Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 37. став 5. Закона о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10),

Министар саобраћаја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о обрасцу и року важења потврде о стручној оспособљености запосленог на пословима у транспорту опасног терета

"Службени гласник РС", број 42 од 14. маја 2013.

 

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац и рок важења потврде о стручној оспособљености запосленог, односно запосленог који је обновио знање, на пословима у транспорту опасног терета (у даљем тексту: Потврда).

Образац Потврде

Члан 2.

Образац Потврде из члана 1. овог правилника одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврда има димензије 210 mm x 297 mm (формат А4).

Потврда је беле боје са ружичастом дијагоналном линијом.

Рок важења Потврде

Члан 3.

Рок важења Потврде је две године од датума издавања.

Потврда не важи уколико је:

1) истекао рок важности Потврде;

2) наступила промена личних података носиоца Потврде.

Завршна одредба

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-11/2013-01

У Београду, 29. априла 2013. године

Министар,

Милутин Мркоњић, с.р.