Zakon

 

На основу члана 60. став 5. Закона о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10),

Министар саобраћаја доноси

 

ПРАВИЛНИК

o условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно оспособљавање кандидата за лице са сертификатом ADN

"Службени гласник РС", број 41 од 10. маја 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови које мора да испуни привредно друштво, односно друго правно лице којем се издаје, односно одузима овлашћење за стручно оспособљавање кандидата за Лице са сертификатом ADN (у даљем тексту: Овлашћење).

Члан 2.

Овлашћење се издаје на захтев привредног друштва, односно другог правног лица које намерава да стручно оспособљава кандидата за Лице са сертификатом у области ADN.

Члан 3.

Услови за издавање Овлашћења су да привредно друштво, односно друго правно лице има:

1) план и програм наставе припремљен у складу са Законом о потврђивању Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN) који је објављен у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 3/10 (у даљем тексту: ADN) са изменама и допунама, као и у складу са одговарајућим одредбама Закона о транспорту опасног терета, који се доставља уз захтев из члана 2. овог правилника.

2) одговарајуће предаваче, и то:

(1) најмање једног предавача са високом стручном спремом и са важећим сертификатом за саветника за безбедност у транспорту опасног терета у области ADN,

(2) предаваче за специјалистичке курсеве о гасовима и хемикалијама, дипломиране хемичаре,

(3) лекара и ватрогасца са најмање пет година радног искуства у струци.

Уз захтев из члана 2. овог правилника за лица из става 1. ове тачке достављају се уговори са предавачима, дипломе и сертификати;

3) простор у својини или закупу опремљен радним столовима и столицама, за који, уз захтев из члана 2. овог правилника, доставља лист непокретности или уговор о закупу;

4) обезбеђена наставна средства за реализацију обуке, и то:

(1) аудиовизуелна средства и опрему према потреби наставе, схеме, фотографије, цртеже, филмове, а у теоријском делу наставе (структура ADN, класе опасних терета, врсте опасности, обележавање амбалаже, идентификациони бројеви опасних терета), обрасце превозне документације терета у складу с ADN,

(2) ADN на српском језику и важеће законе и подзаконске прописе везане за транспорт опасног терета на унутрашњим пловним путевима, за које, уз захтев из члана 2. овог правилника, доставља списак наставних средстава;

5) брод на коме организује практичне вежбе – улазак у затворене просторе, коришћење противпожарних уређаја, опреме за гашење пожара и личне заштитне опреме, као и детекторе запаљивих гасова, мерач кисеоника и токсиметара, за који, уз захтев из члана 2. овог правилника доставља уложак главног уписника бродова унутрашње пловидбе (лист А, лист Б и лист Ц ), односно уговор којим је на законит начин стекао државину над бродом.

Члан 4.

Поред доказа из члана 3. овог правилника привредно друштво, односно друго правно лице уз захтев из члана 2. овог правилника прилаже и доказ о уплаћеним административним таксама.

Члан 5.

Овлашћење се одузима ако лице коме је издато Овлашћење престане да испуњава један од услова из члана 3. овог правилника.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-00049/2012-01

У Београду, 24. априла 2013. године

Министар,

Милутин Мркоњић, с.р.