар финансија и привреде доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

"Службени гласник РС", бр. 38 од 26. априла 2013, 93 од 25. октобра 2013, 111 од 29. децембра 2015, 101 од 16. децембра 2016, 18 од 9. марта 2018, 130 од 29. децембра 2021.

*Службени гласник РС, број 93/2013

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују услови, начин и поступак за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21 – у даљем тексту: Закон) коју може да оствари купац – крајњи корисник деривата нафте и биотечности, а који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе, као и листа гасних уља која се користе у индустријске сврхе.

*Службени гласник РС, број 93/2013

**Службени гласник РС, број 111/2015

***Службени гласник РС, број 18/2018

****Службени гласник РС, број 130/2021

1. Право на рефакцију плаћене акцизе

Члан 2.

Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7)* Закона, може да оствари купац – крајњи корисник који наведене деривате нафте и биотечности користи као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије, односно када се наведени деривати нафте користе као енергетско гориво или као репродукциони материјал у процесу производње акцизних, односно неакцизних производа у индустријске сврхе.

Рефакција плаћене акцизе из става 1. овог члана, остварује се у зависности од намене за које се деривати нафте и биотечности користе, и то:

1) за гасна уља и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3) и 7) Закона, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије, остварује лице које се у складу са прописима којима се уређује област енергетике бави производњом електричне и топлотне енергије;

2) за гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона, која се користе као енергетско гориво за индустријске сврхе, односно када се наведени деривати нафте користе као енергетско гориво или као репродукциони материјал у процесу производње акцизних, односно неакцизних производа, као и за керозин, течни нафтни гас и за остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380 °С из члана 9. став 1. тач. 4), 5) и 6) Закона, која се користе за индустријске сврхе, остварује лице које те деривате нафте користи за индустријске сврхе.

Право на рефакцију плаћене акцизе из ст. 1. и 2. овог члана, остварује купац – крајњи корисник под условом да те деривате нафте, односно биотечности набавља од увозника, односно произвођача или је сам увозник, односно произвођач тих деривата нафте, односно биотечности, да је на те деривате нафте, односно биотечности увозник, односно произвођач платио прописани износ акцизе и да је купац – крајњи корисник платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе.

*Службени гласник РС, број 93/2013

**Службени гласник РС, број 111/2015

***Службени гласник РС, број 18/2018

2. Пријава лица за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе

Члан 3.

Захтев за рефакцију акцизе лица из члана 2. став 2. тач. 1) и 2) овог правилника подносе у електронском облику преко портала Пореске управе.

Брисан је ранији став 2. (види члан 2. Правилника - 130/2021-8).

Први захтев за рефакцију акцизе сматра се пријавом за евидентирање у електронски регистар лица којима се врши рефакција плаћене акцизе по свим основама.

Пореска управа – Централа на основу поднетог захтева из става 1. овог члана, води електронски регистар лица којима се врши рефакција плаћене акцизе по свим основама.

*Службени гласник РС, број 130/2021

3. Право на рефакцију плаћене акцизе на гасна уља и биотечности који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије

*Службени гласник РС, број 93/2013

Члан 4.

Лице из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника може да оствари рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. тач. 3) и 7) Закона, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије ако те деривате нафте, односно биотечности набавља од увозника, односно произвођача или је сам увозник, односно произвођач тих деривата нафте, односно биотечности, под условом да:

1) обавља делатност која је према прописима који уређују класификацију делатности обухваћена сектором D Класификације делатности;

2) поседује лиценцу за производњу електричне енергије или комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у складу са прописима којима се уређује област енергетике, односно да му је актом о оснивању или актом о поверавању обављања делатности поверена делатност производње топлотне енергије;

3) је на те деривате нафте, односно биотечности плаћен прописани износ акцизе у случају када је купац – крајњи корисник увозник, односно произвођач тих деривата нафте, односно биотечности који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије;

4) поседује рачун о извршеној набавци деривата нафте, односно биотечности, када исте набавља директно од увозника, односно произвођача деривата нафте, односно биотечности из члана 2. став 2. овог правилника;

5) поседује отпремни или други документ о утрошку деривата нафте, односно биотечности, у случају када захтев подноси увозник, односно произвођач деривата нафте, односно биотечности који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије;

6) је платио рачун о набавци деривата нафте, односно биотечности у коме је исказан обрачунати износ акцизе, ако те деривате нафте, односно биотечности набавља од увозника, односно произвођача тих деривата нафте, односно биотечности;

7) произведене, односно набављене или увезене деривате нафте, односно биотечности користи или ће их користити за производњу електричне и топлотне енергије у оквиру обављања делатности која је према прописима који уређују класификацију делатности обухваћена сектором D Класификације делатности.

*Службени гласник РС, број 93/2013

Члан 5.

Лице из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника, остварује право на рефакцију плаћене акцизе у износу који представља разлику износа утврђеног чланом 9. став 1. тач. 3) и 7) Закона и износа акцизе из става 5. тачка 1) подтачка (5) и тачке 6) подтачка (2) тог члана Закона.

*Службени гласник РС, број 93/2013

Члан 6.

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. тач. 3) и 7) Закона врши се на основу електронског захтева којe лице из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника подноси преко портала Пореске управе, најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте, односно биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ, са прилозима РЕФ-ЕТЕа и РЕФ-ЕТЕб, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Уз захтев из става 2. овог члана лице које обавља делатност производње електричне и топлотне енергије подноси одговарајуће доказе, и то:

1) лиценцу за производњу електричне енергије или комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у складу са прописима којима се уређује област енергетике;

2) акт о оснивању или акт о поверавању обављања делатности којим је поверена делатност производње топлотне енергије;

3) доказ о поседовању текућег рачуна код банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о отварању текућег рачуна);

4) рачун о набављеним количинама деривата нафте, односно биотечности у периоду за који се подноси захтев;

5) доказ о плаћању рачуна из тачке 4) овог става (извод из банке);

6) копију јединствене царинске исправе (ЈЦИ) са подацима о количини увезеног деривата нафте – гасног уља, односно биотечности, као и документ царинског органа о обрачунатом царинском дугу и акцизи, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте, односно биотечности;

7) доказ о плаћеном царинском дугу и акцизи за увезене количине из тачке 6) овог става, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте, односно биотечности;

8) отпремни или други документ о утрошеним дериватима нафте, односно биотечностима које је увозник, односно произвођач деривата нафте, односно биотечности искористио као енергетско гориво за производњу електричне и топлотне енергије у смислу члана 4. став 1. тачка 1) овог правилника, када захтев подноси увозник, односно произвођач тих деривата нафте, односно биотечности.

Доказе из става 3. тач. 1), 2) и 3) овог члана лице из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника подноси само код првог подношења захтева, односно приликом промене поднетог доказа.

Рачун из става 3. тачка 4) овог члана мора да садржи податке о купцу, врсти, количини и вредности набављених деривата нафте, односно биотечности, као и о износу обрачунате акцизе на деривате нафте, односно биотечности који је исказан од стране увозника, односно произвођача, ако исте набавља директно од увозника, односно произвођача.

Рачун који не садржи податке из става 5. овог члана не може се употребити у поступку рефакције плаћене акцизе по одредбама овог правилника.

*Службени гласник РС, број 93/2013

**Службени гласник РС, број 18/2018

***Службени гласник РС, број 130/2021

Члан 7.

Пореска управа, по пријему захтева за рефакцију плаћене акцизе спроводи поступак и у року од 30 дана од дана пријема захтева доноси решење. Решење о одобравању, односно одбијању права на рефакцију плаћене акцизе доставља се подносиоцу захтева у електрoнском облику у пореско сандуче на порталу Пореске управе.

Решење из става 1. овог члана садржи следеће податке: датум и број решења,  период за који се врши рефакција акцизе, назив, адресу, место седишта, ПИБ подносиоца захтева, број рачуна са називом банке и износ акцизе за рефакцију.

Рефакција акцизе врши се у року од 15 дана од дана достављања решења Управи за трезор.

Пореска управа – Централа води евиденцију о лицима која су остварила права на рефакцију плаћене акцизе за производњу електричне и топлотне енергије, као и о износу остварене рефакције акцизе.

*Службени гласник РС, број 18/2018

**Службени гласник РС, број 130/2021

4. Гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона која се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије

Члан 8.

Гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона која се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије на које се може остварити рефакција плаћене акцизе садржана су у Листи гасних уља која се користе у индустријске сврхе из члана 13. овог правилника.

5. Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе

Члан 9.

Лице из члана 2. став 2. тачка 2) овог правилника може да оствари рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона, који се користе за индустријске сврхе ако те деривате нафте набавља од увозника, односно произвођача или је сам произвођач, односно увозник тих деривата нафте, под условом да:

1) обавља делатности које су према прописима који уређују класификацију делатности обухваћене секторима B, C и F Класификације делатности, у складу са законом;

2) има у власништву, односно под закупом производни погон и  опрему за обављање регистроване делатности из тачке 1) овог члана;

3) је на те деривате нафте плаћен прописан износ акцизе у случају када је купац – крајњи корисник увозник, односно произвођач тих деривата нафте који се користе у индустријске сврхе;

4) поседује рачун о извршеној набавци деривата нафте, када исте набавља директно од увозника, односно произвођача деривата нафте из члана 2. став 2. овог правилника;

5) поседује отпремни или други документ о утрошку деривата нафте, у случају када захтев подноси увозник, односно произвођач деривата нафте који се користе за индустријске сврхе;

6) је платио рачун о набавци деривата нафте у коме је исказан обрачунати износ акцизе, ако те деривате нафте набавља од увозника, односно произвођача тих деривата нафте;

7) произведене, односно набављене или увезене деривате нафте користи или ће их користити за индустријске сврхе у оквиру обављања делатности које су према прописима који уређују класификацију делатности обухваћене секторима B, C и F Класификације делатности.

Изузетно од става 1. овог члана, право на рефакцију плаћене акцизе може да оствари и лице из члана 2. став 2. тачка 2) овог правилника, у случају када подноси захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона, који се користе у индустријске сврхе, за производњу неакцизних производа, уколико су испуњени услови из става 1. тач. 3) до 6) овог члана, као и уколико поседује уговор о закупу производног погона, односно опреме и уговор о доради, односно преради, закљученим са лицем које је произвођач и које обавља делатности обухваћене секторима B, C и F Класификације делатности, у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 18/2018

Члан 10.

Лице из члана 2. став 2. тачка 2) овог правилника, остварује право на рефакцију плаћене акцизе у износу који представља разлику износа утврђеног чланом 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона и износа акцизе из става 5. тачка 1) подтачка (6), тачке 2), тачке 3) подтачке (3) и тачке 4) тог члана Закона.

Члан 11.

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона врши се на основу електронског захтева који лице из члана 2. став 2. тачка 2) овог правилника подноси преко портала Пореске управе, најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте који се користе за индустријске сврхе.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ-И, са прилозима РЕФ-Иа и РЕФ-Иб, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Уз захтев из става 2. овог члана правно лице, односно предузетник подноси одговарајуће доказе у зависности од делатности за коју је регистрован и стварно обавља, и то:

1) доказ о власништву на простору у коме се обавља производња, ако је подносилац захтева власник тог простора;

2) уговор о закупу простора у коме се обавља производња, ако је подносилац захтева закупац тог простора;

2а) важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

3) доказ о поседовању текућег рачуна код банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о отварању текућег рачуна);

4) рачун о набављеним количинама деривата нафте у периоду за који се подноси захтев;

5) доказ о плаћању рачуна из тачке 4) овог става (извод из банке);

6) копију јединствене царинске исправе (ЈЦИ) са подацима о врсти и количини увезеног деривата нафте, као и документ царинског органа о обрачунатом царинском дугу и акцизи, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте;

7) доказ о плаћеном царинском дугу и акцизи за увезене количине из тачке 6) овог става, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте;

8) отпремни или други документ о утрошеним дериватима нафте које је увозник, односно произвођач деривата нафте искористио за индустријске сврхе у смислу члана 9. став 1. тачка 1) овог правилника, када захтев подноси увозник, односно произвођач тих деривата нафте.

Доказе из става 3. тач. 1) до 3) овог члана правно лице, односно предузетник из члана 2. став 2. тачка 2) овог правилника подноси само код првог подношења захтева, односно приликом промене поднетог доказа.

Рачун из става 3. тачка 4) овог члана мора да садржи податке о купцу, врсти, количини и вредности набављених деривата нафте, као и о износу обрачунате акцизе на деривате нафте који је исказан од стране увозника, односно произвођача, ако исте набавља директно од увозника, односно произвођача.

Рачун који не садржи податке из става 5. овог члана не може се употребити у поступку рефакције плаћене акцизе по одредбама овог правилника.

Изузетно од става 3. овог члана, лице из члана 9. став 2. овог правилника, уз захтев из става 1. овог члана, подноси поред одговарајућих доказа из става 3. тач. 3) до 7) овог члана и отпремни или други документ о утрошеним дериватима нафте који су као репродукциони материјал искоришћени за производњу неакцизних производа за индустријске сврхе, односно документ о количини произведених неакцизних производа, као и уговор о закупу производног погона, односно опреме и уговор о доради, односно преради, закљученим са лицем које је произвођач и које обавља делатности обухваћене секторима B, C и F Класификације делатности, у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 18/2018

**Службени гласник РС, број 130/2021

Члан 12.

Пореска управа, по пријему захтева за рефакцију плаћене акцизе спроводи поступак и у року од 30 дана од дана пријема захтева доноси решење. Решење о одобравању, односно одбијању права на рефакцију плаћене акцизе доставља се подносиоцу захтева у електронском облику у пореско сандуче на порталу Пореске управе.

Решење из става 1. овог члана садржи следеће податке: датум и број решења,  период за који се врши рефакција акцизе, назив, адресу, место седишта, ПИБ подносиоца захтева, број рачуна са називом банке и износ акцизе за рефакцију.

Рефакција акцизе врши се у року од 15 дана од дана достављања решења Управи за трезор.

Пореска управа – Централа води евиденцију о лицима која су остварила права на рефакцију плаћене акцизе за индустријске сврхе, као и о износу остварене рефакције акцизе.

*Службени гласник РС, број 18/2018

**Службени гласник РС, број 130/2021

6. Листа гасних уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона која се користе у индустријске сврхе

Члан 13.

Листа гасних уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона која се користе у индустријске сврхе на које се може остварити рефакција плаћене акцизе одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона која се користе као енергетска горива у индустријске сврхе на које се може остварити рефакција плаћене акцизе садржана су у Листи гасних уља која се користе у индустријске сврхе из става 1. овог члана.

Гасна уља из става 1. овог члана која се користе у индустријске сврхе класификована су у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, број 150/20 – у даљем тексту: Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла).

*Службени гласник РС, број 93/2013

**Службени гласник РС, број 111/2015

***Службени гласник РС, број 130/2021

Члан 14.

Изузетно од одредаба чл. 6. и 11. овог правилника, захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4) и 5) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 и 119/12), који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије, односно у индустријске сврхе, а који су набављени у периоду од 18. децембра 2012. године до 31. марта 2013. године, подноси се од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службенoм гласнику Републике Србије”.

05 број 110-00-121/2013-04

У Београду, 25. априла 2013. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе: "Службени гласник РС", број 93/2013-113

Члан 9.

Изузетно од одредбе члана 7. овог правилника, први захтев за рефакцију плаћене акцизе на биотечности из члана 9. став 1. тачка 7) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 и 47/13), која се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије, а које су набављене у периоду од 30. маја 2013. године до 30. септембра 2013. године, подноси се од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 10.

Образац РЕФ-ЕТЕ, са прилозима РЕФ-ЕТЕа и РЕФ-ЕТЕб и Образац РЕФ-И, са прилозима РЕФ-Иа и РЕФ-Иб, који су одштампани уз Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Службени гласник РС”, број 38/13), замењују се новим Обрасцем РЕФ-ЕТЕ, са прилозима РЕФ-ЕТЕа и РЕФ-ЕТЕб и Обрасцем РЕФ-И, са прилозима РЕФ-Иа и РЕФ-Иб, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 11.

Рефакција плаћене акцизе на биотечности из члана 9. став 1. тачка 7) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 и 47/13), које су набављене од 30. маја 2013. године до дана ступања на снагу овог правилника, врши се сходном применом Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Службени гласник РС”, број 38/13).

Члан 12.

Листа гасних уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона која се користе у индустријске сврхе, која је одштампана уз Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Службени гласник РС”, број 38/13), замењују се новом Листом гасних уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона која се користе у индустријске сврхе, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе: "Службени гласник РС", број 18/2018-129

Члан 12.

Купац – крајњи корисник деривата нафте и биотечности, који захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16), подноси почев од дана ступања на снагу овог правилника, право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности остварује према одредбама овог правилника.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе: "Службени гласник РС", број 130/2021-8

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе ("Службени гласник РС", број 18/2018) Листа гасних уља из члана 9. став 1. тачка 3) закона која се користе у индустријске сврхе замењена је новом листом (види члан 9. Правилника - 18/2018-129).

 

ЛИСТА ГАСНИХ УЉА ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧКА 3) ЗАКОНА КОЈА СЕ КОРИСТЕ У ИНДУСТРИЈСКЕ СВРХЕ

Тарифна ознака

Гасна уља

2710 19 43 00

остала тешка уља, гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора не преко 0,001% по маси, осим гасног уља из члана 7. став 1. тачка 1) Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (EVRO DIZEL)

2710 19 46 00

остала тешка уља, гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора преко 0,001% по маси, али не преко 0,002% по маси, осим гасног уља из члана 7. став 1. тачка 2) Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (дизел гориво GASNO ULJE 0,1)

2710 19 47 00

остала тешка уља, гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора преко 0,002% по маси, али не преко 0,1% по маси, осим гасног уља из члана 7. став 1. тачка 2) Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (дизел гориво GASNO ULJE 0,1)

2710 19 48 00

остала тешка уља, гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора преко 0,1% по маси

2710 20 11 00

гасна уља, са садржајем сумпора не преко 0,001% по маси, осим гасног уља из члана 7. став 1. тачка 1) Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (EVRO DIZEL)

2710 20 15 00

гасна уља, са садржајем сумпора преко 0,001% по маси, али не преко 0,002% по маси, осим гасног уља из члана 7. став 1. тачка 2) Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (дизел гориво GASNO ULJE 0,1)

2710 20 17 00

гасна уља, са садржајем сумпора преко 0,002% по маси, али не преко 0,1% по маси, осим гасног уља из члана 7. став 1. тачка 2) Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (дизел гориво GASNO ULJE 0,1)

2710 20 19 00

гасна уља, са садржајем сумпора преко 0,1% по маси

 

ОБРАСЦИ

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Образац РЕФ-ЕТЕ, са прилозима РЕФ-ЕТЕа и РЕФ-ЕТЕб и Образац РЕФ-И, са прилозима РЕФ-Иа и РЕФ-Иб, који су одштампани уз Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Службени гласник РС”, број 38/13), замењени су новим Обрасцем РЕФ-ЕТЕ, са прилозима РЕФ-ЕТЕа и РЕФ-ЕТЕб и Обрасцем РЕФ-И, са прилозима РЕФ-Иа и РЕФ-Иб (види члан 10. Правилника - 93/2013-113)

Правилником о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе ("Службени гласник РС", број 18/2018) измењени су обрасци РЕФ-ЕТЕ (са прилозима РЕФ-ЕТЕа и РЕФ-ЕТЕб) и РЕФ-И (са прилозима РЕФ-Иа РЕФ-Иб)  (види чл. 10. и 11. Правилника - 18/2018-129).

 

Образац РЕФ-ЕТЕ - Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 7) Закона о акцизама
Образац РЕФ-ЕТЕа - Рефакција плаћене акцизе  на деривате нафте и биотечности које се користе или ће се користити као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије (подаци о плаћеним рачунима)
Образац РЕФ-ЕТЕб - Рефакција плаћене акцизе  на деривате нафте и биотечности који се користе или ће се користити као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије (подаци из царинских докумената)
Образац РЕФ-И - Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама који се користе у индустријске сврхе
Образац РЕФ-Иа - Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама који се користе у индустријске сврхе (подаци о плаћеним рачунима)
Образац РЕФ-Иб - Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама који се користе у индустријске сврхе (подаци из царинских докумената)