Zakon

 

На основу члана 184. став 3. и члана 190. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11),

Министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси

 

ПРАВИЛНИК

о лиценцирању организација социјалне заштите

"Службени гласник РС", број 42 од 14. маја 2013.

 

Садржина Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови за издавање лиценце, образац лиценце и начин издавања и обнављања, односно суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне заштите, односно пружаоцима услуга социјалне заштите (у даљем тексту: организације социјалне заштите), као и начин вођења и садржина Регистра лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите.

Лиценца

Члан 2.

Лиценцу организацијама социјалне заштите за пружање одређених услуга у области социјалне заштите издаје министарство надлежно за социјалну заштиту, у складу са Законом о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон).

Издавање лиценце
Захтев за издавање лиценце

Члан 3.

Захтев за издавање лиценце организацијама социјалне заштите подноси се министарству надлежном за послове социјалне заштите на обрасцу (ЗА1), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 1. овог члана подноси се поштом или електронским путем.

Докази о испуњености услова за издавање лиценце

Члан 4.

Организација социјалне заштите, уз захтев за издавање лиценце, прилаже доказе о испуњавању прописаних услова и стандарда за пружање одређених услуга у области социјалне заштите, за које тражи издавање лиценце, у складу са прописом којим су уређени минимални стандарди услуга социјалне заштите, и то:

1) доказ да је регистрована у складу са законом, о чему организација социјалне заштите подноси документ о упису у одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре, односно код другог надлежног органа;

2) доказ да испуњава стандарде за пружање услуге за коју тражи издавање лиценце, а који се тичу локације, простора, опреме, организације, броја и стручности ангажованог особља, процене, планирања и активности за пружање конкретне услуге социјалне заштите;

3) доказ да услуге социјалне заштите пружа најмање две године, о чему организација социјалне заштите прилаже решење надлежног органа или други одговарајући доказ (о пројектном пружању услуге, уговорном пружању услуге по уговору закљученом са надлежним органом јединице локалне самоуправе, донаторском организацијом и др.).

Докази о испуњености стандарда за издавање лиценце

Члан 5.

Као доказ да испуњава стандарде за пружање услуге за коју тражи издавање лиценце, а који се тичу локације, простора, опреме, организације, броја и стручности ангажованог особља, процене, планирања и активности за пружање конкретне услуге социјалне заштите, организација социјалне заштите подноси:

1) основни програм организације који садржи податке прописане правилником којим су уређени стандарди услуга социјалне заштите;

2) елаборат о испуњености услова за почетак рада и пружање услуга услуге социјалне заштите, који садржи:

(1) скицу простора у коме се пружа услуга, из које се види организација простора, и то:

– скицу парцеле са уцртаним објектом и прилазима,

– скицу попречног пресека објекта,

– скицу основе приземља и свих етажа са уцртаним елементима ентеријера који су од значаја за пружање услуге за коју се тражи лиценца. (нпр. распоред просторија, распоред кревета, просторије за обедовање и дневне активности, распоред купатила, рампе, лифтови, припрема хране и сл.);

(2) доказе о испуњености услова у погледу простора и опреме, у складу са посебним прописима, а с обзиром на услугу за чије се пружање тражи лиценца, и то:

– сертификат о енергетским својствима објекта који издаје овлашћена организација, у складу са законом којим су уређени планирање и изградња,

– санитарну сагласност надлежног органа, у складу са законом којим је уређен санитарни надзор,

– сагласност надлежног министарства на План заштите од пожара, у складу са законом којим је уређена заштита од пожара,

– уговор о испоруци електричне енергије,

– доказ о прикључку на водоводну и канализациону мрежу,

– решење о испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду у складу са законом којим је уређена безбедност и здравље на раду,

– доказ да су обезбеђени услови за одлагање отровних и других материја, у складу са одговарајућим прописом;

(3) доказ о основу права коришћења објекта за период на који се издаје лиценца;

(4) акт о начину организације рада која обезбеђује структурисан али флексибилан начин пружања услуге, а који се односи на радно време, начине комуникације и доношења одлука у организацији која пружа услугу, реализацију програмских активност и сл.;

(5) потврду да се против директора, односно законског заступника организације не води кривични поступак, као и да није правноснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слободе и права човека и грађанина, против права по основу рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије;

(6) потврду надлежног органа да директору, односно законском заступнику организације није изречена правноснажна мера забране вршења позива, делатности и дужности која је предмет захтева за лиценцирање, односно која је од утицаја на предмет захтева за лиценцирање;

(7) опис активности и начин њиховог пружања конкретним групама корисника и, ако је то релевантно, податке о узрасту корисника, начину груписања корисника у складу са узрастом, интересовањима, понашањима, као и о другим карактеристикама корисника којима се услуга пружа;

(8) доказ о испуњености услова за пружање здравствених услуга, односно обављање одређених послова из области здравствене делатности, ако је то релевантно с обзиром на услугу за чије се пружање тражи лиценца;

(9) процедуру о начинима обезбеђивања права корисника у складу са потребама, односно карактеристикама корисничке групе, посебно код избора програмских активности;

(10) опис поступка и методологију процене потреба и израде индивидуалних планова услуга, што укључује и поступке поновног прегледа и начина реаговања на промене у стању и потребама корисника;

(11) процедуру и критеријуме за пријем и завршетак коришћења услуге;

(12) процедуру о начину заштите података о личности корисника, у складу са законом којим је уређена заштита података о личност;

(13) процедуру поступања по притужбама корисника;

(14) процедуру о посебним мерама ради осигурања безбедности корисника који су погођени деменцијом, душевним болестима, менталном ометеношћу или поремећајем понашања или неких других проблема управљања понашањем, ако је то релевантно с обзиром на услугу за чије се пружање тражи лиценца;

(15) документ о начинима сарадње са другим службама, приликом пружања услуге (споразум о сарадњи, протокол и сл.);

(16) план обуке запослених, односно ангажованих лица, у складу са потребама корисничке групе;

(17) одлуку о начину формирања цене услуге, уговарања и наплаћивања додатних трошкова и накнада за посебне сервисе који су доступни корисницима услуге, ако је то релевантно за услугу за чије се пружање тражи лиценца.

Доказе из члана 5. став 1. тач. 1) и 2) уз захтев за издавање лиценце доставља организација социјалне заштите која пружа услугу домског смештаја.

Доказе из члана 5. став 1. тач. 1) и 2) подтач. (1) – (7) и (9) – (17) уз захтев за издавање лиценце доставља организација социјалне заштите која пружа услугу дневног боравка, свратишта, мале домске заједнице, прихватилишта, предах смештаја и становања уз подршку.

Доказе из члана 5. став 1. тачка 2) подтач. (3) – (7) и (9) – (17) уз захтев за издавање лиценце доставља организација социјалне заштите која пружа услугу помоћи у кући, персоналне асистенције, личног пратиоца детета.

Доказе из члана 5. став 1. тачка 2) подтач. (3) – (6) и (9) – (17) уз захтев за издавање лиценце доставља организација социјалне заштите која пружа услугу смештаја у сродничку, хранитељску или другу породицу.

Записник инспектора социјалне заштите, саставни је део документације у поступку лиценцирања организације социјалне заштите.

Организација социјалне заштите уз захтев за издавање лиценце прилаже и писмену изјаву да је сагласна да редовно извештава министарство надлежно за послове социјалне заштите о пружању услуге за коју јој је издата лиценца, најмање једанпут годишње и чешће на захтев министарства, ради праћења.

Издавање ограничене лиценце

Члан 6.

Уколико организација социјалне заштите, уз захтев за издавање лиценце не приложи доказ да услуге социјалне заштите пружа најмање две године или не приложи доказ да испуњава стандарде услуге за коју тражи издавање лиценце у погледу простора, опреме, организације и броја ангажованог особља у мери која омогућава целовито пружање услуге и предузимање свих активности у оквиру пружања услуге организација социјалне заштите, нити то учини у накнадно одређеном року, а постоји потреба за том услугом, орган надлежан за издавање лиценце може одлучити да организацији изда ограничену лиценцу, у складу са Законом.

Образац лиценце

Члан 7.

Лиценца се издаје на обрасцу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, и садржи:

1) врсту лиценце (лиценца или ограничена лиценца);

2) назив организације социјалне заштите;

3) седиште организације социјалне заштите, односно адреса радне јединице у којој се пружа услуга социјалне заштите;

4) назив услуге за чије се пружање издаје лиценца;

5) корисничку групу и број корисника, односно капацитет;

6) рок важења лиценце, са датумом почетка и датумом престанка важења;

7) број лиценце и датум издавања.

Обнављање лиценце

Члан 8.

Захтев за обнављање лиценце подноси организација социјалне заштите најраније у року од 90, а најкасније 60 дана пре истека важности лиценце.

Захтев за обнављање лиценце организација социјалне заштите подноси се министарству надлежном за послове социјалне заштите на обрасцу (ЗО3), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев за обнављање лиценце подноси се поштом или електронским путем.

Уз захтев из става 1. овог члана организација социјалне заштите прилаже податке и доказе из члана 4. овог правилника.

Приликом поступања за обнављање лиценце сходно се примењују одредбе члана 5. о утврђивању услова за издавање лиценце.

Суспензија и одузимање лиценце

Члан 9.

Министарство надлежно за послове социјалне заштите може покренути поступак за суспензију лиценце на основу записника инспектора социјалне заштите који је констатовао да организација социјалне заштите не пружа услуге за које је добила лиценцу у складу са законом, утврђеним стандардима и условима или пружа услугу на коју се не односи лиценца издата тој организацији.

Министарство надлежно за послове социјалне заштите може покренути поступак за суспензију лиценце и на основу налаза другог надлежног органа, који је у складу са законом утврдио неправилности у раду лиценциране организације социјалне заштите.

Ако организација социјалне заштите, у року предвиђеном решењем о суспензији лиценце, не отклони недостатке, орган надлежан за издавање лиценце доноси одлуку о одузимању лиценце.

Регистар лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите

Члан 10.

Регистар се односи на издате, обновљене и одузете лиценце и садржи:

1) податке о организацији социјалне заштите (назив, број одлуке/решења надлежног органа о упису у одговарајући регистар, датум оснивања, матични број, седиште, ПИБ, телефон, имејл адресу);

2) податке о законском заступнику организације (име и презиме, јединствени матични број грађана, адреса – општина, улица и број, занимање, контакт телефон и имејл адреса);

3) податке о особама за контакт (име и презиме, контакт телефон и имејл адреса);

4) податке о услугама које пружа подносилац захтева (назив услуге, датум почетка пружања услуге и основ пружања услуге);

5) податке о услугама социјалне заштите које пружа подносилац захтева, односно организација социјалне заштите:

– број и датум решења о издавању лиценце и назив органа који га је донео;

– број, датум, врста лиценце и назив органа који је издао лиценцу (лиценца или ограничена лиценца, разлог издавања ограничене лиценце);

– назив и кратак опис услуге за коју је издата лиценца (податке о корисницима, односно корисничкој групи којој је услуга намењена, број корисника, односно капацитет);

– рок важења лиценце са датумом почетка примене и престанка важења лиценце;

– време пружања услуге;

– податке о обнављању лиценце (број и датум одлуке о обнављању лиценце и назив органа);

6) податке о суспензији и одузимању лиценце (број и датум одлуке о суспензији и одузимању лиценце и назив органа који је донео, разлоге, односно недостатке суспензије и одузимања лиценце и рок на који је суспендована или одузета);

7) напомене.

Извод из Регистра објављује се на интернет презентацији министарства надлежног за послове социјалне заштите и садржи:

1) назив организације социјалне заштите;

2) број лиценце;

3) назив услуге за коју је издата лиценца;

4) датум почетка примене и престанка важења лиценце.

Ступање на снагу

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-90/2013-09

У Београду, 9. маја 2013. године

Министар,

др Јован Кркобабић, с.р.

 

Листа образаца:

Образац лиценце

Образац ЗОЗ - Захтев за обнављање лиценце организацијама социјалне заштите

Образац ЗА1 - Захтев за издавање лиценце организацијама социјалне заштите