Zakon

 

На основу члана 137. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11),

Министар рада и социјалне политике доноси

 

ПРАВИЛНИК

о стручним пословима у социјалној заштити

"Службени гласник РС", бр. 1 од 11. јануара 2012, 42 од 14. маја 2013.

 

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђују се стручни послови у социјалној заштити, као и ближи услови и стандарди за њихово обављање.

Коришћење појмова

Члан 2.

Сви појмови у овом правилнику употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и женски природни род лица на која се односе.

Стручни послови социјалне заштите*

 

*Службени гласник РС, број 42/2013

 

Члан 3.

Брисан је ранији став 1. (види члан 1. Правилника - 42/2013-34).

Стручни послови социјалне заштите су:

1) основни стручни послови;

2) специјализовани стручни послови;

3) супервизијски послови;

4) правни послови;

5) послови планирања и развоја.

Други стручни послови у социјалној заштити су:

1) брисана је (види члан 1. Правилника - 42/2013-34);

2) послови радно-окупационог терапеута;

3) послови лекара;

4) други стручни послови који подразумевају непосредни рад са корисником.

 

*Службени гласник РС, број 42/2013

 

Основни стручни послови

Члан 4.*

Основни стручни послови социјалне заштите у зависности од делатности пружаоца услуге, обухватају послове водитеља случаја, васпитача, односно стручног радника за одрасле и старије у домовима за смештај, стручног радника у прихватилишту, саветника за хранитељство и осамостаљивање, стручног радника који пружа услуге у заједници (дневни боравак, помоћ у кући, персонална асистенција, лични пратилац, предах смештај) и других услуга које подржавају живот у природном окружењу.*

Основни стручни послови социјалне заштите у зависности од карактеристика и потреба корисничке групе обухватају:*

1) информисање, процену, планирање;*

2) посредовање и заступање у остваривању права и коришћењу услуга;*

3) спровођење мера заштите корисника и праћење ефеката предузетих услуга и мера;*

4) саветодавно усмеравање, активацију и реализацију социо-едукативне активности у складу са потребама и интересовањима корисника;*

5) бригу о физичком, психичком, социјално-емоционалном, когнитивном и развоју комуникације и стваралаштва код корисника.*

 

*Службени гласник РС, број 42/2013

 

Услови за обављање основних стручних послова

Члан 5.*

Основне стручне послове социјалне заштите обављају стручни радници: социјални радник, психолог, педагог, андрагог, дефектолог и специјални педагог, који:*

1) имају завршене основне струковне студије, основне академске студије и студије другог степена из: социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, дефектологије или специјалне педагогије;*

2) су стекли сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом програму за рад на основним пословима (васпитача, саветника за хранитељство, саветника за осамостаљивање), односно за рад са конкретном корисничком групом (жртве насиља, лица са инвалидитетом, старији);*

3) имају лиценцу за обављање основних послова у социјалној заштити, у складу са законом којим се уређује социјална заштита.*

 

*Службени гласник РС, број 42/2013

 

Специјализовани послови

Члан 6.*

Специјализовани послови социјалне заштите обухватају индивидуално и групно саветовање и различите терапијске приступе од значаја за социјалну заштиту, медијацију, као и друге програме који захтевају специјализована знања и вештине.*

 

*Службени гласник РС, број 42/2013

 

Услови за обављање специјализованих послова

Члан 7.

Специјализоване послове социјалне заштите, у зависности од карактеристика и потреба корисничке групе обављају стручни радници који имају завршене основне академске и студије другог степeна социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, дефектологије, специјалне педагогије или правних наука, који су стекли посебна знања и вештине и лиценцу за обављање конкретног специјализованог посла, у складу са законом којим се уређује социјална заштита.*

Изузетно од става 1. овог члана, услугу медијације пружају и други стручни радници који су стекли посебна знања и вештине и лиценцу за медијацију, у складу са законом.

 

*Службени гласник РС, број 42/2013

 

Супервизијски послови

Члан 8.

Супревизијом се обезбеђује професионална подршка и учење стручним радницима на основним и специјализованим пословима у социјалној заштити, како би реализовали стручне задатке, унапредили квалитет услуга за кориснике и развили знања, компетенције и могућности да преузму одговорност за сопствену праксу.

Услови за обављање супервизијских послова

Члан 9.

Послове супервизије обављају стручни радници који имају завршене основне академске и студије другог степена социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, дефектологије, специјалне педагогије или правних наука*, који су стекли посебна знања и вештине за обављање послова супервизије и имају лиценцу за обављање тих послова, у складу са законом којим се уређује социјална заштита.

 

*Службени гласник РС, број 42/2013

 

Праћење, усмеравање и подршка у функцији развоја социјалне заштите

Члан 10.

У оквиру основних, специјализованих и супервизијских послова, стручни радници се ангажују и на праћењу, усмеравању и подршци стручним сарадницима, сарадницима и волонтерима који се ангажују у непосредном раду са корисницима, као и студентима на професионалној пракси, како би се обезбедио развој, доступност и одговарајући квалитет услуга.

Правни послови

Члан 11.

Правни послови у социјалној заштити обухватају примену управно-процесних правила у вођењу поступка, као и припрему појединачних управних аката у стварима чије је решавање законом поверено установама социјалне заштите, као и послове вођења евиденције и издавања уверења о штићеницима, издржаваним лицима, лицима према којима је извршено насиље у породици и лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици, те другим чињеницама о којима се води службена евиденција и друге послове у складу са законом.

Правни послови у центру за социјални рад, обухватају и послове припреме аката за покретање судских и других поступака из породичних односа, заштите права детета, односно права других пословно неспособних лица и у другим случајевима када су учешће или активна легитимација органа старатељства прописани законом.

Правни послови у центру за социјални рад, обухватају и правну подршку и усмеравање у вези са реализацијом мера старатељске заштите, заштите од насиља у породици, правима детета и вршењем родитељског права, правима особа са инвалидитетом и припадника других осетљивих група – све у непосредном раду са корисницима, као и послове информисања, правног саветовања, те учешћа у процени, планирању и реализацији услуга и мера социјалне и старатељске заштите, у сарадњи са запосленима на стручним пословима у социјалној заштити.

Услови за обављање управно-правних послова

Члан 12.*

Правне послове обављају запослени који имају завршене основне струковне студије, основне академске студије и студије другог степена у области правних наука и имају лиценцу за обављање тих послова, у складу са законом којим се уређује социјална заштита.*

 

*Службени гласник РС, број 42/2013

 

Послови планирања и развоја

Члан 13.

Послови планирања и развоја обухватају припрему годишњих и других оперативних планова рада установа и других пружалаца услуга социјалне заштите, процену социјалних потреба грађана који живе на територији јединице локалне самоуправе, информисање надлежног органа јединице локалне самоуправе о идентификованим потребама корисника и капацитетима установе и пружаоца услуга да одговори на потребе, праћење квалитета пружених услуга, извештавање о квалитету пружених услуга, иницирање, развој и унапређење услуга, успостављање међусистемске координације и сарадње као и друге активности везане за унапређење рада установе и пружаоца услуга.

Услови за обављање послова планирања и развоја

Члан 14.

Послове планирања и развоја осим стручних радника из члана 5. овог правилника, обављају и социолози и други стручњаци који су завршили најмање одговарајуће основне академске студије у четворогодишњем трајању у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и поседују истраживачка знања и вештине, у складу са општим актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

Редакцијски пречишћен текст

У пословима планирања и развоја учествују и стручни радници који раде на основним и специјализованим стручним пословима и пословима супервизије у социјалној заштити.

Послови васпитача у социјалној заштити

Члан 15.

Брисан је (види члан 8. Правилника - 42/2013-34)

Услови за обављање послова васпитача

Члан 16.

Брисан је (види члан 8. Правилника - 42/2013-34)

Послови радно-окупационог терапеута

Члан 17.

Послови радно-окупационог терапеута у социјалној заштити обухватају радно-окупационе, радно-инструктивне, хабилитационе, рехабилитационе, рекреативне и културно забавне активности и подршку у задовољавању свакодневних потреба и унапређењу квалитета живота корисницима који имају тешкоће у самосталном функционисању.

Услови за обављање послова радно-окупационог терапеута

Члан 18.*

Послове радно-окупационог терапеута у социјалној заштити обављају стручни сарадници у складу са Законом о социјалној заштити, који имају завршене основне струковне студије, основне академске студије и студије другог степена и који су стекли сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом програму за рад на пословима радно-окупационог терапеута.*

 

*Службени гласник РС, број 42/2013

 

Послови лекара

Члан 19.

Послови лекара у социјалној заштити обављају се у складу са прописима, којима се уређује здравствена заштита.

Услови за обављање послова лекара

Члан 20.

У погледу услова за обављање послова лекара у социјалној заштити примењују се прописи којима се уређује обављање послова здравствених радника.

Стручни сарадници

Члан 21.

Стручни сарадници су лица друге одговарајуће струке у смислу закона којим се уређује социјална заштита, са стеченим високим образовањем, на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) и студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије), која обављају послове из своје струке у установи социјалне заштите и код пружаоца услуга социјалне заштите што, поред васпитача и радно-окупационих терапеута, укључује физиотерапеуте, више медицинске техничаре, радне терапеуте и др.

Стручни сарадници у социјалној заштити који обављају послове у непосредном раду са корисницима, поред испуњених услова из става 1. овог члана, стичу сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом програму за послове своје струке у социјалној заштити.

У погледу услова за обављање послова стручних сарадника здравствене струке у социјалној заштити, примењују се прописи којима се уређује обављање послова здравствених радника и здравствених сарадника.

Сарадници

Члан 22.

Послове сарадника обављају лица са стеченим другим, трећим и четвртим степеном стручне спреме, која се ангажују у непосредном раду са корисницима у установи социјалне заштите и код пружаоца услуга социјалне заштите, и која су стекла сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом програму за рад на тим пословима, што укључује неговатеље, геронто домаћице и радне инструкторе.

Послове сарадника из става 1. овог члана обављају и медицински техничари, на које се у погледу услова за обављање послова у социјалној заштити примењују прописи којима се уређује обављање послова здравствених радника и здравствених сарадника.

Стандарди за обављање послова у социјалној заштити

Члан 23.

Послови у социјалној заштити уређени овим правилником, обављају се према захтевима и карактеристикама конкретне услуге, у складу са прописима којима се уређују организација, нормативи и стандарди рада центра за социјални рад, као и прописима о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 24.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе чл. 18-21. Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад („Службени гласник РС”, бр. 59/08, 37/10 и 39/11).

Ступање на снагу

Члан 25.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-1058/2011-09

У Београду, 12. децембра 2011. године

Министар,

Расим Љајић, с.р.