Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 189. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11),

Министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси

 

ПРАВИЛНИК

о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити

"Службени гласник РС", бр. 42 од 14. маја 2013, 53 од 18. јуна 2013 - исправка

 

Садржина Правилника

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови за издавање лиценце, образац лиценце и начин издавања и обнављања лиценце, односно суспензије и одузимања лиценце стручним радницима у социјалној заштити.

Сви појмови у овом правилнику употребљени у граматичком мушком роду односе се на особе и мушког и женског пола.

Примена Правилника

Члан 2.

Одредбе овог правилника односе се на стручне раднике одређене законом којим је уређена социјална заштита и правилником којим су уређени стручни послови у социјалној заштити, ангажоване у установама социјалне заштите и код других пружалаца услуга социјалне заштите.

Лиценцирање за обављање одређених стручних послова

Члан 3.

Лиценца се издаје за обављање:

1) основних стручних послова социјалне заштите;

2) специјализованих стручних послова социјалне заштите;

3) супервизијских послова;

4) правних послова у социјалној заштити.

Стручни радник не може без лиценце самостално обављати послове из става 1. овог члана.

Услови за издавање лиценце

Члан 4.

Лиценца се издаје стручном раднику који испуњава услове утврђене законом којим се уређује социјална заштита и овим правилником.

Услови за издавање лиценце за обављање основних стручних послова социјалне заштите

Члан 5.

Лиценца за обављање основних стручних послова социјалне заштите издаје се стручном раднику ако:

1) има завршене основне струковне, основне академске студије и студије другог степена из: социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, дефектологије или специјалне педагогије;

2) је завршио одговарајући акредитовани програм обуке за стицање специфичних знања и вештина за конкретни посао (водитељ случаја, васпитач, саветник за хранитељство, саветник за осамостаљивање), односно за рад са конкретном корисничком групом (жртве насиља, особе са инвалидитетом, старије особе и др.);

3) има радно искуство на стручним пословима у трајању од најмање годину дана у социјалној заштити, или обављен приправнички стаж и положен испит за лиценцу, или ако је радно искуство стекао ван система социјалне заштите – има завршену обуку за новозапослене и волонтерски ангажоване стручне раднике и стручне сараднике, у складу са законом и положен испит за лиценцу.

Стручни радник који има завршене студије другог степена у оквиру програма који имају садржаје који доприносе стицању специфичних знања и вештина за конкретан посао, односно рад са одређеном корисничком групом, није у обавези да заврши акредитовани програм обуке из става 1. тачка 2) овог члана.

Услови за издавање лиценце за обављање специјализованих стручних послова у социјалној заштити

Члан 6.

Лиценца за обављање специјализованих стручних послова социјалне заштите издаје се стручном раднику ако:

1) има завршене основне академске и студије другог степена социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, дефектологије и специјалне педагогије или правних наука;

2) је успешно завршио акредитовани одговарајући програм специјализоване обуке на коме је стекао посебна знања и вештине за обављање конкретног специјализованог посла, односно за пружање одређене услуге;

3) има радно искуство у трајању од најмање годину дана у социјалној заштити, или обављен приправнички стаж и положен испит за лиценцу, или ако је радно искуство стекао ван система социјалне заштите – има завршену обуку за новозапослене и волонтерски ангажоване стручне раднике и стручне сараднике, у складу са законом и положен испит за лиценцу.

Услови за издавање лиценце за обављање супервизијских послова

Члан 7.

Лиценца за обављање супервизијских послова издаје се:

1) ради обављања супервизије на основним стручним пословима социјалне заштите;

2) за супервизију стручних радника који раде на специјализованим пословима социјалне заштите.

Лиценца за обављање супервизијских послова, у смислу става 1. овог члана издаје се стручном раднику који:

1) има лиценцу за обављање основних стручних послова социјалне заштите или лиценцу за пружање одређене услуге у оквиру специјализованих стручних послова социјалне заштите;

2) има најмање пет година радног искуства у обављању основних стручних послова социјалне заштите, односно на пружању одређене услуге у оквиру специјализованих стручних послова социјалне заштите;

3) је завршио акредитовани програм обуке за супервизију у социјалној заштити.

Услови за издавање лиценце за обављање правних послова

Члан 8.

Лиценца за обављање правних послова издаје се стручном раднику, ако:*

1) има завршене основне струковне студије, основне академске студије и студије другог степена у области правних наука;

2) има радно искуство у трајању од најмање годину дана у социјалној заштити, или обављен приправнички стаж и положен испит за лиценцу, или, ако је радно искуство стекао ван система социјалне заштите – има завршену обуку за новозапослене и волонтерски ангажоване стручне раднике и стручне сараднике, у складу са законом и положен испит за лиценцу;

3) је успешно завршио одговарајући акредитовани програм обуке.

Стручни радник који има положен државни стручни испит или са њим изједначен испит не полаже испит за лиценцу из става 1. тачка 2) овог члана.

 

*Службени гласник РС, број 53/2013

 

Образац лиценце

Члан 9.

Образац лиценце садржи следеће податке:

1) врсту лиценце;

2) име и презиме стручног радника;

3) место и година рођења;

4) академско звање стручног радника;

5) рок важења лиценце;

6) број лиценце;

7) датум и место издавања лиценце;

8) потпис овлашћеног лица Коморе социјалне заштите (у даљем тексту: Комора);

9) печат Коморе.

Образац лиценце одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Обнављање лиценце

Члан 10.

Стручни радник је дужан да се усавршава у складу законом, другим прописом којим је уређено стручно усавршавање у социјалној заштити и овим правилником.

Стручно усавршавање у смислу става 1. овог члана, обухвата:

1) континуирано праћење развоја теорије и праксе социјалне заштите;

2) стицање знања и вештина који унапређују процес заштите и подршке корисника.

Стручном раднику лиценца се обнавља ако испуњава услове из овог правилника.

Стручни радник испуњава услове за обнављање лиценце стицањем захтеваног броја бодова, у складу са овим правилником.

Услови у смислу става 3. овог члана односе се на број бодова одређених у Бодовној листи, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

Стручни радник у прикупљању бодова учествује активно и пасивно, у складу са Бодовном листом.

Стручни радник је у обавези да до краја текуће календарске године поднесе Комори одговарајуће доказе о броју стечених бодова у протеклом периоду.

Стручном раднику ће се признати бодови изнад броја предвиђеног овим правилником за обнављање лиценце, ако су остварени током периода до обнављања лиценце, а највише 20 бодова, приликом наредног обнављања лиценце.

Активно и пасивно остваривање бодова

Члан 11.

Активно остваривање бодова подразумева да стручни радник самостално или тимски учествује у процесу континуиране едукације, на начин којим доприноси развоју теоријских и практичних знања у социјалној заштити.

Активно остваривање бодова обухвата:

1) стицање научних, специјалистичких и стручних звања;

2) предавање на домаћим и међународним конгресима, стручним и научним скуповима;

3) ауторство на програмима обуке (едукацијама) са и без провере знања;

4) реализацију обуке у својству сертификованог тренера;

5) успешно положену проверу знања на едукацијама и обукама;

6) учешће у стручним и научним пројектима;

7) организовање, вођење или активно учешће на трибинама и округлим столовима;

8) објављивање радова у индексираним и неиндексираним часописима и монографијама;

9) уредништво и чланство у уредништву индексираних и неиндексираних часописа и монографија.

Пасивно остваривање бодова подразумева да је стручни радник у својству слушаоца учествовао на домаћим и међународним стручним и научним конгресима, трибинама, округлим столовима и едукацијама на којима се не захтева провера знања.

Учешће на међународним и националним конференцијама, научним и стручним скуповима

Члан 12.

Стручни радник може стицати бодове учешћем на конференцијама, научним и стручним скуповима у својству активног или пасивног учесника.

Под научним и стручним скуповима подразумевају се они скупови који су организовани од релевантне међународне или домаће научно образовне или стручне организације.

Правно лице које намерава да организује стручни скуп, то мора да пријави Комори, најкасније три месеца пре одржавања стручног скупа.

Пријава се врши искључиво на прописаном обрасцу, у штампаном или електронском облику.

Пасивно или активно учешће на конференцијама, научним и стручним скуповима, стручни радник потврђује подношењем следећих података Комори приликом процене услова за обнову лиценце:

1) оригинал или фотокопију програма рада, како би се стекли подаци о организатору, односно облику учешћа;

2) одговарајућу потврду издату од стране организатора да је стручни радник активно, односно пасивно учествовао на скупу.

Едукација са провером знања

Члан 13.

Под едукацијом са провером знања подразумева се успешно завршен акредитовани програм обуке, о чијем је успешном завршавању издат одговарајући сертификат, у складу са правилником којим је уређена акредитација програма обуке.

Приликом подношења документације за обнову лиценце аутор програма прилаже фотокопију одлуке о акредитованом програму.

Приликом подношења документације за обнову лиценце, лиценцирани тренер подноси одговарајућу потврду издату од аутора програма.

Приликом подношења документације за обнову лиценце, учесник подноси одговарајућу потврду издату од стране Републичког завода за социјалну заштиту.

Едукација без провере знања

Члан 14.

Едукацију без провере знања организују стручни радници ради преношења знања, вештина и искустава својим колегама.

Предмет едукације без провере знања могу бити: студије случаја, примери добре праксе, информисање о садржају међународних или стручних скупова, учешће у радним групама и др.

Стручни радник који намерава да организује едукацију без провере знања, њену реализацију пријављује Комори најкасније два месеца пре одржавања.

Пријава из става 3. овог члана врши се искључиво на прописаном обрасцу, у штампаном или електронском облику.

Одлука Коморе о прихватању реализације едукације без провере знања, доставља се организатору у писменом облику. У Одлуци Коморе наведен је период у коме се може реализовати едукација без провере знања, који не може бити дужи од две године, при чему се едукација са различитим групама учесника може реализовати највише три пута у току једне године.

Приликом подношења документације за обнову лиценце аутор едукативног програма прилаже фотокопију одлуке Коморе.

Приликом подношења документације за обнову лиценце, учесник подноси одговарајућу потврду издату од стране аутора програма.

Образац пријаве из члана 12. овог правилника и образац пријаве из овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Учешће на трибинама и округлим столовима

Члан 15.

Трибине и округли столови су једнодневни скупови са највише 50 (трибине), односно 20 (округли сто) учесника који се организују у циљу размене искустава и знања из тема релевантних за област социјалне заштите.

Трибине и округле столове могу организовати правна и физичка лица.

Правно или физичко лице које намерава да организује трибину, односно округли сто, то пријављује Комори најкасније два месеца пре одржавања.

Пријава се врши искључиво на прописаном обрасцу, у штампаном или електронском облику. Образац пријаве одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одлука Коморе о прихватању реализације трибине, односно округлог стола, доставља се организатору у писаном облику.

Приликом подношења документације за обнову лиценце физичко лице – организатор трибине или округлог стола прилаже фотокопију одлуке Коморе.

Приликом подношења документације за обнову лиценце водитељ трибине или округлог стола, прилаже фотокопију програма рада, односно одговарајућу потврду од организатора.

Приликом подношења документације за обнову лиценце активни учесник трибине или округлог стола, односно стручни радник који је имао излагање на одређену тему, прилаже фотокопију програма рада, односно одговарајућу потврду од организатора.

Приликом подношења документације за обнову лиценце слушалац трибине или округлог стола, прилаже одговарајућу потврду организатора о учешћу.

Научни и стручни пројекти

Члан 16.

Под научним и стручним пројектима подразумевају се они који се финансирају или реализују од стране релевантне домаће или међународне државне институције, фондације, невладине организације или другог правног или физичког лица.

Приликом подношења документације за обнову лиценце руководилац пројекта прилаже одговарајућу потврду издату од стране реализатора пројекта, односно финансијера, којом потврђује своје ангажовање на пројекту.

Приликом подношења документације за обнову лиценце учесник на пројекту прилаже одговарајућу потврду издату од стране реализатора пројекта, односно финансијера.

Објављивање радова у часописима и монографијама

Члан 17.

Рад у часопису са импакт фактором/SCI листа (Science Citation Index) спада у групу међународних и домаћих часописа у складу са правилима ISI (Међународна листа индексираних часописа) публикација.

Индексирани часопис је онај који је верификован од стране министарства надлежног за послове просвете и науке.

Неиндексирани часопис је онај који издаје стручно удружење или институција и није верификован од стране министарства надлежног за послове просвете и наукe.

Поглављем у монографији међународног значаја, сматра се рад који не може бити краћи од једног ауторског табака, са учешћем аутора из најмање пет држава, рецензиран од стране два аутора са научним звањима из релевантне области, издате од стране релевантне научне или стручне институције.

Поглављем у колективној монографији националног значаја, сматра се рад који не може бити краћи од једног ауторског табака, рецензиран од стране два аутора са научним звањима из области и издате од стране релевантне научне или стручне институције.

Ауторство на књизи, подразумева обраду теме од значаја за област социјалне заштите, рецензирану од два стручњака са научним звањима, и издату од стране релевантне научне или стручне институције.

Број остварених бодова за рад прихвата се ако нема више од три коаутора. Приликом подношења документације за обнову лиценце аутор прилаже фотокопију првих страна и објављеног рада.

Уредништво

Члан 18.

Стручни радник може остварити предвиђени број бодова ако обавља посао уредника у индексираном часопису.

Стручни радник може остварити предвиђени број бодова ако обавља посао уредника тематског броја у индексираном часопису.

Стручни радник може остварити предвиђени број бодова ако је уредник монографије мађународног, односно националног значаја.

Стручни радник може остварити предвиђени број бодова ако је члан уредништва у индексираном часопису.

Стручни радник може остварити предвиђени број бодова ако обавља посао уредника у неиндексираном часопису.

Стручни радник може остварити предвиђени број бодова ако је члан уредништва у неиндексираном часопису.

Приликом подношења документације за обнову лиценце аутор прилаже одговарајуће доказе којима потврђује уредништво, односно чланство у уређивачком одбору.

Услови за обнављање лиценце за обављање основних стручних послова социјалне заштите

Члан 19.

Стручни радник испуњава услове за обнову лиценце ако је у периоду од шест година од издавања лиценце, остварио 120 бодова, с тим што у прве три године треба да оствари 30 % бодова од укупно утврђеног броја.

Стручни радник је у обавези да најмање 30 % бодова стекне тако што активно учествује у њиховом прикупљању, у складу са Бодовном листом.

Услови за обнављање лиценце за обављање специјализованих послова социјалне заштите

Члан 20.

За обнављање лиценце за обављање специјализованих послова социјалне заштите, стручни радник је у обавези да:

1) оствари 120 бодова из области која је релевантна за специјализоване стручне послове социјалне заштите, у периоду од шест година од издавања лиценце, с тим што у прве три године треба да оствари 30 % бодова од укупно утврђеног броја;

2) најмање 40 % бодова стекне активним учествовањем у области која је релевантна за специјализоване стручне послове социјалне заштите.

Услови за обнављање лиценце за обављање супервизијских послова

Члан 21.

За обнављање лиценце за обављање супервизијских послова социјалне заштите, стручни радник је у обавези да:

1) обнови лиценцу за основне стручне послове у складу са чланом 11. овог правилника;

2) активним учествовањем стекне додатних 40 бодова из супервизијске теорије и праксе у периоду за који му је издата лиценца за супервизијске послове.

За обнову лиценце за обављање супервизије специјализованих послова социјалне заштите, стручни радник је у обавези да:

1) обнови лиценцу за специјализоване послове, у складу са чланом 12 овог правилника;

2) у периоду за који му је издата лиценца за супервизијске послове активним учествовањем стекне додатних 40 бодова из супервизијске теорије и праксе из области за коју му је издата лиценца за специјализоване послове.

Услови за обнављање лиценце за обављање правних послова

Члан 22.

За обнављање лиценце, правник је дужан да стекне 120 бодова у периоду за који му је издата лиценца, с тим што у прве три године треба да оствари 30 % бодова од укупно утврђеног броја.

Од укупно утврђеног броја бодова, најмање 30% бодова правник стиче активно у области правних послова у социјалној заштити.

Трошкови обнављања лиценце

Члан 23.

Трошкове поводом стицања бодова ради добијања, односно обнављања лиценце сносе стручни радник и послодавац, у складу са Законом о социјалној заштити.

Услови за суспензију лиценце

Члан 24.

Суспензија лиценце извршиће се ако:

1) инспектор социјалне заштите стручном раднику привремено забрани обављање делатности социјалне заштите или одређених послова из делатности социјалне заштите, у складу са законом;

2) надлежни орган Коморе стручном раднику изрекне меру привремене забране самосталног рада, у складу са законом;

3) надлежни орган стручном раднику утврди губитак здравствене способности, односно радне способности за безбедно и успешно обављање послова у социјалној заштити, док се не утврди поновно постојање здравствене, односно радне способности;

4) орган надлежан за надзор над стручним радом, утврди да стручни радник послове не обавља у складу са прописима и стандардима, најмање на три, а најдуже на шест месеци;

5) Етички одбор социјалне заштите утврди повреду професионалне етике, односно повреду дужности или угледа члана Коморе и изрекне му меру привремене забране самосталног рада у обављању одређених послова из делатности социјалне заштите у трајању не краћем од 30 дана и не дужем од шест месеци.

У случају из става 1, тач. 2), 4) и 5) овог члана стручни радник може обављати послове за које је неопходна лиценца из области социјалне заштите само уз надзор овлашћеног стручног радника (ментора).

Начин издавања и обнављања лиценце

Члан 25.

Стручни радник подноси Комори захтев и доказе о испуњености услова за издавање, односно обнављање одређене лиценце, предвиђене овим правилником.

Стручни радник подноси Комори захтев за обнављање лиценце, најкасније месец дана пре истека рока на који је лиценца издата.

Предлог за суспензију и одузимање лиценце стручном раднику Комори може поднети: министар надлежан за социјалну заштиту, инспектор социјалне заштите, послодавац стручног радника, струковно удружење, корисник или његов законски заступник.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-91/2013

У Београду, 9. маја 2013. године

Министар,

др Јован Кркобабић, с.р.

Листе и обрасци:

Бодовна листа услова за стицање бодова за обнављање лиценце

Образац пријаве

Образац лиценце